แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการพัฒนา

  1. ศึกษา ค้นคว้าสาระการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และจัดทำรายงานตามที่หลักสูตรกำหนดก่อนเข้ารับการพัฒนา
  2. เข้ารับการพัฒนาตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
  3. ในกรณีจำเป็นที่ต้องลากิจ ลาป่วย ให้ยื่นใบลาต่อผู้อำนวยการหน่วยดำเนินการพัฒนาโดยผ่านผู้บริหารโครงการหรือวิทยากรประจำกลุ่ม
  4. ตรงต่อเวลา ให้ความสนใจและตั้งใจเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่วิทยากรมอบหมาย
  5. ให้เกียรติวิทยากร และซักถามในประเด็นที่เป็นประโยชน์ด้วยถ้อยคำสุภาพ
  6. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ปฏิบัติตนเหมาะสม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
  7. ละเว้นอบายมุขทุกชนิด ระหว่างเข้ารับการพัฒนา
  8. ปฏิบัติตนตามระเบียบของหน่วยดำเนินการพัฒนา
  9. ปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  10. เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้อบรมท่านอื่น ขอความร่วมมือผู้อบรมทุกท่านงดนำผู้ติดตามเข้าห้องอบรม