News

เกณฑ์เดิม

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 33 (วันที่ 27 – 30 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดที่นี่)new_sign-3
ขั้นตอนการสมัคร

  1.  ผู้สมัครสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่นี่  https://bit.ly/2NmPT6x   (เปิดสำรองที่นั่ง  1 มี.ค. – 19 เม.ย.62)
  2.  ผู้สมัครยื่นแบบคำขอเข้ารับการพัฒนาผ่านต้นสังกัด ดาวน์โหลดแบบคำขอเข้ารับการพัฒนาที่นี่ (ยื่นที่ต้นสังกัด)
  3.  ผู้สมัครชำระค่าลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ  (รับชำระ 1 มี.ค. – 20 เม.ย.62)  โดย (1) แบบชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร  (2) ชำระผ่าน Krungthai NEXT ที่นี่
  4.  ตรวจสอบสถานะการสำรองที่นั่ง การตรวจสอบคุณสมบัติจากเขต และ สถานะการชำระค่าลงทะเบียนได้ที่  https://bit.ly/2tvrrXP 
  5.  ผู้สมัครเตรียมเข้ารับการพัฒนา ดาวน์โหลดสิ่งที่ผู้อบรมต้องเตรียมที่นี่
  6.  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ  ได้ที่นี่  (แก้ไขวันที่ 24 เม.ย. 62)new_sign-3
  7.  เข้ารับการพัฒนา วันที่ 27 – 30 เม.ย. 62  ตามกำหนดการ

หลังชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม  และจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและกำหนดการอบรมก่อนชำระเงินค่าลงทะเบียน

ติดต่อโครงการ

Facebook และ Line ID  : @teacherbuu

เพิ่มเพื่อน

ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ โทร. 080-0962628 E-mail : sirawan@buu.ac.th

ดร.อรทัย เอี่ยมสอาด โทร. 099-5949520   

แผนที่ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทองและจุดจอดรถ (ดาวน์โหลดที่นี่) ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง โทร.038-056666-9

————————————————————————————-
เอกสารประกอบการบรรยาย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ  งามกนก

 

เกณฑใหม่โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา มีหลักสูตรที่  สำหรับผู้เข้ารับพัฒนาตาม ว22/60 เกณฑ์ใหม่

หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู 4.0 แยกสาขาวิชา/ระดับชั้นgoogle-sites-logo YouTube 1.รายละเอียดหลักสูตร ดาวน์โหลด ที่นี่Sparkle 2.ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า โดย (1)แบบชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร! ที่นี่Sparkle (2)ชำระผ่าน KTB Online ที่นี่Sparkle 3.กำหนดการ/ สถานที่ รายรุ่น ที่นี่Sparkle 4.รายงานตัวหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู 4.0 ที่นี่Sparkle

หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์google-sites-logo 1.รายละเอียดหลักสูตร ดาวน์โหลด ที่นี่Sparkle 2.ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า โดย (1)แบบชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร! ที่นี่Sparkle (2)ชำระผ่าน KTB Online ที่นี่Sparkle

หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21google-sites-logo 1.รายละเอียดหลักสูตร ดาวน์โหลด ที่นี่Sparkle 2.ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า โดย (1)แบบชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร! ที่นี่Sparkle (2)ชำระผ่าน KTB Online ที่นี่Sparkle

ศึกษาขั้นตอนและดาวน์โหลดเอกสาร ด่วน! ที่นี่ วันที่/รุ่นที่เปิดอบรม ค้นหาในระบบคุรุพัฒนาtpdi