ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 24
ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2560 (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อ)


ขั้นตอนและกำหนดการ
การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 24
ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2560  ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

ขั้นตอน กำหนดการ หมายเหตุ
1. ผู้สมัครยื่นแบบคำขอเข้ารับการพัฒนาไปยังต้นสังกัด (สพป./สพม.)
2. ต้นสังกัดนำส่งรายชื่อผู้ขอรับ
การพัฒนาถึงคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. ตรวจสอบผลการสมัครได้ที่http://teacher-edu.buu.ac.th/
บัดนี้ – 25 กันยายน 2560
ต้นสังกัดนำส่งได้ 2 ช่องทาง คือ
1. ทางไปรษณีย์
เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131
2. ทาง E-mail: sirawan@buu.ac.th
*การพัฒนาในขณะที่คุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์อาจไม่สามารถนำผลการพัฒนาไปแต่งตั้งวิทยฐานะได้โปรดตรวจสอบคุณสมบัติกับต้นสังกัดก่อนเข้ารับการพัฒนา
(ดาวน์โหลดแบบคำขอเข้ารับการพัฒนา)
4. ผู้สมัครชำระค่าลงทะเบียน
ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ รับจำนวน ดังนี้
– ครูชำนาญการพิเศษ 270 คน
– ครูเชี่ยวชาญ 30 คน
– ผอ./รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ 30 คน
– ผอ./รอง ผอ.เชี่ยวชาญ 30 คน
รับชำระ 11- 30 กันยายน 2560 เท่านั้นผู้สมัครชำระค่าลงทะเบียนที่
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
– หลักสูตรชำนาญการพิเศษ  4,000 บาท

– หลักสูตรเชี่ยวชาญ  5,000 บาท  
หลังชำระแล้วหากไม่เข้าร่วมโครงการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์กรุณาตรวจสอบ กำหนดการอบรมก่อนชำระเงินค่าลงทะเบียน
(ดาวน์โหลดแบบชำระค่าลงทะเบียน)
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
(เฉพาะผู้สมัครที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว)
 
2 ตุลาคม 2560 ทางเว็บไซต์โครงการ
http://teacher-edu.buu.ac.th/
โดยจัดรุ่นอบรมตามลำดับการชำระ
ค่าลงทะเบียน
6. เข้าร่วมโครงการตามกำหนด 16 – 19 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเทาทอง ม.บูรพา

หมายเหตุ
การจัดลำดับผู้เข้าร่วมโครงการจะจัดลำดับตามการชำระค่าลงทะเบียน หากมีผู้ชำระค่าลงทะเบียน
ในหลักสูตร
เกินจำนวนหรือเกินวันที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับที่เกินกำหนดเป็นโครงการถัดไปในปี 2561

หลังชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการ
ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 กรุณาตรวจสอบ กำหนดการอบรมก่อนชำระเงินค่าลงทะเบียน

ผู้ประสานงานโครงการ
ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ โทร. 080-0962628 E-mail : sirawan@buu.ac.th
คุณอรทัย เอี่ยมสอาด โทร. 099-5949520

รายชื่อผู้สมัคร

รายชื่อผู้สมัคร ก.ย. 2560รายชื่อผู้สมัคร ส.ค. 2560รายชื่อผู้สมัคร ก.ค. 2560รายชื่อผู้สมัคร มิ.ย. 2560
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางสาวกนกพรคงยศผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พังงา1 ก.ย. 2560
2นางศศิธรจันทรมหาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1 1 ก.ย. 2560
3นางนิทรารมย์พานิชรุทติวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1 1 ก.ย. 2560
4นางสาวชมพูนุชสิงห์สาครครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1 1 ก.ย. 2560
5นางสาวปุณณภาทิพย์วารีครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1 1 ก.ย. 2560
6นางจันทนียงยุทธครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1 1 ก.ย. 2560
7นางวัชรีพรหอสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1 1 ก.ย. 2560
8นางวัชราภรณ์วรรณขันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 21 ก.ย. 2560
9นางสาววิจิตราพาพุทธครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 21 ก.ย. 2560
10นางเมวดีจันพิลาครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 31 ก.ย. 2560
11นายสุวิทย์ฤทธิ์เสนีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ตรัง เขต 21 ก.ย. 2560
12นายสุวิทย์ดาวังปาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ตรัง เขต 21 ก.ย. 2560
13นายพงษกรไพทูลย์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ตรัง เขต 21 ก.ย. 2560
14นายสุพล กระสงข์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ตรัง เขต 21 ก.ย. 2560
15นายภูวดลเม่งช่วยผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ตรัง เขต 21 ก.ย. 2560
16นายอาทิตย์สายวังเกี้ยงครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 21 ก.ย. 2560
17นายราชศักดิ์วงศ์บุปผาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 21 ก.ย. 2560
18นายสมพงษ์พัลวัลครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 21 ก.ย. 2560
19นางสาวจีรภาทานะมัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 21 ก.ย. 2560
20นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท1 ก.ย. 2560
21นายสุพจน์ มหาสุภาพครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท1 ก.ย. 2560
22นางกัญชลี รักษาสัตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท1 ก.ย. 2560
23นายรุ่งทวีพรรณาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 11 ก.ย. 2560
24นางสาวศิรดา พรมเทพผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 171 ก.ย. 2560
25นางสาวเนาวรัตน์ เจริญรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 171 ก.ย. 2560
26นางศิรญะภา เจียมโฆษิต กิจอักษรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 171 ก.ย. 2560
27นางสาวดวงนภา ศรีจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 171 ก.ย. 2560
28นางสาวปาลิฎากร พินิจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 171 ก.ย. 2560
29นางสาวรสสุคนธ์ ชูเดชครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 171 ก.ย. 2560
30นางนภัสนันท์ทวีพิพัฒนกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 21 ก.ย. 2560
31นางสุมาลีนิ่มสุดใจครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 21 ก.ย. 2560
32นางสุทิพย์สายจรัญครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 21 ก.ย. 2560
33นางวนิดาผาภุมภาครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 21 ก.ย. 2560
34นางสาวสุมิตราอัดโดดดรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 61 ก.ย. 2560
35นางสาวกาญจนามาศทุมดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 61 ก.ย. 2560
36นายประโยชน์บุญยืนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 61 ก.ย. 2560
37นางเพียงใจพงษ์ยิ้มแย้มครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 61 ก.ย. 2560
38นางสาวจิตรวดีวิรัตน์ตนะครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 61 ก.ย. 2560
39นางสาวสุพิชญาย์นาคเณรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 61 ก.ย. 2560
40นางสาวอัญชนางามเนตรครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 11 ก.ย. 2560
41นางสาวธิดารัตน์นวลนุกูลครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 11 ก.ย. 2560
42นางกาญจนาดวงมณีครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 24 ก.ย. 2560
43นางทรรศนีย์ ทองบัวครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 34 ก.ย. 2560
44นางพิมพ์ชญา ปรีชาธนเกียรติ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 34 ก.ย. 2560
45นางดวงใจ อยู่สุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 34 ก.ย. 2560
46นางฐิติมา นาครัตนะครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 34 ก.ย. 2560
47นางสายัณแสนสุนนต์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 54 ก.ย. 2560
48นางสาวภูริญารอดบางครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท4 ก.ย. 2560
49นางจีณภัทรสหอมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 74 ก.ย. 2560
50นายเจริญชัยจันดีดาครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 25 ก.ย. 2560
51นางเทวารัตน์สุทาพจน์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 25 ก.ย. 2560
52นางสาวอัจฉราแดงอินทวีฒน์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 25 ก.ย. 2560
53นางสาวจรรยารัตน์ ประสงค์ดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 25 ก.ย. 2560
54นาวาอากาศตรี หญิงพิมพรเทียนอุดมรอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 25 ก.ย. 2560
55นางนิติมาพวงทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 10 5 ก.ย. 2560
56นางสาวจรรยาคีรีนิลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 105 ก.ย. 2560
57นางสาวอรทัยเสนาธรรมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 105 ก.ย. 2560
58นางสาววรรณวดีทองทวีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 105 ก.ย. 2560
59นางสาวศิริวรรณตรีเพ็ชร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 105 ก.ย. 2560
60นางสาวเดือนเพ็ญบุญกุศลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 25 ก.ย. 2560
61นางสาวมณีกาญจน์เวียงรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 25 ก.ย. 2560
62นางกวินตวา ชาประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 5 ก.ย. 2560
63นายไพฑูรย์ศรีดีครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 15 ก.ย. 2560
64นางสาวบุษยมาศผึ้งหลวงครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 15 ก.ย. 2560
65นาเมลดาท่าหลวงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.ย. 2560
66นางเยาวลักษณ์มหาจักร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.ย. 2560
67นางสาวพัทธานันท์แก้วโตครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.ย. 2560
68นายพิพัฒน์แตงจวงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.ย. 2560
69นางสาวสมอาภรณ์บุตรศาสตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.ย. 2560
70นางกมลวรรณประการะสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.ย. 2560
71นางสาวเบญจวรรณบรรจงกิจครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 26 ก.ย. 2560
72นางสาวกาญจนาสุภาจารุวงส์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 26 ก.ย. 2560
73นางสาวอัจฉราสาครจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 26 ก.ย. 2560
74นางสาวศิริลักษณ์อินขาวรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 336 ก.ย. 2560
75นางพิศสุดาพรมปาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 187 ก.ย. 2560
76นางสาวปภาวรินทร์รัตน์วิเศษฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 187 ก.ย. 2560
77นางพิริยาพิบูลบุญรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 187 ก.ย. 2560
78นางนีรนุชเคนวิเศษครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 187 ก.ย. 2560
79นางสาวนวมนเจริญขำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 187 ก.ย. 2560
80นางสุภาพรคำหวานครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 27 ก.ย. 2560
81นางทัศน์ลักษณ์ขัติยะนนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 27 ก.ย. 2560
82นางสาวนฤมณรัตนางกูรครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 17 ก.ย. 2560
83นายประทีป ศรีรักษาผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 1 8 ก.ย. 2560
84นายรุ่งทวี พรรณาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1 8 ก.ย. 2560
85นางพรพรรณ การุณรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1 8 ก.ย. 2560
86นางสาวยุพเรศเกศาครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 28 ก.ย. 2560
87นางสาวอาภรรัตน์แสงสุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 28 ก.ย. 2560
88นายสุพล พรเพ็งครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 8 ก.ย. 2560
89นายจริยนันท์อุดมผลชัยเจริญผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พังงา8 ก.ย. 2560
90นางสาวกันยารักษ์เดชทัพผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พังงา8 ก.ย. 2560
91นายพรศักดิ์ทวีรสผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พังงา8 ก.ย. 2560
