หลักสูตร

สำหรับการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์เดิม (ว.13/ว.17) ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ตามความร่วมมือ สคบศ. และ สพฐ. เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 จนถึง ปัจจุบัน  เปิดอบรมหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (เกณฑ์เก่า)  4 หลักสูตร ได้แก่