รายชื่อผู้สมัคร

ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อก่อนชำระค่าลงทะเบียน
รายชื่อผู้สมัคร ปี 2560

รายชื่อผู้สมัคร ส.ค.รายชื่อผู้สมัคร ก.ค.รายชื่อผู้สมัคร มิ.ย.รายชื่อผู้สมัคร พ.ค.รายชื่อผู้สมัคร เม.ย.
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางณัฐภรณ์ก้อนทองคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 67 ส.ค. 2560
2นายแสนรักก้อนทองคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 67 ส.ค. 2560
3นางอัจฉราศรีญากูลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก8 ส.ค. 2560
4นางสาวกัญวลัญธ์จิตรดีครูเชี่ยวชาญสพป.นครนายก8 ส.ค. 2560
5นางภัทรวดีสีขำครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 211 ส.ค. 2560
6นางสาวทิพวรรณสุพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 211 ส.ค. 2560
7นางสุมนธาคงทายาทครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 411 ส.ค. 2560
8นางกนกลักษณ์ชินศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 411 ส.ค. 2560
9นางสาวศิศิรารักษาสระครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2311 ส.ค. 2560
10นางศิริรัตน์ธิแปลงครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 111 ส.ค. 2560
11นางสาวเจนจิราจูเจ็กครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 115 ส.ค. 2560
12นาวสาวฉัตรกนกศรีธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป. ขอนแก่น เขต 511 ส.ค. 2560
13นายอาคม ทิพวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 315 ส.ค. 2560
14นางสาวอังศณา นามศรีครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 315 ส.ค. 2560
15นางอมรรัตน์โพธิ์ตระการครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 211 ส.ค. 2560
16นายเทวฤทธิ์ปินต๊ะครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 211 ส.ค. 2560
17นางสาววัชรินพรอ่อนสีครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 211 ส.ค. 2560
18นางสาวอภิรดีสีทาแกครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 211 ส.ค. 2560
19นางสาวสกาวเดือนสอนง่ายครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 211 ส.ค. 2560
20นายวัชราวุฒิอุ่นจิตต์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
21นางชุมภูสีศรีวงศ์สุขครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
22นางอาภรณ์อินทรเกษมครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
23นางวารุณีหิรัญรักษ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
24นางไทยสวรรค์วรรณภาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
25นางศิริพัฒน์ปชาติกปัญญาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
26นางปาริชาติสุพรรณกลางครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
27นางธนวรรณศิริมงคลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
28จ่าเอกธนวิทย์เฟื่องฟูครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
29นางวันเพ็ญอุดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
30นางอภิชาสมบัติกมลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
31นายภาคภูมิภูมิศาสตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
32นายบุญลือคำถวายครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
33นางวัลภาเหล็กผาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
34นางปวีณาพันทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
35นางสาวอังกูร ศรีภาชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 10 ส.ค. 2560
36นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 10 ส.ค. 2560
37นายคนอง มั่นคงครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 310 ส.ค. 2560
38นางเยาวลักษณ์มหาจักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
39นางจารุณีนาคสงค์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
40นางสาวสุพัตราใจตั้งครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
41นางกานต์สิรีมาตย์วิเศษครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
42นางนิตยาอภิญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
43นางสาวใจภักดิ์ไชยวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
44นางสาววราลักษณ์เต็มขันท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
45นางสาวสุทธิรา เกษมราษฎร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 38 ส.ค. 2560
46นางสุมาลี วอนเมืองครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 38 ส.ค. 2560
47นางสาวไพเะราะเชื้อดีครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 210 ส.ค. 2560
48นางสาวจินตนาประเสริฐโสครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 210 ส.ค. 2560
49นางศิริรัตน์ ธิแปลงครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 18 ส.ค. 2560
50นางนงลักษณ์ แพงเรือนแพงเรือนครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 428 ส.ค. 2560