92นายรุ่งโรจน์อุตราภาสผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พังงา8 ก.ย. 2560
93นางสิริพันธ์สาบัวครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 212 ก.ย. 2560
94นายบุญยงครูศรีผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักงาน กศน.12 ก.ย. 2560
95นางสาวธารารัตน์ดวงคำบุตรครูชำนาญการพิเศษสพป. หนองบัวลำภู เขต 2 12 ก.ย. 2560
96นางมาลัยสีนาครูเชี่ยวชาญสพป.ลพบุรี เขต 112 ก.ย. 2560
97นางอนัญญาดีเด่นครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 10 12 ก.ย. 2560
98นางจารุวรรณสำเร็จกิจครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 112 ก.ย. 2560
99นางวีณาอินศิริครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 112 ก.ย. 2560
100นางมุกดาลับโกษาครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 112 ก.ย. 2560
101นางสาวปาริฉัตรประทุมสันครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 112 ก.ย. 2560
102นางสาวพรทิพย์คำภูอ่อนครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 212 ก.ย. 2560
103นางเบญจมาศนนทะชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 212 ก.ย. 2560
104นางณัฐชยาฮวบกระโทกครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 212 ก.ย. 2560
105นายพัลลภสุประดิษฐ์ลาภรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 212 ก.ย. 2560
106นายปริญญาผดุงกิจครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 212 ก.ย. 2560
107นางสาวจุฑารัตน์แสงสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 212 ก.ย. 2560
108นางชุติมาวรขันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ร้อยเอ็ด เขต 112 ก.ย. 2560
109นางสาวเดือนเพ็ญบุญกุศลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 212 ก.ย. 2560
110นางสาวมณีกาญจน์เวียงรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 212 ก.ย. 2560
111นางสุวรรณา ชูเกียรติครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1712 ก.ย. 2560
112น.ส.จินตภัทร ไชยวิศาลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1712 ก.ย. 2560
113น.ส.กันยารัตน์ จันทระครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1712 ก.ย. 2560
114นางสาวทองใหม่สีใสครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 612 ก.ย. 2560
115นางสาวรัตราภรณ์เรือนคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 612 ก.ย. 2560
116นางสาววาลิชลีทาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 612 ก.ย. 2560
117นางสาวอรธิณีเนยอิ่มครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 612 ก.ย. 2560
118นางสาวกาญจนาอิ่มจีนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 612 ก.ย. 2560
119นางสาวจิตสุมาธรรมจินดาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 612 ก.ย. 2560
120นางสรัญญาจำปาทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 612 ก.ย. 2560
121นางสาวอาภารัตน์แสงสุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 212 ก.ย. 2560
122นางสาวหทัยรัตน์นาราษฎร์ครูชำนาญการพิเศษสพ. เขต 2112 ก.ย. 2560
123นางสาวณัฐภัคสีสวยหูตครูชำนาญการพิเศษสพ. เขต 2112 ก.ย. 2560
124นางสาวเสาวนีย์ ทรงตระกูลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 112 ก.ย. 2560
125นายสธรรดรยอดยิ่งครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด12 ก.ย. 2560
126นางสาวธิษตยาถือบุญครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด12 ก.ย. 2560
127นายวีระพันธ์เขียวเงินครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด12 ก.ย. 2560
128นายประศาสน์เกตุบรรเทิงครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด12 ก.ย. 2560
129นางสาวรุ่งอรุณสังวาลครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด12 ก.ย. 2560
130น.ส.ประภาพรวิทยาคมผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 113 ก.ย. 2560
131นางศมาภรณ์ อุบลบานผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 113 ก.ย. 2560
132นางพรรณี ธนกรชัยมงคลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 113 ก.ย. 2560
133นายราเชนทร์ภูริธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 213 ก.ย. 2560
134นางนำนภาบุญสอนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2113 ก.ย. 2560
135นางสุภาณีธรรมาธิคมผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 113 ก.ย. 2560
136นางสาวนิษฐาความมานะผอ.เชี่ยวชาญสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 113 ก.ย. 2560
137นางสาวภัทราพรอรัญมาลาครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 513 ก.ย. 2560
138นายปัณณทัต วลาบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1713 ก.ย. 2560
139นายสมพงษ์เกิดรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1314 ก.ย. 2560
140นายกิตติคุณโชติมงคลครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 214 ก.ย. 2560
141นางสาวอนงค์ศึกษาครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 214 ก.ย. 2560
142นางสาวภรภัทรเฮ็งนิรันดรครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 214 ก.ย. 2560
143นางจันทร์เพ็ญลาภมากผลผอ.เชี่ยวชาญสพป.สมุทรปราการ เขต 214 ก.ย. 2560
144นายพรรคทวีจริรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 214 ก.ย. 2560
145นายกิตติศรีวลีรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 214 ก.ย. 2560
146นางจรรยาศรีวลีรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 214 ก.ย. 2560
147นางสาววิภาพรมั่งมีครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 214 ก.ย. 2560
148นายภูริชญ์พิทยาวัฒนชัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2514 ก.ย. 2560
149นางสาวปรายฝนโพธิ์เวียงคำครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 114 ก.ย. 2560
150นายบัณฑิต สอนสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษ14 ก.ย. 2560
151นางสาวกัลย์ธีรา จัตุลี้ครูชำนาญการพิเศษ14 ก.ย. 2560
152นางสาวสุนันทา ฉายากุลครูชำนาญการพิเศษ14 ก.ย. 2560
153นางเกศินีพืชจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 114 ก.ย. 2560
154นางสาวดนยาอาบวารีครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 114 ก.ย. 2560
155นายทวีศักดิ์เฮ้าเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรสาคร14 ก.ย. 2560
156นางพัฒนมณีเฮ้าเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรสาคร14 ก.ย. 2560
157นายสุเทพการงานดีครูชำนาญการพิเศษสพป.สกนนคร เขต 214 ก.ย. 2560
158นางสาวสุภา หอมขุนทดครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 314 ก.ย. 2560
159นางสาวอุรวี อุลิดสถิตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 314 ก.ย. 2560
160นางสาวพิมพ์พา เชิงขุนทดครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 314 ก.ย. 2560
161นางสาวพิมสายอัครพิทยาอำพนครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 514 ก.ย. 2560
162นางอำพรง่วนทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท14 ก.ย. 2560
163นางสาวจันทร์สุดาสิงห์ลาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท เขต 315 ก.ย. 2560
164นางสาวทองใหม่สีใสครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.ย. 2560
165นางสาวรัตนาภรณ์เรือนคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.ย. 2560
166นางสาววาลิชลีทาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.ย. 2560
167นางสาวอรธิณีเนยอิ่มครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.ย. 2560
168นางสาวกาญจนาอิ่มจีนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.ย. 2560
169นางสาวจิตสุมาธรรมจินดาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.ย. 2560
170นางสรัญญาจำปาทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.ย. 2560
171นางสาววรรณาทองสีไพลผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 215 ก.ย. 2560
172นางยุบลบุญอินทร์รอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 215 ก.ย. 2560
173นางสาวเข็มเพชรพาลาดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 215 ก.ย. 2560
174นางสาวทิพย์สุดาคำวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 215 ก.ย. 2560
175ว่าที่ร้อยตรีวุฒิไกรมูลคายครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 115 ก.ย. 2560
176นายมงคลชัยปัญญพัฒน์พงศ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 215 ก.ย. 2560
177นางศิริพรเตชะธนอิทธิกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 215 ก.ย. 2560
178นางสาวอนุสราช่างบรรจงครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท15 ก.ย. 2560
179นางสาวสุริกิจการะเกดครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 315 ก.ย. 2560
180นางสาวขวัญสิริกลิ่นพยอมรอง ผอ. เชี่ยวชาญสพป.บุรีรัมย์ เขต 315 ก.ย. 2560
181นางเกวะรินทร์โพธิ์แสงดาครูเชี่ยวชาญสพป.บุรีรัมย์ เขต 315 ก.ย. 2560
182นางทัศนีโยธาวงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 215 ก.ย. 2560
183นางวชิราพรไชยชนะครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 215 ก.ย. 2560
184นางสาวพรรณีรอดจ่ายครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 215 ก.ย. 2560
185นางประไพพิศพานทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 215 ก.ย. 2560
186นางวลัยลักษณ์ สิตไทยครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 315 ก.ย. 2560
187นางสาวบัณฑิตา แซ่อือครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 315 ก.ย. 2560
188นายเสกวิทย์มุสิกครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 415 ก.ย. 2560
189นางกาญจนาเวียงกมลครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 215 ก.ย. 2560
190นางพิศสมัยวงษาครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 215 ก.ย. 2560
191นางสาววิรัตน์ปัญญาสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 215 ก.ย. 2560
192นายปราชเชื้อประดิษฐ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3818 ก.ย. 2560
193นางเตือนใจเชื้อประดิษฐ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3818 ก.ย. 2560
194นางสาววิลาวรรณใจกล้าครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 218 ก.ย. 2560
195นางนิชานันท์จตุพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 318 ก.ย. 2560
196นางสาวยุพาพรขาวแดงครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 318 ก.ย. 2560
197นางวลีพรช้างทองครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 318 ก.ย. 2560
198นางภัทรินเล็บครุฑครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 219 ก.ย. 2560
199นางปิยดาคงทองสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 219 ก.ย. 2560
200นางนิภาภัทรโหระโชครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก19 ก.ย. 2560
201นางสาวพฐาศิริชาติครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3119 ก.ย. 2560
202นางมนัสนันท์วงศ์ษาธนภูมิครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ19 ก.ย. 2560
203นางพรพรรณ์หล้าเพชร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 219 ก.ย. 2560
204นายกฤษกรณ์ยศรุ่งเรืองครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 219 ก.ย. 2560
205นางอนงค์เหง่านีครูชำนาญการพิเศษสพป.เลย เขต 219 ก.ย. 2560
206นางสาวนิตยาทองดีครูชำนาญการพิเศษสพป.เลย เขต 219 ก.ย. 2560
207นางธารินีธรรมสอนครูเชี่ยวชาญสพป.หนองคาย เขต 1 19 ก.ย. 2560
208นางปัญากรณ์หาชิตครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2560
209นางสาวมัสยาเรืองนาราบครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2560
210นางสาวรัตนพรโสมมอญครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2560
211นางสาวพนมเทียรนามโครตครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2560
212นางสาวปาณญดาตั้งรุจวัฒนาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2560
213ว่าที่ ร.ต.ภณภพบุญญานิตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2560
214นายอิสเรศกองมะณีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2560
215นางวัชกุลสีหนาทครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2560
216นางสาวหทัยวัลย์คุ้มภัยครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2560
217นางสาววัลลภาบุญซุ่นหลีครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2560
218นางสาวปัทมาวิทยาประภารัตน์ครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2560
219นางอรนุชยืนยงครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2560
220นางเพ็ญศรีวิชิรัมย์ครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2560
221นายสุริยาชมศาสตร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2560
222นางสาวนงลักษณ์เทพสิทธาวิวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2560
223นางสาวณัฐปภัสร์บุญแน่นครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2560
224ว่าที่ร้อยตรีกลวัชรหม่อมตะคุครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2560
225นางสาวกัลธิรัตน์เทียนชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2560
226นางสาวกัญฐณาปรีชาครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2560
227นางสาวสุพรรณีสืบศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2560
228นางสาวสกุลยาผลบุญครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2560
229นางละอองสนธิภักดีครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2560
230นางสาวอุษณีย์รำไพครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2560
231นางธนิตาอภัยกลางครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2560
232นางแธทรีญาเปิดปัญญาครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2560
233นายมานพหล้าคำคงครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 219 ก.ย. 2560
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางณัฐภรณ์ก้อนทองคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 67 ส.ค. 2560
2นายแสนรักก้อนทองคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 67 ส.ค. 2560
3นางอัจฉราศรีญากูลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก8 ส.ค. 2560
4นางสาวกัญวลัญธ์จิตรดีครูเชี่ยวชาญสพป.นครนายก8 ส.ค. 2560
5นางภัทรวดีสีขำครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 211 ส.ค. 2560
6นางสาวทิพวรรณสุพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 211 ส.ค. 2560
7นางสุมนธาคงทายาทครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 411 ส.ค. 2560
8นางกนกลักษณ์ชินศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 411 ส.ค. 2560
9นางสาวศิศิรารักษาสระครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2311 ส.ค. 2560
10นางศิริรัตน์ธิแปลงครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 111 ส.ค. 2560
11นางสาวเจนจิราจูเจ็กครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 115 ส.ค. 2560
12นาวสาวฉัตรกนกศรีธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป. ขอนแก่น เขต 511 ส.ค. 2560
13นายอาคม ทิพวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 315 ส.ค. 2560
14นางสาวอังศณา นามศรีครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 315 ส.ค. 2560
15นางอมรรัตน์โพธิ์ตระการครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 211 ส.ค. 2560
16นายเทวฤทธิ์ปินต๊ะครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 211 ส.ค. 2560
17นางสาววัชรินพรอ่อนสีครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 211 ส.ค. 2560
18นางสาวอภิรดีสีทาแกครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 211 ส.ค. 2560
19นางสาวสกาวเดือนสอนง่ายครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 211 ส.ค. 2560
20นายวัชราวุฒิอุ่นจิตต์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
21นางชุมภูสีศรีวงศ์สุขครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
22นางอาภรณ์อินทรเกษมครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
23นางวารุณีหิรัญรักษ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
24นางไทยสวรรค์วรรณภาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
25นางศิริพัฒน์ปชาติกปัญญาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
26นางปาริชาติสุพรรณกลางครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
27นางธนวรรณศิริมงคลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
28จ่าเอกธนวิทย์เฟื่องฟูครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
29นางวันเพ็ญอุดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
30นางอภิชาสมบัติกมลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
31นายภาคภูมิภูมิศาสตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
32นายบุญลือคำถวายครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
33นางวัลภาเหล็กผาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
34นางปวีณาพันทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
35นางสาวอังกูร ศรีภาชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 10 ส.ค. 2560
36นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 10 ส.ค. 2560
37นายคนอง มั่นคงครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 310 ส.ค. 2560
38นางเยาวลักษณ์มหาจักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
39นางจารุณีนาคสงค์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
40นางสาวสุพัตราใจตั้งครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
41นางกานต์สิรีมาตย์วิเศษครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
42นางนิตยาอภิญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
43นางสาวใจภักดิ์ไชยวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
44นางสาววราลักษณ์เต็มขันท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
45นางสาวสุทธิรา เกษมราษฎร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 38 ส.ค. 2560
46นางสุมาลี วอนเมืองครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 38 ส.ค. 2560
47นางสาวไพเะราะเชื้อดีครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 210 ส.ค. 2560
48นางสาวจินตนาประเสริฐโสครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 210 ส.ค. 2560
49นางศิริรัตน์ ธิแปลงครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 18 ส.ค. 2560
50นางนงลักษณ์ แพงเรือนแพงเรือนครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 428 ส.ค. 2560
51นางทิวา เกษมศุลกุลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 428 ส.ค. 2560
52นายอำนาจ จันทร์อิ่มครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 428 ส.ค. 2560
53นางนงลักษณ์เย็นสุขครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 54 ส.ค. 2560
54นางศิริวรรณผุดผ่องครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 54 ส.ค. 2560
55นายนิรัติศรัยธรรมศรครูชำนาญการพิเศษสพป. อุทัยธานี เขต 216 ส.ค. 2560
56นางสาวนภาภรณ์อันทะผลาครูชำนาญการพิเศษสพป. ร้อยเอ็ด เขต 316 ส.ค. 2560
57นางรังสิมา ผ่องสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1716 ส.ค. 2560
58นางสุชาดา พิมพ์ต่อครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1716 ส.ค. 2560
59น.ส.เฟื่องฟ้า ไชยมากครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1716 ส.ค. 2560
60น.ส.วราพร พุ่มโพธิ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1716 ส.ค. 2560
61นางสุกัลยานารีครูชำนาญการพิเศษสพป. หนองบัวลำภู เขต 216 ส.ค. 2560
62นายภีรภาพวิณโรจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป. บึงกาฬ17 ส.ค. 2560
63นายไกรษรอุทัยวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป. บึงกาฬ17 ส.ค. 2560
64นายชาตรีระหูภาครูชำนาญการพิเศษสพป. บึงกาฬ17 ส.ค. 2560
65นายมนตรีโพทมาตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. บึงกาฬ17 ส.ค. 2560
66นายปัญญาจันทร์ย้อยครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 117 ส.ค. 2560
67นางสาวนฤมลบุญเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 117 ส.ค. 2560
68นางสมหวัง สุขกุลครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 17 ส.ค. 2560
69นางสาวศุภากาหนองแพครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด17 ส.ค. 2560
70นางสาวกาญจนาเมธีกุลครูชำนาญการพิเศษสพป. นครสวรรค์ เขต 217 ส.ค. 2560
71นางรัตนาอัปกาญจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อำนาจเจริญ17 ส.ค. 2560
72นางสาวกุมารีอัษฏานุวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
73นายพรรษาไพรเลิศครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
74นางนาถนรินทร์ซื่อสัตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
75นางสาวรายาปัญจมานนท์ผอ.ชำนาญกาารพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
76นางธิติกาญจน์พัฒน์อมรไชยครูเชี่ยวชาญสพป. จันทบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
77นายวรกฤตพินธุธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
78นางสาวกรกมลเชื้อวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
79นายกายสิทธิ์วาดไธสงครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
80นางสาววัลลภาปรีเปรมครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
81นางวนิดาเงาะเศษครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
82ว่าที่ร.ต.หญิงชญาภาจิตต์ดีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
83นางสาวกาญจนาคุ้มวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
84นายเพ็ชร์หนองตะไกรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
85นายชัยชาญศรีประยูรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
86นางรมิดามูลเทียมครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
87นางสาวอธิศาสังฆสุบรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
88นายจิระเกียรติ์บุญศรีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
89นางสาวสุชิรามีอาษาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
90นางสราพรช้างทองครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
91นางประไพรเตชเจริญศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 418 ส.ค. 2560
92นางสาวชริสาโถทองครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 418 ส.ค. 2560
93นางสาวธีระนุช คล้าย ณ รังสีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 318 ส.ค. 2560
94นางสาวชุติมา จงใจเทศครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 318 ส.ค. 2560
95นางรังศิมา ชูเทียนครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 318 ส.ค. 2560
96ว่าที่ ร.ต.สุวิจักขณ์ หันชัยเนาว์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 318 ส.ค. 2560
97นางสาวกัญญาพัชรภูครองพลอยครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 218 ส.ค. 2560
98นายอนุสรณ์บุญประกอบครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 218 ส.ค. 2560
99นางสาวมณีรัตน์กมลพัฒนานันท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 818 ส.ค. 2560
100นางสาวอรธีราสุวรรณประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 818 ส.ค. 2560
101นางสาวประภาพรเพิ่มโสภาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 818 ส.ค. 2560
102นางสาวนราพรญาณไพศาลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 818 ส.ค. 2560
103นางสาวจุฑารัตน์หมวกพิกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 221 ส.ค. 2560
104นางสาวกัญญมนไหวหลับครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 221 ส.ค. 2560
105นางน้ำผึ้งพันพ่วงครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 221 ส.ค. 2560
106นางปราณีขุนอาจครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 221 ส.ค. 2560
107นางสาวอทุัยวรรณ นุ่มฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 121 ส.ค. 2560
108นายยงยุทธ บุษบก ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 121 ส.ค. 2560
