รายชื่อผู้สมัคร

รายชื่อผู้สมัคร ก.พ.61รายชื่อผู้สมัคร ม.ค.61รายชื่อผู้สมัคร ธ.ค.60รายชื่อผู้สมัคร พ.ย.60รายชื่อผู้สมัคร ต.ค.60รายชื่อผู้สมัคร ก.ย.60รายชื่อผู้สมัคร ส.ค.60รายชื่อผู้สมัคร ก.ค.60รายชื่อผู้สมัคร มิ.ย.60รายชื่อผู้สมัคร พ.ค.60
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางสาวสุจรรยาอินทวิเศษครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 21 ก.พ. 2561
2นางสาวอัจฉราทรัพย์มั่นครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 21 ก.พ. 2561
3นางสาวนิตยากองรัมย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 21 ก.พ. 2561
4นางสาวพัทธวรรณประนัดตังครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 21 ก.พ. 2561
5นางสาวกนกวรรณกาทาสีครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 21 ก.พ. 2561
6นางชลิศราติมินทระครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ1 ก.พ. 2561
7นางวรินทร์ญาประดิษฐสุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 11 ก.พ. 2561
8นางยุบลบุญอินทร์รอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 21 ก.พ. 2561
9นายศุขสรรณ์แจ้งใจครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 21 ก.พ. 2561
10นางสาวแสงดาวศิริจำรัสครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 12 ก.พ. 2561
11นายเฉลียวสรสิทธิ์ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 212 ก.พ. 2561
12นายประจักษ์ประจิมทิศผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 212 ก.พ. 2561
13นายสมแพงอินอานรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 212 ก.พ. 2561
14นางพรพิพัฒน์ตั้งจิตรวัฒนากุลผอ.เชี่ยวชาญสพป.พิจิตร เขต 22 ก.พ. 2561
15นางสาวนฤมลบัวจูมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 22 ก.พ. 2561
16นางสาวปัทมาหลวงจำเริญครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 22 ก.พ. 2561
17นางมนัสแสงขันธ์ครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 15 ก.พ. 2561
18นางสาวภัทรีญาแก้วพรมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.พ. 2561
19นางปวีณาพันทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.พ. 2561
20นางสาวบุษกรตองอ่อนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.พ. 2561
21นายสนธยาบุตรวาระครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.พ. 2561
22นายสัมพันธ์พรวิวัฒน์ธาดาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.พ. 2561
23นางปรารถนาศุภกังวานครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.พ. 2561
24นายเทพนม บุระคำผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 45 ก.พ. 2561
25นางปิยวะดี ใจคงรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 175 ก.พ. 2561
26นางสุกัญญาหอมเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 175 ก.พ. 2561
27นายสมพรพ่อเพียโคตรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 175 ก.พ. 2561
28นางสาวรัตติยาจันทร์เศรษฐครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 25 ก.พ. 2561
29นางสาวเพียงใจวงษ์สูงครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 25 ก.พ. 2561
30นางพัชรินทร์สำนักวิชาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 25 ก.พ. 2561
31นางสาวฐิตินันท์นันทนพูลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 25 ก.พ. 2561
32นางขวัญฤดีสุดชื่นครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 15 ก.พ. 2561
33นางสาวศิริวรรณคนดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 15 ก.พ. 2561
34นางกรกนกนิลคำครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 15 ก.พ. 2561
35นางสาวทัศนีย์อาจคำไพรครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 15 ก.พ. 2561
36นางปิยธิดารอดซุงครูชำนาญการพิเศษสพป.พิษณุโลก เขต 15 ก.พ. 2561
37นางสาวอภิญญาอัญญะมณีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 76 ก.พ. 2561
38นางสาวอุษาประยูรศุขครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 76 ก.พ. 2561
39นางณาตยาลำบองครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 76 ก.พ. 2561
40นางสาวอัญรัตน์สุนทรโชติครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 6 ก.พ. 2561
41นายธนวัฒน์ดำรงพานิชครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 6 ก.พ. 2561
42นางสาวสุดใจ สุขผ่องครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 16 ก.พ. 2561
43นางศรีนวล จันทะพินิจครูเชี่ยวชาญสพป.ชัยภูมิ เขต 16 ก.พ. 2561
44นายวิธวิทย์ ประสานศักดิ์ทวีครูเชี่ยวชาญสพป.ชัยภูมิ เขต 16 ก.พ. 2561
45นางสาวพิรุณคะกะเนปะครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 36 ก.พ. 2561
46นายปริญญาผดุงกิจครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 26 ก.พ. 2561
47นางสาวฐิภารัตน์สมสมัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 26 ก.พ. 2561
48นายโกมินมาลาครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 26 ก.พ. 2561
49นายอุดม มัตโนรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 16 ก.พ. 2561
50นายเกษม เนียมสันเทียะรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 16 ก.พ. 2561
51นายคำนวณ ทองมากผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 16 ก.พ. 2561
52นางพิมพ์ปวีณ์นิธิจิรชาติผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 26 ก.พ. 2561
53นายชัยวุฒิสังข์ขาวผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 26 ก.พ. 2561
54นายคำรณแจ้งเปียผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 26 ก.พ. 2561
55นายพรรษวุฒิศรีวรสารครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 36 ก.พ. 2561
56นายปิตินันท์บัวสำลีครูชำนาญการพิเศษสพป.กรุงเทพมหานคร6 ก.พ. 2561
57นายสุเทพสุริโยรัตนโนภาสครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 26 ก.พ. 2561
58นางสาวสิริณพัทโคตรบรรเทาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 26 ก.พ. 2561
59นายวิมลชัยฉัตรรักษษผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 26 ก.พ. 2561
60นายพีระพงษ์วงศ์ศรีจันทร์ครูเชี่ยวชาญสพป.ชัยภูมิ เขต 36 ก.พ. 2561
61นางวรวรรณวงศ์ศรีจันทร์ครูเชี่ยวชาญสพป.ชัยภูมิ เขต 36 ก.พ. 2561
62นางธีรญาจำรัสวิชช์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครวรรค์ เขต 16 ก.พ. 2561
63นายทศพงศ์พีระพฤฒิพงศ์ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 46 ก.พ. 2561
64นายชัยวุฒิศิริรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก6 ก.พ. 2561
65นางสาวกมลลดาศรีตะปัญญะครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก6 ก.พ. 2561
66นางวิริยะสมรบัวทองครูเชี่ยวชาญสพป.ชัยภูมิ เขต 37 ก.พ. 2561
67นางนารีรัศมีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 227 ก.พ. 2561
68นางสาวนิรมลชาสงวนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 227 ก.พ. 2561
69นายปิยสนธิ์เชื้อทองผอ.ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต 17 ก.พ. 2561
70นางศรีสมรครุยานนท์ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักงาน กศน. กรุงเทพฯ7 ก.พ. 2561
71นางสาวิตรี ชมกลางครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 37 ก.พ. 2561
72นางสาวจินตหรา ปัจจัยยาครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 37 ก.พ. 2561
73นางอรดี กันรัมย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 18 ก.พ. 2561
74นายนิรุตอุดมศักดิ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 218 ก.พ. 2561
75นางสาววัฒนากันทาเวศย์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 398 ก.พ. 2561
76นางสาวฉัตรชนกภูบุญคงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 198 ก.พ. 2561
77นางสาวนันทัชพรจิรขจรชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด8 ก.พ. 2561
78นางสาครบังเกิดครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด8 ก.พ. 2561
79นางบังอรวิกรมคุณาพรครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด8 ก.พ. 2561
80นางสาวนภาดาว เกตุสุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 48 ก.พ. 2561
81นางศุภวรรณหมั่นเขตกิจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 189 ก.พ. 2561
82นางสาวนิสาโตบรรเลงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 189 ก.พ. 2561
83นางสาวปัทมาภู่ระหงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 189 ก.พ. 2561
84นางสาวภิรญาแพทย์รักษาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 189 ก.พ. 2561
85นายคำนวนวงศ์จันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 189 ก.พ. 2561
86นายธีรพรเอื้อเฟื้อครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 189 ก.พ. 2561
87นางพนัชกร พาราครูเชี่ยวชาญสพป.สระแก้ว เขต 1 9 ก.พ. 2561
88นายภานุวัตอิสสระพงศ์เผ่าครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 29 ก.พ. 2561
89นางสาวจันทนีกระมลครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 29 ก.พ. 2561
90นางสาวเสาวคนธ์เจริญมังษาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 19 ก.พ. 2561
91นางสาววิจิตราอินทสุวรรณ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 19 ก.พ. 2561
92นางสาวธนวรรณทองคำสุกครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 19 ก.พ. 2561
93นางเนตรทิพย์สุทธการครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 29 ก.พ. 2561
94นายลือชัยจุงเลียกครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 29 ก.พ. 2561
95นายธรรม์ ธัญญวิศิษฐ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 179 ก.พ. 2561
96นางอัจฉราธัญวิศิษฐ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 179 ก.พ. 2561
97นายบุญตาจันทร์เวียงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 179 ก.พ. 2561
98นายสลับหัดคำหมื่นรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 219 ก.พ. 2561
99นางมาฆวรรณคำพูลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 219 ก.พ. 2561
100นางสาวสุภัคพรนิธิพัฒนกาญจน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท9 ก.พ. 2561
101นางสาวชนาธิปเทียนวรรณครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท9 ก.พ. 2561
102นางสาวบุญเรือนดวงศรีแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 39 ก.พ. 2561
103นางสุภาพรชูเตชะครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 39 ก.พ. 2561
104นางพิมพ์ผกาวรรคตอนครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 39 ก.พ. 2561
105นางสาวเพ็ญนภาวิสารวุฒิครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 212 ก.พ. 2561
106นางฉวีราชดาครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 212 ก.พ. 2561
107นางนิรมลทิพมนฑาครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 212 ก.พ. 2561
108นางสาวศิริลักษณ์เหล่าเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 212 ก.พ. 2561
109นางสาวอรวรรณกิ่งแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 212 ก.พ. 2561
110นางศรีสมรครุยานนท์ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักงาน กศน. กทม.12 ก.พ. 2561
111นางวิไลพรนาคศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก12 ก.พ. 2561
112นางรสรินทร์ขุนรัตนโรจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 613 ก.พ. 2561
113นางเย็นฤดีปลัดบางครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2013 ก.พ. 2561
114นางจรินทิพย์ภูยาทิพย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2013 ก.พ. 2561
115นางสาววรัญญาลิ้มประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 213 ก.พ. 2561
116นางสุพรรษาคณฑาครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 213 ก.พ. 2561
117นางศิริวรรณนพรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 213 ก.พ. 2561
118นายบรรยงนีขุนทดผอ.เชี่ยวชาญสพป.นครราชสีมา เขต 513 ก.พ. 2561
119นางฉวีวรรณเทียนทองครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 213 ก.พ. 2561
120นางสาวโสภาพรรณใยน้อยครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 213 ก.พ. 2561
121นางสาวกุลทรัพย์ เจริญสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 13 ก.พ. 2561
122นายบวร คำเปียงครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 13 ก.พ. 2561
123นางสาวอัจฉรา เกตุมาโรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 213 ก.พ. 2561
124นางสาวพรอนงค์ ศรีบุญเรืองครูเชี่ยวชาญสพป.ขอนแก่น เขต 414 ก.พ. 2561
125นางพิมพ์ทองสีหวงษ์ผอ.ชำนาญาการพิเศษสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว14 ก.พ. 2561
126นางสาวสุเนต แก้วหย่องครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 214 ก.พ. 2561
127นางสาวศศิมาภรณ์แสงโอกาสครูชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง14 ก.พ. 2561
128นางสาวญาศิกานต์บุดสาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 714 ก.พ. 2561
129นายดำรงศักดิ์ทวินันท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 714 ก.พ. 2561
130นางสาวทัชชกรมะยะเฉียวครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 714 ก.พ. 2561
131นายอำนาจพันลำจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 714 ก.พ. 2561
132นายอภิศักดิ์ประภาสะวัตครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 714 ก.พ. 2561
133นางอัณศยาอรรถนาถครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 214 ก.พ. 2561
134นางสาวกาญจนาไชยวงษ์จันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สุมทรปราการ เขต 214 ก.พ. 2561
135นายไพโรจน์ แสนจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 115 ก.พ. 2561
136นางเยาวนาฎพรรณานนท์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ร้อยเอ็ด เขต 315 ก.พ. 2561
137นางศิริกุลสุขกระโทกครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 215 ก.พ. 2561
138นางสาวฐิภารัตน์สมสมัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 215 ก.พ. 2561
139นางสาววาสนารวดเร็วครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 215 ก.พ. 2561
140นางสาวสุรีย์พรเพียรพิจิตรครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 215 ก.พ. 2561
141นางปนัดดาปั่นโตครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 515 ก.พ. 2561
142นางสาวสรัญญาสุขอุดมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 515 ก.พ. 2561
143นางสาวสุมนพัสร์ป้องกันครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 515 ก.พ. 2561
144นางสาวมาเดียมะทองผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 115 ก.พ. 2561
145นางสาวคุณเกล้าคุ้มคงผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 115 ก.พ. 2561
146นางสาวเบญญาภาสุมิรัตนะครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 115 ก.พ. 2561
147นางสาวนงค์นุชอุดกันทาครูเชี่ยวชาญสำนักบรีิหารงานการศึกษาพิเศษ15 ก.พ. 2561
148นางสาวนิยมอยู่รัมย์ครูเชี่ยวชาญสำนักบรีิหารงานการศึกษาพิเศษ15 ก.พ. 2561
149นางสาวอมราอิ่มศิลป์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4215 ก.พ. 2561
150นายวิโรจน์ฟักสมบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.พ. 2561
151นายทรัพย์มณีทูลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.พ. 2561
152นายปรียาภรณ์เพียรพิจิตรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.พ. 2561
153นางสาวรัตกัณฑ์ฤทธิ์เจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.พ. 2561
154นางณกัญญาพึ่งเกษมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.พ. 2561
155นางสาวอาริสาโพธิ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.พ. 2561
156นางสาววาสนาผลาผลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.พ. 2561
157นายกัญจน์โชติสหพัฒนสมบัติรอง ผอ.เชี่ยวชาญสำนักงาน กศน. จันทบุรี15 ก.พ. 2561
158นางนภัสโตทองหลางครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 715 ก.พ. 2561
159นางสาวิตรีชมกลางครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 315 ก.พ. 2561
160นางสาวศิริกันยาพิกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก15 ก.พ. 2561
161นางสาวศิริมาสแสงรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก15 ก.พ. 2561
162นางสาวจันทนีหน่องพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก15 ก.พ. 2561
163นางสริภาเครือแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก15 ก.พ. 2561
164นายอาวุธโอชาพงศ์ ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 116 ก.พ. 2561
165นางเกษรวิเศษกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 216 ก.พ. 2561
166นางนันท์ดาวินทร์หาญมนตรีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
167นางสาวอัจฉราถวิลหล่อครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
168นางอุมาพรภิรมย์ภักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
169นางสุทิศาศรีตังนันท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
170นางสาวสุนทรีผาตินาวินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
171นางอรุณศรีโจทาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
172ว่าที่ ร.ท.เตชพัฒน์พงษาปานครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
173นางสาวกาญจนาวงศ์อินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
174นางวิสาสินีอุดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
175นางสาวพนาวรรณเพียรชอบครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 216 ก.พ. 2561
176นางเบญจวรรณอานามนารถครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1716 ก.พ. 2561
177นางฉัตรมน อินทศรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
178นางวันนา อินทร์นอกครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
179นางสาวสุทธิดา สุทธิครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
180นางสุจิณณา คุณธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
181นางดวงเดือน ริมสมุทรครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
182นางสาวสินีนาฎ จีระสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
183นางสาวลภัสรา สนามชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
184นางพรพรรณ จันทรพราหมร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
185นางวันทนีย์ จิตรีรวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
186นางสาวณัฏฐณิชาอินทรโสภาผอ.ชำนาญการพิเศษสำนังงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์16 ก.พ. 2561
187นางนุจรีย์ส่องสพผอ.ชำนาญการพิเศษสำนังงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์16 ก.พ. 2561
188นางสาวพรสุดา สิงห์เธาว์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 16 ก.พ. 2561
189นางขวัญใจ ประภาสัยครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 16 ก.พ. 2561
190นายภูวดล สุขประสงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 16 ก.พ. 2561
191นางสาวนัยนาจินะป๊อกครูชำนาญการพิเศษสพป.น่าน เขต 119 ก.พ. 2561
192ว่าที่ ร.ต.สุริยันจันทราผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.กาญจนบุรี เขต 219 ก.พ. 2561
193นายนิกร บุญมากครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 319 ก.พ. 2561
194นางอริสรา บุทธิจักร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 19 ก.พ. 2561
195นายวัชรากร ทันไชยครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 19 ก.พ. 2561
196นางระพีพรพลเหี้ยมหาญครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2219 ก.พ. 2561
197นางเกศินีเชื้อเอี่ยมพันธุ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2219 ก.พ. 2561
198นางเกตุวดียะสะกะครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2219 ก.พ. 2561
199นางพรรณนิภาเชื้อสิงห์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2219 ก.พ. 2561
200นางนฎปพรเหล็กจารย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2219 ก.พ. 2561
201นายปุณณกาญจน์ภูเงินผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2419 ก.พ. 2561
202นางชลธิชาคำศิลาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2419 ก.พ. 2561
203นางกนกอรภูนาสูงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2419 ก.พ. 2561
204นางสาวปิยะพรวงษ์อุดมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 619 ก.พ. 2561
205นางธัญญณรัชกรศิริอริยะชัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4219 ก.พ. 2561
206นายบรรยวัสถ์ศิริอริยะชัยผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4219 ก.พ. 2561
207นางนันทวันท์จันทร์สอนครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 4219 ก.พ. 2561
208นางสาวชนิดาคุ้มศรีไวย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 119 ก.พ. 2561
209นายสมบัติงามเลิศครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4219 ก.พ. 2561
210นางปิยะฉัตรแบนนิสเตอร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3719 ก.พ. 2561
211นางสดศรีแสงแก้วครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3719 ก.พ. 2561
212นายก้องสกลนพเก้าผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชุมพร เขต 220 ก.พ. 2561
213นายสุรสิทธิ์เจริญวัยผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 10 20 ก.พ. 2561
214นางสาวปัณณพรศุกระสรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 10 20 ก.พ. 2561
215นางเสาวลักษณ์คลังกลางครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 120 ก.พ. 2561
216นางสาวเกศวิมลพลโสดาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2620 ก.พ. 2561
217นายสมชายโกจินอกผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 220 ก.พ. 2561
218นางวรินทราชัยบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี20 ก.พ. 2561
219นางสาวนพรัตน์ประสาทศิลป์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี20 ก.พ. 2561
220นายอดิศักดิ์ก่อแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.สุรินทร์ เขต 120 ก.พ. 2561
221นางสาวสุรีพรแจ้งสว่างครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 120 ก.พ. 2561
222นางสาวแก้วสกุลเสริมไกรศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 120 ก.พ. 2561
223นางพนิดาพลธรรมผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์20 ก.พ. 2561
224นางรักษ์ตะวันอุดมวัฒนกูลครูเชี่ยวชาญสพป.สุโขทัย เขต 220 ก.พ. 2561
225นายสุชาติ เมืองจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ศรีสะเกษ เขต 220 ก.พ. 2561
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางสาวกชกรยอดเมืองผอ.เชี่ยวชาญสพป.ตาก เขต 24 ม.ค. 2561
2นางสาววณิชชาเหลาพรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 14 ม.ค. 2561
3นางดรุณีกองมณีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 14 ม.ค. 2561
4นายอนุชากัณหะบุตรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 14 ม.ค. 2561
5นางภาวินีทองสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 24 ม.ค. 2561
6นางสาวจินดา วงค์อนันต์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 34 ม.ค. 2561
7นายปราโมท อัมรักษ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.สระแก้ว เขต 1 4 ม.ค. 2561
8นางสาวทัศนีย์ สุดใจนิยมผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 4 ม.ค. 2561
9นางสาวลักษณารีย์ สมเสนาครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 4 ม.ค. 2561
10นางอัจฉรัตน์ยืนนานครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
11นางเบญจมาศแพน้อยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
12นางอภิญญานิยมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
13นายพิทยาแม่นทรงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
14นางณัธดาวรรณโวหารครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
15นางสาวกนกประภาขาวเผือกครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
16นายวิษณุกรณ์สุวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
17นายปัทมินทร์แพทย์นิมิตรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
18นายปิติพงษ์บัวสำลีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
19นางสาววารุณีฮานาฟีครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 18 ม.ค. 2561
20นางสาวนภชนัตรกิรติขัตติยาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 89 ม.ค. 2561
21นางสาวปาริฉัตร วงษ์ดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 ม.ค. 2561
22นางดรุณทิพย์ ขันสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 ม.ค. 2561
23นางปารดา นาสินเพิ่มครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 ม.ค. 2561
24นายสุทธิโรจน์ บุญชูผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 110 ม.ค. 2561
25นางสมพร วิชัยประเสริฐครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 110 ม.ค. 2561
26นายธวัชศร้อยโพธิ์พันธุ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18 10 ม.ค. 2561
27นายภาคภูมิภูมิศาสตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18 10 ม.ค. 2561
28นางสาววันวิสาห์บุญช่วยเหลือครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18 10 ม.ค. 2561
29นางอภิญญาทับทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18 10 ม.ค. 2561
30นางพรทนาแขพิมายครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3110 ม.ค. 2561
31นายทักษิณอารยะจารุผอ.เชี่ยวชาญสพป.สุพรรณบุรี เขต 111 ม.ค. 2561
32นางสาววารุณีฮานาฟีครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 111 ม.ค. 2561
33นางสมพิศองอาจครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 211 ม.ค. 2561
34นายปิยพงษ์ทิพย์โภชน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 211 ม.ค. 2561
35นางสาวนวลจันทร์กำพลขจรเกียรติครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 211 ม.ค. 2561
36นางสาวรสสุคนธ์สุริวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 211 ม.ค. 2561
37นายวิชัยสุมงคลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ม.ค. 2561
38นางสาวมะลิดาเมตตาคุณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ม.ค. 2561
39นางศุภมาศบรรณสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ม.ค. 2561
40นางวลัยสารบุญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ม.ค. 2561
41นางสาวทิติยาพันธ์ใจธรรมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ม.ค. 2561
42นางสาวแพรวพรรณศรีวิชัยครูชำนาญการพิเศษสพป. น่าน เขต 115 ม.ค. 2561
43นางนภาพรใจตรงครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท15 ม.ค. 2561
44นางสาวณัชช์พรรุ้ง มั่งมีชาญชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 215 ม.ค. 2561
45นางสาวประภัสสร บุญจรัสครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 215 ม.ค. 2561
46นายณรุจน์ธภัทร ชัญพิสิษฐ์กุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 215 ม.ค. 2561
47นางพิชรินทักษิณรอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 2515 ม.ค. 2561
48นางนุชจรีนาเมืองรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
49นางสาวกาญจนาดีแสงครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
50นางสาวเบญจวรรณเสรีวัลลภครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
51นางสาวนวลจันทร์เสียบไธสงครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
52นางสาวเกศสุดาสุพัฒสรครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
53นางสาววิชชุตาถาวรกัลปชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
54นางจินดารัตนานกครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
55นายคณินธิปรัชต์พรหมราษฎร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 416 ม.ค. 2561
56นายสุพจน์แสนเมืองชินครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 416 ม.ค. 2561
57นายปิยวัฒน์ปานด้วงรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1817 ม.ค. 2561
58นายพัลลภศุลีดำรงวุฒิครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1817 ม.ค. 2561
59นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 317 ม.ค. 2561
60นางสาวกฤษณาจันทนามครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 218 ม.ค. 2561
61นางสาวปารีณาบรรจงกิจครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 218 ม.ค. 2561
62นางสาวชุติมาสินธุวานิชครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 218 ม.ค. 2561
63นางกนกวรรณ มูลทองสงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 118 ม.ค. 2561
64นางสาวเพ็ญนภาวิสารวุฒิครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 219 ม.ค. 2561
65นางฉวีราชดาครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 219 ม.ค. 2561
66นางนิรมลทิพมนฑาครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 219 ม.ค. 2561
67นางสาวศิริลักษณ์เหล่าเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 219 ม.ค. 2561
68นางสาวอรวรรณกิ่งแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 219 ม.ค. 2561
69นางสาวจินตนาสุกใสครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท19 ม.ค. 2561
70นางปภาภัสสร์จันทราชครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท19 ม.ค. 2561
71นางสาวพัชรีแซ่เล้าครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท19 ม.ค. 2561
72นางวิลาวัลย์ ศุภพรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1723 ม.ค. 2561
73นายอัศนัย วารีศรีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 423 ม.ค. 2561
74นางโสจิรดาเจริญสุขครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 623 ม.ค. 2561
75นางฐานิฎาจิตติชัยมงคลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 623 ม.ค. 2561
76นายทศพงศ์พีระพฤฒิพงศ์ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 423 ม.ค. 2561
77นายมิตรชัย ชัยสารครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 23 ม.ค. 2561
78นางสาวลาวัล สุบินครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 323 ม.ค. 2561
79นางสาวพรทิพย์ พงษ์กลัดครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 323 ม.ค. 2561
80นางธรรศญา เมืองนาคครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 323 ม.ค. 2561
81นางสาวปริยาณัต พลเกิ้นครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 323 ม.ค. 2561
82นางสาวนิศารัตน์ ฤทธิ์แสนตอครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 323 ม.ค. 2561
83นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพลครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 1723 ม.ค. 2561
84นายไพโรจน์ศรีนิลผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นราธิวาส เขต 123 ม.ค. 2561
85นางสาวลัดดาทองแสนครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 323 ม.ค. 2561
86นายชินกรสุวรรณเวียงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1823 ม.ค. 2561
87นายภาณุพงศ์ลาภเกินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1823 ม.ค. 2561
88นางสาวพิมลพรรณวงศ์บุรุษครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1823 ม.ค. 2561
89นางสกลเสาวรสครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 223 ม.ค. 2561
90นางสาวนริสราโภคบาลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 223 ม.ค. 2561
91นางภาวิณี จารุกาญจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 324 ม.ค. 2561
92นางสาวณัชช์พรรุ้ง มั่งมีชาญชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 224 ม.ค. 2561
93นางสาวประภัสสร บุญจรัสครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 224 ม.ค. 2561
94นายณรุจน์ธภัทร ชัญพิสิษฐ์กุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 224 ม.ค. 2561
95นางสาวนันทกะเครือมาศครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 224 ม.ค. 2561
96นางสาวทิพย์ฤทัยพลไชยครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 224 ม.ค. 2561
97นางสาวธนาภรณ์เนื้อน่วมครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 224 ม.ค. 2561
98นางสาวนพวรรณพิทักษ์จรรยาครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 224 ม.ค. 2561
99นางสาวชโลธรศรีสดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4225 ม.ค. 2561
100นางสุดารัตน์จันทรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4225 ม.ค. 2561
101นางสาวชลิดาสุคนธ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 4225 ม.ค. 2561
102นางสาวชฎาพรรักสัตย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4225 ม.ค. 2561
103นางวรรณภาชื่นนอกครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 4225 ม.ค. 2561
104นางสาววารินทร์ทองฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์25 ม.ค. 2561
105นางเกศรินทร์วงค์จันทาครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 125 ม.ค. 2561
106นางธิดาวรรณสุนิมิตรครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 125 ม.ค. 2561
107นางสาวมณฑิชาแสงสร้อยครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 125 ม.ค. 2561
108นางธนภรประเสริฐสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 125 ม.ค. 2561
109นางสาวพิราภรณ์สุภาโสตครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 125 ม.ค. 2561
110นางสาวประภาภรณ์พลรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 125 ม.ค. 2561
111นายอานนท์ สุดาทิพย์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 425 ม.ค. 2561
112นายอำพร อ้มเถื่อนผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 425 ม.ค. 2561
113นายครองสิทธิ์กิ่งตระการสิทธิ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 226 ม.ค. 2561
114นางพัชรินทร์ฤทัยมาศครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 ม.ค. 2561
115นางสาวภัทรภรมั่นเพ็ชรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 ม.ค. 2561
116นางสาวพิรานันท์ประดู่ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 ม.ค. 2561
117นายสุเทพสุริโยรัตนโนภาสครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 226 ม.ค. 2561
118นางสาวสิริณพัทโคตรบรรเทาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 226 ม.ค. 2561
119นางปุณิกาขันทวิชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 226 ม.ค. 2561
120นางชลดางามเสงี่ยมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 226 ม.ค. 2561
121นายธวัชชัยงามเสงี่ยมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 226 ม.ค. 2561
122นางสาวจิราวัลย์ พิมพ์บาลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 326 ม.ค. 2561
123ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภาฤดี กอผจญครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 326 ม.ค. 2561
124นางกนกวรรณ เย็นใจครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 326 ม.ค. 2561
125นางสาวอัจฉรัตน์ใจกล้าครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 129 ม.ค. 2561
126นางวรรณรัตน์เฉิดฉายครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 129 ม.ค. 2561
127นายชัยวัฒน์มนต์อินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 129 ม.ค. 2561
128นางสาววาสนาทูลเกล้าครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 129 ม.ค. 2561
129นายสมรักเกตุชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 129 ม.ค. 2561
130นางศรัณรัตน์ธนาเตชะสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 129 ม.ค. 2561
131นางสาวกิติยาภรณ์จันดาหงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 429 ม.ค. 2561
132นายอรัญคันธมาศน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พิจิตร เขต 229 ม.ค. 2561
133นางสาวอธิศา สังฆสุบรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 729 ม.ค. 2561
134นางสาวศิริรัตน์นครชูครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 230 ม.ค. 2561
135นางภาวิณี เกษศิริครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1730 ม.ค. 2561
136นายเอกพงศ์บัวพูลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1730 ม.ค. 2561
137นางวิลาวัลย์ ศุภพรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1730 ม.ค. 2561
138นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1730 ม.ค. 2561
139นางสุดารัตน์วัฒนพฤติไพศาลครูเชี่ยวชาญสพป.หนองคาย เขต 230 ม.ค. 2561
140นางณพัทชามนท์อัครชุนันท์ภรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 230 ม.ค. 2561
141นางปรียาภาสกุลศักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 230 ม.ค. 2561
142นายลำเลียงปฏิสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 230 ม.ค. 2561
143นางสาวหนูคิดภูน้ำสีครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 230 ม.ค. 2561
144นางสาวอภินทร์นิชาเอี่ยมสะอาดครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 230 ม.ค. 2561
145นายวิศรุตสมบัตรบุญสวนผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 130 ม.ค. 2561
146นายวันเฉลิมไชยยงค์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 130 ม.ค. 2561
147นางยุพาภรมหัทธนธีรนันท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2131 ม.ค. 2561
148นายสุพจน์ สมเพชร ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 131 ม.ค. 2561
149นางวรรณณิภา ทองธรรมชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 131 ม.ค. 2561
150นางสาวสุภาวดี ชัยดาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 131 ม.ค. 2561
151นางสุภารัตน์ ธรรมสาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 331 ม.ค. 2561
152นายภัทร์กร ศรีเมืองครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 331 ม.ค. 2561
153นางสาวศรีสุดาคำลือครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3431 ม.ค. 2561
154นางเยาวนาฎพรรณานนท์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ร้อยเอ็ด เขต 331 ม.ค. 2561
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นายถวิลวงษ์ปินะสาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 11 ธ.ค. 2560
2นางหทัยกาญจน์วัฒนสิทธิ์ผอ.ชำนาญการพิเศษกศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช1 ธ.ค. 2560
3นางสาวกาญจนา แสงสารพันธ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 21 ธ.ค. 2560
4นายไพฑูรย์ กาญจนนิกรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 21 ธ.ค. 2560
5นางสาวศิริจรรยาทันศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง1 ธ.ค. 2560
6นางมณเฑียรศรีโสภณครูเชี่ยวชาญสพป.นครปฐม เขต 11 ธ.ค. 2560
7นายมนัสโชคนาราศรีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.เลย เขต 21 ธ.ค. 2560
8นายสุพจน์ชูประเสริฐผอ.เชี่ยวชาญสพป.กำแพงเพชร เขต 21 ธ.ค. 2560
9นายสมพงศ์สริฟองคณูชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 34 ธ.ค. 2560
10นางสาวปลายเวชไพรวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 394 ธ.ค. 2560
11นางสาววนิดากิตติโชควัฒนาครูเชี่ยวชาญสพป.นราธิวาส เขต 14 ธ.ค. 2560
12นางสาวนภัสวรรณหงษ์เวียงจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 24 ธ.ค. 2560
13นายศิริวัฒน์แก้วกันหาครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 34 ธ.ค. 2560
14นางสาวนาถธิดาจันดกครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 34 ธ.ค. 2560
15นางสุภาวดี อายุเจริญผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 174 ธ.ค. 2560
16น.ส.ศิรดา พรมเทพรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 174 ธ.ค. 2560
17น.ส.เบญจวรรณ โพธิเดชรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 174 ธ.ค. 2560
18นางหยาดพิรุณนวนเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 174 ธ.ค. 2560
19นางสาวดวงใจ ศรีคงรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 174 ธ.ค. 2560
20นายวิฉัตร มาสภาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 54 ธ.ค. 2560
21นายวิทยาศรีวิเศษรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 214 ธ.ค. 2560
22นางจิตรามาศคำบุญดีครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 214 ธ.ค. 2560
23นางกาญจนาทองจบครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 214 ธ.ค. 2560
24นายบุญถมปุระพรหมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 214 ธ.ค. 2560
25นางมยุรี รัตนดาดาษครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1 4 ธ.ค. 2560
26นางปริณดา ลิขิตตระกูลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1 4 ธ.ค. 2560
27นางสาววิลาวัลย์ อันมากรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 24 ธ.ค. 2560
28นางสาวปาทิตตาจันทร์ไพสนธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 24 ธ.ค. 2560
29นายปรเมษฐ์มรุธานินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 24 ธ.ค. 2560
30นางสาวณภาภัชภูชัยศรีสัมฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 24 ธ.ค. 2560
31นางพิมพ์ประไพจงพิมายครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 44 ธ.ค. 2560
32นายสายันต์จงพิมายครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 44 ธ.ค. 2560
33นายวิชัยสุริพลผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ภูเก็ต4 ธ.ค. 2560
34นางอรญาสุตตานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 14 ธ.ค. 2560
35นางสาวศศิวิมลพันชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 14 ธ.ค. 2560
36นางสาวนุกูลสถาพรครูชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 24 ธ.ค. 2560
37นางสคราญจิตศริญญามาศผอ.เชี่ยวชาญสพม. 384 ธ.ค. 2560
38นางนาถฤดีแซ่ตันครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 144 ธ.ค. 2560
39นายสุรชัยปานพืชผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พังงา4 ธ.ค. 2560
40นางสาวชญาน์ทิพย์ภัทรณัฐนันท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.มุกดาหาร4 ธ.ค. 2560
41นายเทวินทร์แสนวงษ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 216 ธ.ค. 2560
42นางมภัสนันท์ทวีพิพัฒนกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 26 ธ.ค. 2560
43นางสุมาลี นิ่มสุดใจครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 26 ธ.ค. 2560
44นางสุทิพย์สายจรัญครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 26 ธ.ค. 2560
45นางสาวพระจันทร์หมั่นบำรุงผอ.เชี่ยวชาญสพป.กำเพงเพชร เขต 17 ธ.ค. 2560
46นางสาวรัตนามะลูลีมครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 17 ธ.ค. 2560
47นางสาวมณีรัตน์พูลทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง7 ธ.ค. 2560
48นางสาวรวิวรรณแดงนาครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 27 ธ.ค. 2560
49นางมณฑิราเทพทวีครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 27 ธ.ค. 2560
50นายอัษฏายุทโพธิ์นอกครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 207 ธ.ค. 2560
51นางสาวขนิษฐาพรมทาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 207 ธ.ค. 2560
52นายณัฏฐกิิตติ์เพ็ชรหินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 207 ธ.ค. 2560
53นางพรรณทิพาประจวบแท่นครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 267 ธ.ค. 2560
54นางวัชราภรณ์พุ่มขาวครูชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 27 ธ.ค. 2560
55นางอลิศราเพชระครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 127 ธ.ค. 2560
56นางสาวนฤมลวรรณสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 17 ธ.ค. 2560
57นางสุดารัตน์กาสุรงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 17 ธ.ค. 2560
58นายประโยชน์กีรติปกรณ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 28 ธ.ค. 2560
59นายวินัยใจยาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 68 ธ.ค. 2560
60นางสาวปาณิสรามณีจำรัสครูชำนาญการพิเศษสพป.กาญจนบุรี เขต 112 ธ.ค. 2560
61นางเบญจาสนธยานาวินครูชำนาญการพิเศษสพป.กาญจนบุรี เขต 112 ธ.ค. 2560
62นางนพรัตน์สัมฤทธิ์สุทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.กาญจนบุรี เขต 112 ธ.ค. 2560
63นายประดิษฐ์พันธ์ผาครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 212 ธ.ค. 2560
64นายเอนกแก่นเผือกครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก13 ธ.ค. 2560
65นายชูชาติหรัญรัตน์ผอ.ชำนาญการพิเศษกศน.จังหวัดขอนแก่น13 ธ.ค. 2560
66นางสาวชมพูนุชหิริโกกุลผอ.ชำนาญการพิเศษกศน.จังหวัดมุกดาหาร13 ธ.ค. 2560
67นายสมพงศ์สริฟองครูชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 313 ธ.ค. 2560
68นางพิมพ์ใจภิรมย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 114 ธ.ค. 2560
69นางสาวนิภารัตน์เชื้อชายครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 114 ธ.ค. 2560
70นางสาววาสนาศรีวิเศษครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 114 ธ.ค. 2560
71นางสุฐิตาพิพัฒน์กุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 114 ธ.ค. 2560
72นางนิรมลปราบแสงครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3118 ธ.ค. 2560
73นายโสภณบุรีแสงผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 1218 ธ.ค. 2560
74นายคารมย์พลกุลผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 118 ธ.ค. 2560
75นางสมัญญาเกิดผลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 818 ธ.ค. 2560
76นางฐิตินันท์ประทุมนันท์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 818 ธ.ค. 2560
77นายสรายุทธลิบไพรวัลย์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 818 ธ.ค. 2560
78นางบุปผาเลิศยะโสครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 118 ธ.ค. 2560
79นางสาววชิราภรณ์คุรุเมธากรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 618 ธ.ค. 2560
80นายชาตรีนพกาลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 618 ธ.ค. 2560
81นางสาวพิมพ์วดีจันทรโกศลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 618 ธ.ค. 2560
82นายสุเชญฐุ์รัตนเสถียร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ตาก เขต 218 ธ.ค. 2560
83นางสาวดวงฤทัยสุขประชาพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ตาก เขต 218 ธ.ค. 2560
84นางสาวชลธิดาดวงงามยิ่งครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1018 ธ.ค. 2560
85นายสิทธิชัยพลายแดงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1018 ธ.ค. 2560
86นายอิทธิรัตน์ควรชมผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 218 ธ.ค. 2560
87นายภัทรพลสุลำนาจผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 218 ธ.ค. 2560
88นางพิมลแสวงศิริผลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 218 ธ.ค. 2560
89นายสุพลเชื่อมพงษ์ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 3118 ธ.ค. 2560
90นางอรัญญาราชการกลางครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3118 ธ.ค. 2560
91ว่าที่ร้อยตรีอุเทนมานอกรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3118 ธ.ค. 2560
92นายประเสริฐภู่ถนนนอกครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3118 ธ.ค. 2560
93นางสุชาดาจินะแปงครูชำนาญการพิเศษสพป.น่าน เขต 118 ธ.ค. 2560
94นางาวณัฐนรีภัทรฐิติกาลครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี19 ธ.ค. 2560
95นางชูศรีจันทร์สว่างครูชำนาญาการพิเศษสพป.ระยอง เขต 119 ธ.ค. 2560
96นางสาววัชรินทร์ดำรงสกุลชัยครูชำนาญาการพิเศษสพป.ระยอง เขต 119 ธ.ค. 2560
97นางวรรณรัตน์เฉิดฉาย ครูชำนาญาการพิเศษสพป.ระยอง เขต 119 ธ.ค. 2560
98นางชุติวรรณพานิชพันธุ์ ครูชำนาญาการพิเศษสพป.ชัยนาท20 ธ.ค. 2560
99นางสาวณัฐยาไกรคุณธ ครูชำนาญาการพิเศษสพป.ชัยนาท20 ธ.ค. 2560
100นางสาวดริณพุฒิชัยสกุล ครูชำนาญาการพิเศษสพป.ชัยนาท20 ธ.ค. 2560
101นางสาวกนกรฉัตรหิรัญเลิศครูชำนาญการพิเศษสพป.กรุงเทพ20 ธ.ค. 2560
102นางนันท์สินีหลักคำครูเชี่ยวชาญสพป.น่าน เขต 222 ธ.ค. 2560
103นายประเวชทองโอภาสครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 221 ธ.ค. 2560
104นางสาวมะณีจันทร์โสภาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 221 ธ.ค. 2560
105นายประพันธ์ทุมรินทร์ครูเชี่ยวชาญสพป.บุรีรัมย์ เขต 422 ธ.ค. 2560
106นางสาวภทกัปเกรัมย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 125 ธ.ค. 2560
107นางอภิรดาโทไข่ษรครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 325 ธ.ค. 2560
108นางสาวใกล้รุ่งเฟื่องจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 125 ธ.ค. 2560
109นายชัชวาลลักษณะครูชำนาญการพิเศษสพป.น่าน เขต 128 ธ.ค. 2560
110นางวราภรณ์ ขำวิชาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 328 ธ.ค. 2560
111นางภาวินีทองสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 228 ธ.ค. 2560
112นางนฤชลคมกริสครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 128 ธ.ค. 2560
113นางสาวพรพรรณมาลากุล ณ อยุธยาครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 128 ธ.ค. 2560
114นายวงศกรวงศ์วิวัฒน์โภคินครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 128 ธ.ค. 2560
115ว่าที่ ร.ต.มงคล สระสงฆ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 228 ธ.ค. 2560
116นางนัยนาโชคสุขนิรันดรครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 228 ธ.ค. 2560
117นายสิทธิพงษ์มีมานานครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 229 ธ.ค. 2560
118นางสาวยุภาวรรณโลภาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 329 ธ.ค. 2560
119นางสาวชลธิชาสุขเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 329 ธ.ค. 2560
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางศิริพรคำสิงห์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 101 พ.ย. 2560
2นางสาวสนฤดีศรีสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 101 พ.ย. 2560
3นางสาวปิยะนุชเขียวอร่ามครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 101 พ.ย. 2560
4นายธีรพงษ์แสงสิทธิ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 251 พ.ย. 2560
5นางอุทัยวรรณ์ภูติโสครูเชี่ยวชาญสพป.สระแก้ว เขต 21 พ.ย. 2560
6นางวิไลลักษณ์ยันอินทร์ครูเชี่ยวชาญสพป.สระแก้ว เขต 21 พ.ย. 2560
7นางรุ่งทิพย์อยู่คะเชนทร์ครูเชี่ยวชาญสพป.สระแก้ว เขต 21 พ.ย. 2560
8นางสาวปัทมาเวียงวุธครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 22 พ.ย. 2560
9นายสุนันท์คำผงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 22 พ.ย. 2560
10นางญาณิดาแก้ววงษ์หิวครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 22 พ.ย. 2560
11นางสาวณุตตราทองสาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 22 พ.ย. 2560
12นายสมบัติทองอุ่นครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 22 พ.ย. 2560
13นางสาวพนิดาพันทวีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 42 พ.ย. 2560
14นางสาวสุทธดาพรหมชมพูครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 182 พ.ย. 2560
15นางวินิตาจำนงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 182 พ.ย. 2560
16นางสาวจันจิราดุมแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 182 พ.ย. 2560
17นางสาวอรอนงค์สุขรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 182 พ.ย. 2560
18นายบวรนันท์รัตโนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 182 พ.ย. 2560
19นายกวีรอนกระโทกครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 182 พ.ย. 2560
20นางสาวเกษศิริทวีผลครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 22 พ.ย. 2560
21นางสาวพรทิพย์ บรรเทาครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 2 พ.ย. 2560
22นายสุริยนต์ เคนรังครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 2 พ.ย. 2560
23นายประสิทธิ์ ชาญประไพครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 2 พ.ย. 2560
24นางสาวจุฑามาศ หมื่นภูเขียวครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 2 พ.ย. 2560
25นายคฑาหัตส์ดวงสุดาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2 2 พ.ย. 2560
26นางกนกวรรณหอมโหนครูชำนาญการพิเศษสพป.พิจิตร เขต 12 พ.ย. 2560
27นางสาวประภาพรนุชอำพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พิจิตร เขต 12 พ.ย. 2560
28นางสาวปัฐติกา ปาริจฉัตต์ ครูชำนาญการพิเศษสพป.พิจิตร เขต 12 พ.ย. 2560
29นายปัณณวิชญ์ ศรีโยธาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 33 พ.ย. 2560
30ว่าที่ร้อยตรีอานนท์สกุลสัญชาติไทยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 63 พ.ย. 2560
31นางสาวทองกรดูสันเทียะครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 63 พ.ย. 2560
32ว่าที่ร้อยโทคณิศรตั้งพรสมานครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 63 พ.ย. 2560
33นางสาวสายจรัสสุขประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 63 พ.ย. 2560
34นายผดุงศักดิ์วิรัชกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 63 พ.ย. 2560
35นางชยาภรณ์พิมพิสารครูเชี่ยวชาญสพป.สระแก้ว เขต 23 พ.ย. 2560
36นางวิยะดาแวงโสธรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พิจิตร เขต 26 พ.ย. 2560
37นางสาวฤหัยรัตน์นันตะสุขครูชำนาญการพิเศษสพป. สกลนคร เขต 26 พ.ย. 2560
38นางธาราทิพย์ศรีภักดีครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 27 พ.ย. 2560
39นางนันทิยากุลพงษ์ครูเชี่ยวชาญสพป.ปราจีนบุรี เขต 17 พ.ย. 2560
40นางสุพัตราทับทิมทองครูเชี่ยวชาญสพป.ปราจีนบุรี เขต 17 พ.ย. 2560
41นางขวัญกมล วิศิษฎ์สุนทรกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 27 พ.ย. 2560
42นางทักษอร สายบุ่งคล้าครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 27 พ.ย. 2560
43นางสาวประภาสิน แสงดาวครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 27 พ.ย. 2560
44นางสาวนัฐยา สุขเกษมครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 27 พ.ย. 2560
45นางสาวพันธิภา รัตน์ประโคนครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 27 พ.ย. 2560
46นายประภาศ เลี้ยงรักครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 27 พ.ย. 2560
47นายเกรียงศักดิ์ ยางเอนผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 27 พ.ย. 2560
48นางสาวสำรวยทองดอนเกรื่องครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 17 พ.ย. 2560
49นายชุมพลพันธุ์ภักดีครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 17 พ.ย. 2560
50นางสาวลสากอนสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 17 พ.ย. 2560
51นางสาวโชติรสศรีอันยู้ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 17 พ.ย. 2560
52นางสาวชุลีพรบุญเรศครูชำนาญการพิเศษสพป.พิจิตร เขต 17 พ.ย. 2560
53นางสาวประภาพรนุชอำพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พิจิตร เขต 17 พ.ย. 2560
54นายสรรเพชญศิริเกตุครูชำนาญการพิเศษสำนักงาน กศน.จังหวัด กาฬสินธุ์7 พ.ย. 2560
55นางอัญชลีเกตุบำรุงผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 47 พ.ย. 2560
56นายธนวัฒน์ บัวใหญ่ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 8 พ.ย. 2560
57นายสุคนธ์ หารชุมเศษครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 8 พ.ย. 2560
58ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัยธิตะจารีครูเชี่ยวชาญโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี8 พ.ย. 2560
59นางสาววนิชาศรีตะปัญญะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี8 พ.ย. 2560
60นายวิริยะ สัจจะสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 28 พ.ย. 2560
61นางรสริน สวัสดิ์ล้นครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 18 พ.ย. 2560
62นางณิชาภา รัตนะอมรภัทรครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 18 พ.ย. 2560
63นางเสาวณีย์ กระสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 18 พ.ย. 2560
64นางปราณี ศิริมงคลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 18 พ.ย. 2560
65นายศุภกิจ อินทรวิเศษครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 18 พ.ย. 2560
66นางสุพัตรา สหไชยครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 18 พ.ย. 2560
67นางอรพินท์ อินตราครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 18 พ.ย. 2560
68นางสาวขวัญเรือน บุญยมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 18 พ.ย. 2560
69นางชุตินันท์ ยอดพิกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 18 พ.ย. 2560
70นางสาวนิตยา วันสว่างครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 18 พ.ย. 2560
71นางพรรณี ธนกรชัยมงคลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 18 พ.ย. 2560
72นางสาวแสงเดือนอาจหาญครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 28 พ.ย. 2560
73นางสาวจิราพรแป้นน้อยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 428 พ.ย. 2560
74นางสาวฐิติรัตน์มณีเสวตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 428 พ.ย. 2560
75นางสาวธัญวรัตน์ปุณประวัติครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 28 พ.ย. 2560
76นายยุทธชัยพิชญานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 28 พ.ย. 2560
77นางนิภาภรณ์ดวงสินครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 28 พ.ย. 2560
78นางสาวนิตสาต่อโชติครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 28 พ.ย. 2560
79นายบุญเลิศกล่ำเหว่าผอ.เชี่ยวชาญสพป.สมุทรปราการ เขต 28 พ.ย. 2560
80นางสาวสุภนิษฐ์ชอบบุญครูชำนาญการพิเศษสพป.นนทบุรี เขต 29 พ.ย. 2560
81นางสายฝนเรืองมีครูชำนาญการพิเศษสพป.นนทบุรี เขต 29 พ.ย. 2560
82นายธีรพงษ์แสงสิทธิ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 259 พ.ย. 2560
83น.ส.ลลิตา อารีย์โรจนาภรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.เขต 179 พ.ย. 2560
84น.ส.ศิรดา พรมเทพรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.เขต 179 พ.ย. 2560
85น.ส.เบญจวรรณ โพธิเดชรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.เขต 179 พ.ย. 2560
86นายศักดาเปลี่ยนเดชารอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 29 พ.ย. 2560
87นางสาวจรรยารัตน์ประสงค์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 29 พ.ย. 2560
88นายคฑาหัตส์ดวงสุดาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 29 พ.ย. 2560
89นางสาวรุ่งนิรันดร์คัดชารัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 29 พ.ย. 2560
90นางศุประภาภรณ์หาผลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 389 พ.ย. 2560
91นายวรรณดนสุขาทิพยพันธุ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 110 พ.ย. 2560
92นางสาวอนงค์ศึกษาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 210 พ.ย. 2560
93นางสาวเฉลิมรัตน์เชิดชูครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 410 พ.ย. 2560
94นางสาวชนม์นิภาอุสาหะจิตต์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 31 10 พ.ย. 2560
95น.ส.จุรีรัตน์ บุตรบุญชูครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 พ.ย. 2560
96นางสุรีพร วีระอาชากุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 พ.ย. 2560
97น.ส.อรอนงค์ ส่งสุพรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 พ.ย. 2560
98น.ส.กมลธรรม แป้นเพชรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 พ.ย. 2560
99น.ส.ณัฐกฤตา สวัสดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 พ.ย. 2560
100น.ส.ลัดดา บุญศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 พ.ย. 2560
101น.ส. กรรณิการ์ จิตรสาครครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 พ.ย. 2560
102น.ส.ดารณี คงกระพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 พ.ย. 2560
103น.ส.ปาลญา อุดมมั่นถาวรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 พ.ย. 2560
104น.ส.ภัทรินทร์ ทยะราษฎร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 พ.ย. 2560
105นางจิราพัชร มีมงคลครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 110 พ.ย. 2560
106นางอัจฉราพรนาคดิลกครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 110 พ.ย. 2560
107นางสาวกัญชพรค้าทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 110 พ.ย. 2560
108นางสาวศศิธรกิจโป้ครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 110 พ.ย. 2560
109นางสาวภัสราวรรณซื่อสัตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 210 พ.ย. 2560
110นางสาวณัฐวิกาปัญญาวัฒนวันชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 210 พ.ย. 2560
111นายประพจน์วงศ์ปานครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 210 พ.ย. 2560
112นางยุบลเจิมจรุงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18 10 พ.ย. 2560
113นางปวีณ์นุชไวทยานันกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18 10 พ.ย. 2560
114นางมยุรีอาจทวีกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18 10 พ.ย. 2560
115นายธวัชชัยเนตรแพครูชำนาญการพิเศษสพป.นนทบุรี เขต 110 พ.ย. 2560
116นางศรัณรัตน์ ธนาเตชะสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
10 พ.ย. 2560
117นายสมรัก เกตุชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 110 พ.ย. 2560
118นางภาวิณี นิ่มนนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 110 พ.ย. 2560
119นางอันธิยา ภูมิไทยสงครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 110 พ.ย. 2560
120นายณัฎฐ์ศักดิ์ชัย เจริญเตียวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 113 พ.ย. 2560
121นางพัชรินทร์ บุตรดีวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 113 พ.ย. 2560
122นางนงค์นุชภูมีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
123นายชรินทร์ศิริพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
124นางวิภาดาพรรษาดวงชอุ่มครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
125นางสาวบุษยาราศรีมินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
126นางสาวยาภรณ์หมื่นหาญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
127นางสาวเบญจวรรณชัยวิชาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
128นางสาวรุจาภาสัมมาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
129นางชนัญชิดาสามชูสินธุ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
130นางสาวพิงค์ฒิฉัตรเมธาธารณ์กุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
131นางสาวสุภาษิตชาญเขว้าครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
132นางอุษาไชยลือชาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
133นางสาวลมูลเพชรมะณีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
134นางสาวตติยาจันทะพรรณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
135นางสาววิไลปะตังพะโลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
136นางสาววสุรมย์สุดประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
137นายณพกฤษเอมศิริครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
138นายภมรดาวแดนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
139นางสาวฤธาพรฤทธิเรืองเดชครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
140นายสราวุธทองงามครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
141นางสาวพัชราเนตรายนต์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
142นายธีระยุทธพรมช่วยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
143นางสาวปรมประภาสุขสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
144นายดิฐาปภัสร์ธนวัฒนานิธิกูลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 213 พ.ย. 2560
145นางพัชริญาศิริดลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 213 พ.ย. 2560
146นางสาวอรอนงค์คงสิบครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 213 พ.ย. 2560
147นางอนุชธิดา ชูชื่นครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1013 พ.ย. 2560
148นางปริญดาศรีอาจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1013 พ.ย. 2560
149นางสาวหฤทัยยอดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1013 พ.ย. 2560
150นางกัลยารัศมีเพ็ญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1013 พ.ย. 2560
151นางสาวกาญจนาชอบกลางครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1013 พ.ย. 2560
152นายสุรพงศ์นามนัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1013 พ.ย. 2560
153นางสาวสุจินดารอดกูลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1013 พ.ย. 2560
154นายประเสริฐแดงอินทวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1013 พ.ย. 2560
155นายไพศาลคิดอยู่ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1013 พ.ย. 2560
156นางสาววาทินีช่างยนต์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1013 พ.ย. 2560
157นางสาวอาทิตยากลั่นยิ่งครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1013 พ.ย. 2560
158นางสาวสุชีวันอยู่คงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1013 พ.ย. 2560
159นางสาวพัณณ์ชิตาหนูน้อยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1013 พ.ย. 2560
160นางอำพาวรรณ จดคำครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 113 พ.ย. 2560
161นางสาวสุนีรัตน์ จันทร์รักครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 113 พ.ย. 2560
162นางสาวเสาวลีแจ้งใจดีครูเชี่ยวชาญโรงเรียนกีฬจังหวัดสุพรรณบุรี13 พ.ย. 2560
163นางสาวสุธาสินีเอื้ออภิวัชร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 213 พ.ย. 2560
164นางดวงดาวบุญเกิดครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยนาท13 พ.ย. 2560
165นายสุรสิทธิ์มิทราวงศ์ผอ. เชี่ยวชาญสพป. มหาสารคาม13 พ.ย. 2560
166นางสาวรัตนากนกหงษาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2514 พ.ย. 2560
167นางพัชนียาไชยรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2514 พ.ย. 2560
168นางสาวนันท์นภัสสารพินิจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2514 พ.ย. 2560
169นางปาริฉัตต์ไวคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2514 พ.ย. 2560
170นางสาวฐิติวรรณสารพิมพ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2514 พ.ย. 2560
171นายเดชวิทย์ศรีสังวาลย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 214 พ.ย. 2560
172นางสาววรรณประภาไทยพยัฆครูชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง14 พ.ย. 2560
173นายรัธพลแสงประพาฬครูชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง14 พ.ย. 2560
174นางวันเพ็ญแก้วศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 114 พ.ย. 2560
175นางกิตติยาพูลเลิศครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 114 พ.ย. 2560
176นางสาวบุษยากำแพงแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 114 พ.ย. 2560
177นางจิราภรร์ศักดิ์แก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1414 พ.ย. 2560
178นางศุภลักษณ์สืบประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1414 พ.ย. 2560
179นายคมสันแจ้งมรคาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 214 พ.ย. 2560
180นางทัดดาวอันประนิตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 214 พ.ย. 2560
181นางสาวรุ่งรัตน์วงษ์เกตุครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 214 พ.ย. 2560
182นางสาวพัทชนันธรณ์แก้วเจิมครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 214 พ.ย. 2560
183นางยงยุธแพขุนทดครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 214 พ.ย. 2560
184น.ส.เกศทิพย์ ขจรนาถครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 114 พ.ย. 2560
185นางเตือนใจ ชัยสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 114 พ.ย. 2560
186นายองอาจแสนมาโนชครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 315 พ.ย. 2560
187นายวรพจน์ศรีวรสารครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 315 พ.ย. 2560
188นางหนึ่งฤทัยเยินสูงเนินครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 715 พ.ย. 2560
189นางสาวกัญญาณัฐสายชุมดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 715 พ.ย. 2560
190นายณัฐปภัสร์ชัยวัฒนโชติครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 715 พ.ย. 2560
191นางสาวรัตนาภรณ์นาดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 715 พ.ย. 2560
192นายสัมฤทธิ์นาดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 715 พ.ย. 2560
193นายธฤษฎาเมืองสีทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1315 พ.ย. 2560
194นางมาดีศรนรายณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1315 พ.ย. 2560
195นายนฤพงษ์พิมพ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 115 พ.ย. 2560
196นายสายัณห์พันธ์ไม้ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 115 พ.ย. 2560
197นางสาวเบญจมาพรแสงจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 115 พ.ย. 2560
198นายอดิศักดิ์พันพะยูรครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 115 พ.ย. 2560
199นางสาวสุมิตรากมลบาลครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 115 พ.ย. 2560
200นางสาวศันสนีย์ชมภูแดงครูชำนาญการพิเศษสพป. ขอนแก่น เขต 515 พ.ย. 2560
201นางอภิชยาเขตผดุงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2015 พ.ย. 2560
202นายสันติมงคลแสนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2015 พ.ย. 2560
203นายบุญส่ง เหมือนตาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 215 พ.ย. 2560
204นายชัยธวัชสาทถาพรครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ16 พ.ย. 2560
205นางสาวภัทรภร ภู่ไพบูลย์ครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 316 พ.ย. 2560
206นางสาวภัคจิรา สุนอุ่นครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 316 พ.ย. 2560
207นางมนปรียา ภูชะนะศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 316 พ.ย. 2560
208นางสาวสุวิตา คงคาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 316 พ.ย. 2560
209นางรชยา แสงอ่วมครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 316 พ.ย. 2560
210นางนริสราจันทราศรีครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2516 พ.ย. 2560
211นางสาวประไพเสมหร่ำรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 216 พ.ย. 2560
212นางกัทลีเลขานุกิจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 216 พ.ย. 2560
213นางสาวอาลัยพะสุนนท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 216 พ.ย. 2560
214นายกัลยาจุลเดชะครูเชี่ยวชาญสพป.นนทบุรี เขต 216 พ.ย. 2560
215นายพนมพรพีระพิทยมงคลผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นนทบุรี เขต 216 พ.ย. 2560
216นางไพลิน สามบุญลือครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 116 พ.ย. 2560
217นางจรรยา ก๋าทอง ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 116 พ.ย. 2560
218นางศุนิสาดาราเรืองครูเชี่ยวชาญโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์16 พ.ย. 2560
219นายสมเจตร์รอดนารายณ์ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์16 พ.ย. 2560
220นายมานพมาสุขผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.น่าน เขต 116 พ.ย. 2560
221นายวรวิทย์มิทราวงศ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม เขต 217 พ.ย. 2560
222นางสาวอำภาเกิดเกษมครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบุรี เขต 217 พ.ย. 2560
223นางวิลาวัลย์โฉมเฉลาครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 317 พ.ย. 2560
224นางสาวอัจฉริยาพรศักดิ์บุตรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 617 พ.ย. 2560
225นางพัชรีพรชูชาติครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 617 พ.ย. 2560
226นางนิภาโฮวครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 617 พ.ย. 2560
227นางสมพรริศมันครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 617 พ.ย. 2560
228นางสาวณัฐกฤตาดีมูลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1817 พ.ย. 2560
229นางสาวเสาวนีย์บุญไทยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1817 พ.ย. 2560
230นางสายฝนแก้วชัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1817 พ.ย. 2560
231นางภาวดีทองอุดมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1817 พ.ย. 2560
232นางสาวน้ำเพ็ชรวีระพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1817 พ.ย. 2560
233นายปิยพัทธ์บุญประกอบครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1817 พ.ย. 2560
234นางสาวณัฎฐิญาสุขเสงี่ยมรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1817 พ.ย. 2560
235นายวันชัยทันสมัยผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 1817 พ.ย. 2560
236นางณัฎฐกานต์โกจันทึกรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1817 พ.ย. 2560
237นายสุธีพันธุ์ดิษพงษ์รอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
238นางระพีร์ปิยะจันทร์ครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
239นางเบ็ญจวรรณสีงามครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
240นางลักขณากสิกรรมครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
241นายกีรติจุมเนตรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
242นางบุญเลี้ยงสงล่าครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
243นายกฤษณะมั่งมีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
244นายสุเทพอู่พยัคฆ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
245นางสาวชัญปภาแจ้งพร้อมครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
246นางสาวเด่นนภาลาดนาเลาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
247นางสาวณัฐนรินทร์คำเพิ่มครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
248นางสาวนงลักษณ์ทองสุขครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
249นางสาวบุณยหนุนประสมสุขครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
250นางสาววันดีแววสว่างครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
251นางสาวสุมิตราด้วงหิรัญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
252นางสาวภัครินทร์สะอาดครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
253นางศิริพรรอดกสิกรรมครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
254นางสาวประภาสิริด้วงเงินครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
255นางสาวทัศนีย์ชูทองครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
256นายวุฒิศักดิ์พวงทองครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
257นางสาวยอดข้าวพลอยสุกใสครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
258นางสาววิไลลักษณ์ รักษาพลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 พ.ย. 2560
259นางสาวสายนภา รักษาพลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 พ.ย. 2560
260นางอรวรรณสีนิลครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 117 พ.ย. 2560
261นางขวัญหทัยเหรียญทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 117 พ.ย. 2560
262นางวิจิตราจันทร์ศิริครูเชี่ยวชาญสพป.ปราจีนบุรี เขต 117 พ.ย. 2560
263นางกัญญณัชสระทองพรมครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 117 พ.ย. 2560
264นางสาวชมพูนุทบุญอากาศครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 117 พ.ย. 2560
265นางสาวสุกัญญาโถสุวรรณ์ครูเชี่ยวชาญสพป.จันทบุรี เขต 117 พ.ย. 2560
266นายพิศัลย์คำล้วนครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 317 พ.ย. 2560
267นางสาวสุภาภรณ์มุ่งโนนบ่อครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 317 พ.ย. 2560
268นายพิทักษ์แสนพินิจครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 317 พ.ย. 2560
269นางสาวกฤษฏาผอนจรุงครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 317 พ.ย. 2560
270นางจุฑามาศ บั้งทอง ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุบลราชธานี เขต 517 พ.ย. 2560
271นางแววดาว สงวนกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 พ.ย. 2560
272นางสาวกัญญารัตน์ ธนะสีลังกูรครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 พ.ย. 2560
273นางสาวภัทรนันต์เกตุงามครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 117 พ.ย. 2560
274นายธีราวุธน้อยนะวะกุลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 417 พ.ย. 2560
275นางสาวพัชรวดีบุญมากครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 22 พ.ย. 2560
276นางสาววลินดารสชารอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. แพร่ เขต 121 พ.ย. 2560
277นางอารีย์ใจซื่อครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 120 พ.ย. 2560
278นางสาวบุณิกาปัจจัยโยครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 720 พ.ย. 2560
279นางวันทนาเสนนะผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.น่าน เขต 120 พ.ย. 2560
280นางสาวสุชีราศุภพิมลวรรณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 พ.ย. 2560
281นางแว่นแก้วขวดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 220 พ.ย. 2560
282นางสาวศจีเปล่งเมืองครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 220 พ.ย. 2560
283นายอนุสรณ์เตือประโคนรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 220 พ.ย. 2560
284นางวรรณพรโพธิ์เวชกุลผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี20 พ.ย. 2560
285นายสมหมาย พลทวีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี20 พ.ย. 2560
286นายธวัชชัยถาวรกายครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 30 20 พ.ย. 2560
287นายไพวัลย์พรหมจริยะพงษ์ครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 30 20 พ.ย. 2560
288นางสุดารัตน์ไสยเลิศครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 20 20 พ.ย. 2560
289นางกิตติยาอินทรศิลาครูเชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม เขต 221 พ.ย. 2560
290นายวิษณุ รัตน์ตยานุสรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 121 พ.ย. 2560
291นางสาวสายใหม อินทร์แก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 121 พ.ย. 2560
292นางสาวกัลยาพร บัวผันสระน้อยครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 121 พ.ย. 2560
293นางแสงเดือน รัตน์ตยานุสรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 121 พ.ย. 2560
294น.ส.ลลิตา อารีย์โรจนาภรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 พ.ย. 2560
295นายวธัญญู พฤกษ์เจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 พ.ย. 2560
296นางอารีรัตน์ ลพทองคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 พ.ย. 2560
297นางณัฐสิริกาญจน์โคตรมงคลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 พ.ย. 2560
298น.ส.กานตชนก วุฒิครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 พ.ย. 2560
299นางวราภรณ์ ปฏิโคครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 พ.ย. 2560
300นายอิทธิพล เจริญเมืองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 พ.ย. 2560
301น.ส.ศิรดา พรมเทพรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 พ.ย. 2560
302น.ส.เบญจวรรณ โพธิเดชรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 พ.ย. 2560
303นางสาวอุบลรัตน์ บุญก่อครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 321 พ.ย. 2560
304นายเกษม ประทุมทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 221 พ.ย. 2560
305นางพรทิพย์ รักยิ่งครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 221 พ.ย. 2560
306นางสาวกุลชญา กมลคณาวุฒครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 221 พ.ย. 2560
307นายพัลลภ สินสมใจครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 221 พ.ย. 2560
308นายโกศล มิตรพระพันธ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 221 พ.ย. 2560
309นางสาวรัตนวดีโมรากุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 121 พ.ย. 2560
310นางสาวธันยมลธ์จตุรวิทย์กุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 121 พ.ย. 2560
311นายสักรินทร์ทองศรีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์21 พ.ย. 2560
312นายสุรศักดิ์สหวิริยะสินผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์21 พ.ย. 2560
313นายสุรเดช เจริญสว่างครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 2521 พ.ย. 2560
314นายกิตติชัยศรีประเสริฐผอ.เชี่ยวชาญสพป.สิงห์บุรี21 พ.ย. 2560
315นายวันชัยกล้าเอี่ยมผอ.เชี่ยวชาญสพป.สิงห์บุรี21 พ.ย. 2560
316นายสมยศสังสอาดผอ.เชี่ยวชาญสพป.สิงห์บุรี21 พ.ย. 2560
317นางสาวนิตยา มิตรมานะครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 121 พ.ย. 2560
318นายพินิจอุไรรักษ์ครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 3221 พ.ย. 2560
319นางอำพรมะนูรีมครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 121 พ.ย. 2560
320นางสุมาลีมะเยาะครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 121 พ.ย. 2560
321นางสราญจิตรคำเวียงครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 121 พ.ย. 2560
322นางสาวณัฏฐฑรัตน์ชัยภอวัฒนกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 421 พ.ย. 2560
323นายอำนาจพันธุระศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 422 พ.ย. 2560
324นายปัญญาตามประหัตถ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 322 พ.ย. 2560
325นางสาวนิลสุดานิลสุวรรณผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชุมพร เขต 222 พ.ย. 2560
326นางสุภาวดี อายุเจริญผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 1722 พ.ย. 2560
327น.ส.ศิรดา พรมเทพรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1722 พ.ย. 2560
328น.ส.เบญจวรรณ โพธิเดชรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1722 พ.ย. 2560
329นางจิรรัชชแสงสว่างครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1722 พ.ย. 2560
330นายบุญค้ำ จุลเจือครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1722 พ.ย. 2560
331นายวิญญูทาจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 123 พ.ย. 2560
332นางนิศารัตน์ กมุททรง ครูชำนาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 124 พ.ย. 2560
333นางสาวสุวรรณา เพชรบังเกิดครูชำนาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 124 พ.ย. 2560
334นางสาวอัจฉรา ถนอมรอดครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 124 พ.ย. 2560
335นางฐิตารีย์ อโหสิชูวงศ์ครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 2524 พ.ย. 2560
336นางอรุณีชูใหม่ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1824 พ.ย. 2560
337นางจันทิมาบุญเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1824 พ.ย. 2560
338นางสาววันวิสาเห็นประจักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1824 พ.ย. 2560
339นางสุวิกรานต์เจียมจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1824 พ.ย. 2560
340นางการุณภรณ์ธีระกุลพิสุทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1824 พ.ย. 2560
341นายราเชนทร์ศรีชัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1824 พ.ย. 2560
342นางสาวณัฐชยารักษาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1824 พ.ย. 2560
343นางจันทร์จิราสุพลดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1824 พ.ย. 2560
344นางสาวพระจันทร์หมั่นบำรุงผอ.เชี่ยวชาญสพป.กำแพง เขต 124 พ.ย. 2560
345นายอภินันท์อินลีผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.มุกดาหาร24 พ.ย. 2560
346นายคารมย์พลกุลผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 124 พ.ย. 2560
347นางรุ่งนภาบัวพลับครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4224 พ.ย. 2560
348นางสาววันเพ็ญแดงสิงห์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4224 พ.ย. 2560
349นางกฤษณาวรรณกวีวุฒิพันธุ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4224 พ.ย. 2560
350นางสาวพัณณ์ชิตายะไข่ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4224 พ.ย. 2560
351นางสาวจิราพรแป้นน้อยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4224 พ.ย. 2560
352นางสาวฐิติรัตน์มณีเสวตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4224 พ.ย. 2560
353นายขวัญประชาบุญจันทร์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พิจิตร เขต 224 พ.ย. 2560
354นางสาวนิภาวรรณแสงสว่างครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 124 พ.ย. 2560
355นายสานิตย์นามคำมูลครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 327 พ.ย. 2560
356นางสาวปิยรัตน์พุทธิเสนครูเชี่ยวชาญสพป.นครราชสีมา เขต 727 พ.ย. 2560
357นายสุชาติเอกปัชชาผอ.เชี่ยวชาญสพป.นครสวรรค์ เขต 227 พ.ย. 2560
358นางอารี บีดิลและครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 327 พ.ย. 2560
359นางจารุรัตน์ จันทร์วิบูลย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 327 พ.ย. 2560
360นางสาววิลาสินี ดวงเนตรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 327 พ.ย. 2560
361นายบรรหารเอี่ยมสอาดผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 627 พ.ย. 2560
362นายพงษ์ศิลป์เกิดกำบทครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 627 พ.ย. 2560
363นางสาวขวัญใจเลิศฤทธิ์วิมานแมนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 627 พ.ย. 2560
364นางสาวประภัสสรกาญจนประกรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 627 พ.ย. 2560
365นายชนะสิกุลจ้อยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 627 พ.ย. 2560
366นางสุชาดาอินทรมาศครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 627 พ.ย. 2560
367นางฉันทนาทองมนต์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 627 พ.ย. 2560
368นางสาวรัตนามะลูลีมครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 127 พ.ย. 2560
369นายปราโมทย์เจริญสลุงผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 527 พ.ย. 2560
370นางสาวสุรัสวดีจำนงศิลป์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 527 พ.ย. 2560
371นางมณลักษณ์ภักดีชนผอ.เชี่ยวชาญสพป.พิจิตร เขต 227 พ.ย. 2560
372นางชวิศา มุ่งอุ้มกลางครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 327 พ.ย. 2560
373นางสาวชุติมา รอดประทับครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 327 พ.ย. 2560
374นายประดิษฐ์พันธ์ผาครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 228 พ.ย. 2560
375นายสุพล เชื่อมพงษ์ครูเชี่ยวชาญสพป.อุทัยธานี เขต 228 พ.ย. 2560
376นางอรัญญา ราชการกลางครูเชี่ยวชาญสพป.อุทัยธานี เขต 228 พ.ย. 2560
377ว่าที่ร้อยตรีอุเทน มานอกผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 228 พ.ย. 2560
378นายประเสริฐ ภู่ถนนนอกครูเชี่ยวชาญสพป.อุทัยธานี เขต 228 พ.ย. 2560
379นางสุภัครพุทธานุครูเชี่ยวชาญสพป.กาฬสินธุ์ เขต 128 พ.ย. 2560
380นายสุเจนชาญธัญกรณ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.นครสวรรค์ เขต 228 พ.ย. 2560
381นางสาวนฤมลวรรณสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 128 พ.ย. 2560
382นางสุดารัตน์กาสุรงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 128 พ.ย. 2560
383นางอำไพพรรณ์ มอญรัตผอ.เชี่ยวชาญสพป.สระบุรี เขต 129 พ.ย. 2560
384นางสาวศรัญญาสังข์ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี29 พ.ย. 2560
385นางพุทธ์ศิริชูชื่นครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี29 พ.ย. 2560
386นางรัตนา เบ็งทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 329 พ.ย. 2560
387นางสาวศรีจิตราเมืองโคตรครูชำนาญการพิเศษสพป.มุกดาหาร29 พ.ย. 2560
388นางสาวชมพูนุทหิริโกกุลผอ.ชำนาญการพิเศษกศน.จังหวัดมุกดาหาร29 พ.ย. 2560
389นางพีรดาบุญสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 229 พ.ย. 2560
390นางสุจิตราลีสินลาครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 330 พ.ย. 2560
391นายศราวุธธรรมมังครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 330 พ.ย. 2560
392นายสมคิดวงษ์คำหาญครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 230 พ.ย. 2560
393นายอาณาจักรเคลือศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.อุบลราชธานี เขต 230 พ.ย. 2560
394นางอรญาสุตตานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 130 พ.ย. 2560
395นางสาววรรณภาทองสีไพลผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 230 พ.ย. 2560
396นางสุภัทรเงินดีผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 230 พ.ย. 2560
397นายสิทธืศักดิ์แก้วสอนทะเลรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 230 พ.ย. 2560
398นางสาวนิพาศรีเสถียรไพศาลรอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 230 พ.ย. 2560
399นางชินานาฏปาณิกวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 230 พ.ย. 2560
400นางสาวกาญจนาบุญมีครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 130 พ.ย. 2560
401นางนันทพรเย็นประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
402นางนวลปรางแป้นเหมือนครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
403นางสาวจินตนารุุ่งฉวีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
404นางสาวศศิะรลิ่วเวหาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
405นางสาวพลอยภัทรากาญจนเกษตรกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
406นายพรเทพทรมตาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
407ว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์มีพงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
408นางรัฐชนกลิ้มสว่างพูลวัตถุครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
409นางดอกไม้รอดพันธ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
410นางรัชนีศรีดสภาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
411นางมานิตาเจริญองอาจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
412นางสาววิไลโพธิ์ศัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
413นายธนภูมิพุ่มจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
414นางสาวปิยะวรรณจันทร์ลอยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
415นายธงชัยสร้างความคิดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
416นายสราวุธอนีฆาศรีนนท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
417นางสมจิตรมะซอครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
418นางสาววิริยาพุ่มพวงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
419นางสาวดวงใจดีมงคลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
420นางสาวมณีรัตน์พูลทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง30 พ.ย. 2560
421นางวราภรณ์สุรำไพครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 330 พ.ย. 2560
422นางวิลาสินีเย็นใจครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1330 พ.ย. 2560
423นางสุจินต์ปลอดทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 530 พ.ย. 2560
424นางสาวมณีรัตน์พูลทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง30 พ.ย. 2560
425นางสาวพูนทรัพย์เพลินลาภครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์30 พ.ย. 2560
426นางพิมลแสวงศิริผลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 230 พ.ย. 2560
427นายไพฑูรย์จันทร์โอผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.กาญจนบุรี เขต 330 พ.ย. 2560
428นายสมคิดกลับดีผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 1830 พ.ย. 2560
429นางอุทุมพรพิระภิญโญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1830 พ.ย. 2560
430นายฮัษฎายุทโพธิ์นอกครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2030 พ.ย. 2560
431นางสาวขนิษฐาพรมทาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2030 พ.ย. 2560
432นายณัฏฐกิตติ์เพ็ชรหินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2030 พ.ย. 2560
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางศศิพัชรสินสโมสรรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 162 ต.ค. 2560
2นางสมจิตทองเกตุผอ.เชี่ยวชาญสพป.พัทลุง เขต 12 ต.ค. 2560
3นางสาวภาวิณีสุขใจครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 23 ต.ค. 2560
4นางขนิษฐา ปานผาครูชำนาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 14 ต.ค. 2560
5นายสวัสดิ์ แก้วชนะผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 254 ต.ค. 2560
6นายภานุวัฒน์จันทร์ทองผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พังงา4 ต.ค. 2560
7นางสาวสายรุ่งพุทธารอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรสาคร4 ต.ค. 2560
8นางสาวชนการต์แสงงามผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรสาคร4 ต.ค. 2560
9นางบังอรโคตรสาขา วิลเลี่ยมส์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 204 ต.ค. 2560
10นางยุภาพรแสนหาญครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 34 ต.ค. 2560
11นางสาวสมปรารถนาติ่งบุญครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 34 ต.ค. 2560
12ว่าที่ ร.ต.หญิงยุวภาพันนุรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 34 ต.ค. 2560
13นางสาวกมลทิพย์พรมหเศณีครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 34 ต.ค. 2560
14นางสาวเพลินพิศเบ้าทองหล่อครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 14 ต.ค. 2560
15นายวิจิตรบุตรสุรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 14 ต.ค. 2560
16นางวรัทยาชนภัทรวงศ์ครูเชี่ยวชาญสพป.นครสวรรค์ เขต 14 ต.ค. 2560
17นางสาวสิริวรรณ์แย้มหนองเต่าครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 24 ต.ค. 2560
18นางสาวอาพาภรชาตาสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 24 ต.ค. 2560
19นางสาวกนกวรรณอาจชมภูครูชำนาญการพิเศษสพป.สกนนคร เขต 14 ต.ค. 2560
20นางสาวเสรือฟ้ารันชิตโคตรครูชำนาญการพิเศษสพป.สกนนคร เขต 14 ต.ค. 2560
21นางสาวพัทธวรรณคำสงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สกนนคร เขต 14 ต.ค. 2560
22นายสุขเกษมรัชนีกรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 14 ต.ค. 2560
23นางสุจารีย์ทองเกตุครูชำนาญการพิเศษสพป.นนทบุรี เขต 15 ต.ค. 2560
24นางแจ่มใสวรรณสาครูเชี่ยวชาญสพป.กาฬสินธุ์ เขต 35 ต.ค. 2560
25นางพัชรีย์นิกรโสมครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 25 ต.ค. 2560
26นางสาวอราภรณ์สมบูรณ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ต.ค. 2560
27นายภัทร์กร ศรีเมืองครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
28นางสุภารัตน์ ธรรมสาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
29นางสาวศุภลักษณ์ ศานติเธียรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
30นางสาวศิริลักษณ์ แซ่โค้วครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
31นางสาวนิลวรรณ โยชะนังครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
32นางชัขฎาภรณ์ พงษ์กลัดครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
33นางสุกฤตา เกตานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
34นางสาวพัชรา วณิชชากรสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
35นายดิเรก เตชะมาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
36นางสาวสายชล แย้มชื่นครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
37นางวิมล สุวรรณสมครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
38นางสาวปวีณา บัวชูก้านครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
39นางวิภาพร ศิริรจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
40นางอุไร เสมอสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
41นางสุปราณีทองอยู่ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 45 ต.ค. 2560
42นางสาววิลัยพรขาวพิมายครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 15 ต.ค. 2560
43นางนันท์นภัสหัสดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 15 ต.ค. 2560
44นางชมบุญ ศรีอั่งครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 15 ต.ค. 2560
45นายเฉลิมชัยภิรมย์รักษ์ครูเชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์6 ต.ค. 2560
46นางสาววิกานดาจันทประดิษฐครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 96 ต.ค. 2560
47นายทองใบปะวะแสครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 266 ต.ค. 2560
48นางจิรณีประกอบเสียงครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 26 ต.ค. 2560
49นางสาวระพีพรรณ ศรีมงคลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 26 ต.ค. 2560
50นางสาววันเพ็ญ ต่อธนวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 26 ต.ค. 2560
51นายปรีดา เกียงขวาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 26 ต.ค. 2560
52นางสาวศิริพร กาญจนบัตรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 26 ต.ค. 2560
53นางสาวกนกวรรณอาจชมภูครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 16 ต.ค. 2560
54นางสาวเครือฟ้ารันชิตโคตรครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 16 ต.ค. 2560
55นางสาวธิดาวดีจุลศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 26 ต.ค. 2560
56นายสราวุธแท่นจินดารัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 186 ต.ค. 2560
57นางศุภพิชญ์พิทยธีราพงศ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 186 ต.ค. 2560
58นางสาวเสาวลักษณ์โรมาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 186 ต.ค. 2560
59นางสุชาดาสวัสดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 186 ต.ค. 2560
60นางสาวนัฐฎ์ธปภาหมายพาณิชย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 186 ต.ค. 2560
61นางเตือนใจคำต่ายครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6 6 ต.ค. 2560
62วิทยาสุวรรณคีรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6 6 ต.ค. 2560
63นางสาวสุพิชญาเผือกผ่องครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6 6 ต.ค. 2560
64นภาทองประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6 6 ต.ค. 2560
65นางสาววีริณเชื้อแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6 6 ต.ค. 2560
66นางสาวธัญญรัตน์สมดังครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6 6 ต.ค. 2560
67นางสาววรรธิดาเพชรทะวงค์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6 6 ต.ค. 2560
68นายจิรยุทธ์ทวีพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6 6 ต.ค. 2560
69นายภานุวัฒน์จันทร์ทองผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. พังงา6 ต.ค. 2560
70นายวีระมนตรีวงษ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
71นางสาวบัวภาจางวางแก้วครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
72นายปัณณทัตวลาบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
73นางสาวศุภวดีมนต์เนรมิตครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
74นางพรลภัสพรประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
75นายมนัสถึกสุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
76นางอุบลรัตน์ถึกสุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
77นางสุวิมลสุขสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
78นายวรวิทย์สังข์เอียดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
79นางสาวประทินพรผิวบางครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
80นางสาวสมฆทัยรอดพูนพงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
81นายสุวิทย์โพธิจักร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
82นายนิกรดิษธรรมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
83นางพาณิภัคเกตุคงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
84นางสาวอมรรัตน์จิตณรงค์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
85นางสาวพรพิมลมงคลศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
86นายอำนาจพรหมใจ ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 259 ต.ค. 2560
87นางรัตนศรีพรหมใจรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 259 ต.ค. 2560
88นายพิเชษฐ์พิมพ์มหาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 259 ต.ค. 2560
89นางสายบัวพิมพ์มหาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 259 ต.ค. 2560
90นางกุลิสราอ่อนเอมครูชำนาญการพิเศษสพป.พิจิตร เขต 29 ต.ค. 2560
นางสาวกรรณิการ์สายสินธุ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 39 ต.ค. 2560
นางสาวอรทัยภูอกิจครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 39 ต.ค. 2560
นางสาวนัยนา ชนาฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 39 ต.ค. 2560
นายเฉลิมพลแก้วประโคนผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 29 ต.ค. 2560
นายสุริยันรองไชยครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 19 ต.ค. 2560
นางสาวกนกวรรณอาจชมภูครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 19 ต.ค. 2560
นางสาวเครือฟ้ารันชิตโคตรครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 19 ต.ค. 2560
นางอังศนาสุทธิฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสำนักงาน กศน.9 ต.ค. 2560
นางอาทิตยาปานทองครูชำนาญการพิเศษสำนักงาน กศน.9 ต.ค. 2560
นางสาวสุธิดาสุขสิงห์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 19 ต.ค. 2560
นางสาวอรอมลสุระฉีมพลีครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 19 ต.ค. 2560
นางสาวรัชนีกรยืนยาวครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 19 ต.ค. 2560
นางนวพรรษเก่งกำลังพลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4210 ต.ค. 2560
นายบรรยวัสถ์สิริอริยะชัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4210 ต.ค. 2560
นายคมคำขันครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 210 ต.ค. 2560
นางปรารถนาจงกลางครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3310 ต.ค. 2560
นายจักรพงศ์ฤทธิเดชครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 110 ต.ค. 2560
นางสาวศุภชญานิลคงครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 210 ต.ค. 2560
นางพวงพยอมพันธ์ศรีครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธานี เขต 210 ต.ค. 2560
นางสาววิภารัตน์ทานามครูชำนาญการพิเศษสพม.มหาสารคาม เขต 110 ต.ค. 2560
นางณภคภรประทุมศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 110 ต.ค. 2560
นางสุกัญญาธุวสินครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 110 ต.ค. 2560
นายไพโรจน์บุญยิ้มครูชำนาญการพิเศษสพป. พิจิตร เขต 110 ต.ค. 2560
นางสาวเนตรนภาบัวเกษครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 289 ต.ค. 2560
นางทิพย์วรรณ ศักดิ์ณรงค์ครูชำนาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 36 ต.ค. 2560
นายเอกชัยณ ประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 16 ต.ค. 2560
นางสาวสุพิยดามาทฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 16 ต.ค. 2560
นางสาวปทุมรัตน์อาวุโสสกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 16 ต.ค. 2560
นางสาวศุภชญานิลคงครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 26 ต.ค. 2560
นางสาวศิรัศม์ ปั้นน้อย ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 36 ต.ค. 2560
นางสาวพสุ สว่างสังวาลย์ ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 36 ต.ค. 2560
นางสาวพสุแซ่ฟู ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 36 ต.ค. 2560
นางเสาวณีณัฏฐประเสริฐครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 56 ต.ค. 2560
นางสาววัชรีจันทร์เผือกครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 56 ต.ค. 2560
นางสาวชมพูนุทชาวบ้านเกาะครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 56 ต.ค. 2560
นางสาวนิภาพรกาบทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 56 ต.ค. 2560
นางสาวมณธิชาคล้ายแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 56 ต.ค. 2560
นางสาวภคพรอิสระครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 56 ต.ค. 2560
นายเฉลิมพลศรีโยธินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 56 ต.ค. 2560
ว่าที่ ร.ต. ธิติฏฐ์วัฒน์เอมสถิตย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 56 ต.ค. 2560
นางสาวเชวงจิตน้อยวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 56 ต.ค. 2560
นางสาวศศิกุลบุญเพ็งครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 56 ต.ค. 2560
นายภาสกรแสนทวีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 56 ต.ค. 2560
นางอภินันทนาแสนทวีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 56 ต.ค. 2560
นางปัณณภรณ์ปานสรวงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 56 ต.ค. 2560
นายสมทบสยามไชยครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 26 ต.ค. 2560
นางสาวศิริวรรณีวงษ์ทรงยศครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 5 9 ต.ค. 2560
นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 9 ต.ค. 2560
นางชลละดาเครือบุดดีครูชำนาญการพิเศษสพป. สกลนคร เขต 39 ต.ค. 2560
นายนันทวิทย์ธานมาศครูชำนาญการพิเศษสพป.นครศรีธรรมราช เขต 19 ต.ค. 2560
นางจุรีพรแก้วศรีครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 79 ต.ค. 2560
นายสมรักแก้วศรีครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 79 ต.ค. 2560
นายสุคชยาสาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 79 ต.ค. 2560
นางสาวเฉลิมพันธ์เย็นจิตครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 79 ต.ค. 2560
นายพิชัยพยุเวชครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 79 ต.ค. 2560
นางประเสริฐปลั่งประมูลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 79 ต.ค. 2560
นางสาวนันทวันคุ้มทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 79 ต.ค. 2560
นายกฤตเจนการครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 79 ต.ค. 2560
นายเชาว์ลิตรคมกระโทกครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 79 ต.ค. 2560
นางสาวประทุมพรคำวันครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 79 ต.ค. 2560
นางสาวเอื้อใจซื่อตรงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 79 ต.ค. 2560
นางมนปรียา ภูชะนะศรีครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 310 ต.ค. 2560
นางสาวสุวิตา คงคาครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 310 ต.ค. 2560
นางสาวสุคนธ์สุวรรณขำครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 210 ต.ค. 2560
นายมนัสแสวงการผอ.เชี่ยวชาญสพป.กระบี่10 ต.ค. 2560
นายสุชินฟักสังข์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 310 ต.ค. 2560
นางเบญจมาพรศรีวิทัศน์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 310 ต.ค. 2560
นางสาวศิริวรรณดีศิริครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 310 ต.ค. 2560
นางกมลรัตน์อรุณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 310 ต.ค. 2560
นางชลนันท์เอกพจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 210 ต.ค. 2560
นางสาวลัตติกาชัยคามครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 210 ต.ค. 2560
นางสาวศิริพรวิสุทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 210 ต.ค. 2560
นางสาวประกายเอิบแจ้งครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3110 ต.ค. 2560
นางสาวรังสุรางค์ทองเงินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3110 ต.ค. 2560
นางสาวแสงจันทร์มูลขุนทดครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3110 ต.ค. 2560
นางวิลาวรรณ์พัฒนกุลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3110 ต.ค. 2560
นายเจียมศักดิ์ชนะค้าครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3110 ต.ค. 2560
นายสุรชัยโชติกลางครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3110 ต.ค. 2560
นายเชษฐพงษ์ผึ้งทองครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3110 ต.ค. 2560
นางมยุรีวงศ์สวัสดิ์อาภาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3110 ต.ค. 2560
นางศศิรินทร์อติวัฒน์อังกูรครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3110 ต.ค. 2560
นางสาวอาบพร ลือฉายลือฉายครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 310 ต.ค. 2560
นางสาววรรณีมะนูรีมครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 110 ต.ค. 2560
นางสาวธีระนุช คล้าย ณ รังษีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 310 ต.ค. 2560
นางสาวนุสรา แซ่ฟู ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 310 ต.ค. 2560
นางสาวอัจฉริยาขุดปิ่นครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยนาท11 ต.ค. 2560
นายบรรจงอินทร์งามครูชำนาญการพิเศษสพป.สุรินทร์ เขต 311 ต.ค. 2560
นางมณีรัตน์กายราชครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2211 ต.ค. 2560
นายเรวัตรสวัสดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2211 ต.ค. 2560
นางสาวศิริพรเอกสะพังครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2211 ต.ค. 2560
นางสาวสมหญิงใหญ่พงศกรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2211 ต.ค. 2560
นางสาวเกษรินทร์สุดเฉลียวครูชำนาญการพิเศษสพป.นนทบุรี เขต 112 ต.ค. 2560
นายปติภณตีระเมธีครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 7 12 ต.ค. 2560
นางสาวอาภัสราพระโคตรครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 112 ต.ค. 2560
นายวชิรวิชญ์จอกแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 112 ต.ค. 2560
นางทัศนีย์นาคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2212 ต.ค. 2560
นางสาวน้ำทิพย์สุขเหมาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 212 ต.ค. 2560
นางสาวพัชรากร สุฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 312 ต.ค. 2560
นางผึ้งผกา จันทร์ต๊ะยศครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 312 ต.ค. 2560
นายเดชณรงค์โสนิกรครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 112 ต.ค. 2560
นางสาวละมัยโชคชัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 19 12 ต.ค. 2560
นางสาวรุ้งลาวัลย์เจริญรักษรัตนะครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 112 ต.ค. 2560
นายวันชัยอ่ำประชาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 112 ต.ค. 2560
นางสาวนันทพรผ่องพุฒิครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 112 ต.ค. 2560
นางสาวเกศิรีจรัสกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 112 ต.ค. 2560
นางสาววัชราภรณ์ เพ็งสุขครูเชี่ยวชาญสพป.สุพรรณบุรี เขต 112 ต.ค. 2560
นายวิวัฒน์อนุมาตย์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 112 ต.ค. 2560
นางพนารัตน์จำศักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 212 ต.ค. 2560
นางสาวขวัญฤทัยสนศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 212 ต.ค. 2560
นายอภิชาติขวัญศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 212 ต.ค. 2560
นางสาวยุพินไชยรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 212 ต.ค. 2560
นางสาวปริศนาแสนสุขครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1812 ต.ค. 2560
นางณัฐรินีย์จันทรสมบัติครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1812 ต.ค. 2560
นางสาวเญจมาศเจริญสุขครูชำนาญการพิเศษสพป. สุโขทัย เขต 216 ต.ค. 2560
นายนิรุตติ์ศรีอุดมครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 716 ต.ค. 2560
นางชลธิชาคำศิลาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2416 ต.ค. 2560
นางสาวดวงเดือนคำนวลอินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 316 ต.ค. 2560
นายยุทธพงษ์สุทธิรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 316 ต.ค. 2560
นายอัคราปิ่นเงินครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท16 ต.ค. 2560
นายวงศพัทธ์จงธนวดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท16 ต.ค. 2560
นางสาวประภาพรรณเมฆขลาครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก16 ต.ค. 2560
นายชัยยงค์แสนณรงค์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ร้อยเอ็ด เขต 316 ต.ค. 2560
นางสุรางค์พรหมสูงวงษ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ร้อยเอ็ด เขต 316 ต.ค. 2560
นางสาวเมณิศาประนามะการอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 3216 ต.ค. 2560
นางสาวบุญประกอบศรีวรมย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 416 ต.ค. 2560
นางสายรุ้งปัจฉิมครูชำนาญการพิเศษสพป. อุทัยธานี เขต 116 ต.ค. 2560
นางพูนสุขนิลเพ็ชร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. อุทัยธานี เขต 116 ต.ค. 2560
นางชมบุญสีอั่งครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 118 ต.ค. 2560
นางวนิดาเที่ยงสงค์ครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 2418 ต.ค. 2560
นางสาวสุดารัตน์เป็นมงคลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 618 ต.ค. 2560
นายวีรกิตติ์ชัยวินิตครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 618 ต.ค. 2560
นางสาวทิพวัลย์บังษรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 618 ต.ค. 2560
นางสาวกาญจนาโชควิเชียรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 618 ต.ค. 2560
นายนราเชียวละลิ้มครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 618 ต.ค. 2560
นางสาวณัฐยาน์ดุมแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 618 ต.ค. 2560
นางสาวอรุณรัตน์รินโพธิ์สารครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 618 ต.ค. 2560
นายนววิธศรีปลั่งครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 618 ต.ค. 2560
นางสาวโฉมศรีกล่ำถนอมครูชำนาญการพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์18 ต.ค. 2560
นายภูษิตรุ่งแก้วครูเชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์18 ต.ค. 2560
นายวรกฤติเพ็งสุขครูเชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์18 ต.ค. 2560
นางเปรมใจเพ็งสุขครูเชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์18 ต.ค. 2560
นายเชาวนาทเพ็งสุขครูเชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์18 ต.ค. 2560
นางสาวธภรยิ้มโสภาครูเชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์18 ต.ค. 2560
นางสาวแสงเดือนบัวเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1018 ต.ค. 2560
นางณัฐกลมช่อสลิดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1018 ต.ค. 2560
นางสาวคณิตาสุขเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1018 ต.ค. 2560
นายศาสตราพรมอารักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1018 ต.ค. 2560
นายกิตติศักดิ์ปัจจวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 217 ต.ค. 2560
นางสาวกาญจนาไชยวงษ์จันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 217 ต.ค. 2560
นางปาจรีย์โคมเดือนครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 217 ต.ค. 2560
นางสาววรรณภาวงเวียนครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 217 ต.ค. 2560
นางสาวอติตาดวงดีทิพย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2617 ต.ค. 2560
นางสาวเยาวลักษณ์วงศ์พิมพ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2617 ต.ค. 2560
นายนิคมอุ่นใจครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2617 ต.ค. 2560
นางจงจิตต์อินทจักรครูเชี่ยวชาญสพป.ยะลา เขต 317 ต.ค. 2560
นางสาวภัสนันท์นิลบุตรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 120 ต.ค. 2560
นายกิตติศักดิ์ปัจจวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 217 ต.ค. 2560
นางสาวกาญจนาไชยวงษ์จันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 217 ต.ค. 2560
น.ส.เบญจวรรณ โพธิเดชรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1717 ต.ค. 2560
น.ส.พรพิมล มงคลศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1717 ต.ค. 2560
น.ส.รัชดาภรณ์ ศรีจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1717 ต.ค. 2560
นางอุดมพร ศรีอุ่นดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1717 ต.ค. 2560
น.ส.เฉลิมรัตน์ อยู่เทศครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1717 ต.ค. 2560
นางสาวเด่นนภาลาดนาเลาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 517 ต.ค. 2560
นางสาวณัฐรินทร์คำเพิ่มครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 517 ต.ค. 2560
นางจิณณพัตบำรุงพานิชย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 2 25 ต.ค. 2560
นางสุมาลีรัชวัตร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 2 25 ต.ค. 2560
นายประเสริฐโพศรีครูชำนาญการพิเศษสำนักงาน กศน.25 ต.ค. 2560
นางสาวสิตากานต์ศรีบัวรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 325 ต.ค. 2560
นายธีระยุทธเกตุมีรองผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3927 ต.ค.2560
นางรสสุคนธ์ใยบัวครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 127 ต.ค.2560
นางสาวน้ำอ้อยสุนทรพฤกษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 127 ต.ค.2560
นายอภิชาติเหลืองเพิ่มสกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 930 ต.ค.2560
นางศศิธรไวทยสุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 131 ต.ค.2560
นางวลัยรัตน์ยิ่งดำนุ่นครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 131 ต.ค.2560
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางสาวกนกพรคงยศผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พังงา1 ก.ย. 2560
2นางศศิธรจันทรมหาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1 1 ก.ย. 2560
3นางนิทรารมย์พานิชรุทติวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1 1 ก.ย. 2560
4นางสาวชมพูนุชสิงห์สาครครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1 1 ก.ย. 2560
5นางสาวปุณณภาทิพย์วารีครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1 1 ก.ย. 2560
6นางจันทนียงยุทธครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1 1 ก.ย. 2560
7นางวัชรีพรหอสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1 1 ก.ย. 2560
8นางวัชราภรณ์วรรณขันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 21 ก.ย. 2560
9นางสาววิจิตราพาพุทธครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 21 ก.ย. 2560
10นางเมวดีจันพิลาครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 31 ก.ย. 2560
11นายสุวิทย์ฤทธิ์เสนีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ตรัง เขต 21 ก.ย. 2560
12นายสุวิทย์ดาวังปาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ตรัง เขต 21 ก.ย. 2560
13นายพงษกรไพทูลย์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ตรัง เขต 21 ก.ย. 2560
14นายสุพล กระสงข์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ตรัง เขต 21 ก.ย. 2560
15นายภูวดลเม่งช่วยผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ตรัง เขต 21 ก.ย. 2560
16นายอาทิตย์สายวังเกี้ยงครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 21 ก.ย. 2560
17นายราชศักดิ์วงศ์บุปผาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 21 ก.ย. 2560
18นายสมพงษ์พัลวัลครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 21 ก.ย. 2560
19นางสาวจีรภาทานะมัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 21 ก.ย. 2560
20นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท1 ก.ย. 2560
21นายสุพจน์ มหาสุภาพครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท1 ก.ย. 2560
22นางกัญชลี รักษาสัตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท1 ก.ย. 2560
23นายรุ่งทวีพรรณาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 11 ก.ย. 2560
24นางสาวศิรดา พรมเทพผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 171 ก.ย. 2560
25นางสาวเนาวรัตน์ เจริญรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 171 ก.ย. 2560
26นางศิรญะภา เจียมโฆษิต กิจอักษรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 171 ก.ย. 2560
27นางสาวดวงนภา ศรีจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 171 ก.ย. 2560
28นางสาวปาลิฎากร พินิจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 171 ก.ย. 2560
29นางสาวรสสุคนธ์ ชูเดชครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 171 ก.ย. 2560
30นางนภัสนันท์ทวีพิพัฒนกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 21 ก.ย. 2560
31นางสุมาลีนิ่มสุดใจครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 21 ก.ย. 2560
32นางสุทิพย์สายจรัญครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 21 ก.ย. 2560
33นางวนิดาผาภุมภาครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 21 ก.ย. 2560
34นางสาวสุมิตราอัดโดดดรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 61 ก.ย. 2560
35นางสาวกาญจนามาศทุมดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 61 ก.ย. 2560
36นายประโยชน์บุญยืนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 61 ก.ย. 2560
37นางเพียงใจพงษ์ยิ้มแย้มครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 61 ก.ย. 2560
38นางสาวจิตรวดีวิรัตน์ตนะครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 61 ก.ย. 2560
39นางสาวสุพิชญาย์นาคเณรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 61 ก.ย. 2560
40นางสาวอัญชนางามเนตรครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 11 ก.ย. 2560
41นางสาวธิดารัตน์นวลนุกูลครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 11 ก.ย. 2560
42นางกาญจนาดวงมณีครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 24 ก.ย. 2560
43นางทรรศนีย์ ทองบัวครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 34 ก.ย. 2560
44นางพิมพ์ชญา ปรีชาธนเกียรติ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 34 ก.ย. 2560
45นางดวงใจ อยู่สุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 34 ก.ย. 2560
46นางฐิติมา นาครัตนะครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 34 ก.ย. 2560
47นางสายัณแสนสุนนต์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 54 ก.ย. 2560
48นางสาวภูริญารอดบางครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท4 ก.ย. 2560
49นางจีณภัทรสหอมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 74 ก.ย. 2560
50นายเจริญชัยจันดีดาครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 25 ก.ย. 2560
51นางเทวารัตน์สุทาพจน์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 25 ก.ย. 2560
52นางสาวอัจฉราแดงอินทวีฒน์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 25 ก.ย. 2560
53นางสาวจรรยารัตน์ ประสงค์ดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 25 ก.ย. 2560
54นาวาอากาศตรี หญิงพิมพรเทียนอุดมรอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 25 ก.ย. 2560
55นางนิติมาพวงทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 10 5 ก.ย. 2560
56นางสาวจรรยาคีรีนิลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 105 ก.ย. 2560
57นางสาวอรทัยเสนาธรรมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 105 ก.ย. 2560
58นางสาววรรณวดีทองทวีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 105 ก.ย. 2560
59นางสาวศิริวรรณตรีเพ็ชร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 105 ก.ย. 2560
60นางสาวเดือนเพ็ญบุญกุศลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 25 ก.ย. 2560
61นางสาวมณีกาญจน์เวียงรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 25 ก.ย. 2560
62นางกวินตวา ชาประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 5 ก.ย. 2560
63นายไพฑูรย์ศรีดีครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 15 ก.ย. 2560
64นางสาวบุษยมาศผึ้งหลวงครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 15 ก.ย. 2560
65นาเมลดาท่าหลวงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.ย. 2560
66นางเยาวลักษณ์มหาจักร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.ย. 2560
67นางสาวพัทธานันท์แก้วโตครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.ย. 2560
68นายพิพัฒน์แตงจวงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.ย. 2560
69นางสาวสมอาภรณ์บุตรศาสตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.ย. 2560
70นางกมลวรรณประการะสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.ย. 2560
71นางสาวเบญจวรรณบรรจงกิจครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 26 ก.ย. 2560
72นางสาวกาญจนาสุภาจารุวงส์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 26 ก.ย. 2560
73นางสาวอัจฉราสาครจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 26 ก.ย. 2560
74นางสาวศิริลักษณ์อินขาวรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 336 ก.ย. 2560
75นางพิศสุดาพรมปาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 187 ก.ย. 2560
76นางสาวปภาวรินทร์รัตน์วิเศษฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 187 ก.ย. 2560
77นางพิริยาพิบูลบุญรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 187 ก.ย. 2560
78นางนีรนุชเคนวิเศษครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 187 ก.ย. 2560
79นางสาวนวมนเจริญขำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 187 ก.ย. 2560
80นางสุภาพรคำหวานครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 27 ก.ย. 2560
81นางทัศน์ลักษณ์ขัติยะนนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 27 ก.ย. 2560
82นางสาวนฤมณรัตนางกูรครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 17 ก.ย. 2560
83นายประทีป ศรีรักษาผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 1 8 ก.ย. 2560
84นายรุ่งทวี พรรณาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1 8 ก.ย. 2560
85นางพรพรรณ การุณรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1 8 ก.ย. 2560
86นางสาวยุพเรศเกศาครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 28 ก.ย. 2560
87นางสาวอาภรรัตน์แสงสุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 28 ก.ย. 2560
88นายสุพล พรเพ็งครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 8 ก.ย. 2560
89นายจริยนันท์อุดมผลชัยเจริญผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พังงา8 ก.ย. 2560
90นางสาวกันยารักษ์เดชทัพผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พังงา8 ก.ย. 2560
91นายพรศักดิ์ทวีรสผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พังงา8 ก.ย. 2560
92นายรุ่งโรจน์อุตราภาสผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พังงา8 ก.ย. 2560
93นางสิริพันธ์สาบัวครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 212 ก.ย. 2560
94นายบุญยงครูศรีผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักงาน กศน.12 ก.ย. 2560
95นางสาวธารารัตน์ดวงคำบุตรครูชำนาญการพิเศษสพป. หนองบัวลำภู เขต 2 12 ก.ย. 2560
96นางมาลัยสีนาครูเชี่ยวชาญสพป.ลพบุรี เขต 112 ก.ย. 2560
97นางอนัญญาดีเด่นครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 10 12 ก.ย. 2560
98นางจารุวรรณสำเร็จกิจครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 112 ก.ย. 2560
99นางวีณาอินศิริครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 112 ก.ย. 2560
100นางมุกดาลับโกษาครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 112 ก.ย. 2560
101นางสาวปาริฉัตรประทุมสันครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 112 ก.ย. 2560
102นางสาวพรทิพย์คำภูอ่อนครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 212 ก.ย. 2560
103นางเบญจมาศนนทะชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 212 ก.ย. 2560
104นางณัฐชยาฮวบกระโทกครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 212 ก.ย. 2560
105นายพัลลภสุประดิษฐ์ลาภรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 212 ก.ย. 2560
106นายปริญญาผดุงกิจครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 212 ก.ย. 2560
107นางสาวจุฑารัตน์แสงสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 212 ก.ย. 2560
108นางชุติมาวรขันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ร้อยเอ็ด เขต 112 ก.ย. 2560
109นางสาวเดือนเพ็ญบุญกุศลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 212 ก.ย. 2560
110นางสาวมณีกาญจน์เวียงรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 212 ก.ย. 2560
111นางสุวรรณา ชูเกียรติครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1712 ก.ย. 2560
112น.ส.จินตภัทร ไชยวิศาลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1712 ก.ย. 2560
113น.ส.กันยารัตน์ จันทระครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1712 ก.ย. 2560
114นางสาวทองใหม่สีใสครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 612 ก.ย. 2560
115นางสาวรัตราภรณ์เรือนคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 612 ก.ย. 2560
116นางสาววาลิชลีทาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 612 ก.ย. 2560
117นางสาวอรธิณีเนยอิ่มครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 612 ก.ย. 2560
118นางสาวกาญจนาอิ่มจีนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 612 ก.ย. 2560
119นางสาวจิตสุมาธรรมจินดาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 612 ก.ย. 2560
120นางสรัญญาจำปาทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 612 ก.ย. 2560
121นางสาวอาภารัตน์แสงสุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 212 ก.ย. 2560
122นางสาวหทัยรัตน์นาราษฎร์ครูชำนาญการพิเศษสพ. เขต 2112 ก.ย. 2560
123นางสาวณัฐภัคสีสวยหูตครูชำนาญการพิเศษสพ. เขต 2112 ก.ย. 2560
124นางสาวเสาวนีย์ ทรงตระกูลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 112 ก.ย. 2560
125นายสธรรดรยอดยิ่งครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด12 ก.ย. 2560
126นางสาวธิษตยาถือบุญครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด12 ก.ย. 2560
127นายวีระพันธ์เขียวเงินครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด12 ก.ย. 2560
128นายประศาสน์เกตุบรรเทิงครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด12 ก.ย. 2560
129นางสาวรุ่งอรุณสังวาลครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด12 ก.ย. 2560
130น.ส.ประภาพรวิทยาคมผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 113 ก.ย. 2560
131นางศมาภรณ์ อุบลบานผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 113 ก.ย. 2560
132นางพรรณี ธนกรชัยมงคลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 113 ก.ย. 2560
133นายราเชนทร์ภูริธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 213 ก.ย. 2560
134นางนำนภาบุญสอนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2113 ก.ย. 2560
135นางสุภาณีธรรมาธิคมผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 113 ก.ย. 2560
136นางสาวนิษฐาความมานะผอ.เชี่ยวชาญสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 113 ก.ย. 2560
137นางสาวภัทราพรอรัญมาลาครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 513 ก.ย. 2560
138นายปัณณทัต วลาบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1713 ก.ย. 2560
139นายสมพงษ์เกิดรักษ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1314 ก.ย. 2560
140นายกิตติคุณโชติมงคลครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 214 ก.ย. 2560
141นางสาวอนงค์ศึกษาครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 214 ก.ย. 2560
142นางสาวภรภัทรเฮ็งนิรันดรครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 214 ก.ย. 2560
143นางจันทร์เพ็ญลาภมากผลผอ.เชี่ยวชาญสพป.สมุทรปราการ เขต 214 ก.ย. 2560
144นายพรรคทวีจริรัตน์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 214 ก.ย. 2560
145นายกิตติศรีวลีรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 214 ก.ย. 2560
146นางจรรยาศรีวลีรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 214 ก.ย. 2560
147นางสาววิภาพรมั่งมีครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 214 ก.ย. 2560
148นายภูริชญ์พิทยาวัฒนชัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2514 ก.ย. 2560
149นางสาวปรายฝนโพธิ์เวียงคำครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 114 ก.ย. 2560
150นายบัณฑิต สอนสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 114 ก.ย. 2560
151นางสาวกัลย์ธีรา จัตุลี้ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 114 ก.ย. 2560
152นางสาวสุนันทา ฉายากุลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 114 ก.ย. 2560
153นางเกศินีพืชจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 114 ก.ย. 2560
154นางสาวดนยาอาบวารีครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 114 ก.ย. 2560
155นายทวีศักดิ์เฮ้าเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรสาคร14 ก.ย. 2560
156นางพัฒนมณีเฮ้าเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรสาคร14 ก.ย. 2560
157นายสุเทพการงานดีครูชำนาญการพิเศษสพป.สกนนคร เขต 214 ก.ย. 2560
158นางสาวสุภา หอมขุนทดครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 314 ก.ย. 2560
159นางสาวอุรวี อุลิดสถิตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 314 ก.ย. 2560
160นางสาวพิมพ์พา เชิงขุนทดครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 314 ก.ย. 2560
161นางสาวพิมสายอัครพิทยาอำพนครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 514 ก.ย. 2560
162นางอำพรง่วนทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท14 ก.ย. 2560
163นางสาวจันทร์สุดาสิงห์ลาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท เขต 315 ก.ย. 2560
164นางสาวทองใหม่สีใสครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.ย. 2560
165นางสาวรัตนาภรณ์เรือนคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.ย. 2560
166นางสาววาลิชลีทาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.ย. 2560
167นางสาวอรธิณีเนยอิ่มครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.ย. 2560
168นางสาวกาญจนาอิ่มจีนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.ย. 2560
169นางสาวจิตสุมาธรรมจินดาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.ย. 2560
170นางสรัญญาจำปาทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.ย. 2560
171นางสาววรรณาทองสีไพลผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 215 ก.ย. 2560
172นางยุบลบุญอินทร์รอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 215 ก.ย. 2560
173นางสาวเข็มเพชรพาลาดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 215 ก.ย. 2560
174นางสาวทิพย์สุดาคำวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 215 ก.ย. 2560
175ว่าที่ร้อยตรีวุฒิไกรมูลคายครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 115 ก.ย. 2560
176นายมงคลชัยปัญญพัฒน์พงศ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 215 ก.ย. 2560
177นางศิริพรเตชะธนอิทธิกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 215 ก.ย. 2560
178นางสาวอนุสราช่างบรรจงครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท15 ก.ย. 2560
179นางสาวสุริกิจการะเกดครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 315 ก.ย. 2560
180นางสาวขวัญสิริกลิ่นพยอมรอง ผอ. เชี่ยวชาญสพป.บุรีรัมย์ เขต 315 ก.ย. 2560
181นางเกวะรินทร์โพธิ์แสงดาครูเชี่ยวชาญสพป.บุรีรัมย์ เขต 315 ก.ย. 2560
182นางทัศนีโยธาวงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 215 ก.ย. 2560
183นางวชิราพรไชยชนะครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 215 ก.ย. 2560
184นางสาวพรรณีรอดจ่ายครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 215 ก.ย. 2560
185นางประไพพิศพานทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 215 ก.ย. 2560
186นางวลัยลักษณ์ สิตไทยครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 315 ก.ย. 2560
187นางสาวบัณฑิตา แซ่อือครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 315 ก.ย. 2560
188นายเสกวิทย์มุสิกครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 415 ก.ย. 2560
189นางกาญจนาเวียงกมลครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 215 ก.ย. 2560
190นางพิศสมัยวงษาครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 215 ก.ย. 2560
191นางสาววิรัตน์ปัญญาสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 215 ก.ย. 2560
192นายปราชเชื้อประดิษฐ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3818 ก.ย. 2560
193นางเตือนใจเชื้อประดิษฐ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3818 ก.ย. 2560
194นางสาววิลาวรรณใจกล้าครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 218 ก.ย. 2560
195นางนิชานันท์จตุพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 318 ก.ย. 2560
196นางสาวยุพาพรขาวแดงครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 318 ก.ย. 2560
197นางวลีพรช้างทองครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 318 ก.ย. 2560
198นางภัทรินเล็บครุฑครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 219 ก.ย. 2560
199นางปิยดาคงทองสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 219 ก.ย. 2560
200นางนิภาภัทรโหระโชครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก19 ก.ย. 2560
201นางสาวพฐาศิริชาติครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3119 ก.ย. 2560
202นางมนัสนันท์วงศ์ษาธนภูมิครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ19 ก.ย. 2560
203นางพรพรรณ์หล้าเพชร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 219 ก.ย. 2560
204นายกฤษกรณ์ยศรุ่งเรืองครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 219 ก.ย. 2560
205นางอนงค์เหง่านีครูชำนาญการพิเศษสพป.เลย เขต 219 ก.ย. 2560
206นางสาวนิตยาทองดีครูชำนาญการพิเศษสพป.เลย เขต 219 ก.ย. 2560
207นางธารินีธรรมสอนครูเชี่ยวชาญสพป.หนองคาย เขต 1 19 ก.ย. 2560
208นางปัญากรณ์หาชิตครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2560
209นางสาวมัสยาเรืองนาราบครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2560
210นางสาวรัตนพรโสมมอญครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2560
211นางสาวพนมเทียรนามโครตครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2560
212นางสาวปาณญดาตั้งรุจวัฒนาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2560
213ว่าที่ ร.ต.ภณภพบุญญานิตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2560
214นายอิสเรศกองมะณีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2560
215นางวัชกุลสีหนาทครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2560
216นางสาวหทัยวัลย์คุ้มภัยครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2560
217นางสาววัลลภาบุญซุ่นหลีครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2560
218นางสาวปัทมาวิทยาประภารัตน์ครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2560
219นางอรนุชยืนยงครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2560
220นางเพ็ญศรีวิชิรัมย์ครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 2 19 ก.ย. 2560
221นายสุริยาชมศาสตร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2560
222นางสาวนงลักษณ์เทพสิทธาวิวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2560
223นางสาวณัฐปภัสร์บุญแน่นครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2560
224ว่าที่ร้อยตรีกลวัชรหม่อมตะคุครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2560
225นางสาวกัลธิรัตน์เทียนชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2560
226นางสาวกัญฐณาปรีชาครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2560
227นางสาวสุพรรณีสืบศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2560
228นางสาวสกุลยาผลบุญครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2560
229นางละอองสนธิภักดีครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2560
230นางสาวอุษณีย์รำไพครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2560
231นางธนิตาอภัยกลางครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2560
232นางแธทรีญาเปิดปัญญาครูเชี่ยวชาญสพป.จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2560
233นายมานพหล้าคำคงครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 219 ก.ย. 2560
234นางสาวมณีรัตน์กมลพัฒนานันท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 819 ก.ย. 2560
235นางสาวอรธีราสุวรรณประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 819 ก.ย. 2560
236นางสาวประภาพรเพิ่มโสภาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 819 ก.ย. 2560
237นางสาวนราพรญาณไพศาลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 819 ก.ย. 2560
238นายศุภชัยเรืองจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 219 ก.ย. 2560
239นายธรพฒน์ทิศกระโทกครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 219 ก.ย. 2560