51นางทิวา เกษมศุลกุลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 428 ส.ค. 2560
52นายอำนาจ จันทร์อิ่มครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 428 ส.ค. 2560
53นางนงลักษณ์เย็นสุขครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 54 ส.ค. 2560
54นางศิริวรรณผุดผ่องครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 54 ส.ค. 2560
55นายนิรัติศรัยธรรมศรครูชำนาญการพิเศษสพป. อุทัยธานี เขต 216 ส.ค. 2560
56นางสาวนภาภรณ์อันทะผลาครูชำนาญการพิเศษสพป. ร้อยเอ็ด เขต 316 ส.ค. 2560
57นางรังสิมา ผ่องสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1716 ส.ค. 2560
58นางสุชาดา พิมพ์ต่อครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1716 ส.ค. 2560
59น.ส.เฟื่องฟ้า ไชยมากครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1716 ส.ค. 2560
60น.ส.วราพร พุ่มโพธิ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1716 ส.ค. 2560
61นางสุกัลยานารีครูชำนาญการพิเศษสพป. หนองบัวลำภู เขต 216 ส.ค. 2560
62นายภีรภาพวิณโรจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป. บึงกาฬ17 ส.ค. 2560
63นายไกรษรอุทัยวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป. บึงกาฬ17 ส.ค. 2560
64นายชาตรีระหูภาครูชำนาญการพิเศษสพป. บึงกาฬ17 ส.ค. 2560
65นายมนตรีโพทมาตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. บึงกาฬ17 ส.ค. 2560
66นายปัญญาจันทร์ย้อยครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 117 ส.ค. 2560
67นางสาวนฤมลบุญเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 117 ส.ค. 2560
68นางสมหวัง สุขกุลครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 17 ส.ค. 2560
69นางสาวศุภากาหนองแพครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด17 ส.ค. 2560
70นางสาวกาญจนาเมธีกุลครูชำนาญการพิเศษสพป. นครสวรรค์ เขต 217 ส.ค. 2560
71นางรัตนาอัปกาญจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อำนาจเจริญ17 ส.ค. 2560
72นางสาวกุมารีอัษฏานุวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
73นายพรรษาไพรเลิศครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
74นางนาถนรินทร์ซื่อสัตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
75นางสาวรายาปัญจมานนท์ผอ.ชำนาญกาารพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
76นางธิติกาญจน์พัฒน์อมรไชยครูเชี่ยวชาญสพป. จันทบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
77นายวรกฤตพินธุธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
78นางสาวกรกมลเชื้อวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
79นายกายสิทธิ์วาดไธสงครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
80นางสาววัลลภาปรีเปรมครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
81นางวนิดาเงาะเศษครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
82ว่าที่ร.ต.หญิงชญาภาจิตต์ดีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
83นางสาวกาญจนาคุ้มวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
84นายเพ็ชร์หนองตะไกรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
85นายชัยชาญศรีประยูรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
86นางรนิดามูลเทียมครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
87นางสาวอธิศาสังฆสุบรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
88นายจิระเกียรติ์บุญศรีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
89นางสาวสุชิรามีอาษาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
90นางสราพรช้างทองครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
91นางประไพรเตชเจริญศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 418 ส.ค. 2560
92นางสาวชริสาโถทองครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 418 ส.ค. 2560
93นางสาวธีระนุช คล้าย ณ รังสีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 318 ส.ค. 2560
94นางสาวชุติมา จงใจเทศครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 318 ส.ค. 2560
95นางรังศิมา ชูเทียนครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 318 ส.ค. 2560
96ว่าที่ ร.ต.สุวิจักขณ์ หันชัยเนาว์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 318 ส.ค. 2560
 
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางสาวคณิตาไมเด็นครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 13 ก.ค. 2560
2นางสาวสุพิชฌาย์เลาหะพานิชครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก3 ก.ค. 2560
3นางสาวธนภัทรจีรพรชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก3 ก.ค. 2560
4นายกิตติพงษ์พลภักดีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พังงา3 ก.ค. 2560
5นางสาวณพสรแสงวิจิตรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 43 ก.ค. 2560
6นายวีระศักดิ์วงศ์ทองรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 13 ก.ค. 2560