109นางขวัญแก้ว บุญจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 121 ส.ค. 2560
110นางสาวปัทมาคงเงินครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 121 ส.ค. 2560
111นางขนิษฐาณรงค์ศักดิ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 121 ส.ค. 2560
112นายวีระชัยแผลงฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2721 ส.ค. 2560
113นายนพดล ธงชัยรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 ส.ค. 2560
114นายสามารถ จิตณรงค์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 ส.ค. 2560
115นางสุรัสวดี ทีขะระครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 ส.ค. 2560
116นายสมพงษ์ คูณทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 ส.ค. 2560
117น.ส.สมฤทัย เจริญกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 ส.ค. 2560
118นายชลอ นวลละออครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 221 ส.ค. 2560
119นางรัญชนา สีหะนามครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 221 ส.ค. 2560
120นางจุฬารัตน์ โอทารัมย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 221 ส.ค. 2560
121นางสาวอุทัยวรรณ นุ่มฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1 21 ส.ค. 2560
122นายยงยุทธ บุษบกครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1 21 ส.ค. 2560
123นางขวัญแก้ว บุญจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1 21 ส.ค. 2560
124นายกฤตนน กุศลส่งครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1 21 ส.ค. 2560
125นางสาวขวัญตานิลทะศรครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ21 ส.ค. 2560
126นายสธรรดรยอดยิ่งครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด21 ส.ค. 2560
127นางสาวแสงจันทร์ไชโยครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 221 ส.ค. 2560
128นางจันทิมา เมยประโคนครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 321 ส.ค. 2560
129นายจงชนะบำรุงจิตต์ครูเชี่ยวชาญสพป. นครนายก22 ส.ค. 2560
130นายวีระยุทธขุนรงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 222 ส.ค. 2560
131นายชาญชัยชาวป่าครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 222 ส.ค. 2560
132นางพิมลพรรณ ประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 222 ส.ค. 2560
133นายพีระศักดิ์อาทิตย์ตั้งครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 222 ส.ค. 2560
134นางสาวสุพิชฌาย์นิยุตรานนท์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 222 ส.ค. 2560
135นายโชคชัยสุขผลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 19 22 ส.ค. 2560
136นางสิริลักษณ์พุ่มจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบุรี เขต 122 ส.ค. 2560
137นางสาวสุภาพรชัยจันทาครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 422 ส.ค. 2560
138นางสาวชุติมา ฐิติกรนวัตครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 322 ส.ค. 2560
139นางสาวธีรนันท์ไชยเชษฐ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2122 ส.ค. 2560
140นายพิชิตชัยวงษ์ชัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2122 ส.ค. 2560
141นางสุภาวดีธรรมกุลครูชำนาญการพิเศษสพป. เลย เขต 223 ส.ค. 2560
142นายวิศนุย์คุณมั่นรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 224 ส.ค. 2560
143นายวรรณศักดิ์กมลรัตนพิสุทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ24 ส.ค. 2560
144นายวันชัยพิมพาผอ.เชี่ยวชาญสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ24 ส.ค. 2560
145นางสุนทรีแก้วงามครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ส.ค. 2560
146นางสาวสุวารีอินทะนูครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ส.ค. 2560
147นางสุวพรสุทธิครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ส.ค. 2560
148นางสาวสมคิดสุทธินันท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ส.ค. 2560
149นางสาวโชษิตาเสตานุตร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ส.ค. 2560
150นายกิตฑิ์ธเณศพัฑฒิพงศ์ชูกิจครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ส.ค. 2560
151นางสาวภรณ์พรรณขานคุปต์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ส.ค. 2560
152นางสาวน้ำทิพย์นาคสูตรครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ส.ค. 2560
153นางสาวพิมพ์พรไผ่ล้าครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ส.ค. 2560
154นางสาวรัตนาศรีดีครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ส.ค. 2560
155นางสาวนารีรัตน์สิงห์ลาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 325 ส.ค. 2560
156นางสาวทศพรแสงรื่นครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ส.ค. 2560
157นางฤทัยรัตน์เกษการณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4225 ส.ค. 2560
158นายธราธรชูศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4225 ส.ค. 2560
159นางสาวทิพมาศกลทิพย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4225 ส.ค. 2560
160นางธัญนัชพลอยศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ส.ค. 2560
161นางสาวสารินีย์เกษมุติครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ส.ค. 2560
162นางนงลักษณ์แพงเรือนครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 4225 ส.ค. 2560
163นางทิวาเกษมศุภกุลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 4225 ส.ค. 2560
164นาวสาวณัฐธยาน์คำชื่นครูชำนาญการพิเศษสพป. สกลนคร เขต 329 ส.ค. 2560
165นายสุทัศน์เสียงเลิศรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ตรัง เขต 229 ส.ค. 2560
166นายฉัตรชัยจันทโทผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ตรัง เขต 229 ส.ค. 2560
167นางวรรณ์ลีศรีชัยผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ตรัง เขต 229 ส.ค. 2560
168นายอุทัยแดนพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุบลราชธานี เขต 129 ส.ค. 2560
169นางจันทร์จิราจันทร์ครุธครูเชี่ยวชาญสพป.นครสวรรค์ เขต 329 ส.ค. 2560
170นางดารินพูลทองครูเชี่ยวชาญสพป.นครสวรรค์ เขต 329 ส.ค. 2560
171นางสุนันท์แก้วทองดีครูเชี่ยวชาญสพป.นครสวรรค์ เขต 329 ส.ค. 2560
172นายกิจจาจันทร์ดีผอ.เชี่ยวชาญสพป.ระยอง เขต 229 ส.ค. 2560
173นางสาวเสาวณีย์พิมพ์ดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 229 ส.ค. 2560
174นายบรรจงรักษ์ปฏิสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 229 ส.ค. 2560
175นางสาวพรรณอรทองแฉล้มครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 130 ส.ค. 2560
176นางสาววรัชยาวาระเนตรครูชำนาญการพิเศษสพป.ร้อยเอ็ด เขต 330 ส.ค. 2560
177นางสุธาสินีเสน่ห์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 230 ส.ค. 2560
178นางสาวนริสาระวังผิดครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 230 ส.ค. 2560
179นางทิพวัลย์ชุ่มชื่นครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 230 ส.ค. 2560
180นายมาโนชฐ์ลาภจิตรผอ.เชี่ยวชาญสำนักงาน กศน.30 ส.ค. 2560
181นายบุญยงครูศรีผอ.เชี่ยวชาญสำนักงาน กศน.30 ส.ค. 2560
182นายเจริญชัยจันดีตาครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 231 ส.ค. 2560
183นายนรินทร์มนัสตรงครูชำนาญการพิเสษสพป.อุทัยธานี เขต 231 ส.ค. 2560
184นางสาววรวลักษช์ปินตาครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 231 ส.ค. 2560
185นางสาวแสงจันทร์ไชโยครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 231 ส.ค. 2560
205นางสาวปรอยฝนโพธิ์เวียงคำครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 128 ส.ค. 2560
206นายเยี่ยมพลประดับกรณ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 230 ส.ค. 2560
207นางทองปิ่นพันจันทึกครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 230 ส.ค. 2560
208นางขวัญใจพรมชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 330 ส.ค. 2560
209นางสาวจุลจิฬาจันทพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1830 ส.ค. 2560
210นายเพรียวพันธุ์คนชื่อครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1830 ส.ค. 2560
211นายจักรกฤชเลื่อนกฐินครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1830 ส.ค. 2560
212นางวัลยาเลื่อนกฐินครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1830 ส.ค. 2560
213นางจารุวรรณ สำเร็จกิจครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 130 ส.ค. 2560
214นางวีณา อินศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 130 ส.ค. 2560
215นางมุกดา ลับโกษาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 130 ส.ค. 2560
216น.ส.ปาริฉัตร ประทุมสันครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 130 ส.ค. 2560
217นางธิดาพรแก้วหยาดครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 231 ส.ค. 2560
218นางสาวปิ่นมณีสีหัวโทนครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 231 ส.ค. 2560
 
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางสาวคณิตาไมเด็นครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 13 ก.ค. 2560
2นางสาวสุพิชฌาย์เลาหะพานิชครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก3 ก.ค. 2560
3นางสาวธนภัทรจีรพรชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก3 ก.ค. 2560
4นายกิตติพงษ์พลภักดีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พังงา3 ก.ค. 2560
5นางสาวณพสรแสงวิจิตรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 43 ก.ค. 2560
6นายวีระศักดิ์วงศ์ทองรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 13 ก.ค. 2560
7นางสาวศิริวรรณกิตติทองวิรักษ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ4 ก.ค. 2560
8นางสาวดุษฎีบุตรบุรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 224 ก.ค. 2560
9นางสาวนารีรัตน์ อนุรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 24 ก.ค. 2560
10นางสาวศรีสกุล อ่วมเปราะครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 24 ก.ค. 2560
11นางสาวมณฑิชา เนตรเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 24 ก.ค. 2560
12นางพอขวัญบุญถนอมครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 24 ก.ค. 2560
13ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรพรรณกำแพงเมืองครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 24 ก.ค. 2560
14นางพิศมัยจำนงพิศผอ.เชี่ยวชาญสพม.เขต 264 ก.ค. 2560
15นายกระจายหนูคงแก้วผอ.ชำนาญการพิเสษสพม.เขต 164 ก.ค. 2560
16นางนันทิยาพิทักษ์รัตนชนม์ครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 24 ก.ค. 2560
17นายพิชัยนามสมบูรณ์ครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 24 ก.ค. 2560
18นางเพ็ญประภาศรีทอนสุทธิ์ครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 24 ก.ค. 2560
19นางสร้อยทิพย์ทองใหญ่ครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 24 ก.ค. 2560
20นางวาสนาปาชนะครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 24 ก.ค. 2560
21นางวรดา อ่อนละออครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 34 ก.ค. 2560
22จ่าสิบเอกฉิมใจเจริญผอ.เชี่ยวชาญสพป.อุทัยธานี เขต 25 ก.ค. 2560
23นางสาวดารณีสุวรรณวารีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 75 ก.ค. 2560
24นายกฤตเจนการครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 75 ก.ค. 2560
25นางภารดี วงษ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 1 5 ก.ค. 2560
26นางสายรุ้ง สินธพวงศานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 1 5 ก.ค. 2560
27นางสาวรื่นฤดีศรีพันดอนครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต205 ก.ค. 2560
28นางเอมอรกองขันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต205 ก.ค. 2560
29นางสาวลักขณาประเสริฐสังครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต205 ก.ค. 2560
30นางชนม์ชนกเกษรศุกร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
31นางปราณีคำสียาครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
32นางสาวพรพัชรินทร์สิงห์อ้นครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
33นางสาวอมราคุริมาครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
34นางสาววัลฤดีธรรมไหมครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
35นางสาวกรรณิกาจินารักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
36นางสาวชมพูนุชโยธีครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
37นางกฤติยาภูจำนงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
38นางสาวปาริชาติสุทธิธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 25 ก.ค. 2560
39นางสาวสิริขวัญขวัญเมืองรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ตรัง เขต 25 ก.ค. 2560
40นางสาวณกานดาพิชญาสัทธาภัครอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
41นางสาววิราภรณ์ส่งแสงครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
42นางสาวศิริพรภูมิภัทรพงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
43นายมารุตมิสกี้ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
44นางประไพศรีพรมรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
45นางสาวโศภิตามีแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
46นายชรินทร์ศิริพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
47นางณัฐณพัชร์พูลศณีรุ่งภารดาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 156 ก.ค. 2560
48นางนงค์นุชภูมีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 66 ก.ค. 2560
49นางรัชฎาภรณ์สุขสุเดชครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 66 ก.ค. 2560
50นางสาวมาลัยปูผ้าครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 66 ก.ค. 2560
51นางศิริลักษณ์เอิบอิ่มฤทธิครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 66 ก.ค. 2560
52นางวันเพ็ญอุดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
53นายภาคภูมิภูมิศาสตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
54นางชุมมภูสี ศรีวงศ์สุขครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
55นายปิยวัฒน์ปานด้วงรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
56นายประวิทย์ต่อรุ่งเรืองกิจรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
57นางขวัญจิตร์บุญรัตนบัณฑิตครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
58นางศรัณย์กรชัยพิพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
59นางบังอรนิลเนตรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
60นางสาวสิรินพรประวีณานุสรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
61นางสาวปัญชลีธีรสถิตย์ธรรมครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
62นางสาววิไลลักษณ์ รักษาผลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 6 ก.ค. 2560
63นางสาวสายนภา รักษาผลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 6 ก.ค. 2560
64นางภัสราวรรณ์เจนการครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
65นางสาวรัศมีเสี่ยงเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
66นางทิยากรแสงทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
67นางสาวจิตราเขตหลักครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
68นางอรวรรณสีนิลครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
69นางขวัญหทัยเหรียญทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
70นายสมพรเพชรสินครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
71นายสุรเดชคำวันดีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 36 ก.ค. 2560
72นางสาวปิศนาสุวรรณไตรครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 36 ก.ค. 2560
73นางสาวจิรพรรณ จันทรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 176 ก.ค. 2560
74นางตรึงใจ สุขโขครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 176 ก.ค. 2560
75นางซ่อนกลิ่นเรืองยังมีครูเชี่ยวชาญสพป.ปัตตานี เขต 26 ก.ค. 2560
76นางวิไลพร พลรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 26 ก.ค. 2560
77นางสาวเสาวภาตรีสกุลวงษ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ6 ก.ค. 2560
78นางสาวสุวรรณชุมภูแก้วรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ6 ก.ค. 2560
79นางสาวสมใจมวลสุขครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
80นางดารณีคอประเสริฐศักดิ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
81นายสมศักดิ์มั่งไม้วัฒนาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
82นางเทวารัตน์สุทาพขน์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
83นางวิรตีชมภูจิตรอง ผอ.ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
84นางสาวสุวรรณาอินทร์ฉายครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
85นายไพฑูรย์สีสังข์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
86นางสาวกมลทิพย์สุรสินธุ์รอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
87นางบุษกรวิเศษสมบัติรอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
88นางรัชญาไชยนาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
89นางพีรทิพย์สุคันธเมศวร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
90นางสาวกาญจนานาชัยเริ่มครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
91นางสาวบุญรักษาราสีครูเชี่ยวชาญสพป.อุทัยธานี เขต 27 ก.ค. 2560
92นางสาวเยาวเรศกรกันครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์11 ก.ค. 2560
93นางสาวพิมพ์พิชาศรีวิสัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ประจวบคิรีขันธ์11 ก.ค. 2560
94นางศิริกาญจน์กล่อมสกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ประจวบคิรีขันธ์11 ก.ค. 2560
95นางสาวกัณทิมาชอบชูครูชำนาญการพิเศษสพป.ประจวบคิรีขันธ์11 ก.ค. 2560
96นางสาวสุดาพรโมทนาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 711 ก.ค. 2560
97นางพิไลพรรณเทพศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 711 ก.ค. 2560
98นางสาวจุฑารัตน์จิรัฐิติเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 711 ก.ค. 2560
99นางสาวปิยะลักษณ์ขันทาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 711 ก.ค. 2560
100นางรัชฎาภรณ์นิมิตรมาลาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 711 ก.ค. 2560
101นางสาวสุธนา คชินทรโรจน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สงขลา เขต 311 ก.ค. 2560
102นางวิภารัตน์ ธานีวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 112 ก.ค. 2560
103นายบุญจันทร์ยัพราษฎร์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม เขต 112 ก.ค. 2560
104นางสายพิณเสน่ห์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 212 ก.ค. 2560
105นางสาวบุสราวงชารีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 212 ก.ค. 2560
106นางสาวมุฑิตาเครือวัลย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 212 ก.ค. 2560
107นางนิสากรณ์สุขแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 212 ก.ค. 2560
108นางสาวยุวัลดีจำปาไชยครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 212 ก.ค. 2560
109นางสุกันยาพวงลำครูชำนาญการพิเศษสพป.แพร่ เขต 112 ก.ค. 2560
110นางสุดาพรชูชื่นครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
111นางอาทิตยาใจนาครูชำนาญการพิเศษสพป.ลำปาง เขต 112 ก.ค. 2560
112นางนุชทิชาพรมตันครูชำนาญการพิเศษสพป.ลำปาง เขต 112 ก.ค. 2560
113นางเพียงใจสุวรรณคลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก12 ก.ค. 2560
114นางเยาวลักษณ์ตันสกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก12 ก.ค. 2560
115นายสัญญาสุขยืนผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
116นางพิมพ์กมลทิพย์มนตรีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
117นางมณีรัตน์เกษมดายครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
118นางพรทิพาเพ็งหมูครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
119นายมนัสเพ็งหมูครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
120นายประธานยศรุ่งเรืองครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
121นางนิตติยาเพชระบูรณินครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
122นางพรพิมลมีมุขครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
123นางนัยนาคงพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
124นางสาวจันทร์สุดาสวัสดิ์ทาครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 112 ก.ค. 2560
125นายจรัญ บุพชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
126นายมนตรี ฝ่ายเดชครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
127นางสาวภัทรานิษฐ์ รุ่งโรจน์ธนะชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
128นางสาวสินาธร ชัยชนะครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
129นางสาวจุฑามาสหงษ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 212 ก.ค. 2560
130นายกิตติชัยปลอดประโคนครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 212 ก.ค. 2560
131นายเจริญสีนาคผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 212 ก.ค. 2560
132นางสาวเพ็ญศิริสุขศรีจักรวาลครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 112 ก.ค. 2560
133นางสาวผกามาศภู่ระหงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 112 ก.ค. 2560
134นางศรีไพรวรรณอานุภาพยิ่งยงครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 112 ก.ค. 2560
135นายกัษณสุขเกษมรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 3212 ก.ค. 2560
136นายอกรณ์เชฐจันโสดารอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 3212 ก.ค. 2560
137นางพลอยไพลินสว่างพลรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 3212 ก.ค. 2560
138นางสาววิภาวีบุบพาพันธ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 3212 ก.ค. 2560
139นางมาลัยพรพะคะเวชครูชำนาญการพิเศษสพป.อุบลราชธานี เขต 512 ก.ค. 2560
140นายบุญทันคำภูษาครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ13 ก.ค. 2560
141นางธนิดาสัจจะสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ13 ก.ค. 2560
142นางสาวมลิวัลย์ภูบุญอ้วนครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ13 ก.ค. 2560
143นายกรณ์ฐิวัสส์สุทธิสาครูชำนาญการพิเศษสพป.มหาสารคาม เขต 213 ก.ค. 2560
144นายคณิตโอทองผอ.เชี่ยวชาญสพป.กระบี่13 ก.ค. 2560
145นายกายสิทธิ์วาดไธสงครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 714 ก.ค. 2560
146นางผึ้งทิพย์สอนเมืองครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 714 ก.ค. 2560
147นางสาวกนกกรศรีสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 714 ก.ค. 2560
148นางสาวยุคลทิพย์ใจขำครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 714 ก.ค. 2560
149นางสาวอรวรรณมั่งคั่งครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 714 ก.ค. 2560
150นายเกียรติศักดิ์เจริญผลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 714 ก.ค. 2560
151นางสาวหทัยรัตน์พุฒศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 214 ก.ค. 2560
152นางสาวนพมาศ โพธิ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 314 ก.ค. 2560
153นางนิชาภาบุญเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
154นางสาวสุภาพรรณพงษ์เกษมครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
155นางสาวเนื้อน้องไชยโชติครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
156นางสาวธิดารัตน์องค์ประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
157นางสาวกิตติยานุ่นทะสอนครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
158นางสดใสดุลยาครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
159นางสาวยอแสงรัตตนัยครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
160นางสาวบุพผาละอออ่วมครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
161นางธนิตาอภัยกลางครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
162นายพุทธิพงษ์โพธิ์กระสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
163นางสาวธนนันท์คำสาริรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