240นางสาวนารีรัตน์พุกพิกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 219 ก.ย. 2560
241นางดารุณีดาหล้าครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 219 ก.ย. 2560
242นางสาวสุขุมาลไผ่รอดครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 219 ก.ย. 2560
243นางเพลินพิศเปลี่ยนสกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 219 ก.ย. 2560
244นางสุจิตรามงคลเกตุครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 219 ก.ย. 2560
245นางสาวณัฐนรีภัทรฐิติกาลครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี19 ก.ย. 2560
246นางศิริวรรณสุยะหมุดครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี19 ก.ย. 2560
247นางสุวรรณ์ษาใหญ่พงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี19 ก.ย. 2560
248นางณัฐวราดอนดีครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 3519 ก.ย. 2560
249นายโชคชัยเศษอาจครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2319 ก.ย. 2560
250นายปณวัตรสีหอมครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 219 ก.ย. 2560
251นางนงลักษณ์แพงเรือนครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 4219 ก.ย. 2560
252นางทิวาเกษมศุภกุลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 4219 ก.ย. 2560
253นางฤทัยรัตน์เกษการณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4219 ก.ย. 2560
254นางสาวทิพมาศกลทิพย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4219 ก.ย. 2560
255นางสาวบุญช่วยนันทรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4219 ก.ย. 2560
256นางทิพวรรณแก้วภาพครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4219 ก.ย. 2560
257นายสุภัทรชัยนุ่นฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4219 ก.ย. 2560
258นางสาววรินทรคงคาน้อยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4219 ก.ย. 2560
259นางจุฑามาศศรีเอี่ยมครูชำนาญการพิเศษสพป. ชุมพร เขต 119 ก.ย. 2560
260นางสาวพัชรีไชยพฤกษ์กุลครูชำนาญการพิเศษสพป. ชุมพร เขต 119 ก.ย. 2560
261นางวิลาวัลย์ธุระพระครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 119 ก.ย. 2560
262นายสัญญาไทยประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 219 ก.ย. 2560
263นางสาวฉวีวรรณมีมากครูชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 219 ก.ย. 2560
264นายจุมพลสมภาคครูชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง19 ก.ย. 2560
265นางนิษฐาบุญโกสุมภ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง19 ก.ย. 2560
266นางอธิภรณ์โพธิ์นอกครูชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง19 ก.ย. 2560
267นายณัฐดนัยประภัสโรทัยครูชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง19 ก.ย. 2560
268นางมธุรินทร์ลุประสงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 119 ก.ย. 2560
269นางทองใหม่จารีตครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 219 ก.ย. 2560
270นางดุษฎีสอางจิตรครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 219 ก.ย. 2560
271นายอนุชิตสุริยอมรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 319 ก.ย. 2560
272นายชัยณงรงค์ยลถนอมครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 319 ก.ย. 2560
273นายยุทธพงษ์สุทธิรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 319 ก.ย. 2560
274นางสาวประวีนาสุขรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 319 ก.ย. 2560
275นายภักวิจิตรเหง้าละครครูเชี่ยวชาญสพป.บุรีรัมย์ เขต 319 ก.ย. 2560
276นางสาวกนกอรกระมลครูเชี่ยวชาญสพป.บุรีรัมย์ เขต 319 ก.ย. 2560
277นางปัฐวีกานต์นาคนวลครูเชี่ยวชาญสพป.บุรีรัมย์ เขต 319 ก.ย. 2560
278นางสาวสุริกิจการะเกตุครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 319 ก.ย. 2560
279นางอัญชนาสินสมศักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 219 ก.ย. 2560
280นางสาวพรทิวาวันตาครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 219 ก.ย. 2560
281นางมลิดาอินชิยาครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 219 ก.ย. 2560
282นางดวงใจศรีอันจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 119 ก.ย. 2560
283ว่าที่ร้อยตรีวิชัยหิรัญกนกโชติครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 1819 ก.ย. 2560
284นางอัญชลีรัตนสีหาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1819 ก.ย. 2560
285นางสาวสุรัตน์ทองประเทศครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1819 ก.ย. 2560
286นางสาวณัฐกฤตาดีมูลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1819 ก.ย. 2560
287นางนิตทิยาแสงเชื้อพ่อครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1819 ก.ย. 2560
288นางสุมารินทร์ยามสุขครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1819 ก.ย. 2560
289นางสาวพิมพ์ใจบรรจงพินิจครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1819 ก.ย. 2560
290นางสาวสุนิตาเมือสันเทียะครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1819 ก.ย. 2560
291นายอลงกรณ์อยู่เจริญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1819 ก.ย. 2560
292นางศิรประภาเป้าสองศรีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1819 ก.ย. 2560
293นางสาวกาญจนาหาทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1819 ก.ย. 2560
294นางสาวนิภาพรศิริเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1819 ก.ย. 2560
295นางสาวนลินญาบุญเต็มครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1819 ก.ย. 2560
296นางสมควรมนตรีครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น 420 ก.ย. 2560
297นางลอองดาวจิตรจักรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 320 ก.ย. 2560
298นางจรัสศรีชาติภูมิครูชำนาญการพิเศษสพป.สุรินทร์ เขต 120 ก.ย. 2560
299นางสุขลายืนยงครูชำนาญการพิเศษสพป.สุรินทร์ เขต 120 ก.ย. 2560
300นางจันทนารอดแก้วผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พังงา20 ก.ย. 2560
301ว่าที่ร้อยโทชยพลบุตรศาสตร์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3320 ก.ย. 2560
302นายประสงค์ตอนศรีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3320 ก.ย. 2560
303นายชวิศสมบัติวงค์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3320 ก.ย. 2560
304นางชัญธิกัลป์ภรณ์นันทะน้อยครูเชี่ยวชาญสพป.น่าน เขต 120 ก.ย. 2560
305นางสาวสุพรรษาเขียวเซ็นครูชำนาญการพิเศษสพป.นนทบุรี เขต 220 ก.ย. 2560
306นายธัญนภัทร์มังกรหิรัญสิรีครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 220 ก.ย. 2560
307นางสาวมณฑาแก้วประวัติครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1220 ก.ย. 2560
308นางสาวพนิดาอินณรงค์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1220 ก.ย. 2560
309นางสาวสันทนาศรีไพรบัวรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 120 ก.ย. 2560
310นางสาวจารุณีอภิวรชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 120 ก.ย. 2560
311นางขวัญเรือนเพ็ญสวีครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 120 ก.ย. 2560
312นางสาวศิรินันต์เพชรแอนครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 120 ก.ย. 2560
313นางสาวศิริรัตน์รุจิวณิชชาครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 120 ก.ย. 2560
314นางณภัทรพรแก่งจำปาครูชำนาญการพิเศษสพป. เลย เขต 220 ก.ย. 2560
315นางสาวสิริกาญจน์จริมาครูชำนาญการพิเศษสพป. เลย เขต 220 ก.ย. 2560
316นายอัษฎากรเกตมาลาครูชำนาญการพิเศษสพป.มหาสารคาม เขต 220 ก.ย. 2560
317นางสาววันเพ็ญตาปราบครูชำนาญการพิเศษสพป.มหาสารคาม เขต 220 ก.ย. 2560
318นางพวงทิพย์ทวีรสครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1420 ก.ย. 2560
319นางประภาพรอุดมผลชัยเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1420 ก.ย. 2560
320นางพวงเพชรโพธิจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์20 ก.ย. 2560
321นางนิติมาไพศาลธรรมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1220 ก.ย. 2560
322นางสาวกาญจนาสงณรงค์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1220 ก.ย. 2560
323นางสาวศุทธินี สุขอยู่ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 121 ก.ย. 2560
324นายบวรวุฎ จีระดิษฐ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 221 ก.ย. 2560
325นายอิทธิเดชสิทธิจันทร์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 621 ก.ย. 2560
326นางสินีนาฎมีทิศครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 621 ก.ย. 2560
327นางพรทิพย์พิกุลทองครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 621 ก.ย. 2560
328นางสาวปาริชาติภูมิรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 621 ก.ย. 2560
329นายสาธิตปั้นชูครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 621 ก.ย. 2560
330นางสาวขัตติยากรสุขได้พึ่งครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 621 ก.ย. 2560
331นายธีรศักดิ์จันทร์กระจ่างครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 621 ก.ย. 2560
332นางกฤตนันท์แก้วใสครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 621 ก.ย. 2560
333นางสาวรัตกัณฑ์ฤทธิ์เจริญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 621 ก.ย. 2560
334นายสยามเสาวกุลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 621 ก.ย. 2560
335นางสาวปวีณาศรีรักษ์สูงเนินครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 621 ก.ย. 2560
336นางสาวเบจวรรณพันธะทุมมีครูเชี่ยวชาญสพป.ปราจีนบุรี เขต 121 ก.ย. 2560
337นางสาวจันทร์เพ็ญทรัพย์เจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 121 ก.ย. 2560
338นางสาวพลอยนภัสวงษ์เสถียรครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 221 ก.ย. 2560
339นางกรวรรณ คำนวนครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 121 ก.ย. 2560
340นางจุฑารัตน์ มั่งคั่งครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 121 ก.ย. 2560
341นางสาวเสาวณีย์ บัวแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 121 ก.ย. 2560
342นางสาวนุจรีเจ๊ะมินครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 221 ก.ย. 2560
343นางสาวบุบผาสุคนธวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 221 ก.ย. 2560
344นางสาวศิริพรรณวงศ์คำปันครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 221 ก.ย. 2560
345นางชนกชนม์แหยมประสงค์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 121 ก.ย. 2560
346ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ์สังสดมภ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 121 ก.ย. 2560
347นางจิณณพัตจันทบูรณ์ครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 121 ก.ย. 2560
348นายเขตต์อรัญธรรมรักษ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.ศรีสะเกษ เขต 421 ก.ย. 2560
349นางรุ่งนภา คำต่อผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 121 ก.ย. 2560
350น.ส.สาริศา บริเพชร์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 121 ก.ย. 2560
351น.ส.ไพเราะ ศรีทองผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 121 ก.ย. 2560
352นายอุดม ชุอ่อนผอ.เชี่ยวชาญสพป. ปัตตานี เขต 321 ก.ย. 2560
353น.ส.ศุภวดี มนต์เนรมิตครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 ก.ย. 2560
354นางพรลภัส พรประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 ก.ย. 2560
355 นายการันต์สุขคล้ายครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 221 ก.ย. 2560
356นางสาวธารารัตน์ธรรมศาลศิลป์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 221 ก.ย. 2560
357นางวราภรณ์มุลิครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 221 ก.ย. 2560
358นางสาวกชพรพุทธชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 221 ก.ย. 2560
359นางณิชากรก่ำรัมย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 221 ก.ย. 2560
360นายสมกมลจ๋วงพานิชผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท21 ก.ย. 2560
361นางสาวลำดวนสุทธิประภาครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 221 ก.ย. 2560
362นายอนุชิตรางศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 221 ก.ย. 2560
363นางรัชฎาพรภิมลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 221 ก.ย. 2560
364นางสาวนิตยากาวลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1921 ก.ย. 2560
365นางศิริพรกุวังครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1921 ก.ย. 2560
366นางสาวสุพัชรีประเสริฐสังครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1921 ก.ย. 2560
367นางสาววนิดาทัพทะมาตย์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1921 ก.ย. 2560
368นางสาวชุติมาพิมพ์ใจครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1921 ก.ย. 2560
369นางสุกัญญามหาสิงห์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1921 ก.ย. 2560
370นางณัฐริกา บีดิลและครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 321 ก.ย. 2560
371นายชรัณสารประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพป.สุรินทร์ เขต 321 ก.ย. 2560
372นางสาวเบญจมาพรแสงจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 121 ก.ย. 2560
373นางอัจฉราพรนาคดิลกครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 121 ก.ย. 2560
374นายปภินย์วิชฐ์พ่วงวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.กำแพงเพชร เขต 121 ก.ย. 2560
375นายประจักษ์สุฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.กำแพงเพชร เขต 121 ก.ย. 2560
376นายสุวัฒน์อินทร์แพงครูชำนาญการพิเศษสพป.กำแพงเพชร เขต 121 ก.ย. 2560
377นางสาวยศวดีดำทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 121 ก.ย. 2560
378นางพัชรรัตน์สัตถาผลครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ21 ก.ย. 2560
379นายธีระพล สุตคานครูชำนาญการพิเศษสพป.อุบลราชธานี เขต 522 ก.ย. 2560
380นายอรินทร์น่วมถนอมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 222 ก.ย. 2560
381นายสัมประสิทธิ์สินเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 222 ก.ย. 2560
382นางสาวพนิดาผิวแดงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 222 ก.ย. 2560
383นางสาวปิยะกมลปวงขุนทดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 222 ก.ย. 2560
384นางสาวมณฑาทิพย์เรือนแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 222 ก.ย. 2560
385นางสาวฐิติรัตน์ไพศาลสิริวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 222 ก.ย. 2560
386นายสุรนารถอร่ามเรืองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 222 ก.ย. 2560
387นางสาวกัญญาณัฐพัชร์โพธิ์รินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 122 ก.ย. 2560
388นางสาวนิโลบลพุทธานุรักษ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 3322 ก.ย. 2560
389นายอิทธิพลนาทุมผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 322 ก.ย. 2560
390นางสาวธิติมาไชยมาสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 322 ก.ย. 2560
391นายสันติบัวป่าครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 322 ก.ย. 2560
392นางพิชญธิดาสุขอุดมครูชำนาญการพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์22 ก.ย. 2560
393นายภิญญา รัตนวรชาติ ผอ.ชำนาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 122 ก.ย. 2560
394นางสาวอุบลรัตน์ บุญก่อครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 322 ก.ย. 2560
395นางศุภาพิชญ์หาญโกรธาครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 222 ก.ย. 2560
396นายธวัชพัธนภาคินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 222 ก.ย. 2560
397นางสาวเจนจิราขันธวิชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 222 ก.ย. 2560
398นายจรประสงค์สุขผอ.เชี่ยวชาญสพป.นราธิวาส เขต 122 ก.ย. 2560
399นายผดุงศักดิ์ศูนย์คล้ายผอ.เชี่ยวชาญสพป.นราธิวาส เขต 122 ก.ย. 2560
400นางสาวนายิกาจันทร์ยิหวาครูเชี่ยวชาญสพป.นราธิวาส เขต 122 ก.ย. 2560
401นางสาวนันทิยาสืบสุนทรครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 122 ก.ย. 2560
402นางสาวนันทวันรัชตะพิพัฒนน์กุลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 125 ก.ย. 2560
403นางสิริธิดา ศรีโภคาครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 125 ก.ย. 2560
404นายนนทวัชวรรณชัยผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 225 ก.ย. 2560
405นายนิมิตรสายวิจิตต์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 225 ก.ย. 2560
406นางสาวราตรีมาลีหวลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 425 ก.ย. 2560
407นางสาวปุญยนุชโมกศรีครูเชี่ยวชาญสพป.บุรีรัมย์ เขต 425 ก.ย. 2560
408นางสุรางค์พรหมสูงวงษ์ครูเชี่ยวชาญสพป.ร้อยเอ็ด เขต 325 ก.ย. 2560
409นายกิตติศักดิ์ พงไทยสงค์ ครูเชี่ยวชาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 25 ก.ย. 2560
410นางยสุตมาประทุมชาติครูเชี่ยวชาญ สพป.พะเยา เขต 225 ก.ย. 2560
411นางธัญญลักษณ์ บุญยอมครูชำนาญการพิเศษสพป.สุรินทร์ เขต 325 ก.ย. 2560
412นายปรีชา เกตุชาติผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุรินทร์ เขต 325 ก.ย. 2560
413นายกัณฐสมหวังครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1 25 ก.ย. 2560
414นางวลัยรัตน์ยิ่งดำนุ่นครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1 25 ก.ย. 2560
415ว่าที่ ร.ต.สันติพรภู่สายครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1 25 ก.ย. 2560
416นางวรดาศรีอ่อนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1 25 ก.ย. 2560
417นายปริญญามะเรืองศรีครูชำนาญการพิเศษสพป. บุรีรัมย์ เขต 225 ก.ย. 2560
418นางอรพินรักษากิจครูชำนาญการพิเศษสพป. บุรีรัมย์ เขต 225 ก.ย. 2560
419นางสาวสุนทรีปลื้มกระมลครูชำนาญการพิเศษสพป. บุรีรัมย์ เขต 225 ก.ย. 2560
420นางสาวจุฑารัตน์แถวกลางครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 225 ก.ย. 2560
421นายประดิษฐ์ป้องเขตรครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 225 ก.ย. 2560
422นายพันธ์ภิพรตรังษิโยครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 225 ก.ย. 2560
423นางสาวธิดารัตน์กองศรีมาครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 125 ก.ย. 2560
424นางดวงมณีแก้วกระจ่างครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 125 ก.ย. 2560
425นางกุหลาบทิพรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 125 ก.ย. 2560
426นางสาวยุพาเสนาะวาทีครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 125 ก.ย. 2560
427นายอำนาจจันทร์อิ่มครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 4225 ก.ย. 2560
428นายอุทิศศรีศักดิ์รอง ผอ.ชำนายการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 225 ก.ย. 2560
429นางสาวจำเนียรพรหมรัตน์พงศ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 625 ก.ย. 2560
430นางสาวหรินรัตน์สพังเงินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 625 ก.ย. 2560
431นางณัฐนันท์นุประพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 625 ก.ย. 2560
432นางเบญจมาศพัฒนโชติครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 625 ก.ย. 2560
433นางสปันสาขามุละครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 625 ก.ย. 2560
434นางสาวภัทชรีพรทองไชยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 625 ก.ย. 2560
435นางสาวอรทิรารัตน์พงษ์โสภิตครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 625 ก.ย. 2560
436นางสาวสุภาพรสิทธิมงคลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 625 ก.ย. 2560
437นางสาวปาริชาติ สิงหรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1 25 ก.ย. 2560
438นายธีรนันท์วัฒนะการกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2125 ก.ย. 2560
439นางศิริพรยางสามัญครูชำนาญการพิเศษสพป.สุรินทร์ เขต 125 ก.ย. 2560
440ว่าที่ ร.ต. วีรชนบัวพันธ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 225 ก.ย. 2560
441นางจิตรลดาบุญเรืองครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 225 ก.ย. 2560
442นางณิชมาศเพลินจิตครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 225 ก.ย. 2560
443นางสาวปรียาภรณ์ต้นสุวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 225 ก.ย. 2560
444นายทะนงเผ่าภูรีผอ.เชี่ยวชาญสพป.อุบลราชธานี เขต 125 ก.ย. 2560
445นางอาริยาอองกุลนะครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 125 ก.ย. 2560
446นางสาวชลธิชาธาตุทาสีครูชำนาญการพิเศษสพป.เลย เขต 225 ก.ย. 2560
447นางสาวอรทัยแก้วมณีครูชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 325 ก.ย. 2560
448นางชลนันท์เอกพจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 225 ก.ย. 2560
449นางสาวลัตติกาชัยคามครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 225 ก.ย. 2560
450นางศิริพรวิสุทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 225 ก.ย. 2560
451นางณัฐวิภายัคลาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2725 ก.ย. 2560
452นางสาวฉัตรกมลใจช่วยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1825 ก.ย. 2560
453นางนิตทิยาแสงเชื้อพ่อครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1825 ก.ย. 2560
454นางสุมารินทร์ยามสุขครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1825 ก.ย. 2560
455นางสาวพิมพ์ใจบรรจงพินิจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1825 ก.ย. 2560
456นางสาวสุนิตาเมืองสันเทียะครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1825 ก.ย. 2560
457นายอลงกรณ์อยู่เจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1825 ก.ย. 2560
458นางศิรประภาเบ้าสองศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1825 ก.ย. 2560
459นางสาวพจวรรณรุ่งรักษาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 125 ก.ย. 2560
460นางนิรมลสุรศักดิ์โพธิ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 125 ก.ย. 2560
461นางสาวขวัญตาอุไรพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ก.ย. 2560
462นายจรูญวิเศษโวหารครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ25 ก.ย. 2560
463นางจิณณพัตบำรุงพานิชย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 225 ก.ย. 2560
464นางสุรีรัตน์ คะเณวันครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 ก.ย. 2560
465น.ส.พนมรัตน์ ปลั่งสกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 ก.ย. 2560
466นางสาวเนตรชนกปาระศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2125 ก.ย. 2560
467นายธีรนันท์วัฒนะการกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2125 ก.ย. 2560
468นางสาวอรอมล สุระฉิมพลีครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 1 25 ก.ย. 2560
469นางสาวรัชนีกร ยืนยาวครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 1 25 ก.ย. 2560
470นางสาวสุธิดา สุขสิงห์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 1 25 ก.ย. 2560
471นางอาวรณ์เชาว์ชาญครูเชี่ยวชาญสพป.ร้อยเอ็ด เขต 225 ก.ย. 2560
472นางสาวสิริรักษ์กล่อมเดชครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี25 ก.ย. 2560
473นางสาวภาวินีศรีเอี่ยมครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี25 ก.ย. 2560
474นายปติภณตีระเมธีครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 725 ก.ย. 2560
475นางสาวอภิญญายินดียมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 725 ก.ย. 2560
476นายวัฒนารวิวรรณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 725 ก.ย. 2560
477นายไกรประสิทธิ์พันสอาดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 725 ก.ย. 2560
478นายเอกณัฎฐ์โสภีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 725 ก.ย. 2560
479นายประหยัดโมกศรีครูเชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม เขต 225 ก.ย. 2560
480นายสมคิด บุตรสนมผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 226 ก.ย. 2560
481นางสาวสายใจ ปรีดารอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 226 ก.ย. 2560
482นางศิริพร ทองสืบแสงครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 226 ก.ย. 2560
483นายกิตติ คุณสมบัติครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 226 ก.ย. 2560
484นางสาวสรียา อยู่เย็นครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 226 ก.ย. 2560
485นางสาวรำไพ เมืองสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 226 ก.ย. 2560
486นางสุภาวดีสอนทะครูเชี่ยวชาญสพป.น่าน เขต 126 ก.ย. 2560
487นายสมปองโชคนิมิตรรอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม.เขต 1826 ก.ย. 2560
488นายมงคลวัฒน์ดีโอเบรกาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 ก.ย. 2560
489นางสาววิไลวรรณสมชื่อครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 ก.ย. 2560
490นางสงกรานต์สุวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 ก.ย. 2560
491นางพรรณภัทรพานทองครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 ก.ย. 2560
492นางโชติกาพลเยี่ยมครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 ก.ย. 2560
493นางเอกรัตน์แขมคำครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 ก.ย. 2560
494นางสาวกาญจนากันหาภัยรอง ผอ.ชำนายการพิเศษสพม. เขต 526 ก.ย. 2560
495นายพิเชษเกษวงษ์รอง ผอ.ชำนายการพิเศษสพม. เขต 526 ก.ย. 2560
496นางวันดีแววสว่างครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 526 ก.ย. 2560
497นางสาวบุญนหนุนประสพสุขครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 526 ก.ย. 2560
498นางศิริพรรอดสิกรรมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 526 ก.ย. 2560
499นางสาวุมิตราด้วงหิริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 526 ก.ย. 2560
500นางสาวภัทิราสะอาดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 526 ก.ย. 2560
501นางสาวประสิริด้วงเงินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 526 ก.ย. 2560
502นางศิริวรรณผุดผ่องครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 526 ก.ย. 2560
503นางสุเทพอู่พยัคฆ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 526 ก.ย. 2560
504นายปัญญากินสูงเนินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 526 ก.ย. 2560
505นางเสาวณีณัฎฐประเสริฐครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 526 ก.ย. 2560
506นางสาวสวรรยาอยู่ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.กาญจนบุรี เขต 428 ก.ย. 2560
507นายปภินย์วิชฐ์พ่วงวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.กำแพงเพชร เขต 128 ก.ย. 2560
508นางสาวกนกนันท์สมใจครูชำนาญการพิเศษสพป.กำแพงเพชร เขต 128 ก.ย. 2560
509นายประจักษ์สุฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.กำแพงเพชร เขต 128 ก.ย. 2560
510นายสุวัฒน์อินทร์แพงครูชำนาญการพิเศษสพป.กำแพงเพชร เขต 128 ก.ย. 2560
511นางอุมากรอ้อยตาลครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 ก.ย. 2560
512นางสาววิไลวรรณตรีวาสน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 ก.ย. 2560
513นางสาวน้ำค้าวยี่สุ่นซ้อนครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 ก.ย. 2560
514นางสาวเสาวคนธ์บรรดาศักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 ก.ย. 2560
515นางสาวเอมอรเขียนขยันครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 ก.ย. 2560
516นายการะเวกแสงเทศครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 ก.ย. 2560
517ว่าที่ร้อยตรีหญิงลุกน้ำแมลงภู่ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 ก.ย. 2560
518นางนิสากรศรียงค์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.แพร่ เขต 128 ก.ย. 2560
519นางสาวกฤติยาณีแสงสุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 229 ก.ย. 2560
520นางสาวลาวัลย์เรืองปราชญ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 229 ก.ย. 2560
521นางสาวรุจิราเรืองปราชญ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 229 ก.ย. 2560
522นางสาวฮุสนาเรืองปราชญ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 229 ก.ย. 2560
523นางสาวรัตยาบัวสีครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 229 ก.ย. 2560
524นายยุทธยงแดนไธสงครูชำนาญการพิเศษสพป.เลย เขต 229 ก.ย. 2560
525นางสาวอารีรัตน์ผิวฝาดครูชำนาญการพิเศษสพป.เลย เขต 229 ก.ย. 2560
526นางสาวพัฒนาชัยมนตราครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 329 ก.ย. 2560
527นางศศกรกาฬศิริผอ.เชี่ยวชาญสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 129 ก.ย. 2560
528นางไฉไลสะยะรักษ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 129 ก.ย. 2560
529จ.ส.อ.สมานรักจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 129 ก.ย. 2560
530นางเรณูแสงเงินอ่อนครูเชี่ยวชาญสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 129 ก.ย. 2560
531นางสาวราตรีชัยชนะครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 129 ก.ย. 2560
532นายธนพงษ์เดชารักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สุรินทร์ เขต 129 ก.ย. 2560
533นางศิริพรยางสามัญครูชำนาญการพิเศษสพป.สุรินทร์ เขต 129 ก.ย. 2560
534นางบังเอิญปานแม้นครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 229 ก.ย. 2560
535นายฉัตรณรงค์อริยะเดชครูชำนาญการพิเศษสพป.สุรินทร์ เขต 129 ก.ย. 2560
536นางสาววิภารัตน์อนุกูลครูเชี่ยวชาญสพป.สุรินทร์ เขต 129 ก.ย. 2560
537นายวสันต์เพ็ญเสวีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 929 ก.ย. 2560
538นางสาวแกมกาญจน์ทองไชยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 929 ก.ย. 2560
539นางสาววิชยาเผดิมรอดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 929 ก.ย. 2560
540นายสมัยบัวคำรูครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 929 ก.ย. 2560
541นายสุทัศน์ผู้ฉุนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 929 ก.ย. 2560
542นางสาวพลอยไพลินศรีอ่ำดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 929 ก.ย. 2560
543นายชัชวาลเชยสุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 929 ก.ย. 2560
544นายไพฑูรย์ศรีวะสุทธิ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชุมพร เขต 229 ก.ย. 2560
545นายสเรมาร คล่องแคล่วครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 129 ก.ย. 2560
546นายวิจิตรบุตรสุรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 129 ก.ย. 2560
547ว่าที่ ร.ต.สุวิจักขณ์หันชัยเนาว์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 329 ก.ย. 2560
548นางสาวชุติมาจงใจเทศครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 329 ก.ย. 2560
549นางสาววิลัยพร ขาวพิมาย ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 129 ก.ย. 2560
550นางสาสวลมูลเพชีมะณีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 629 ก.ย. 2560
551นางสาวหทัยนาท โหนาครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 29 ก.ย. 2560
552นางสาวสุภัทราวาทีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ตราด29 ก.ย. 2560
553นายนัฐพลนพเก้าผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ตราด29 ก.ย. 2560
554นางสาวลักขณาอภิบาลศรีครูเชี่ยวชาญสพป.ตราด29 ก.ย. 2560
555นางอุษาโคตรยอดครูเชี่ยวชาญสพป.ตราด29 ก.ย. 2560
556นางสาวรัตนาภรณ์เอียดเอื้อครูเชี่ยวชาญสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 129 ก.ย. 2560
557นางสาวเมณิศาประนามะการอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 3229 ก.ย. 2560
558นางสาววิภาวะดีพันศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ29 ก.ย. 2560
559นายสุเขเกษมรัชนีกรผอ.เชี่ยวชาญสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 129 ก.ย. 2560
560นางพรทิพย์โมกศรีครูเชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม เขต 2
561นางกรรณิการ์พัฒนนิติศักดิ์ครูเชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม เขต 2
562นายกอบเกียรติพัฒนนิติศักดิ์ครูเชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม เขต 2
563นายจิระวัฒน์วงษ์ชารีครูเชี่ยวชาญสถาบันการพลศึกษา
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางณัฐภรณ์ก้อนทองคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 67 ส.ค. 2560
2นายแสนรักก้อนทองคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 67 ส.ค. 2560
3นางอัจฉราศรีญากูลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก8 ส.ค. 2560
4นางสาวกัญวลัญธ์จิตรดีครูเชี่ยวชาญสพป.นครนายก8 ส.ค. 2560
5นางภัทรวดีสีขำครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 211 ส.ค. 2560
6นางสาวทิพวรรณสุพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 211 ส.ค. 2560
7นางสุมนธาคงทายาทครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 411 ส.ค. 2560
8นางกนกลักษณ์ชินศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 411 ส.ค. 2560
9นางสาวศิศิรารักษาสระครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2311 ส.ค. 2560
10นางศิริรัตน์ธิแปลงครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 111 ส.ค. 2560
11นางสาวเจนจิราจูเจ็กครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 115 ส.ค. 2560
12นาวสาวฉัตรกนกศรีธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป. ขอนแก่น เขต 511 ส.ค. 2560
13นายอาคม ทิพวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 315 ส.ค. 2560
14นางสาวอังศณา นามศรีครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 315 ส.ค. 2560
15นางอมรรัตน์โพธิ์ตระการครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 211 ส.ค. 2560
16นายเทวฤทธิ์ปินต๊ะครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 211 ส.ค. 2560
17นางสาววัชรินพรอ่อนสีครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 211 ส.ค. 2560
18นางสาวอภิรดีสีทาแกครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 211 ส.ค. 2560
19นางสาวสกาวเดือนสอนง่ายครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 211 ส.ค. 2560
20นายวัชราวุฒิอุ่นจิตต์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
21นางชุมภูสีศรีวงศ์สุขครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
22นางอาภรณ์อินทรเกษมครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
23นางวารุณีหิรัญรักษ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
24นางไทยสวรรค์วรรณภาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
25นางศิริพัฒน์ปชาติกปัญญาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
26นางปาริชาติสุพรรณกลางครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
27นางธนวรรณศิริมงคลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
28จ่าเอกธนวิทย์เฟื่องฟูครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
29นางวันเพ็ญอุดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
30นางอภิชาสมบัติกมลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
31นายภาคภูมิภูมิศาสตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
32นายบุญลือคำถวายครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
