ตรวจสอบผลการพัฒนา

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

 1. ครั้งที่ 1 วันที่ 6-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 2. ครั้งที่ 2 วันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ. 2555
 3. ครั้งที่ 3 วันที่ 23-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
 4. ครั้งที่ 4 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ -4 มีนาคม พ.ศ. 2555
 5. ครั้งที่ 5 วันที่ 15-19 ตุลาคม พ.ศ. 255
 6. ครั้งที่ 7 วันที่ 24-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556
 7. ครั้งที่ 8 วันที่ 31 ม่ีนาคม -4 เมษายน พ.ศ. 2557
 8. ครั้งที่ 9 วันที่ 13-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
 9. ครั้งที่ 10 วันที่ 11-18 ตุลาคม พ.ศ. 2557
 10. ครั้งที่ 12 วันที่ 25-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
 11. ครั้งที่ 13 วันที่ 17-21 ตุลาคม พ.ศ. 2558
 12. ครั้งที่ 14 วันที่ 14-17 ธันวาคม พ.ศ. 2558
 13. ครั้งที่ 15 วันที่ 20-23 ธันวาคม พ.ศ. 2558
 14. ครั้งที่ 16 วันที่ 1-4 มีนาคม พ.ศ. 2559
 15. ครั้งที่ 17 วันที่ 9-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
 16. ครั้งที่ 18 วันที่ 1-4 สิงหาคม พ.ศ. 2559
 17. ครั้งที่ 19 วันที่ 4-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
 18. ครั้งที่ 20 วันที่ 20-23 มีนาคม พ.ศ. 2560
 19. ครั้งที่ 21 วันที่ 1-8 มิถุนายน พ.ศ. 2560
 20. ครั้งที่ 22 วันที่ 23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
 21. ครั้งที่ 23 วันที่ 26-29 สิงหาคม พ.ศ. 2560
 22. ครั้งที่ 24 วันที่ 16-19 ตุลาคม พ.ศ. 2560
 23. ครั้งที่ 25 วันที่ 28-31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 24. ครั้งที่ 26 วันที่ 9 – 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
 25. ครั้งที่ 27 วันที่ 16 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560
 26. ครั้งที่ 28 วันที่ 16 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560
 27. ครั้งที่ 29 วันที่ 26 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 28. ครั้งที่ 30 วันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 29. ครั้งที่ 31 วันที่ 27 – 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 30. ครั้งที่ 32 วันที่ 1-4 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 31. ครั้งที่ 33 วันที่ 27-30 เมษายน พ.ศ. 2562
 32. ครั้งที่ 34 วันที่  5-8 กันยายน พ.ศ. 2563
 33. ครั้งที่ 35 วันที่  27-30 เมษายน พ.ศ. 2564
 34. ครั้งที่ 36
  รอบที่ 1 วันที่ 28-31 สิงหาคม พ.ศ. 2564
  รอบที่ 2 วันที่ 1-4 กันยายน พ.ศ. 2564
 35. ครั้งที่ 37 วันที่ 23-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564