7นางสาวศิริวรรณกิตติทองวิรักษ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ4 ก.ค. 2560
8นางสาวดุษฎีบุตรบุรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 224 ก.ค. 2560
9นางสาวนารีรัตน์ อนุรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 24 ก.ค. 2560
10นางสาวศรีสกุล อ่วมเปราะครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 24 ก.ค. 2560
11นางสาวมณฑิชา เนตรเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 24 ก.ค. 2560
12นางพอขวัญบุญถนอมครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 24 ก.ค. 2560
13ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรพรรณกำแพงเมืองครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 24 ก.ค. 2560
14นางพิศมัยจำนงพิศผอ.เชี่ยวชาญสพม.เขต 264 ก.ค. 2560
15นายกระจายหนูคงแก้วผอ.ชำนาญการพิเสษสพม.เขต 164 ก.ค. 2560
16นางนันทิยาพิทักษ์รัตนชนม์ครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 24 ก.ค. 2560
17นายพิชัยนามสมบูรณ์ครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 24 ก.ค. 2560
18นางเพ็ญประภาศรีทอนสุทธิ์ครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 24 ก.ค. 2560
19นางสร้อยทิพย์ทองใหญ่ครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 24 ก.ค. 2560
20นางวาสนาปาชนะครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 24 ก.ค. 2560
21นางวรดา อ่อนละออครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 34 ก.ค. 2560
22จ่าสิบเอกฉิมใจเจริญผอ.เชี่ยวชาญสพป.อุทัยธานี เขต 25 ก.ค. 2560
23นางสาวดารณีสุวรรณวารีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 75 ก.ค. 2560
24นายกฤตเจนการครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 75 ก.ค. 2560
25นางภารดี วงษ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 1 5 ก.ค. 2560
26นางสายรุ้ง สินธพวงศานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 1 5 ก.ค. 2560
27นางสาวรื่นฤดีศรีพันดอนครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต205 ก.ค. 2560
28นางเอมอรกองขันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต205 ก.ค. 2560
29นางสาวลักขณาประเสริฐสังครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต205 ก.ค. 2560
30นางชนม์ชนกเกษรศุกร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
31นางปราณีคำสียาครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
32นางสาวพรพัชรินทร์สิงห์อ้นครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
33นางสาวอมราคุริมาครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
34นางสาววัลฤดีธรรมไหมครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
35นางสาวกรรณิกาจินารักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
36นางสาวชมพูนุชโยธีครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
37นางกฤติยาภูจำนงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
38นางสาวปาริชาติสุทธิธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 25 ก.ค. 2560
39นางสาวสิริขวัญขวัญเมืองรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ตรัง เขต 25 ก.ค. 2560
40นางสาวณกานดาพิชญาสัทธาภัครอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
41นางสาววิราภรณ์ส่งแสงครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
42นางสาวศิริพรภูมิภัทรพงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
43นายมารุตมิสกี้ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
44นางประไพศรีพรมรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
45นางสาวโศภิตามีแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
46นายชรินทร์ศิริพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
47นางณัฐณพัชร์พูลศณีรุ่งภารดาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 156 ก.ค. 2560
48นางนงค์นุชภูมีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 66 ก.ค. 2560
49นางรัชฎาภรณ์สุขสุเดชครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 66 ก.ค. 2560
50นางสาวมาลัยปูผ้าครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 66 ก.ค. 2560
51นางศิริลักษณ์เอิบอิ่มฤทธิครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 66 ก.ค. 2560
52นางวันเพ็ญอุดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
53นายภาคภูมิภูมิศาสตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
54นางชุมมภูสี ศรีวงศ์สุขครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
55นายปิยวัฒน์ปานด้วงรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
56นายประวิทย์ต่อรุ่งเรืองกิจรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
57นางขวัญจิตร์บุญรัตนบัณฑิตครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
58นางศรัณย์กรชัยพิพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
59นางบังอรนิลเนตรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
60นางสาวสิรินพรประวีณานุสรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
61นางสาวปัญชลีธีรสถิตย์ธรรมครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
62นางสาววิไลลักษณ์ รักษาผลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 6 ก.ค. 2560
63นางสาวสายนภา รักษาผลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 6 ก.ค. 2560
64นางภัสราวรรณ์เจนการครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
65นางสาวรัศมีเสี่ยงเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
66นางทิยากรแสงทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
67นางสาวจิตราเขตหลักครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
68นางอรวรรณสีนิลครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
69นางขวัญหทัยเหรียญทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
70นายสมพรเพชรสินครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
71นายสุรเดชคำวันดีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 36 ก.ค. 2560
72นางสาวปิศนาสุวรรณไตรครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 36 ก.ค. 2560
73นางสาวจิรพรรณ จันทรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 176 ก.ค. 2560
74นางตรึงใจ สุขโขครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 176 ก.ค. 2560
75นางซ่อนกลิ่นเรืองยังมีครูเชี่ยวชาญสพป.ปัตตานี เขต 26 ก.ค. 2560
76นางวิไลพร พลรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 26 ก.ค. 2560
77นางสาวเสาวภาตรีสกุลวงษ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ6 ก.ค. 2560
78นางสาวสุวรรณชุมภูแก้วรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ6 ก.ค. 2560
79นางสาวสมใจมวลสุขครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
80นางดารณีคอประเสริฐศักดิ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
81นายสมศักดิ์มั่งไม้วัฒนาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
82นางเทวารัตน์สุทาพขน์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
83นางวิรตีชมภูจิตรอง ผอ.ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
84นางสาวสุวรรณาอินทร์ฉายครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
85นายไพฑูรย์สีสังข์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
86นางสาวกมลทิพย์สุรสินธุ์รอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
87นางบุษกรวิเศษสมบัติรอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
88นางรัชญาไชยนาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
89นางพีรทิพย์สุคันธเมศวร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
90นางสาวกาญจนานาชัยเริ่มครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
91นางสาวบุญรักษาราสีครูเชี่ยวชาญสพป.อุทัยธานี เขต 27 ก.ค. 2560
92นางสาวเยาวเรศกรกันครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์11 ก.ค. 2560
93นางสาวพิมพ์พิชาศรีวิสัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ประจวบคิรีขันธ์11 ก.ค. 2560
94นางศิริกาญจน์กล่อมสกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ประจวบคิรีขันธ์11 ก.ค. 2560
95นางสาวกัณทิมาชอบชูครูชำนาญการพิเศษสพป.ประจวบคิรีขันธ์11 ก.ค. 2560
96นางสาวสุดาพรโมทนาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 711 ก.ค. 2560
97นางพิไลพรรณเทพศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 711 ก.ค. 2560
98นางสาวจุฑารัตน์จิรัฐิติเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 711 ก.ค. 2560
99นางสาวปิยะลักษณ์ขันทาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 711 ก.ค. 2560
100นางรัชฎาภรณ์นิมิตรมาลาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 711 ก.ค. 2560
101นางสาวสุธนา คชินทรโรจน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สงขลา เขต 311 ก.ค. 2560
102นางวิภารัตน์ ธานีวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 112 ก.ค. 2560
103นายบุญจันทร์ยัพราษฎร์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม เขต 112 ก.ค. 2560
104นางสายพิณเสน่ห์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 212 ก.ค. 2560
105นางสาวบุสราวงชารีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 212 ก.ค. 2560
106นางสาวมุฑิตาเครือวัลย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 212 ก.ค. 2560
107นางนิสากรณ์สุขแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 212 ก.ค. 2560
108นางสาวยุวัลดีจำปาไชยครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 212 ก.ค. 2560
109นางสุกันยาพวงลำครูชำนาญการพิเศษสพป.แพร่ เขต 112 ก.ค. 2560
110นางสุดาพรชูชื่นครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
111นางอาทิตยาใจนาครูชำนาญการพิเศษสพป.ลำปาง เขต 112 ก.ค. 2560
112นางนุชทิชาพรมตันครูชำนาญการพิเศษสพป.ลำปาง เขต 112 ก.ค. 2560
113นางเพียงใจสุวรรณคลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก12 ก.ค. 2560