33นางวัลภาเหล็กผาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
34นางปวีณาพันทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
35นางสาวอังกูร ศรีภาชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 10 ส.ค. 2560
36นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 10 ส.ค. 2560
37นายคนอง มั่นคงครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 310 ส.ค. 2560
38นางเยาวลักษณ์มหาจักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
39นางจารุณีนาคสงค์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
40นางสาวสุพัตราใจตั้งครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
41นางกานต์สิรีมาตย์วิเศษครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
42นางนิตยาอภิญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
43นางสาวใจภักดิ์ไชยวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
44นางสาววราลักษณ์เต็มขันท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
45นางสาวสุทธิรา เกษมราษฎร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 38 ส.ค. 2560
46นางสุมาลี วอนเมืองครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 38 ส.ค. 2560
47นางสาวไพเะราะเชื้อดีครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 210 ส.ค. 2560
48นางสาวจินตนาประเสริฐโสครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 210 ส.ค. 2560
49นางศิริรัตน์ ธิแปลงครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 18 ส.ค. 2560
50นางนงลักษณ์ แพงเรือนแพงเรือนครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 428 ส.ค. 2560
51นางทิวา เกษมศุลกุลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 428 ส.ค. 2560
52นายอำนาจ จันทร์อิ่มครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 428 ส.ค. 2560
53นางนงลักษณ์เย็นสุขครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 54 ส.ค. 2560
54นางศิริวรรณผุดผ่องครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 54 ส.ค. 2560
55นายนิรัติศรัยธรรมศรครูชำนาญการพิเศษสพป. อุทัยธานี เขต 216 ส.ค. 2560
56นางสาวนภาภรณ์อันทะผลาครูชำนาญการพิเศษสพป. ร้อยเอ็ด เขต 316 ส.ค. 2560
57นางรังสิมา ผ่องสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1716 ส.ค. 2560
58นางสุชาดา พิมพ์ต่อครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1716 ส.ค. 2560
59น.ส.เฟื่องฟ้า ไชยมากครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1716 ส.ค. 2560
60น.ส.วราพร พุ่มโพธิ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1716 ส.ค. 2560
61นางสุกัลยานารีครูชำนาญการพิเศษสพป. หนองบัวลำภู เขต 216 ส.ค. 2560
62นายภีรภาพวิณโรจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป. บึงกาฬ17 ส.ค. 2560
63นายไกรษรอุทัยวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป. บึงกาฬ17 ส.ค. 2560
64นายชาตรีระหูภาครูชำนาญการพิเศษสพป. บึงกาฬ17 ส.ค. 2560
65นายมนตรีโพทมาตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. บึงกาฬ17 ส.ค. 2560
66นายปัญญาจันทร์ย้อยครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 117 ส.ค. 2560
67นางสาวนฤมลบุญเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 117 ส.ค. 2560
68นางสมหวัง สุขกุลครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 17 ส.ค. 2560
69นางสาวศุภากาหนองแพครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด17 ส.ค. 2560
70นางสาวกาญจนาเมธีกุลครูชำนาญการพิเศษสพป. นครสวรรค์ เขต 217 ส.ค. 2560
71นางรัตนาอัปกาญจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อำนาจเจริญ17 ส.ค. 2560
72นางสาวกุมารีอัษฏานุวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
73นายพรรษาไพรเลิศครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
74นางนาถนรินทร์ซื่อสัตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
75นางสาวรายาปัญจมานนท์ผอ.ชำนาญกาารพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
76นางธิติกาญจน์พัฒน์อมรไชยครูเชี่ยวชาญสพป. จันทบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
77นายวรกฤตพินธุธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
78นางสาวกรกมลเชื้อวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
79นายกายสิทธิ์วาดไธสงครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
80นางสาววัลลภาปรีเปรมครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
81นางวนิดาเงาะเศษครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
82ว่าที่ร.ต.หญิงชญาภาจิตต์ดีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
83นางสาวกาญจนาคุ้มวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
84นายเพ็ชร์หนองตะไกรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
85นายชัยชาญศรีประยูรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
86นางรมิดามูลเทียมครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
87นางสาวอธิศาสังฆสุบรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
88นายจิระเกียรติ์บุญศรีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
89นางสาวสุชิรามีอาษาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
90นางสราพรช้างทองครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
91นางประไพรเตชเจริญศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 418 ส.ค. 2560
92นางสาวชริสาโถทองครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 418 ส.ค. 2560
93นางสาวธีระนุช คล้าย ณ รังสีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 318 ส.ค. 2560
94นางสาวชุติมา จงใจเทศครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 318 ส.ค. 2560
95นางรังศิมา ชูเทียนครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 318 ส.ค. 2560
96ว่าที่ ร.ต.สุวิจักขณ์ หันชัยเนาว์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 318 ส.ค. 2560
97นางสาวกัญญาพัชรภูครองพลอยครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 218 ส.ค. 2560
98นายอนุสรณ์บุญประกอบครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 218 ส.ค. 2560
99นางสาวมณีรัตน์กมลพัฒนานันท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 818 ส.ค. 2560
100นางสาวอรธีราสุวรรณประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 818 ส.ค. 2560
101นางสาวประภาพรเพิ่มโสภาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 818 ส.ค. 2560
102นางสาวนราพรญาณไพศาลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 818 ส.ค. 2560
103นางสาวจุฑารัตน์หมวกพิกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 221 ส.ค. 2560
104นางสาวกัญญมนไหวหลับครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 221 ส.ค. 2560
105นางน้ำผึ้งพันพ่วงครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 221 ส.ค. 2560
106นางปราณีขุนอาจครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 221 ส.ค. 2560
107นางสาวอทุัยวรรณ นุ่มฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 121 ส.ค. 2560
108นายยงยุทธ บุษบก ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 121 ส.ค. 2560
109นางขวัญแก้ว บุญจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 121 ส.ค. 2560
110นางสาวปัทมาคงเงินครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 121 ส.ค. 2560
111นางขนิษฐาณรงค์ศักดิ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 121 ส.ค. 2560
112นายวีระชัยแผลงฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2721 ส.ค. 2560
113นายนพดล ธงชัยรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 ส.ค. 2560
114นายสามารถ จิตณรงค์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 ส.ค. 2560
115นางสุรัสวดี ทีขะระครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 ส.ค. 2560
116นายสมพงษ์ คูณทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 ส.ค. 2560
117น.ส.สมฤทัย เจริญกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 ส.ค. 2560
118นายชลอ นวลละออครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 221 ส.ค. 2560
119นางรัญชนา สีหะนามครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 221 ส.ค. 2560
120นางจุฬารัตน์ โอทารัมย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 221 ส.ค. 2560
121นางสาวอุทัยวรรณ นุ่มฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1 21 ส.ค. 2560
122นายยงยุทธ บุษบกครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1 21 ส.ค. 2560
123นางขวัญแก้ว บุญจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1 21 ส.ค. 2560
124นายกฤตนน กุศลส่งครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1 21 ส.ค. 2560
125นางสาวขวัญตานิลทะศรครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ21 ส.ค. 2560
126นายสธรรดรยอดยิ่งครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด21 ส.ค. 2560
127นางสาวแสงจันทร์ไชโยครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 221 ส.ค. 2560
128นางจันทิมา เมยประโคนครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 321 ส.ค. 2560
129นายจงชนะบำรุงจิตต์ครูเชี่ยวชาญสพป. นครนายก22 ส.ค. 2560
130นายวีระยุทธขุนรงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 222 ส.ค. 2560
131นายชาญชัยชาวป่าครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 222 ส.ค. 2560
132นางพิมลพรรณ ประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 222 ส.ค. 2560
133นายพีระศักดิ์อาทิตย์ตั้งครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 222 ส.ค. 2560
134นางสาวสุพิชฌาย์นิยุตรานนท์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 222 ส.ค. 2560
135นายโชคชัยสุขผลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 19 22 ส.ค. 2560
136นางสิริลักษณ์พุ่มจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบุรี เขต 122 ส.ค. 2560
137นางสาวสุภาพรชัยจันทาครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 422 ส.ค. 2560
138นางสาวชุติมา ฐิติกรนวัตครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 322 ส.ค. 2560
139นางสาวธีรนันท์ไชยเชษฐ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2122 ส.ค. 2560
140นายพิชิตชัยวงษ์ชัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2122 ส.ค. 2560
141นางสุภาวดีธรรมกุลครูชำนาญการพิเศษสพป. เลย เขต 223 ส.ค. 2560
142นายวิศนุย์คุณมั่นรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 224 ส.ค. 2560
143นายวรรณศักดิ์กมลรัตนพิสุทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ24 ส.ค. 2560
144นายวันชัยพิมพาผอ.เชี่ยวชาญสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ24 ส.ค. 2560
145นางสุนทรีแก้วงามครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ส.ค. 2560
146นางสาวสุวารีอินทะนูครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ส.ค. 2560
147นางสุวพรสุทธิครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ส.ค. 2560
148นางสาวสมคิดสุทธินันท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ส.ค. 2560
149นางสาวโชษิตาเสตานุตร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ส.ค. 2560
150นายกิตฑิ์ธเณศพัฑฒิพงศ์ชูกิจครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ส.ค. 2560
151นางสาวภรณ์พรรณขานคุปต์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ส.ค. 2560
152นางสาวน้ำทิพย์นาคสูตรครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ส.ค. 2560
153นางสาวพิมพ์พรไผ่ล้าครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ส.ค. 2560
154นางสาวรัตนาศรีดีครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ส.ค. 2560
155นางสาวนารีรัตน์สิงห์ลาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 325 ส.ค. 2560
156นางสาวทศพรแสงรื่นครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ส.ค. 2560
157นางฤทัยรัตน์เกษการณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4225 ส.ค. 2560
158นายธราธรชูศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4225 ส.ค. 2560
159นางสาวทิพมาศกลทิพย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4225 ส.ค. 2560
160นางธัญนัชพลอยศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ส.ค. 2560
161นางสาวสารินีย์เกษมุติครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 225 ส.ค. 2560
162นางนงลักษณ์แพงเรือนครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 4225 ส.ค. 2560
163นางทิวาเกษมศุภกุลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 4225 ส.ค. 2560
164นาวสาวณัฐธยาน์คำชื่นครูชำนาญการพิเศษสพป. สกลนคร เขต 329 ส.ค. 2560
165นายสุทัศน์เสียงเลิศรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ตรัง เขต 229 ส.ค. 2560
166นายฉัตรชัยจันทโทผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ตรัง เขต 229 ส.ค. 2560
167นางวรรณ์ลีศรีชัยผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ตรัง เขต 229 ส.ค. 2560
168นายอุทัยแดนพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุบลราชธานี เขต 129 ส.ค. 2560
169นางจันทร์จิราจันทร์ครุธครูเชี่ยวชาญสพป.นครสวรรค์ เขต 329 ส.ค. 2560
170นางดารินพูลทองครูเชี่ยวชาญสพป.นครสวรรค์ เขต 329 ส.ค. 2560
171นางสุนันท์แก้วทองดีครูเชี่ยวชาญสพป.นครสวรรค์ เขต 329 ส.ค. 2560
172นายกิจจาจันทร์ดีผอ.เชี่ยวชาญสพป.ระยอง เขต 229 ส.ค. 2560
173นางสาวเสาวณีย์พิมพ์ดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 229 ส.ค. 2560
174นายบรรจงรักษ์ปฏิสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 229 ส.ค. 2560
175นางสาวพรรณอรทองแฉล้มครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 130 ส.ค. 2560
176นางสาววรัชยาวาระเนตรครูชำนาญการพิเศษสพป.ร้อยเอ็ด เขต 330 ส.ค. 2560
177นางสุธาสินีเสน่ห์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 230 ส.ค. 2560
178นางสาวนริสาระวังผิดครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 230 ส.ค. 2560
179นางทิพวัลย์ชุ่มชื่นครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 230 ส.ค. 2560
180นายมาโนชฐ์ลาภจิตรผอ.เชี่ยวชาญสำนักงาน กศน.30 ส.ค. 2560
181นายบุญยงครูศรีผอ.เชี่ยวชาญสำนักงาน กศน.30 ส.ค. 2560
182นายเจริญชัยจันดีตาครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 231 ส.ค. 2560
183นายนรินทร์มนัสตรงครูชำนาญการพิเสษสพป.อุทัยธานี เขต 231 ส.ค. 2560
184นางสาววรวลักษช์ปินตาครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 231 ส.ค. 2560
185นางสาวแสงจันทร์ไชโยครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 231 ส.ค. 2560
205นางสาวปรอยฝนโพธิ์เวียงคำครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 128 ส.ค. 2560
206นายเยี่ยมพลประดับกรณ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 230 ส.ค. 2560
207นางทองปิ่นพันจันทึกครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 230 ส.ค. 2560
208นางขวัญใจพรมชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 330 ส.ค. 2560
209นางสาวจุลจิฬาจันทพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1830 ส.ค. 2560
210นายเพรียวพันธุ์คนชื่อครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1830 ส.ค. 2560
211นายจักรกฤชเลื่อนกฐินครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1830 ส.ค. 2560
212นางวัลยาเลื่อนกฐินครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1830 ส.ค. 2560
213นางจารุวรรณ สำเร็จกิจครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 130 ส.ค. 2560
214นางวีณา อินศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 130 ส.ค. 2560
215นางมุกดา ลับโกษาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 130 ส.ค. 2560
216น.ส.ปาริฉัตร ประทุมสันครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 130 ส.ค. 2560
217นางธิดาพรแก้วหยาดครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 231 ส.ค. 2560
218นางสาวปิ่นมณีสีหัวโทนครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 231 ส.ค. 2560
 
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางสาวคณิตาไมเด็นครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 13 ก.ค. 2560
2นางสาวสุพิชฌาย์เลาหะพานิชครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก3 ก.ค. 2560
3นางสาวธนภัทรจีรพรชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก3 ก.ค. 2560
4นายกิตติพงษ์พลภักดีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พังงา3 ก.ค. 2560
5นางสาวณพสรแสงวิจิตรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 43 ก.ค. 2560
6นายวีระศักดิ์วงศ์ทองรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 13 ก.ค. 2560
7นางสาวศิริวรรณกิตติทองวิรักษ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ4 ก.ค. 2560
8นางสาวดุษฎีบุตรบุรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 224 ก.ค. 2560
9นางสาวนารีรัตน์ อนุรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 24 ก.ค. 2560
10นางสาวศรีสกุล อ่วมเปราะครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 24 ก.ค. 2560
11นางสาวมณฑิชา เนตรเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 24 ก.ค. 2560
12นางพอขวัญบุญถนอมครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 24 ก.ค. 2560
13ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรพรรณกำแพงเมืองครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 24 ก.ค. 2560
14นางพิศมัยจำนงพิศผอ.เชี่ยวชาญสพม.เขต 264 ก.ค. 2560
15นายกระจายหนูคงแก้วผอ.ชำนาญการพิเสษสพม.เขต 164 ก.ค. 2560
16นางนันทิยาพิทักษ์รัตนชนม์ครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 24 ก.ค. 2560
17นายพิชัยนามสมบูรณ์ครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 24 ก.ค. 2560
18นางเพ็ญประภาศรีทอนสุทธิ์ครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 24 ก.ค. 2560
19นางสร้อยทิพย์ทองใหญ่ครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 24 ก.ค. 2560
20นางวาสนาปาชนะครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 24 ก.ค. 2560
21นางวรดา อ่อนละออครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 34 ก.ค. 2560
22จ่าสิบเอกฉิมใจเจริญผอ.เชี่ยวชาญสพป.อุทัยธานี เขต 25 ก.ค. 2560
23นางสาวดารณีสุวรรณวารีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 75 ก.ค. 2560
24นายกฤตเจนการครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 75 ก.ค. 2560
25นางภารดี วงษ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 1 5 ก.ค. 2560
26นางสายรุ้ง สินธพวงศานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 1 5 ก.ค. 2560
27นางสาวรื่นฤดีศรีพันดอนครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต205 ก.ค. 2560
28นางเอมอรกองขันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต205 ก.ค. 2560
29นางสาวลักขณาประเสริฐสังครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต205 ก.ค. 2560
30นางชนม์ชนกเกษรศุกร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
31นางปราณีคำสียาครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
32นางสาวพรพัชรินทร์สิงห์อ้นครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
33นางสาวอมราคุริมาครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
34นางสาววัลฤดีธรรมไหมครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
35นางสาวกรรณิกาจินารักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
36นางสาวชมพูนุชโยธีครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
37นางกฤติยาภูจำนงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
38นางสาวปาริชาติสุทธิธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 25 ก.ค. 2560
39นางสาวสิริขวัญขวัญเมืองรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ตรัง เขต 25 ก.ค. 2560
40นางสาวณกานดาพิชญาสัทธาภัครอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
41นางสาววิราภรณ์ส่งแสงครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
42นางสาวศิริพรภูมิภัทรพงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
43นายมารุตมิสกี้ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
44นางประไพศรีพรมรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
45นางสาวโศภิตามีแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
46นายชรินทร์ศิริพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
47นางณัฐณพัชร์พูลศณีรุ่งภารดาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 156 ก.ค. 2560
48นางนงค์นุชภูมีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 66 ก.ค. 2560
49นางรัชฎาภรณ์สุขสุเดชครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 66 ก.ค. 2560
50นางสาวมาลัยปูผ้าครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 66 ก.ค. 2560
51นางศิริลักษณ์เอิบอิ่มฤทธิครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 66 ก.ค. 2560
52นางวันเพ็ญอุดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
53นายภาคภูมิภูมิศาสตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
54นางชุมมภูสี ศรีวงศ์สุขครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
55นายปิยวัฒน์ปานด้วงรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
56นายประวิทย์ต่อรุ่งเรืองกิจรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
57นางขวัญจิตร์บุญรัตนบัณฑิตครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
58นางศรัณย์กรชัยพิพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
59นางบังอรนิลเนตรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
60นางสาวสิรินพรประวีณานุสรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
61นางสาวปัญชลีธีรสถิตย์ธรรมครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
62นางสาววิไลลักษณ์ รักษาผลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 6 ก.ค. 2560
63นางสาวสายนภา รักษาผลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 6 ก.ค. 2560
64นางภัสราวรรณ์เจนการครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
65นางสาวรัศมีเสี่ยงเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
66นางทิยากรแสงทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
67นางสาวจิตราเขตหลักครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
68นางอรวรรณสีนิลครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
69นางขวัญหทัยเหรียญทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
70นายสมพรเพชรสินครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
71นายสุรเดชคำวันดีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 36 ก.ค. 2560
72นางสาวปิศนาสุวรรณไตรครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 36 ก.ค. 2560
73นางสาวจิรพรรณ จันทรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 176 ก.ค. 2560
74นางตรึงใจ สุขโขครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 176 ก.ค. 2560
75นางซ่อนกลิ่นเรืองยังมีครูเชี่ยวชาญสพป.ปัตตานี เขต 26 ก.ค. 2560
76นางวิไลพร พลรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 26 ก.ค. 2560
77นางสาวเสาวภาตรีสกุลวงษ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ6 ก.ค. 2560
78นางสาวสุวรรณชุมภูแก้วรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ6 ก.ค. 2560
79นางสาวสมใจมวลสุขครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
80นางดารณีคอประเสริฐศักดิ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
81นายสมศักดิ์มั่งไม้วัฒนาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
82นางเทวารัตน์สุทาพขน์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
83นางวิรตีชมภูจิตรอง ผอ.ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
84นางสาวสุวรรณาอินทร์ฉายครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
85นายไพฑูรย์สีสังข์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
86นางสาวกมลทิพย์สุรสินธุ์รอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
87นางบุษกรวิเศษสมบัติรอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
88นางรัชญาไชยนาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
89นางพีรทิพย์สุคันธเมศวร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
90นางสาวกาญจนานาชัยเริ่มครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
91นางสาวบุญรักษาราสีครูเชี่ยวชาญสพป.อุทัยธานี เขต 27 ก.ค. 2560
92นางสาวเยาวเรศกรกันครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์11 ก.ค. 2560
93นางสาวพิมพ์พิชาศรีวิสัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ประจวบคิรีขันธ์11 ก.ค. 2560
94นางศิริกาญจน์กล่อมสกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ประจวบคิรีขันธ์11 ก.ค. 2560
95นางสาวกัณทิมาชอบชูครูชำนาญการพิเศษสพป.ประจวบคิรีขันธ์11 ก.ค. 2560
96นางสาวสุดาพรโมทนาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 711 ก.ค. 2560
97นางพิไลพรรณเทพศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 711 ก.ค. 2560
98นางสาวจุฑารัตน์จิรัฐิติเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 711 ก.ค. 2560
99นางสาวปิยะลักษณ์ขันทาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 711 ก.ค. 2560
100นางรัชฎาภรณ์นิมิตรมาลาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 711 ก.ค. 2560
101นางสาวสุธนา คชินทรโรจน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สงขลา เขต 311 ก.ค. 2560
102นางวิภารัตน์ ธานีวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 112 ก.ค. 2560
103นายบุญจันทร์ยัพราษฎร์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม เขต 112 ก.ค. 2560
104นางสายพิณเสน่ห์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 212 ก.ค. 2560
105นางสาวบุสราวงชารีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 212 ก.ค. 2560
106นางสาวมุฑิตาเครือวัลย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 212 ก.ค. 2560
107นางนิสากรณ์สุขแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 212 ก.ค. 2560
108นางสาวยุวัลดีจำปาไชยครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 212 ก.ค. 2560
109นางสุกันยาพวงลำครูชำนาญการพิเศษสพป.แพร่ เขต 112 ก.ค. 2560
110นางสุดาพรชูชื่นครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
111นางอาทิตยาใจนาครูชำนาญการพิเศษสพป.ลำปาง เขต 112 ก.ค. 2560
112นางนุชทิชาพรมตันครูชำนาญการพิเศษสพป.ลำปาง เขต 112 ก.ค. 2560
113นางเพียงใจสุวรรณคลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก12 ก.ค. 2560
114นางเยาวลักษณ์ตันสกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก12 ก.ค. 2560
115นายสัญญาสุขยืนผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
116นางพิมพ์กมลทิพย์มนตรีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
117นางมณีรัตน์เกษมดายครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
118นางพรทิพาเพ็งหมูครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
119นายมนัสเพ็งหมูครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
120นายประธานยศรุ่งเรืองครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
121นางนิตติยาเพชระบูรณินครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
122นางพรพิมลมีมุขครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
123นางนัยนาคงพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
124นางสาวจันทร์สุดาสวัสดิ์ทาครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 112 ก.ค. 2560
125นายจรัญ บุพชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
126นายมนตรี ฝ่ายเดชครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
127นางสาวภัทรานิษฐ์ รุ่งโรจน์ธนะชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
128นางสาวสินาธร ชัยชนะครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
129นางสาวจุฑามาสหงษ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 212 ก.ค. 2560
130นายกิตติชัยปลอดประโคนครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 212 ก.ค. 2560
131นายเจริญสีนาคผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 212 ก.ค. 2560
132นางสาวเพ็ญศิริสุขศรีจักรวาลครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 112 ก.ค. 2560
133นางสาวผกามาศภู่ระหงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 112 ก.ค. 2560
134นางศรีไพรวรรณอานุภาพยิ่งยงครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 112 ก.ค. 2560
135นายกัษณสุขเกษมรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 3212 ก.ค. 2560
136นายอกรณ์เชฐจันโสดารอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 3212 ก.ค. 2560
137นางพลอยไพลินสว่างพลรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 3212 ก.ค. 2560
138นางสาววิภาวีบุบพาพันธ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 3212 ก.ค. 2560
139นางมาลัยพรพะคะเวชครูชำนาญการพิเศษสพป.อุบลราชธานี เขต 512 ก.ค. 2560
140นายบุญทันคำภูษาครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ13 ก.ค. 2560
141นางธนิดาสัจจะสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ13 ก.ค. 2560
142นางสาวมลิวัลย์ภูบุญอ้วนครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ13 ก.ค. 2560
143นายกรณ์ฐิวัสส์สุทธิสาครูชำนาญการพิเศษสพป.มหาสารคาม เขต 213 ก.ค. 2560
144นายคณิตโอทองผอ.เชี่ยวชาญสพป.กระบี่13 ก.ค. 2560
145นายกายสิทธิ์วาดไธสงครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 714 ก.ค. 2560
146นางผึ้งทิพย์สอนเมืองครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 714 ก.ค. 2560
147นางสาวกนกกรศรีสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 714 ก.ค. 2560
148นางสาวยุคลทิพย์ใจขำครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 714 ก.ค. 2560
149นางสาวอรวรรณมั่งคั่งครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 714 ก.ค. 2560
150นายเกียรติศักดิ์เจริญผลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 714 ก.ค. 2560
151นางสาวหทัยรัตน์พุฒศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 214 ก.ค. 2560
152นางสาวนพมาศ โพธิ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 314 ก.ค. 2560
153นางนิชาภาบุญเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
154นางสาวสุภาพรรณพงษ์เกษมครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
155นางสาวเนื้อน้องไชยโชติครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
156นางสาวธิดารัตน์องค์ประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
157นางสาวกิตติยานุ่นทะสอนครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
158นางสดใสดุลยาครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
159นางสาวยอแสงรัตตนัยครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
160นางสาวบุพผาละอออ่วมครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
161นางธนิตาอภัยกลางครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
162นายพุทธิพงษ์โพธิ์กระสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
163นางสาวธนนันท์คำสาริรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
164นางนิตยาพงษ์พระเกตุผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
165นางสาวเข็มเพชรพาลาดครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 214 ก.ค. 2560
166นางสาวทิพย์สุดาคำวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 214 ก.ค. 2560
167นางชนิดาน้อยตาแสงครูเชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม เขต 214 ก.ค. 2560
168นายปริวรรตน้อยตาแสงผอ.เชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม เขต 214 ก.ค. 2560
169นางมนัสชนกทองชลผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1114 ก.ค. 2560
170นายฉัตรชัยโพธีร์ครูเชี่ยวชาญสพป.บุรีรัมย์ เขต 214 ก.ค. 2560
171นายพิชิตแสงวาโทครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 214 ก.ค. 2560
172นางสาวจินตนาจ่าเห็มครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
173นายวีรศักดิ์บุพศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
174นางสาวเบญจพรสุวรรณมาโจครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
175นายรุ่งโรจน์ติยะบุตรครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
176นายกนกฉัตรละครไชยครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
177นางสาวฤทัยรัตน์คอแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
178นางจุฑามาศด้วงติลีครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
179นางจรัญญาไชยศลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
180นางกิติยา ศรีคังครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 314 ก.ค. 2560
181นายอนันต์หละกะเต็มครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 214 ก.ค. 2560
182นางสาวมาลัยพรพันทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 214 ก.ค. 2560
183นายชัยณรงค์โตนวลครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 214 ก.ค. 2560
184นางเชษฐ์ธิดาธรศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 214 ก.ค. 2560
185นางสาวชฎารัตน์พลเดชครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2014 ก.ค. 2560
186นางรัดดาชราโรจครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2414 ก.ค. 2560
187นางสาวธารทิพยจันทรนิมะครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2414 ก.ค. 2560
188นางศุภวดีบูรณ์เจริญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 3314 ก.ค. 2560
189นางสาวเยาวลักษณ์กองพิลาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2114 ก.ค. 2560
190นางสาวเกศสุดาโกภาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2114 ก.ค. 2560
191นายกีรติไพรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2114 ก.ค. 2560
192นางทรงศักดิ์สิงหาสายครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2114 ก.ค. 2560
193นายสุวรรณชัยขันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2114 ก.ค. 2560
194นางสาววรรณาอุ่นคำครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2114 ก.ค. 2560
195นางนิชรัชชายุทธนาฤทธิไกรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 614 ก.ค. 2560
196นางสาวลัดดาชำนาญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 614 ก.ค. 2560
197นางสาวพรทิพย์แต้มประเสริฐผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 314 ก.ค. 2560
198นางอุทุมพรจันทวงศ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 314 ก.ค. 2560
199นายประยูรนุภักดิ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 314 ก.ค. 2560
200นางสาวอารีนงค์พรหมมาครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
201นางสาวจิตรลดาเจริญสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
202นางสาวพิศมัยนามอินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 414 ก.ค. 2560
203นางสาวศุภิสราเทนไธสงครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 414 ก.ค. 2560
204นายประดิษฐ์ผุยปุ้ยครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 114 ก.ค. 2560
205นางสาวปสุตาชาวชายโขงครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 114 ก.ค. 2560
206นางสาวศิริวรรณบุญจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 114 ก.ค. 2560
207นางสาวอุมาพร อุดมพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 314 ก.ค. 2560
208นายสัญญา ตาชูชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 314 ก.ค. 2560
209ว่าที่ ร.ต.สุปัญญา เหลาสาครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 314 ก.ค. 2560
210นางสาววิชญรัตน์ ธนาสวัสดิ์พูนครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 314 ก.ค. 2560
211นายเศรษฐาสลางสิงห์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2214 ก.ค. 2560
212นางฤดีวรรณชัยเสนาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2214 ก.ค. 2560
213นายจิระวัฒน์วงษืชารีครูเชี่ยวชาญสถาบันการพลศึกษา14 ก.ค. 2560
214นางสาวปัทมาคงเงินครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 114 ก.ค. 2560
215นางพรรณิภาหอมไกลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 114 ก.ค. 2560
216นางสาวอภิญญาแฝดกลางครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 514 ก.ค. 2560
217นางสาววาสนาคัชเขียวครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 514 ก.ค. 2560
218นางอันชมมาตะวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 214 ก.ค. 2560
219นายสันติมูณีวรรณผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครศรีธรรมราช เขต 414 ก.ค. 2560
220นางสมหมายไชยวิศาลครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด17 ก.ค. 2560
221นายสุรศักดิ์นามเกียรติครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด17 ก.ค. 2560
222นางปัทมาพร แสงแจ่มครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
223นางพรรณิภา หอมไกลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
224นางสุกัญญา ยอดยิ่งครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
225นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
226นายชิษณุพงศ์ โฉมเจริญพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 17 ก.ค. 2560
227นางสาวรัตนาคงคราณีครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 317 ก.ค. 2560
228นางชดามล บำรุงยาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 317 ก.ค. 2560
229นางปราณีพุทธคุณครูเชี่ยวชาญสพป.นครปฐม เขต 117 ก.ค. 2560
230นายประครองมะโนมั่นครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 117 ก.ค. 2560
231นางธนศรเลิศรัตนอมรกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 117 ก.ค. 2560
232นางสาวอารีย์คล่องแคล่วครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 117 ก.ค. 2560
233นางสุจิราแจ้งธรรมาครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 117 ก.ค. 2560
234นางสาวปภาวีทรัพย์อุไรรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 117 ก.ค. 2560
235นายไกรสรสุทธิประภาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1417 ก.ค. 2560
236นางสาวบัวหลงปราบพรานครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 417 ก.ค. 2560
237นางยุภาพรแสนหาญครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 317 ก.ค. 2560
238นางสาวสุทิศาแสนดวงครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 117 ก.ค. 2560
239นายธีรภัทร์ดงยางวันครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
240นายพงศ์ภรณ์พชรมงคลสกลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
241นางปัทมาภรณ์ เดชขันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
242นางสาวอรัญญาเหลืองศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 117 ก.ค. 2560
243นายเทวฤทธิ์สิทธินอกรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ17 ก.ค. 2560
244นางสาวประภาวรรณพุมมาครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ17 ก.ค. 2560
245นางสาวศิริวรรณกิตติทองวิรักษ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ17 ก.ค. 2560
246นายนุซีมะเด็งผอ.เชี่ยวชาญสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ17 ก.ค. 2560
247นางสาวเสาวภาตรีสกุลวงษ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ17 ก.ค. 2560
248นางาวสุวรรณาชุมภูแก้วรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ17 ก.ค. 2560
249นายทนงศักดิ์ทองสินธุ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1617 ก.ค. 2560
250นางมาตีศรนรายณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1317 ก.ค. 2560
251นางอริศาโยศรีคุณครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 217 ก.ค. 2560
252นางสาวเพ็ญประภาประทุมไทยครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 217 ก.ค. 2560
253นางสาวทิพวรรณ์โปราแสนครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 217 ก.ค. 2560
254นางสาวรัชนีวันทองสุขครูเชี่ยวชาญสพป.เลย เขต 317 ก.ค. 2560
255นางสายรุ้งสุขผลครูเชี่ยวชาญสพป.เลย เขต 317 ก.ค. 2560
256นางรุ้งพัชกันฒ์ ธรรมปรีชาพรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 117 ก.ค. 2560
257นางสาลินี วรรณโกมลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 117 ก.ค. 2560
258นางสาวบุษยากรอุบลพฤกษ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 217 ก.ค. 2560
259นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
260นางพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
261น.ส.พรทิพย์ หอมขจรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
262น.ส.อรุณวรรณ รัตนสร้อยครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
263น.ส.ชญาณัฏฐ์ คำรอดครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
264นายธีรวุฒิกันบัวลาครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 217 ก.ค. 2560
265นางสาวเดือนจรัสภูครองนาคครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 217 ก.ค. 2560
266นายสมจิตรเถาว์ชาลีครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 217 ก.ค. 2560
267นายสุริยาสนูบุตรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สตูล17 ก.ค. 2560
268นายบูอาสันหาโส๊ะผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สตูล17 ก.ค. 2560
269นางฮาบีบะหลงสลำผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สตูล17 ก.ค. 2560
270นางสาวไลลาบินโส๊ะผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สตูล17 ก.ค. 2560
271นายบวรชัยคอแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.อำนาจเจริญ 17 ก.ค. 2560
272นายศุภกรอุทิตสารครูชำนาญการพิเศษสพป.อำนาจเจริญ 17 ก.ค. 2560
273นางสิริพรทาชาติครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 217 ก.ค. 2560
274นางประกายคูณนาเมืองครูชำนาญการพิเศษสพป.ร้อยเอ็ด เขต317 ก.ค. 2560
275น.ส.สุทธิดา สุทธิครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1 17 ก.ค. 2560
276นางเกศฤทัยคำษรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.กาจนบุรี เขต 317 ก.ค. 2560
277นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัยผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 317 ก.ค. 2560
278นายเกียรติศักดิ์กลิ่นทองครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
279นางสาวพิมลพรบุญเวินครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ17 ก.ค. 2560
280นางธนัชชาเที่ยงภักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ17 ก.ค. 2560
281นายนฤมิตภูแสงครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ17 ก.ค. 2560
282นางสาวนิษฐเนตรเทพเกื้อผอ.เชี่ยวชาญสพป.ยะลา เขต 317 ก.ค. 2560
283น.ส.คัณฑิกา ตั้งจิตครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
285นางสาวเบญจพรสิงห์ศักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 217 ก.ค. 2560
286นางช่อผกาพวงมาเทศครูชำนาญการพิเศษสพป.ยะลา เขต 317 ก.ค. 2560
287นางสายฝนโอบุญสดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ยะลา เขต 317 ก.ค. 2560
288นายจิระพงษ์สุริยาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 3817 ก.ค. 2560
289นางสาวอรวรรณ พิมพ์พระธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
290นางสาวชลาลัยอินพระรามครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 617 ก.ค. 2560
291นางสาวจุไรรัตน์อิ่นคำครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 617 ก.ค. 2560
292นางธนัชดาอ้นยะครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 617 ก.ค. 2560
293นางสาวอมรรัตน์ แก่นสารครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 117 ก.ค. 2560
294นางนิตติมาพรแซ่เฮงครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 417 ก.ค. 2560
295นางสาวใกล้รุ่งเฟื่องจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 117 ก.ค. 2560
296นายอนันต์บุญญาวัฒน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 117 ก.ค. 2560
297นายนพมาตรพวงสุวรรณครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 117 ก.ค. 2560
298นางอรปภาสงวนกิจครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
299นางธนงศักดิ์มะลิลาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
300นางลัดดาวัลย์สุดทองครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 117 ก.ค. 2560
301นางสาวยุคุนธรทองเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 717 ก.ค. 2560
302นางจำปาจำเริญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 717 ก.ค. 2560
303นางวิไลพรโมห้างหว้าครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 717 ก.ค. 2560
304นายอุทัยลักษณ์ทันไชยครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 717 ก.ค. 2560
305นางเรณูสีนิลผอ.เชี่ยวชาญสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 117 ก.ค. 2560
306นางสาวเปมิกามีเจตนีครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 117 ก.ค. 2560
307นางสาววรรณีแสนยาเจริญกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 117 ก.ค. 2560
308นางสาวกิติมามากเลาะเลย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 117 ก.ค. 2560
309นางรจนามากเลาะเลย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 117 ก.ค. 2560
310นายกษิตินาถคำษรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ราชบุรี เขต 117 ก.ค. 2560
311นางาวกชพรมุสิกะครูชำนาญการพิเศษสพป.สงขลา เขต 317 ก.ค. 2560
312นางสาริพรช่วยแท่นครูเชี่ยวชาญสพป.สงขลา เขต 217 ก.ค. 2560
313นางกฤตินีมีวรรณะผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 217 ก.ค. 2560
314นางกรรณิกาช่วยเกิดครูเชี่ยวชาญสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 217 ก.ค. 2560
315สิบเอกหญิงเสาวลักษณ์เพชรไพรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 1 17 ก.ค. 2560
316นางสาวญาณกรหอมเนียมครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 1 17 ก.ค. 2560
317นางสาวจิดาภัสจำปาเทศครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 1 17 ก.ค. 2560
318นางสาววลีรัตน์การะดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 1 17 ก.ค. 2560
319นางสาวจันทร์จิราแก้วโกยครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 717 ก.ค. 2560
320นางสาวอภิญญาอัญญะมณีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 717 ก.ค. 2560
321นางสาวณัฎฐ์ชณาพรอนันต๊ะครูชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 317 ก.ค. 2560
322นางสาวศรัญญาสุวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 317 ก.ค. 2560
323นางสาวอรุณีบุญญานุกูลครูชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 317 ก.ค. 2560
324นายสมบูรณ์กฤชแดงฟูครูชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 317 ก.ค. 2560
325นางภัทรฤทัยแต่งภูเขียวครูชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 317 ก.ค. 2560
326นายดัมพ์แย้มนิ่มนวลครูชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 317 ก.ค. 2560
327ว่าที่พันตรีประเทืองสินทรัพย์ผอ.เชี่ยวชาญ สพป.กระบี่17 ก.ค. 2560
328นางสาวอรวรรณธรรมวิจารณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 417 ก.ค. 2560
329นางสาวดวงใจจินดาดีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 417 ก.ค. 2560
330นางสาวมนัสนันท์วินิจฉัยครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต217 ก.ค. 2560
331นางอัจฉราศรีญากูลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก17 ก.ค. 2560
332นางสาวณัฐญา แก้วพลงามครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
333นางกมลวรรณประการะสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
334นางสาวสมอาภรณ์บุตรศาสตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
335นางสาวชญานิศาแก้วคำเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
336นางสาวช่อผกาชัยชาญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
337นางเพราพิลาสสวรรค์รัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
338นางสาวสุพจีสุภาพรอง ผอ.เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์17 ก.ค. 2560
339นางสาวนุกิจสุขสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์17 ก.ค. 2560
340นายสมภพเขียวมณีครูเชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์17 ก.ค. 2560
341นางสาวรัชฎาภรณ์จันทร์ทองครูชำนาญการพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์17 ก.ค. 2560
342นางสาวพรพิมลเพชรน้อมครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 317 ก.ค. 2560
343นางสาวปุณชรัสมิ์ใหม่สุวรรณ์ครูเชี่ยวชาญสพป.ชัยภูมิ เขต 317 ก.ค. 2560
344นายวีรชนม์จันทร์แก้วรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1217 ก.ค. 2560
345นายปรัชญาฟองน้ำครูชำนาญการพิเศษสพป.ราชบุรี เขต 1
346นางช่อผกาเกตุนิลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 2
347นางปาริชาติ เวเบอร์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 3
348นางสาวสิริรัตน์ กุลบุตรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
349นางสาวนิทรา กำแพงหล่อครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
350นางสาวกันทิมา ชัยอุดมครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
351นางไกรษร เกษมภิบาลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
352นางขวัญ มาลัยหวลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
353นางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 3
354นางสาวพันทิวากุมภิโรครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ
355นางเดือนเพ็ญศรีผักผ่องครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ
356นางสุรีย์พรเพชรประดับครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 14
357นางสาวนริลศรพรหมเสนาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 23
358นางสาวมณีพรเถาโคตศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 23
359นางรัตนาภรณ์สอนสุรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. พิจิตร เขต 2
360นายสัมฤทธิ์จันทร์นวลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 7
361นางเพลินศรีกานต์ชนาพงศ์ครูเชี่ยวชาญสพม. 15
 
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางเยาวภาผิวขำทองดีครูชำนาญการพิเศษสพป. สุพรรณบุรี เขต 11 มิ.ย. 2560
2นางสาวศิริขวัญอมรคทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 11 มิ.ย. 2560
3นางสาววชรกมลสุศรีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 11 มิ.ย. 2560
4นายเอกอมรสกุลวรรณวงศ์ครูชำนาญพิเศษสพป.นครปฐม เขต 11 มิ.ย. 2560
5นายภัทรนันท์อิงภูรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ1 มิ.ย. 2560
6นางพรศรีอุชีครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ1 มิ.ย. 2560
7นางสาวิตรีโชคพิทักษ์ครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ1 มิ.ย. 2560
8นางสาวปรีชาภรณ์ภุ่มรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ1 มิ.ย. 2560
9นางสาววาสนาวิลัยเกษครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ1 มิ.ย. 2560
10นางสาวอำไพอุ่นศิริครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 91 มิ.ย. 2560
11นางสาวรัติกาลท้วมบัวครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 91 มิ.ย. 2560
12นางสาวธีรพรใจวิวัฒน์พงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 9 1 มิ.ย. 2560
13นางสาวกรรณิกาพิชัยช่วงครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 11 มิ.ย. 2560
14นางสาวสุปราณ๊อินทโฉมครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 11 มิ.ย. 2560
15นางพันทัชพรโตเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 11 มิ.ย. 2560
16นางนพรัตน์สายบุตรครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 11 มิ.ย. 2560
17นางอัมภาเสนสอนครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 11 มิ.ย. 2560
18นางสรัญญาทัศบุตรครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 11 มิ.ย. 2560
19นางสาวศศิเพ็ญแก้วรุ่งรืองรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 11 มิ.ย. 2560
20นางสาวสุกัญญาโชติช่วงครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 11 มิ.ย. 2560
21นางสาววิภาวดีริบุญมีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 41 มิ.ย. 2560
22นางสาวเญญาภาสุมิรัตนะครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 11 มิ.ย. 2560
23นางวรรณภาน้อยมีสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 11 มิ.ย. 2560
24นางสาวรัชนกเกิดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 11 มิ.ย. 2560
25นางขวัญใจกาญจนศรีเมฆครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 131 มิ.ย. 2560
26นางสุภาพไฝสัมฤทธิ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 382 มิ.ย. 2560
27นางสาวสุนันทินีสุขสวัสดิ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 382 มิ.ย. 2560
28นายจีราวิชช์ชีพาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 402 มิ.ย. 2560
29นายถาวรแสงเพชรผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 115 มิ.ย. 2560
30นางเรณูหาญนิรันดร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 16 มิ.ย. 2560
31นางจุฬารัตน์โคตรสมบัติครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 16 มิ.ย. 2560
32นางสุพรรณบานนางแย้มครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 16 มิ.ย. 2560
33นายโสภณทองจิตรผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 116 มิ.ย. 2560
34นางโรจนีเลื่องสีนิลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 126 มิ.ย. 2560
35นางสาวอุบลวรรณเมืองแก้วครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ6 มิ.ย. 2560
36นางสาวนันทกามาชูครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ6 มิ.ย. 2560
37นายภิรมย์เรืองประดิษฐ์ครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ6 มิ.ย. 2560
38นางสาวอณิมารอตเสียงล้ำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 28 มิ.ย. 2560
39ดร.จารึกไกรนราครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 28 มิ.ย. 2560
40นายสวัสดิ์เจริญบุญครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 813 มิ.ย. 2560
41นางกฤติยากริ่มใจครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 813 มิ.ย. 2560
42นางอัจฉราสังข์ประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 113 มิ.ย. 2560
43นางสาวอัชญษพรหิตเมียงวงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 113 มิ.ย. 2560
44นางสาวอัมพรพันธ์คุ้มทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 216 มิ.ย. 2560
45นายภูมิสิษฐ์สุคนธวงศ์ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 616 มิ.ย. 2560
46นางสาวนวลจันทร์แสงอุไรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 616 มิ.ย. 2560
47นางศิริลักษณ์เอิบอิ่มฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 616 มิ.ย. 2560
48นายนพดลศรประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 616 มิ.ย. 2560
49นางสาวธนภัทรจีรพรชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก16 มิ.ย. 2560
50นางสาวสุพิชฌาย์เลาหะพานิชครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก16 มิ.ย. 2560
51นางขวัญฤดีสุดชื่นครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 116 มิ.ย. 2560
52นางสาวศิริวรรณคนดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 116 มิ.ย. 2560
53นางสาวระวรวรรณทิพยานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 116 มิ.ย. 2560
54นายชาญณรงค์ โตมีศิลป์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 216 มิ.ย. 2560
55นางสาวอัญชลินทร์เวชมณีศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 216 มิ.ย. 2560
56นางสาวจิราพร ขุนวิชิตครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 16 มิ.ย. 2560
57นางสาวอัมพาพันธ์ คุ้มทรัพย์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 216 มิ.ย. 2560
58นางสาวสุวิตา ทรัพย์แสนดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 316 มิ.ย. 2560
59นางเกศินีสันจะโป๊ะครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ16 มิ.ย. 2560
60นางสาวปราณปรียาคุณประทุมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3019 มิ.ย. 2560
61นางเบญญลักษมิ์ตุลยสุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 119 มิ.ย. 2560
62นางวรวรรณสมศรีครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ19 มิ.ย. 2560
63นายเอกรัฐอินทร์ทิพย์ครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ19 มิ.ย. 2560
64นางสุชาวดีสุทธิวานิชรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 420 มิ.ย. 2560
65นางสาวเกศินีพันธุมจินดาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 420 มิ.ย. 2560
66นางแทพนรินทร์ลาพาสระน้อยครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 420 มิ.ย. 2560
67นางสาวจิราพรขุนวิชิตครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 120 มิ.ย. 2560
68นายอิสมานมุวรรณสินธุ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.นราธิวาส เขต 320 มิ.ย. 2560
69นางจารุณีอาจจันดาครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 120 มิ.ย. 2560
70นายสุเทพแพทย์จันลาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2022 มิ.ย. 2560
71นายนพดลทัศนภักดิ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม22 มิ.ย. 2560
72นายเกษมจันสามารถผอ.เชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม22 มิ.ย. 2560
73นายสราวุฒิพลหาญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
74นายศุภดลอุ่นวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
75นายณัลทวัฒน์พิมพ์สกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
76นายวีรยุทธหาญโงนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
77นางสาวเจริญพรพันธุ์แพงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
78นางสาวณิชชาโตใหญ่ดีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
79นางมณีรัตน์สุพรรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
80นายศิลป์ธรณ์ดำเพ็งผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 222 มิ.ย. 2560
81นางสาวชุติมา ฐิติกรนวัตครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 326 มิ.ย. 2560
82นางสาวสายยุทธ์ พงษ์เสดาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 326 มิ.ย. 2560
83นางสาวอมาวสี พูลมากครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 126 มิ.ย. 2560
84นางสาวสุพรรษา บุโฮมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 126 มิ.ย. 2560
85นางนาถฤดี เวชกามาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 126 มิ.ย. 2560
86นางสาวณัฏฐนันท์ ญาติครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 126 มิ.ย. 2560
87นายเอกบรรจงบุญผ่องผอ.เชี่ยวชาญสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
88นางสาวอรอุมาช่างปรุงครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
89นางสาวจุฑารัตน์พรมปัญโญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
90นายทรงพลศรีคุ้มครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
91นางสาวธันตกรไชยมงคลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
92นางอุมาพรภิรมย์ภักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
93นายราเชนทร์ศรีชัยครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
94นางสาวสิวินีย์พรหมบุตรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
95นางจิราภรณ์แก้วกองนอกครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 226 มิ.ย. 2560
96นางสาวนิตยาเกตแก้วเจริญผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 226 มิ.ย. 2560
97นายสัตยากรถานะวัตรครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 226 มิ.ย. 2560
98นายชัชวาลแสงทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 226 มิ.ย. 2560
99นางอัญชลีเรเรืองครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 226 มิ.ย. 2560
100นายธีระพงษ์อินทสโรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
101นางนาตนาวระกาญจน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
102นางสาวจิดาภากำเหนิดสมผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
103นางโสภีอักษรดำผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
104นางสาววรรณภาจันทรมณีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
105นายวิชัยทีฆพิพัฒน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
106นายสุรเชษฐผะลาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
107นายอนุเทพบุญอบผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
108นางอวยพรซุ่นกี่ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
109นางสาวทิพรัตน์ภูมิภู่ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 226 มิ.ย. 2560
110นายปรมินทร์สุนทรสุทธิโรจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 226 มิ.ย. 2560
111นางสาวนวพรชลวรทัศน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 226 มิ.ย. 2560
112นางสาวสุกัญญาแซ่ตั้งครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 226 มิ.ย. 2560
113นางพัชรีศรีสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 226 มิ.ย. 2560
114นายธรรมนูญหงษ์คำดีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 226 มิ.ย. 2560
115นายไพฑูรย์นวลสลุงผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 226 มิ.ย. 2560
116นายกิตติพงษ์พลภัคดีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พังงา26 มิ.ย. 2560
117นางจันทิมา แสงทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
118นายวิชา ถิรจิตตานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
119นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
120นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
121นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
122นายพิทยา ปฏิโคครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
123นางวลีพรรณ แสนเสนาะครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
124นางสาวจิราพร ธรรมปานครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
125นางกำไล ปราณีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
126นางสาวธัญทิพาโกสัลล์วัฒนาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
127นายณรงค์ฤทธิ์บุญโสมครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 126 มิ.ย. 2560
128นางสาวรุ้งนภามั่งคงครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 128 มิ.ย. 2560
129นางสาวพัชรินทร์วงศ์คชครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 228 มิ.ย. 2560
130นางสาวนขพรสุขปรีดาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 228 มิ.ย. 2560
131นางสาวปภาวีบุญเป๋าครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 228 มิ.ย. 2560
132นางสาวกิติยากังสดาลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 228 มิ.ย. 2560
133นางจารุวรรณ สำเร็จกิจครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
134นางมุกดา ลับโกษาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
135นางวีณา อินศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
136ว่าที่ ร.ต.กิติศักดิ์ พงษ์สุระครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
137นางสาวสรัญรชา บิดรครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
138นางปาริชาต บทมาตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
139นางสุพรรณ บานนางแย้มครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
140นางสาวขนิษฐา พลาชีวะครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
141นางเสาวณีย์ ทองผลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
142นางสาวดวงดาราเนตรวงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุปราการ เขต 128 มิ.ย. 2560
143นายฉัตรชัยกันดิษฐ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 228 มิ.ย. 2560
144นางสร้อยเพชรพายสำโรงรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 228 มิ.ย. 2560
145นางสาวดาวไสวนามอินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 228 มิ.ย. 2560
146นางสาวรัตนพรจันทรเสนาครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 228 มิ.ย. 2560
147นางปุณิกาพูลเขตรวิทย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 228 มิ.ย. 2560
148นางสาววรลักษณ์กอนเสนครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 228 มิ.ย. 2560
149นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภารอง ผอ.เชี่ยวชาญสพป.สระแก้ว เขต 128 มิ.ย. 2560
150นางเบญจภาแก้วกระจายครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
151นางแสงเทียนศิริพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
152นางสาวรัติกาลทองคำครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
153นางสาวพรนภาเลื่อนคลังครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
154นางสาวจิตสุมาธรรมจินดาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
155นายทรัพย์มณีทูลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
156นางณัฐภรณ์ก้อนทองคำครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
157นายฐานุสรณ์หนูสมจิตร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 228 มิ.ย. 2560
158นางนภัคหนูสมจิตต์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 228 มิ.ย. 2560
159นางสาวแก้วกมลสุทธิพรมครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2428 มิ.ย. 2560
160นางสาววนิดาศรีปัญญาครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 มิ.ย. 2560
161นางสาววาสนาปาปะโลมครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 มิ.ย. 2560
162นางวรรณภาวิวัฒนวานิชกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 มิ.ย. 2560
163นายพรวรรค์อสุชีวะครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 มิ.ย. 2560
164นางสาวสมยงค์หงษ์ศรีจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 มิ.ย. 2560
165นางสาวอิศราบูชาบุญครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 มิ.ย. 2560
166นางอรพินท์น้อยจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท30 มิ.ย. 2560
167นางสาวฉัตรชนกเหล่าคนค้าครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 430 มิ.ย. 2560
168นางสาวจารุวรรณกองเวียงครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 130 มิ.ย. 2560
169นางณัฐณพัชร์พูลศรีรุ่งภารดาครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 1530 มิ.ย. 2560
170นายธนาวุฒิอิ่มสกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท30 มิ.ย. 2560
171นางสาววิภาจิอู๋ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท30 มิ.ย. 2560
172นางสุชาดาบุญประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท30 มิ.ย. 2560
173นางสาวเอกชญทิพย์ทวีกาญจน์เดชครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท30 มิ.ย. 2560
174นางประไพพิศ พานทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 230 มิ.ย. 2560
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
865นายภานุวัตรขุนปราบครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ1 พ.ค. 2560
866นางสาวหทัยรัตน์พินโพวงษ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. นครปฐม เขต 11 พ.ค. 2560
867นางจริยพรวงษ์ชูครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 21 พ.ค. 2560
868นางสาวสุกันดา ฟองมีครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 21 พ.ค. 2560
869นายชัยยศชยานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 21 พ.ค. 2560
870นางสาวเจริญรัตน์ รักษ์มณีครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 21 พ.ค. 2560
871นายไพรัชแดงเพ็ชรครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 62 พ.ค. 2560
872นางบุศราแดงเพ็ชรครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 62 พ.ค. 2560
873นางสุจิตรา แสงหิรัญครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 12 พ.ค. 2560
874นางทิชิตา สว่างวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 32 พ.ค. 2560
875นายจักรพงษ์ภูจริตครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ2 พ.ค. 2560
876นางสาวประกายบำเรอครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ2 พ.ค. 2560
877นางสาววิภาดาเศษบุบผาครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ2 พ.ค. 2560
878นางสาวญดาธนาไสยครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ2 พ.ค. 2560
879นายทินกรขาทองผอ.เชี่ยวชาญสพป. ขอนแก่น เขต 12 พ.ค. 2560
880นางพิลาพรวิชาดีครูชำนาญการพิเศษสพป. ขอนแก่น เขต 12 พ.ค. 2560
881นางนิภา นวลขาวครูเชี่ยวชาญสพป. นครศรีธรรมราช เขต 43 พ.ค. 2560
882นางสาวปาริชาติบุญมีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 183 พ.ค. 2560
883นายอานนท์รุ่งโรจน์สารทิศครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 183 พ.ค. 2560
884นางพัชรินทร์สวนใต้ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 183 พ.ค. 2560
885นายภีมม์ยศเทียมครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 183 พ.ค. 2560
886นางสาวพัชรีคล้ำจิตครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 10 3 พ.ค. 2560
887นางณพิชญาเพชรพิมลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 84 พ.ค. 2560
888นางสาวฐิติรัตน์รูปสมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 84 พ.ค. 2560
889นางสาวปัทมาสกุลนครครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 14 พ.ค. 2560
890นางวันวิสาดีจริงครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 44 พ.ค. 2560
891นางนภาพรเกาะทองครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 44 พ.ค. 2560
892นายวัชรวีร์ธีระเดชโชติรอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 24 พ.ค. 2560
893นายไพฑูรย์สีสังข์รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 24 พ.ค. 2560
894นาวสาวกมลทิพย์สุรสินธุ์รอง ผอ. เชี่ยวชาญสพม. เขต 24 พ.ค. 2560
895นายอนันต์สะสมทรัพย์รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพป. นครปฐม เขต 24 พ.ค. 2560
896นายเจนเกิดโพชาผอ.ชำนาญพิเศษสพป. นครปฐม เขต 24 พ.ค. 2560
897นางสาวนิตยนันท์อัครวรรณโรจน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. นครปฐม เขต 24 พ.ค. 2560
