สิ่งที่ต้องเตรียม

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเตรียม

1. ศึกษาด้วยตนเองและนำส่งเอกสารรายงานในวันปฐมนิเทศ  รายละเอียดมีดังนี้

2. กรอกข้อมูลทะเบียนประวัติพร้อมติดรูปถ่ายนำส่งในวันปฐมนิเทศ Download  แบบฟอร์มที่นี่
3. เตรียมตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระที่เกี่ยวข้องกับตนเองมาด้วย
4. หากสามารถนำ Notebook มาด้วย จะเป็นการสะดวกต่อการทำกิจกรรมมากยิ่งขึ้น