114นางเยาวลักษณ์ตันสกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก12 ก.ค. 2560
115นายสัญญาสุขยืนผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
116นางพิมพ์กมลทิพย์มนตรีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
117นางมณีรัตน์เกษมดายครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
118นางพรทิพาเพ็งหมูครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
119นายมนัสเพ็งหมูครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
120นายประธานยศรุ่งเรืองครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
121นางนิตติยาเพชระบูรณินครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
122นางพรพิมลมีมุขครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
123นางนัยนาคงพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
124นางสาวจันทร์สุดาสวัสดิ์ทาครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 112 ก.ค. 2560
125นายจรัญ บุพชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
126นายมนตรี ฝ่ายเดชครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
127นางสาวภัทรานิษฐ์ รุ่งโรจน์ธนะชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
128นางสาวสินาธร ชัยชนะครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
129นางสาวจุฑามาสหงษ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 212 ก.ค. 2560
130นายกิตติชัยปลอดประโคนครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 212 ก.ค. 2560
131นายเจริญสีนาคผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 212 ก.ค. 2560
132นางสาวเพ็ญศิริสุขศรีจักรวาลครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 112 ก.ค. 2560
133นางสาวผกามาศภู่ระหงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 112 ก.ค. 2560
134นางศรีไพรวรรณอานุภาพยิ่งยงครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 112 ก.ค. 2560
135นายกัษณสุขเกษมรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 3212 ก.ค. 2560
136นายอกรณ์เชฐจันโสดารอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 3212 ก.ค. 2560
137นางพลอยไพลินสว่างพลรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 3212 ก.ค. 2560
138นางสาววิภาวีบุบพาพันธ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 3212 ก.ค. 2560
139นางมาลัยพรพะคะเวชครูชำนาญการพิเศษสพป.อุบลราชธานี เขต 512 ก.ค. 2560
140นายบุญทันคำภูษาครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ13 ก.ค. 2560
141นางธนิดาสัจจะสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ13 ก.ค. 2560
142นางสาวมลิวัลย์ภูบุญอ้วนครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ13 ก.ค. 2560
143นายกรณ์ฐิวัสส์สุทธิสาครูชำนาญการพิเศษสพป.มหาสารคาม เขต 213 ก.ค. 2560
144นายคณิตโอทองผอ.เชี่ยวชาญสพป.กระบี่13 ก.ค. 2560
145นายกายสิทธิ์วาดไธสงครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 714 ก.ค. 2560
146นางผึ้งทิพย์สอนเมืองครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 714 ก.ค. 2560
147นางสาวกนกกรศรีสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 714 ก.ค. 2560
148นางสาวยุคลทิพย์ใจขำครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 714 ก.ค. 2560
149นางสาวอรวรรณมั่งคั่งครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 714 ก.ค. 2560
150นายเกียรติศักดิ์เจริญผลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 714 ก.ค. 2560
151นางสาวหทัยรัตน์พุฒศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 214 ก.ค. 2560
152นางสาวนพมาศ โพธิ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 314 ก.ค. 2560
153นางนิชาภาบุญเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
154นางสาวสุภาพรรณพงษ์เกษมครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
155นางสาวเนื้อน้องไชยโชติครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
156นางสาวธิดารัตน์องค์ประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
157นางสาวกิตติยานุ่นทะสอนครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
158นางสดใสดุลยาครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
159นางสาวยอแสงรัตตนัยครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
160นางสาวบุพผาละอออ่วมครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
161นางธนิตาอภัยกลางครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
162นายพุทธิพงษ์โพธิ์กระสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
163นางสาวธนนันท์คำสาริรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
164นางนิตยาพงษ์พระเกตุผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
165นางสาวเข็มเพชรพาลาดครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 214 ก.ค. 2560
166นางสาวทิพย์สุดาคำวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 214 ก.ค. 2560