164นางนิตยาพงษ์พระเกตุผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
165นางสาวเข็มเพชรพาลาดครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 214 ก.ค. 2560
166นางสาวทิพย์สุดาคำวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 214 ก.ค. 2560
167นางชนิดาน้อยตาแสงครูเชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม เขต 214 ก.ค. 2560
168นายปริวรรตน้อยตาแสงผอ.เชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม เขต 214 ก.ค. 2560
169นางมนัสชนกทองชลผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1114 ก.ค. 2560
170นายฉัตรชัยโพธีร์ครูเชี่ยวชาญสพป.บุรีรัมย์ เขต 214 ก.ค. 2560
171นายพิชิตแสงวาโทครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 214 ก.ค. 2560
172นางสาวจินตนาจ่าเห็มครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
173นายวีรศักดิ์บุพศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
174นางสาวเบญจพรสุวรรณมาโจครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
175นายรุ่งโรจน์ติยะบุตรครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
176นายกนกฉัตรละครไชยครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
177นางสาวฤทัยรัตน์คอแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
178นางจุฑามาศด้วงติลีครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
179นางจรัญญาไชยศลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
180นางกิติยา ศรีคังครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 314 ก.ค. 2560
181นายอนันต์หละกะเต็มครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 214 ก.ค. 2560
182นางสาวมาลัยพรพันทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 214 ก.ค. 2560
183นายชัยณรงค์โตนวลครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 214 ก.ค. 2560
184นางเชษฐ์ธิดาธรศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 214 ก.ค. 2560
185นางสาวชฎารัตน์พลเดชครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2014 ก.ค. 2560
186นางรัดดาชราโรจครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2414 ก.ค. 2560
187นางสาวธารทิพยจันทรนิมะครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2414 ก.ค. 2560
188นางศุภวดีบูรณ์เจริญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 3314 ก.ค. 2560
189นางสาวเยาวลักษณ์กองพิลาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2114 ก.ค. 2560
190นางสาวเกศสุดาโกภาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2114 ก.ค. 2560
191นายกีรติไพรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2114 ก.ค. 2560
192นางทรงศักดิ์สิงหาสายครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2114 ก.ค. 2560
193นายสุวรรณชัยขันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2114 ก.ค. 2560
194นางสาววรรณาอุ่นคำครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2114 ก.ค. 2560
195นางนิชรัชชายุทธนาฤทธิไกรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 614 ก.ค. 2560
196นางสาวลัดดาชำนาญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 614 ก.ค. 2560
197นางสาวพรทิพย์แต้มประเสริฐผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 314 ก.ค. 2560
198นางอุทุมพรจันทวงศ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 314 ก.ค. 2560
199นายประยูรนุภักดิ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 314 ก.ค. 2560
200นางสาวอารีนงค์พรหมมาครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
201นางสาวจิตรลดาเจริญสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
202นางสาวพิศมัยนามอินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 414 ก.ค. 2560
203นางสาวศุภิสราเทนไธสงครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 414 ก.ค. 2560
204นายประดิษฐ์ผุยปุ้ยครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 114 ก.ค. 2560
205นางสาวปสุตาชาวชายโขงครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 114 ก.ค. 2560
206นางสาวศิริวรรณบุญจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 114 ก.ค. 2560
207นางสาวอุมาพร อุดมพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 314 ก.ค. 2560
208นายสัญญา ตาชูชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 314 ก.ค. 2560
209ว่าที่ ร.ต.สุปัญญา เหลาสาครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 314 ก.ค. 2560
210นางสาววิชญรัตน์ ธนาสวัสดิ์พูนครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 314 ก.ค. 2560
211นายเศรษฐาสลางสิงห์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2214 ก.ค. 2560
212นางฤดีวรรณชัยเสนาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2214 ก.ค. 2560
213นายจิระวัฒน์วงษืชารีครูเชี่ยวชาญสถาบันการพลศึกษา14 ก.ค. 2560
214นางสาวปัทมาคงเงินครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 114 ก.ค. 2560
215นางพรรณิภาหอมไกลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 114 ก.ค. 2560
216นางสาวอภิญญาแฝดกลางครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 514 ก.ค. 2560
217นางสาววาสนาคัชเขียวครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 514 ก.ค. 2560
218นางอันชมมาตะวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 214 ก.ค. 2560
219นายสันติมูณีวรรณผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครศรีธรรมราช เขต 414 ก.ค. 2560
220นางสมหมายไชยวิศาลครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด17 ก.ค. 2560
221นายสุรศักดิ์นามเกียรติครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด17 ก.ค. 2560
222นางปัทมาพร แสงแจ่มครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
223นางพรรณิภา หอมไกลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
224นางสุกัญญา ยอดยิ่งครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
225นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
226นายชิษณุพงศ์ โฉมเจริญพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 17 ก.ค. 2560
227นางสาวรัตนาคงคราณีครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 317 ก.ค. 2560
228นางชดามล บำรุงยาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 317 ก.ค. 2560
229นางปราณีพุทธคุณครูเชี่ยวชาญสพป.นครปฐม เขต 117 ก.ค. 2560
230นายประครองมะโนมั่นครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 117 ก.ค. 2560
231นางธนศรเลิศรัตนอมรกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 117 ก.ค. 2560
232นางสาวอารีย์คล่องแคล่วครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 117 ก.ค. 2560
233นางสุจิราแจ้งธรรมาครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 117 ก.ค. 2560
234นางสาวปภาวีทรัพย์อุไรรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 117 ก.ค. 2560
235นายไกรสรสุทธิประภาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1417 ก.ค. 2560
236นางสาวบัวหลงปราบพรานครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 417 ก.ค. 2560
237นางยุภาพรแสนหาญครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 317 ก.ค. 2560
238นางสาวสุทิศาแสนดวงครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 117 ก.ค. 2560
239นายธีรภัทร์ดงยางวันครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
240นายพงศ์ภรณ์พชรมงคลสกลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
241นางปัทมาภรณ์ เดชขันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
242นางสาวอรัญญาเหลืองศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 117 ก.ค. 2560
243นายเทวฤทธิ์สิทธินอกรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ17 ก.ค. 2560
244นางสาวประภาวรรณพุมมาครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ17 ก.ค. 2560
245นางสาวศิริวรรณกิตติทองวิรักษ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ17 ก.ค. 2560
246นายนุซีมะเด็งผอ.เชี่ยวชาญสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ17 ก.ค. 2560
247นางสาวเสาวภาตรีสกุลวงษ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ17 ก.ค. 2560
248นางาวสุวรรณาชุมภูแก้วรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ17 ก.ค. 2560
249นายทนงศักดิ์ทองสินธุ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1617 ก.ค. 2560
250นางมาตีศรนรายณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1317 ก.ค. 2560
251นางอริศาโยศรีคุณครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 217 ก.ค. 2560
252นางสาวเพ็ญประภาประทุมไทยครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 217 ก.ค. 2560
253นางสาวทิพวรรณ์โปราแสนครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 217 ก.ค. 2560
254นางสาวรัชนีวันทองสุขครูเชี่ยวชาญสพป.เลย เขต 317 ก.ค. 2560
255นางสายรุ้งสุขผลครูเชี่ยวชาญสพป.เลย เขต 317 ก.ค. 2560
256นางรุ้งพัชกันฒ์ ธรรมปรีชาพรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 117 ก.ค. 2560
257นางสาลินี วรรณโกมลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 117 ก.ค. 2560
258นางสาวบุษยากรอุบลพฤกษ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 217 ก.ค. 2560
259นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
260นางพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
261น.ส.พรทิพย์ หอมขจรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
262น.ส.อรุณวรรณ รัตนสร้อยครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
263น.ส.ชญาณัฏฐ์ คำรอดครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
264นายธีรวุฒิกันบัวลาครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 217 ก.ค. 2560
265นางสาวเดือนจรัสภูครองนาคครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 217 ก.ค. 2560
266นายสมจิตรเถาว์ชาลีครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 217 ก.ค. 2560
267นายสุริยาสนูบุตรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สตูล17 ก.ค. 2560
268นายบูอาสันหาโส๊ะผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สตูล17 ก.ค. 2560
269นางฮาบีบะหลงสลำผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สตูล17 ก.ค. 2560
270นางสาวไลลาบินโส๊ะผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สตูล17 ก.ค. 2560
271นายบวรชัยคอแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.อำนาจเจริญ 17 ก.ค. 2560
272นายศุภกรอุทิตสารครูชำนาญการพิเศษสพป.อำนาจเจริญ 17 ก.ค. 2560
273นางสิริพรทาชาติครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 217 ก.ค. 2560
274นางประกายคูณนาเมืองครูชำนาญการพิเศษสพป.ร้อยเอ็ด เขต317 ก.ค. 2560
275น.ส.สุทธิดา สุทธิครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1 17 ก.ค. 2560
276นางเกศฤทัยคำษรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.กาจนบุรี เขต 317 ก.ค. 2560
277นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัยผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 317 ก.ค. 2560
278นายเกียรติศักดิ์กลิ่นทองครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
279นางสาวพิมลพรบุญเวินครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ17 ก.ค. 2560
280นางธนัชชาเที่ยงภักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ17 ก.ค. 2560
281นายนฤมิตภูแสงครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ17 ก.ค. 2560
282นางสาวนิษฐเนตรเทพเกื้อผอ.เชี่ยวชาญสพป.ยะลา เขต 317 ก.ค. 2560
283น.ส.คัณฑิกา ตั้งจิตครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
285นางสาวเบญจพรสิงห์ศักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 217 ก.ค. 2560
286นางช่อผกาพวงมาเทศครูชำนาญการพิเศษสพป.ยะลา เขต 317 ก.ค. 2560
287นางสายฝนโอบุญสดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ยะลา เขต 317 ก.ค. 2560
288นายจิระพงษ์สุริยาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 3817 ก.ค. 2560
289นางสาวอรวรรณ พิมพ์พระธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
290นางสาวชลาลัยอินพระรามครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 617 ก.ค. 2560
291นางสาวจุไรรัตน์อิ่นคำครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 617 ก.ค. 2560
292นางธนัชดาอ้นยะครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 617 ก.ค. 2560
293นางสาวอมรรัตน์ แก่นสารครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 117 ก.ค. 2560
294นางนิตติมาพรแซ่เฮงครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 417 ก.ค. 2560
295นางสาวใกล้รุ่งเฟื่องจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 117 ก.ค. 2560
296นายอนันต์บุญญาวัฒน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 117 ก.ค. 2560
297นายนพมาตรพวงสุวรรณครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 117 ก.ค. 2560
298นางอรปภาสงวนกิจครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
299นางธนงศักดิ์มะลิลาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
300นางลัดดาวัลย์สุดทองครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 117 ก.ค. 2560
301นางสาวยุคุนธรทองเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 717 ก.ค. 2560
302นางจำปาจำเริญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 717 ก.ค. 2560
303นางวิไลพรโมห้างหว้าครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 717 ก.ค. 2560
304นายอุทัยลักษณ์ทันไชยครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 717 ก.ค. 2560
305นางเรณูสีนิลผอ.เชี่ยวชาญสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 117 ก.ค. 2560
306นางสาวเปมิกามีเจตนีครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 117 ก.ค. 2560
307นางสาววรรณีแสนยาเจริญกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 117 ก.ค. 2560
308นางสาวกิติมามากเลาะเลย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 117 ก.ค. 2560
309นางรจนามากเลาะเลย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 117 ก.ค. 2560
310นายกษิตินาถคำษรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ราชบุรี เขต 117 ก.ค. 2560
311นางาวกชพรมุสิกะครูชำนาญการพิเศษสพป.สงขลา เขต 317 ก.ค. 2560
312นางสาริพรช่วยแท่นครูเชี่ยวชาญสพป.สงขลา เขต 217 ก.ค. 2560
313นางกฤตินีมีวรรณะผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 217 ก.ค. 2560
314นางกรรณิกาช่วยเกิดครูเชี่ยวชาญสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 217 ก.ค. 2560
315สิบเอกหญิงเสาวลักษณ์เพชรไพรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 1 17 ก.ค. 2560
316นางสาวญาณกรหอมเนียมครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 1 17 ก.ค. 2560
317นางสาวจิดาภัสจำปาเทศครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 1 17 ก.ค. 2560
318นางสาววลีรัตน์การะดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 1 17 ก.ค. 2560
319นางสาวจันทร์จิราแก้วโกยครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 717 ก.ค. 2560
320นางสาวอภิญญาอัญญะมณีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 717 ก.ค. 2560
321นางสาวณัฎฐ์ชณาพรอนันต๊ะครูชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 317 ก.ค. 2560
322นางสาวศรัญญาสุวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 317 ก.ค. 2560
323นางสาวอรุณีบุญญานุกูลครูชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 317 ก.ค. 2560
324นายสมบูรณ์กฤชแดงฟูครูชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 317 ก.ค. 2560
325นางภัทรฤทัยแต่งภูเขียวครูชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 317 ก.ค. 2560
326นายดัมพ์แย้มนิ่มนวลครูชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 317 ก.ค. 2560
327ว่าที่พันตรีประเทืองสินทรัพย์ผอ.เชี่ยวชาญ สพป.กระบี่17 ก.ค. 2560
328นางสาวอรวรรณธรรมวิจารณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 417 ก.ค. 2560
329นางสาวดวงใจจินดาดีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 417 ก.ค. 2560
330นางสาวมนัสนันท์วินิจฉัยครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต217 ก.ค. 2560
331นางอัจฉราศรีญากูลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก17 ก.ค. 2560
332นางสาวณัฐญา แก้วพลงามครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
333นางกมลวรรณประการะสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
334นางสาวสมอาภรณ์บุตรศาสตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
335นางสาวชญานิศาแก้วคำเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
336นางสาวช่อผกาชัยชาญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
337นางเพราพิลาสสวรรค์รัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
338นางสาวสุพจีสุภาพรอง ผอ.เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์17 ก.ค. 2560
339นางสาวนุกิจสุขสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์17 ก.ค. 2560
340นายสมภพเขียวมณีครูเชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์17 ก.ค. 2560
341นางสาวรัชฎาภรณ์จันทร์ทองครูชำนาญการพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์17 ก.ค. 2560
342นางสาวพรพิมลเพชรน้อมครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 317 ก.ค. 2560
343นางสาวปุณชรัสมิ์ใหม่สุวรรณ์ครูเชี่ยวชาญสพป.ชัยภูมิ เขต 317 ก.ค. 2560
344นายวีรชนม์จันทร์แก้วรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1217 ก.ค. 2560
345นายปรัชญาฟองน้ำครูชำนาญการพิเศษสพป.ราชบุรี เขต 1
346นางช่อผกาเกตุนิลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 2
347นางปาริชาติ เวเบอร์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 3
348นางสาวสิริรัตน์ กุลบุตรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
349นางสาวนิทรา กำแพงหล่อครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
350นางสาวกันทิมา ชัยอุดมครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
351นางไกรษร เกษมภิบาลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
352นางขวัญ มาลัยหวลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
353นางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 3
354นางสาวพันทิวากุมภิโรครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ
355นางเดือนเพ็ญศรีผักผ่องครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ
356นางสุรีย์พรเพชรประดับครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 14
357นางสาวนริลศรพรหมเสนาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 23
358นางสาวมณีพรเถาโคตศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 23
359นางรัตนาภรณ์สอนสุรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. พิจิตร เขต 2
360นายสัมฤทธิ์จันทร์นวลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 7
361นางเพลินศรีกานต์ชนาพงศ์ครูเชี่ยวชาญสพม. 15
 
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางเยาวภาผิวขำทองดีครูชำนาญการพิเศษสพป. สุพรรณบุรี เขต 11 มิ.ย. 2560
2นางสาวศิริขวัญอมรคทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 11 มิ.ย. 2560
3นางสาววชรกมลสุศรีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 11 มิ.ย. 2560
4นายเอกอมรสกุลวรรณวงศ์ครูชำนาญพิเศษสพป.นครปฐม เขต 11 มิ.ย. 2560
5นายภัทรนันท์อิงภูรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ1 มิ.ย. 2560
6นางพรศรีอุชีครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ1 มิ.ย. 2560
7นางสาวิตรีโชคพิทักษ์ครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ1 มิ.ย. 2560
8นางสาวปรีชาภรณ์ภุ่มรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ1 มิ.ย. 2560
9นางสาววาสนาวิลัยเกษครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ1 มิ.ย. 2560
10นางสาวอำไพอุ่นศิริครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 91 มิ.ย. 2560
11นางสาวรัติกาลท้วมบัวครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 91 มิ.ย. 2560
12นางสาวธีรพรใจวิวัฒน์พงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 9 1 มิ.ย. 2560
13นางสาวกรรณิกาพิชัยช่วงครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 11 มิ.ย. 2560
14นางสาวสุปราณ๊อินทโฉมครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 11 มิ.ย. 2560
15นางพันทัชพรโตเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 11 มิ.ย. 2560
16นางนพรัตน์สายบุตรครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 11 มิ.ย. 2560
17นางอัมภาเสนสอนครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 11 มิ.ย. 2560
18นางสรัญญาทัศบุตรครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 11 มิ.ย. 2560
19นางสาวศศิเพ็ญแก้วรุ่งรืองรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 11 มิ.ย. 2560
20นางสาวสุกัญญาโชติช่วงครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 11 มิ.ย. 2560
21นางสาววิภาวดีริบุญมีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 41 มิ.ย. 2560
22นางสาวเญญาภาสุมิรัตนะครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 11 มิ.ย. 2560
23นางวรรณภาน้อยมีสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 11 มิ.ย. 2560
24นางสาวรัชนกเกิดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 11 มิ.ย. 2560
25นางขวัญใจกาญจนศรีเมฆครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 131 มิ.ย. 2560
26นางสุภาพไฝสัมฤทธิ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 382 มิ.ย. 2560
27นางสาวสุนันทินีสุขสวัสดิ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 382 มิ.ย. 2560
28นายจีราวิชช์ชีพาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 402 มิ.ย. 2560
29นายถาวรแสงเพชรผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 115 มิ.ย. 2560
30นางเรณูหาญนิรันดร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 16 มิ.ย. 2560
31นางจุฬารัตน์โคตรสมบัติครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 16 มิ.ย. 2560
32นางสุพรรณบานนางแย้มครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 16 มิ.ย. 2560
33นายโสภณทองจิตรผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 116 มิ.ย. 2560
34นางโรจนีเลื่องสีนิลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 126 มิ.ย. 2560
35นางสาวอุบลวรรณเมืองแก้วครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ6 มิ.ย. 2560
36นางสาวนันทกามาชูครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ6 มิ.ย. 2560
37นายภิรมย์เรืองประดิษฐ์ครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ6 มิ.ย. 2560
38นางสาวอณิมารอตเสียงล้ำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 28 มิ.ย. 2560
39ดร.จารึกไกรนราครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 28 มิ.ย. 2560
40นายสวัสดิ์เจริญบุญครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 813 มิ.ย. 2560
41นางกฤติยากริ่มใจครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 813 มิ.ย. 2560
42นางอัจฉราสังข์ประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 113 มิ.ย. 2560
43นางสาวอัชญษพรหิตเมียงวงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 113 มิ.ย. 2560
44นางสาวอัมพรพันธ์คุ้มทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 216 มิ.ย. 2560
45นายภูมิสิษฐ์สุคนธวงศ์ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 616 มิ.ย. 2560
46นางสาวนวลจันทร์แสงอุไรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 616 มิ.ย. 2560
47นางศิริลักษณ์เอิบอิ่มฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 616 มิ.ย. 2560
48นายนพดลศรประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 616 มิ.ย. 2560
49นางสาวธนภัทรจีรพรชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก16 มิ.ย. 2560
50นางสาวสุพิชฌาย์เลาหะพานิชครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก16 มิ.ย. 2560