898น.ส.จริยา เลิศหทัยดีครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 14 พ.ค. 2560
899น.ส.ชุลีพร มนต์ประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 14 พ.ค. 2560
900นายวิศวกร ชัยเชิดชูครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 14 พ.ค. 2560
901นายธิติ วงษ์เส็งครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 4 พ.ค. 2560
902นางสาวลำยอง พานแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 4 พ.ค. 2560
903นายอนุพงศ์ โตเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 4 พ.ค. 2560
904นายเอกพจน์ โพธิวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 24 พ.ค. 2560
905นางสาวปวีณาคงไชยโยครุชำนาญการพิเศษสพป. เพชรบูรณ์ เขต 34 พ.ค. 2560
906นางรัตนาภรณ์สัธธานันท์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต104 พ.ค. 2560
907นายสิงหาณุกูลพูลสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 104 พ.ค. 2560
908นางพรทิพย์มาระสินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 104 พ.ค. 2560
909นางสาวอำไพวรพลครูเชี่ยวชาญสพป. ชัยภูมิ เขต 14 พ.ค. 2560
910นายยงยศศิริสัมพันธ์ครูเชี่ยวชาญสพป. นครสวรรค์ เขต 15 พ.ค. 2560
911นางสาววรางคณา วัฒนพานิชครูชำนาญการพิเศษระยอง เขต 15 พ.ค. 2560
912นางดวงรัตน์ชิตเจริญผอ.เชี่ยวชาญสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
913นางกมลทิพย์วงศ์โชติพิชัยครูเชี่ยวชาญสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
914นางสาวกนิษฐาสนลอยครูเชี่ยวชาญสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
915นางสาวพัชรินทร์คะเสนาครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
916นายสมคิดสมดีครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
917นางสุชาดาจันทร์เขียวครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
918นายสัณห์ชัยแดงมณีครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
919นายสันติพึ่งน้ำครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
920นางกมลรสแสนสามารถครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
921นางเกตุสุรินทร์ปกิรณะครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
922นายร้อยเอ็ดเจริญนางรองครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
923นางจารุวรรณยุทธหาญครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
924นางวันเพ็ญรัตนอนันต์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
925นางสาวณัฐชยาพรพิทักษ์โสธรสสกุลครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
926นางสาวบุษบาทาทองครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
927นางสาวณัฐกานต์ภูห้องไสยครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
928นายอนันต์หละกะเต็มครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
929นางสาวมาลัยพรพันทองครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
930นางจิราภรณ์โพธิสอนครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
931นางสุรารักษ์ระกาศรีครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
932นางสาวสุพัตราสิงห์สถิตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. เลข เขต 35 พ.ค. 2560
933นางสาวออระดีแก่นกงพานครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธานี เขต 45 พ.ค. 2560
934นางกัลยกรอุดมไพรครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธานี เขต 45 พ.ค. 2560
935ว่าที่ ร.ต. อนนท์ภูพันนาครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธานี เขต 45 พ.ค. 2560
936นายคำมุขวิชาผงครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธานี เขต 45 พ.ค. 2560
937นางสุพรรณต้นแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธานี เขต 45 พ.ค. 2560
938นายรวมพลหมั่นวิชาครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธานี เขต 45 พ.ค. 2560
939นายอัชชพลถาวรวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธานี เขต 45 พ.ค. 2560
940นางนงนุชมีบุญครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 25 พ.ค. 2560
941นางสาวแขนภาสีนะทิพย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 25 พ.ค. 2560
942นายจักษวัฏปานกลางครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 25 พ.ค. 2560
943นางพัชรินทร์เจริญรัศมีโสภาครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 25 พ.ค. 2560
944นางยุพินหลวงสอนครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 15 พ.ค. 2560
945นางสาวสภาพรไผโพธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 15 พ.ค. 2560
946นางสาวกชกรยอดเมืองผอ.เชี่ยวชาญสพป. ตาก เขต 25 พ.ค. 2560
947นางสาวศรัญยาจันทรางกูลครูชำนาญการพิเศษสพป. ตาก เขต 25 พ.ค. 2560
948นางธนพรกองคำครูชำนาญการพิเศษสพป. ตาก เขต 25 พ.ค. 2560
949นางยุพินสุขมาครูชำนาญการพิเศษสพป. ตาก เขต 25 พ.ค. 2560
950นางสาวอรุณพงสะพังครูชำนาญการพิเศษสพป. หนองบัวลำภู เขต 25 พ.ค. 2560
951นางสาวรุจิรัตน์รุ่งหัวไผ่ครูชำนาญการพิเศษสพป. ลพบุรี เขต 15 พ.ค. 2560
952นายนิรัญผิวผาครูชำนาญการพิเศษสพป. สุมทรปราการ เขต 25 พ.ค. 2560
953นางจินดาบริรักษ์ครูเชี่ยวชาญสพป. สงขลา เขต 15 พ.ค. 2560
954นางพิมพรผดุงเวียงครูชำนาญกาพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 25 พ.ค. 2560
955นายเฉลิมชัยเพชรชาติผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุทธยา เขต 29 พ.ค. 2560
956นางสาววรพรรณเอมเอี่ยมครูชำนาญการพิเศษสพป. สุโขทัย เขต 2
957นางสาวกรนิกาคุ้มสาครูชำนาญการพิเศษสพป. สุโขทัย เขต 2
958นายสมปองสมบุญศรีครูชำนาญการพิเศษสพป. บุรีรัมย์ เขต 3
959นางวรรณี รักไทยครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
960นายอัครินทร์ วรนันท์นลินครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
961น.ส.พิมพ์ใจ เกตุการณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
962นางพนิดา สายสุพรรณครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
963นางบุญเรือง ถ้ำมณีครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
964น.ส.บุญรัตน์ สุขสบายครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
965น.ส.ปัทมา สุขสบายครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
966น.ส.เทพธิดา กลีอิ่มครูชำนาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต 1
967นางชนานันท์ อุ่นเป็งรอง ผอ. เชี่ยวชาญสพม. เขต 36
968นางสาวปทุมรัตน์ คำแสนรอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 36
969นายชัยวิชิตยี่สารพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
970นางสาวสุกานดานาคพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 1
971นายมุจลินทร์ปานสวัสดิ์ผอ. ชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 1
972นางพิจารุณี เจริญชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 111 พ.ค. 2560
973น.ส.พชรพรรณ ธีรทยากรครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
974นายศุภกิจ อินทรวิเศษครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
975นายวสันต์ จันทะชุมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
976น.ส.อุมาพร นิลพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
977นางวนิดา บุญเกษมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
978นายต้นศักดิ์ ศรีสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 2
979นายปรีชา วิเศษสงวนครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 2
980นางสาวใบเฟิร์นรัตนสร้อยครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
981นางสาวสุรีรัตน์บุญเชิดครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
982นางสาวอรพรรณศรีวงค์ษาครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
983นางณิชาภัทรงาเจือครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
984นางสาวปาณิสราปานทีครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด
985นายธีรพลเพียรเพ็งครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
986นางสาววราภรณ์มะแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
987นางสาวนงลักษณ์สุนทรวิเศษครูชำนาญการพิเษ สพป. ตราด
988นายนัฐพลนพเก้าผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
989นางสาวรัตติกาลสรวมชีพครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
990นายเกริกทิวัตถ์หาญกุดเลาะครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
991นายประชา สงเคราะห์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1
992นายสุพจน์ สุนนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1
993นางศศิสร บุญสุคนธกุลครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1
994นายกัลป์ชัชชัยทฤฆายุครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 33
995นางสาวดวงเดือน สายทนครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 17 พ.ค. 2560
996นางนิยม กิมานุวัฒน์ครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 217 พ.ค. 2560
997นางอรวรรณ เกตุประยูรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 217 พ.ค. 2560
998นางศิรกาญจน์ ฉายปานครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 217 พ.ค. 2560
999นางรัตนา อนันตชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 217 พ.ค. 2560
1000นางนภาพร แสงฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 217 พ.ค. 2560
1001นายนิพนธ์ อนันตชาติผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 217 พ.ค. 2560
1002นายวีระกานท์ ศรีสมัยผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 217 พ.ค. 2560
นางศมาภรณ์ อุบลบานผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางพรรณี ธนกรชัยมงคลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางสาวพัชรินทร์กงประโคนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวปัญชลีธีรสถิตย์ธรรมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางจิระนันท์ทองขาวครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายณัลทวัฒน์พิมพ์สกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวกัลยาโอสถผสมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายอวะสันบรรจงปรุครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาววิยะดานิกรกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวสุมาลีศรียาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวดวงนภาอินทรศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายณธรอรุณเวสสะเศรษฐครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายสนธยาบุตรวาระครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางปราณีมิตรยอครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางพิมลพรรณบุญถนอนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
ว่าที่ ร.ต. ศิรวิชช์พุดพรมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายขุนศึกสวนม่วงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางอรกัญญาบังคมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายสะสมพงษ์ศิริครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวเสาวลักษณ์สุขประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
นางสาวศุภิสราสงวนชมครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
นายมาโนชคงเมืองครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
นางสาวสุดารัตน์ปานแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
นางสาวสุพัตราอ่ำเอี่ยมครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
นายมงคลวัฒน์ดีโนเบรกาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวนัฐฎ์ธปภาหมายพาณิชย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวกรรณิการ์เฮงสกุลวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายอรรถพลวงศ์บุปผาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางโชติกาครอสส์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวเพ็ญรัตน์เกษมจิตต์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวมณีวรรณล้นล้ำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวจันทร์จิราพรมมาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางปวีณ์นุชไวทยานันท์กุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายตระกูลเกียรติกิตติพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายเอกวินดินโคกสูงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายชัชวาลย์ใหม่สวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวดวงเดือนชัยมีแรงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวพิมพ์ญาดาศิรรัฐพรวัฒนาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายธวัชชัยคชาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวกัญญาพรรณนาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวจันททาจำปีกลางครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางยุภาพรเปรมกมลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
น.ส.อัจฉรา ทองเพ็งครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางมณีรัตน์ วิจิตรบรรจงครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางปุญญิสา เจนสมุทรครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
น.ส.ปัญจมา เจริญวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
น.ส.ประภาพร วิทยาคมผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นายธิติ สวนแก้วรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
นางธันยะวีร์ ค้าขายครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1
นายณัฐชา ทัศนิยมครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1
นางสาวอรุณี อุดหนุนครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1
นางสาวณัฐนันท์ ทองสุพรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1
นางสาวกัลยกร ธงชัยธนะกุลครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1
นายปรัฃญ์ รอดระหงษ์รอดระหงษ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
นางพีรญา นิลผายครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 17
น.ส.ศุภกัญญา ทวีผลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
นางรุ่งรัตน์ เขียวแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.ลลิดา กูลนราครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
นางกัญญาภัค ทองศรีสมบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
นายวาทิน สิทธิถาวรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
นายวันชัย พละราดครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.ปริศนา พิมพ์ช่วยครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.มัทรี ขนรกุลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.ปราณี เข็มทองครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.ลลิดา สมศรีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.กนิษฐา สนั่นเอื้อครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.ปัทมา อนันต์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.เกษร ฉิมพาลีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
นายพละชัย ปราสาทศรีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.ยุพดี ฤทธิ์ไธสงครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
นางสาวศิริวรรณตุ้มวารีย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธารี เขต 1
นางสาววราพรสุภากิจครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธารี เขต 1
นางกมลานีภูขยันครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธารี เขต 1
นางสาวสุพรรณีใจบุญครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธารี เขต 1
นางสาวประภาศรีแสงโยจารย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธารี เขต 1
นางนฤมล สิทธิพงษ์ครูเชี่ยวชาญสพป.สงขลา เขต 2
นางสาวนิสารัตน์ ฤทธิ์แสนตอครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นายดวงเด่น เหมาะสมานครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นางสาวกัญญาณัฏฐพันธ์ผลไร่ครูชำนาญการพิเศษสพป. นครนายก
นางสาวสุนีย์บุญเฉลียวครูชำนาญการพิเศษสพป. นครนายก
นางสาวกัญญณัชบุญเฉลียวครูชำนาญการพิเศษสพป. นครนายก
นางสุวิมลพลอยแหวนครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นางสาวพัชรียาอินทองครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นางสาวทัศนีย์เจ็ดจำลองครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นางรัจจนาพงษ์ขยันครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นางสาวลำปางเกตวัตร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นางกนกพรเมโฆครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นางสาวษุภนุชทะนันไธสงครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นางสาววิลาวรรณตุพิมายครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นายมนตรีประทุมวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นายพิชัยธนะทรัพย์ทองครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นางสาวสกุณาสร้อยกูลครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นายปราโมทย์คชเสนีย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นางจงถนอนจำนงค์จิตรครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 6
นางปริญญาภรณ์บุษบากรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นางวราภรณ์ขวัญนอนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นายโชคชัยชุมสาชัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นายปราโมทย์สุขสำราญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นายอาณิตสมุทรเพรียวครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1
นายบัณฑิต สอนสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1
นางสาวกัลย์ธีรา จัตุลี้ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1
นางวันดีฉิมอ้อยครูชำนาญการพิเศษสพป. นครปฐม เขต 2
นางสาวกชนุชนางามครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางอรวรรณสอนเผือกครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจินตนาบัวขาวครูชำนาญการพิเศษ
นางปุณณนุชศรีโสภาครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ ร.ต. หญิงกุลริศาวงษ์ภักดีครูชำนาญการพิเศษ
นางมนัสนันท์มงคลสุขครูชำนาญการพิเศษ
นายณัฎฐ์สาแก้วครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเมษาศิลป์เนื่องจำนงค์ครูชำนาญการพิเศษ
นายวีระชัยประสาทศรีครูชำนาญการพิเศษ
นางนาฏยาสุวรรณกิจเจริญครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเดือนรุ่งน้อยกมลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายสายัณห์ กลิ่นชาติครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1
นายจักรีพล มะมุลิลาครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1
นายสิทธิกร เผ่าเผด็จการผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1
นางสุนิสา ศรีอินทร์ครูชำนาญการพิเศษพป.ชลบุรี เขต 1สพป.ชลบุรี เขต 1
นายฐกฤต ปิจจะโรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นางสาวทัศนีย์ เศษรักษาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นางสาววีรยา นากสุกครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นางสาวศุทธินี สุขอยู่ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นางสาวกนิษฐา แซ่โง้วครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นายสุพล พานรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นายวีรวุฒิ เกตุจำนงค์รอง ผอ. ชำนายการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นางสาวเดือนเพ็ญ ยิ้มลมัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นายนนทกร ตันเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นางปัญจา อินรีย์ครูเชี่ยวชาญสพป. ชลบุรี เขต 3
นางชนกนันท์ จิตประพันธ์ครูเชี่ยวชาญสพป. ชลบุรี เขต 3
นางธัญยภรณ์ ธนโชคสิริธานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 1
นางญาดา ถนัดสอนครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 1
นางวันนา อินทร์นอกครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 1
นางณัฐรินีย์ศิลาแยงครูชำนาญการพิเศษสพป. ขอนแก่น เขต 4
นางเบญจพรศรีโคตาครูเชี่ยวชาญสพป. ขอนแก่น เขต 4
นางสาวศิริลักษณ์ขจรครูชำนาญการพิเศษสพป. นครนายก
นางวรวรรณสุริย์ฉายครูชำนาญการพิเศษสพป. นครนายก
นางวลีรัตน์สืบมาครูชำนาญการพิเศษสพป. ขอนแก่น เขต 2
นายชูรัฐระหว่างบ้านผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 10
นายสุนทรนาศรีครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 13
นางพยอมธัญรสครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 13
นางรัตนาภรณ์ลัธธนันท์ครูเชี่ยวชาญสม. เขต 10
นายสิงหาณุกูลพูลสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญสม. เขต 10
นางพรทิพย์มาระสินครูชำนาญการพิเศษสม. เขต 10
นายณัฐวุฒิเล็บครุฑครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 2
นางศุภวรรณสิงห์ยะบุศย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 2
นางสาวิตรีวุฒิสารครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 2
นางศรีสมรแสงชมภูครูชำนาญการพิเสษสพป. ชัยภูมิ เขต 2
นายเจริญสรณ์บุญสุขาอัครพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 2
นางยุภาฝั้นแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 2
นายยรรยงชาติชำนาญครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 2
นายเอกพลอินทรชัยรอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2
นายธีรวัฒน์เลื่อนฤทธิ์รอง ผอ. เชี่ยวชาญสพม. เขต 2
นางสาวสมหมายสว่างเนตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2
นายปรัชญ์รอดระหงษ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางพีรญานิลผายครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 17
นางสาวศุภกัญญาทวีผลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางรุ่งรัตน์เขียวแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวลลิดากูลนราครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางกัญญาภัคทองศรีสมบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นายวาทินสิทธิถาวรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นายวันชัยพละราดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวปริศนาพิมพ์ช่วยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวมัทรีขนรกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวปราณีเข็มทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวลลิดาสมศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวกนิษฐาสั่นเอื้อครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวปัทมา

อนันต์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวเกษรฉิมพาลีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นายพละชัยปราสาทศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวยุพดีฤทธิ์ไธสงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นายสมปองศรีทองผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. กาญจนบุรี เขต 2
นายบุญช่วยเสลาลักษณ์ผอ. ชำนาญการพิเศษสพป. กาญจบุรี เขต 2
นางสาวกชกรพัฒเสมาครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 2
นางนิธินันท์จันทร์คำผอ. ชำนายการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
นายสุมิตรสีมาพลครูชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 1
นายสุวิทมหานิยมครูชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 1
นายเสรีดั้งขุนทดครูชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 1
นางสาวละมัยศรีพลทีครูชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 1
นางสาวลัดดาบุญเนตรครูชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 1
นางสาวนพวรรณชุบไธสงครูชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 1
นายวุฒิชัยจำปาหวายผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 1
นายสุพัฒน์สารพันธ์ผอ. ชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
นางกัญญารัตน์อุทัยรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป. บุรีรัมย์ เขต 3
นางจุฑารัตน์แตงพรมครูชำนายการพิเสษสพป. บุรีรัมย์ เขต 3
นางสาววรรณลีพูลสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 26
นางสาวหอมจันทร์คงชนะผอ.เชี่ยวชาญสพป. อยุธยา เขต 2
นางวาสนามะณีเรืองผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 2
นางสาวจินตนาโกสโลดมผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 2
นางสาวอัญชลีมงคลแท้ครูชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 2
นางจิตติมาก๋าทองครูชำนาญการพิเศษสพป. ลำปาง เขต 2
นางศศิญาวรรณศรีครูชำนาญการพิเศษสพป. อุทัยธานี เขต 1
นางสาวรุ่งรัตน์เกิดกองครูชำนาญการพิเศษสพป. อุทัยธานี เขต 1
นายยศพลโพทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 41
นางสาวรัชนีแข็งสาริกรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 41
นางเนตรดาวคำวงศ์วาลย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 41
นางสาวพนารัตน์บุญยืนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 41
นางสาวณิชชธัญชัยฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 41
นางสาวปราณีพนารินทร์ครูชำนาญการพิเศาสพป.นครราชสีมา เขต 7
นางสาวสุขจิตามัฐผาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวสงกรานต์ดำรงค์ไทยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวทัศน์ชกรานต์ปานสุขครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวมณีศรสมใจสระแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวฑัณฑิกาโพธิ์คำครูชำนายการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 1
นางวรุฬรัตน์ภัทรกุลบดินทร์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.สระบุรี เขต 1
นางมะลิวัลย์โสภาเลิศครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 20
นางพรพรรณ จันทร์พราหมณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 1
นางสาวธนภัทรจีรพรชัยครูชำนาญการพิเศษสพป. นครนายก
นางสาวสุพิชฌาย์เลาหะพานิชครูชำนาญการพิเศษสพป. นครนายก
น.ส.ธิดารัตน์ สมศรีคานครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 119 พ.ค. 2560
นางสาวปิยรัตน์ศรีบรรเทาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 3
นางภาวินีเขาแก้วผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 3
นายวีรชิตพงศ์พิศษอ่อนครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 41
นางสุธีราคุณมีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายสมโภชอินทปัญญาผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายจรูญทองอินทร์รอง ผอ.ชำนาญการพิเสษสพม. เขต 7
นางสาวเอมิกาเภาคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายประทีปสัมโยครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 2
ว่าที่ ร.ต.ขจรศักดิ์สัมโยครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 2
นางโสมวรรณเปลี่ยนบำรุงครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 2
นายพิศาลสุดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 2
นางมลฤดีสุดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 2
นายบุญนาคกำนอกผอ. ชำนาญการพิเศษสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นายคุปตพงศ์หนูประสงค์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ยะลา เขต 1
นายนัฐพลสุริรัมย์รอง ผอ. ชำนษยการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 1
นายณภัทร์สกุลปัญญาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 37
นางสาวอัญรินทร์ฉัตรโชติวรกิตติ์ผอ. ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 37
นายสมชายนาคนัดผอ. ชำนาญการพิเศษสพป. นครนายก
นางอารดาสิงหวิบูลย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวอรพินปุณวัฒโฑครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวเสาวลักษณ์สกุลรักษาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางนัยนาบุญเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสุมณฑิราเกิดสว่างครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสิริภัทรเถลิงพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสุวภาพเวชสุทัศน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวนพมาสโรตมนันทกฤตครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาววิชุดาคำดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางเกศราภรณ์เทพแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายเทวัญนราธาราครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสำลีนราธาวาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวชฏาพรจิตมงคลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวเนาวรันต์เข้มคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางอาภรณ์นาถาพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวสุกัญญานวนบริบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางรุ่งนภาบุญสอนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายธีระยุทธแสงสุริยจันทรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นาสาวมะลิวัลย์ขอบบัวคลี่ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวศิรินัคมนศิริมณีวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายสุรศิษฏ์ เกียรติธนกูลผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 1
นางสาวสุนิสากินนอนครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 722 พ.ค. 2560
นางจิตตวดีเตียตรงจิตรมั่นครูเชี่ยวชาญสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 122 พ.ค. 2560
นางมณีรัตน์เขตขันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 122 พ.ค. 2560
นางเอื้ออารีย์ศรีมาลาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นางพิมพ์ใจภิรมย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นางศรีสมบัติอินทร์ทองคุ้มครูเชี่ยวชาญสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นางสาวอรทัยวิจิตรวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นางเปรมฤดีวงศ์ษาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นางเวียนนีกิติทรัพย์กาญจนาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นายนิรุตเจริญสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นางประไพวรรณ โพสาวังครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นายสันติ แสวงทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางสุดารัตน์ รักษาวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นายเศรษฐศักดิ์ พรมชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางรุ่งนภา คำต่อครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางทิพสุคนธ์นามมะณีครูชำนาญการพิเศษสพป. สกนนคร เขต 2
นางสาวอนุสราคุ้มสมบัติผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรสงคราม
นางสาวชาลินีสิริรัชดากุลพรครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรสงคราม
นางสาวสาครคุณชื่นผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรสงคราม
นายไพล๊อตบุศราคำผอ.เชี่ยวชาญสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางสาวณัฐฎ์นันท์นามศรีฐานครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 20
นางเบญจลักษณ์ ไสยะแพทย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นางรุ่งฤดี แคล้วคลาดครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นางสาวฐิดาภรณ์เพ็งหนูผอ.เชี่ยวชาญสพป. นครปฐม เขต 2
นางสุกัญญาเวฬุวันครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายธวัชชัยสายอาจครูชำนาญการพิเศษสพม เขต 7
นายพรเทพจันยิ้มครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายไกรประสิทธิ์พันสอาดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายรัฐพงศ์สีแสดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายพิชิตคำพลงามครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางปฐวีกานต์ปริธรรมมังครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวธิตาพรสุรวิทย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายชนินทร์วงษ์สกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวไพรินทร์พาระตะครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายดังตะวันขันธ์ศิรินุกูลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายมงคลเกตมณีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายนิคมพรมณีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวสุรีย์พรศรีเผือดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวสุทธิรัตน์บันดาลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวอุมาพรเขาสถิตย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายณพดลกองทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายไพศาลหนอกกระโทกครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางอัญชลีงามขำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางธนนันท์ภัคดีพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางพัชนี โอษาติมากุลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 1
นางรัตนาภรณ์ เตปินตาครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 2
นางศริญญา เป้าภาระครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 2
นางสาวพรกมล ช้างเปียครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 2
นางสาวดวงเดือน สายทน สายทนผอ.ชำนาญการพิเศษสระแก้ว เขต 1
นางสาวฐิติรัตน์ พรทิพย์วิวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 1
นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1723 พ.ค. 2560
นายวสันต์ กิ่งพลอยเดิมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวนภัสวรรณอุฤทธิ์ผอ.เชี่ยวชาญกศน.พิจิตร
นายโชคชัยศรีรักษารอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นายปราโมทย์เจริญสลุงผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 5
นางจิรัฐิติกาลเจริญสลุงรอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 5
นายเผด็จสุพันธนาผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 5
นายเนลวัฒน์กิ่งสุวรรณพงษ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางสาวกาญจนากันหาภัยรองผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางเพ็ญประภาบุญศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางบุปผาใจดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางจารุวรรณยังรักษาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 5
นางลภัสดาอินทร์บำรุงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางสกาวรัตน์หนูสลุงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางใจทิพย์อนันต์สลุงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางสาวจันทร์จิราบุญแท่งครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางชุติมากีรติมาพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางสาวกมลทิพย์ทองเย็นครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางสาวจารุวรรณพันธ์แสนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นายณรงค์วิทย์ชั่งใจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางปิยาภรณ์แสงนาคครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นายพิเชษฐเกษวงษ์รอง ผอ.ชำนาญาการพิเศษสพม. เขต 5
นายวีระพงค์ เอมโกษาครูชำนาญการพิเศษสพป.ราชบุรี เขต 2
นายจีระพงษ์ วิจิตรจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 2
นางสาวปริยาณัต พลเกิ้นครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
นายบุรีรัตน์สว่างศรีครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
นางสาวสุวภาเรื่องศิลป์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด