สำหรับครู

สรุปขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  รอบ 1/2561 สำหรับข้าราชการครู

1.  ครูจัดทำ ID PLAN  ส่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามแบบฟอร์ม Downloadpdflogo  Downloadwordlogo

2.  เลือกหลักสูตร (Booking) ตามบัญชีรายชื่อหลักสูตร Click ที่นี่ ที่สอดคล้องกับ ID PLAN  ผ่าน http://training.obec.go.th (รอบ 2 วันที่ 5-12 มิ.ย. 61 จัดลำดับตาม Time Stamp) **ระบุค่าพาหนะเดินทาง 0 บาท เบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักตามมาตรการประหยัด(กรณีหน่วยพัฒนาไม่ได้จัดให้)**

3.  ตรวจสอบและยืนยัน (Shopping) หลักสูตรที่เลือก  ผ่าน http://training.obec.go.th (28 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61 และ รอบ 2 ก.ค.61)

4.  ขออนุมัติไปราชการพร้อมส่งเอกสารยืมเงิน (ระบุค่าพาหนะเดินทางหลังทราบสถานที่อบรม)  Download แบบฟอร์มดังนี้

  • แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ  Downloadpdflogo    Downloadwordlogo

  • แบบสัญญายืมเงิน (แบบ 8500) ด้านหน้า Downloadpdflogo ด้านหน้า ด้านหลัง       Downloadexcellogo

  • แบบหนังสือนำส่งการขอยืมเงินทดรองราชการ(สำหรับสถานศึกษา)  Downloadpdflogo     Downloadwordlogo

  • เอกสารแนบสัญญายืมเงิน(สำหรับสถานศึกษา)    Download excellogo

  • แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) Downloadpdflogo     Downloadwordlogo

  • ใบลงทะเบียนอบรมพัฒนาพร้อมรายละเอียดหลักสูตรที่พิมพ์จากระบบผ่าน  http://training.obec.go.th

5. เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร โดยการ สแกน QR Code เพื่อยืนยันตัวตน (รอบ 1 เริ่มอบรม 30 มิ.ย.61 – 16 ก.ย. 61) **กรณีเลือกลงทะเบียนหลักสูตรแล้ว ไม่อบรมตามกำหนด “ถือว่าข้าราชการครูได้ใช้งบประมาณในส่วนนั้นไปแล้ว”**

6. เบิกค่าใช้จ่าย พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน, ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก (ถ้ามี), หรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)  **กรณีสำรองค่าใช้จ่ายเบิกหลังกลับจากอบรมทันที กรณียืมเงินlส่งใช้เงินยืมภายใน 15 วัน**แบบ บก.111  Downloadpdflogo Downloadexcellogo

7.  รายงานผลหลังการอบรมต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาภายใน 7 วันทำการ  เพื่อสถานศึกษาสรุปตามแบบรายงานผลการดำเนินงาน  Downloadpdflogo Downloadwordlogo

 30594289_2141409879207309_4069197783125458944_n

เอกสารเพิ่มเติม ที่  http://hrd.obec.go.th/