51นางขวัญฤดีสุดชื่นครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 116 มิ.ย. 2560
52นางสาวศิริวรรณคนดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 116 มิ.ย. 2560
53นางสาวระวรวรรณทิพยานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 116 มิ.ย. 2560
54นายชาญณรงค์ โตมีศิลป์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 216 มิ.ย. 2560
55นางสาวอัญชลินทร์เวชมณีศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 216 มิ.ย. 2560
56นางสาวจิราพร ขุนวิชิตครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 16 มิ.ย. 2560
57นางสาวอัมพาพันธ์ คุ้มทรัพย์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 216 มิ.ย. 2560
58นางสาวสุวิตา ทรัพย์แสนดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 316 มิ.ย. 2560
59นางเกศินีสันจะโป๊ะครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ16 มิ.ย. 2560
60นางสาวปราณปรียาคุณประทุมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3019 มิ.ย. 2560
61นางเบญญลักษมิ์ตุลยสุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 119 มิ.ย. 2560
62นางวรวรรณสมศรีครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ19 มิ.ย. 2560
63นายเอกรัฐอินทร์ทิพย์ครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ19 มิ.ย. 2560
64นางสุชาวดีสุทธิวานิชรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 420 มิ.ย. 2560
65นางสาวเกศินีพันธุมจินดาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 420 มิ.ย. 2560
66นางแทพนรินทร์ลาพาสระน้อยครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 420 มิ.ย. 2560
67นางสาวจิราพรขุนวิชิตครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 120 มิ.ย. 2560
68นายอิสมานมุวรรณสินธุ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.นราธิวาส เขต 320 มิ.ย. 2560
69นางจารุณีอาจจันดาครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 120 มิ.ย. 2560
70นายสุเทพแพทย์จันลาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2022 มิ.ย. 2560
71นายนพดลทัศนภักดิ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม22 มิ.ย. 2560
72นายเกษมจันสามารถผอ.เชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม22 มิ.ย. 2560
73นายสราวุฒิพลหาญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
74นายศุภดลอุ่นวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
75นายณัลทวัฒน์พิมพ์สกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
76นายวีรยุทธหาญโงนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
77นางสาวเจริญพรพันธุ์แพงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
78นางสาวณิชชาโตใหญ่ดีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
79นางมณีรัตน์สุพรรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
80นายศิลป์ธรณ์ดำเพ็งผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 222 มิ.ย. 2560
81นางสาวชุติมา ฐิติกรนวัตครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 326 มิ.ย. 2560
82นางสาวสายยุทธ์ พงษ์เสดาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 326 มิ.ย. 2560
83นางสาวอมาวสี พูลมากครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 126 มิ.ย. 2560
84นางสาวสุพรรษา บุโฮมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 126 มิ.ย. 2560
85นางนาถฤดี เวชกามาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 126 มิ.ย. 2560
86นางสาวณัฏฐนันท์ ญาติครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 126 มิ.ย. 2560
87นายเอกบรรจงบุญผ่องผอ.เชี่ยวชาญสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
88นางสาวอรอุมาช่างปรุงครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
89นางสาวจุฑารัตน์พรมปัญโญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
90นายทรงพลศรีคุ้มครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
91นางสาวธันตกรไชยมงคลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
92นางอุมาพรภิรมย์ภักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
93นายราเชนทร์ศรีชัยครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
94นางสาวสิวินีย์พรหมบุตรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
95นางจิราภรณ์แก้วกองนอกครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 226 มิ.ย. 2560
96นางสาวนิตยาเกตแก้วเจริญผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 226 มิ.ย. 2560
97นายสัตยากรถานะวัตรครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 226 มิ.ย. 2560
98นายชัชวาลแสงทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 226 มิ.ย. 2560
99นางอัญชลีเรเรืองครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 226 มิ.ย. 2560
100นายธีระพงษ์อินทสโรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
101นางนาตนาวระกาญจน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
102นางสาวจิดาภากำเหนิดสมผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
103นางโสภีอักษรดำผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
104นางสาววรรณภาจันทรมณีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
105นายวิชัยทีฆพิพัฒน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
106นายสุรเชษฐผะลาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
107นายอนุเทพบุญอบผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
108นางอวยพรซุ่นกี่ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
109นางสาวทิพรัตน์ภูมิภู่ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 226 มิ.ย. 2560
110นายปรมินทร์สุนทรสุทธิโรจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 226 มิ.ย. 2560
111นางสาวนวพรชลวรทัศน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 226 มิ.ย. 2560
112นางสาวสุกัญญาแซ่ตั้งครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 226 มิ.ย. 2560
113นางพัชรีศรีสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 226 มิ.ย. 2560
114นายธรรมนูญหงษ์คำดีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 226 มิ.ย. 2560
115นายไพฑูรย์นวลสลุงผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 226 มิ.ย. 2560
116นายกิตติพงษ์พลภัคดีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พังงา26 มิ.ย. 2560
117นางจันทิมา แสงทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
118นายวิชา ถิรจิตตานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
119นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
120นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
121นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
122นายพิทยา ปฏิโคครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
123นางวลีพรรณ แสนเสนาะครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
124นางสาวจิราพร ธรรมปานครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
125นางกำไล ปราณีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
126นางสาวธัญทิพาโกสัลล์วัฒนาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
127นายณรงค์ฤทธิ์บุญโสมครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 126 มิ.ย. 2560
128นางสาวรุ้งนภามั่งคงครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 128 มิ.ย. 2560
129นางสาวพัชรินทร์วงศ์คชครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 228 มิ.ย. 2560
130นางสาวนขพรสุขปรีดาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 228 มิ.ย. 2560
131นางสาวปภาวีบุญเป๋าครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 228 มิ.ย. 2560
132นางสาวกิติยากังสดาลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 228 มิ.ย. 2560
133นางจารุวรรณ สำเร็จกิจครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
134นางมุกดา ลับโกษาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
135นางวีณา อินศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
136ว่าที่ ร.ต.กิติศักดิ์ พงษ์สุระครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
137นางสาวสรัญรชา บิดรครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
138นางปาริชาต บทมาตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
139นางสุพรรณ บานนางแย้มครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
140นางสาวขนิษฐา พลาชีวะครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
141นางเสาวณีย์ ทองผลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
142นางสาวดวงดาราเนตรวงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุปราการ เขต 128 มิ.ย. 2560
143นายฉัตรชัยกันดิษฐ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 228 มิ.ย. 2560
144นางสร้อยเพชรพายสำโรงรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 228 มิ.ย. 2560
145นางสาวดาวไสวนามอินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 228 มิ.ย. 2560
146นางสาวรัตนพรจันทรเสนาครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 228 มิ.ย. 2560
147นางปุณิกาพูลเขตรวิทย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 228 มิ.ย. 2560
148นางสาววรลักษณ์กอนเสนครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 228 มิ.ย. 2560
149นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภารอง ผอ.เชี่ยวชาญสพป.สระแก้ว เขต 128 มิ.ย. 2560
150นางเบญจภาแก้วกระจายครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
151นางแสงเทียนศิริพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
152นางสาวรัติกาลทองคำครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
153นางสาวพรนภาเลื่อนคลังครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
154นางสาวจิตสุมาธรรมจินดาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
155นายทรัพย์มณีทูลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
156นางณัฐภรณ์ก้อนทองคำครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
157นายฐานุสรณ์หนูสมจิตร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 228 มิ.ย. 2560
158นางนภัคหนูสมจิตต์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 228 มิ.ย. 2560
159นางสาวแก้วกมลสุทธิพรมครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2428 มิ.ย. 2560
160นางสาววนิดาศรีปัญญาครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 มิ.ย. 2560
161นางสาววาสนาปาปะโลมครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 มิ.ย. 2560
162นางวรรณภาวิวัฒนวานิชกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 มิ.ย. 2560
163นายพรวรรค์อสุชีวะครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 มิ.ย. 2560
164นางสาวสมยงค์หงษ์ศรีจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 มิ.ย. 2560
165นางสาวอิศราบูชาบุญครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 มิ.ย. 2560
166นางอรพินท์น้อยจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท30 มิ.ย. 2560
167นางสาวฉัตรชนกเหล่าคนค้าครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 430 มิ.ย. 2560
168นางสาวจารุวรรณกองเวียงครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 130 มิ.ย. 2560
169นางณัฐณพัชร์พูลศรีรุ่งภารดาครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 1530 มิ.ย. 2560
170นายธนาวุฒิอิ่มสกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท30 มิ.ย. 2560
171นางสาววิภาจิอู๋ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท30 มิ.ย. 2560
172นางสุชาดาบุญประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท30 มิ.ย. 2560
173นางสาวเอกชญทิพย์ทวีกาญจน์เดชครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท30 มิ.ย. 2560
174นางประไพพิศ พานทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 230 มิ.ย. 2560

แผนที่ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทองและจุดจอดรถ (ดาวน์โหลดที่นี่)
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง โทร.038-056666-9