ผู้ประสานงาน

ผู้ประสานโครงการอบรมวิทยฐานะ ว3/54
ผศ.ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ โทร. 080-0962628 E-mail : sirawan@buu.ac.th
คุณอรทัย เอี่ยมสอาด โทร. 099-5949520  เพิ่มเพื่อน

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประสานงานภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  (คูปองครู ว22/60)

ผศ.ดร.สิราวรรณ  จรัสรวีวัฒน์

Email ของคุรุพัฒนา : g5479sirawanja@kurupatana.ac.th

Email ส่วนตัว : sirawan@buu.ac.th   เบอร์โทรศัพท์ : 038-102065, 080-0962628

Line ID : @teacherbuu     Facebook : @teacherbuu

เพิ่มเพื่อน