167นางชนิดาน้อยตาแสงครูเชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม เขต 214 ก.ค. 2560
168นายปริวรรตน้อยตาแสงผอ.เชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม เขต 214 ก.ค. 2560
169นางมนัสชนกทองชลผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1114 ก.ค. 2560
170นายฉัตรชัยโพธีร์ครูเชี่ยวชาญสพป.บุรีรัมย์ เขต 214 ก.ค. 2560
171นายพิชิตแสงวาโทครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 214 ก.ค. 2560
172นางสาวจินตนาจ่าเห็มครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
173นายวีรศักดิ์บุพศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
174นางสาวเบญจพรสุวรรณมาโจครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
175นายรุ่งโรจน์ติยะบุตรครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
176นายกนกฉัตรละครไชยครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
177นางสาวฤทัยรัตน์คอแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
178นางจุฑามาศด้วงติลีครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
179นางจรัญญาไชยศลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
180นางกิติยา ศรีคังครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 314 ก.ค. 2560
181นายอนันต์หละกะเต็มครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 214 ก.ค. 2560
182นางสาวมาลัยพรพันทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 214 ก.ค. 2560
183นายชัยณรงค์โตนวลครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 214 ก.ค. 2560
184นางเชษฐ์ธิดาธรศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 214 ก.ค. 2560
185นางสาวชฎารัตน์พลเดชครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2014 ก.ค. 2560
186นางรัดดาชราโรจครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2414 ก.ค. 2560
187นางสาวธารทิพยจันทรนิมะครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2414 ก.ค. 2560
188นางศุภวดีบูรณ์เจริญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 3314 ก.ค. 2560
189นางสาวเยาวลักษณ์กองพิลาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2114 ก.ค. 2560
190นางสาวเกศสุดาโกภาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2114 ก.ค. 2560
191นายกีรติไพรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2114 ก.ค. 2560
192นางทรงศักดิ์สิงหาสายครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2114 ก.ค. 2560
193นายสุวรรณชัยขันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2114 ก.ค. 2560
194นางสาววรรณาอุ่นคำครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2114 ก.ค. 2560
195นางนิชรัชชายุทธนาฤทธิไกรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 614 ก.ค. 2560
196นางสาวลัดดาชำนาญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 614 ก.ค. 2560
197นางสาวพรทิพย์แต้มประเสริฐผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 314 ก.ค. 2560
198นางอุทุมพรจันทวงศ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 314 ก.ค. 2560
199นายประยูรนุภักดิ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 314 ก.ค. 2560
200นางสาวอารีนงค์พรหมมาครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
201นางสาวจิตรลดาเจริญสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
202นางสาวพิศมัยนามอินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 414 ก.ค. 2560
203นางสาวศุภิสราเทนไธสงครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 414 ก.ค. 2560
204นายประดิษฐ์ผุยปุ้ยครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 114 ก.ค. 2560
205นางสาวปสุตาชาวชายโขงครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 114 ก.ค. 2560
206นางสาวศิริวรรณบุญจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 114 ก.ค. 2560
207นางสาวอุมาพร อุดมพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 314 ก.ค. 2560
208นายสัญญา ตาชูชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 314 ก.ค. 2560
209ว่าที่ ร.ต.สุปัญญา เหลาสาครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 314 ก.ค. 2560
210นางสาววิชญรัตน์ ธนาสวัสดิ์พูนครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 314 ก.ค. 2560
211นายเศรษฐาสลางสิงห์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2214 ก.ค. 2560
212นางฤดีวรรณชัยเสนาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2214 ก.ค. 2560
213นายจิระวัฒน์วงษืชารีครูเชี่ยวชาญสถาบันการพลศึกษา14 ก.ค. 2560
214นางสาวปัทมาคงเงินครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 114 ก.ค. 2560
215นางพรรณิภาหอมไกลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 114 ก.ค. 2560
216นางสาวอภิญญาแฝดกลางครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 514 ก.ค. 2560
217นางสาววาสนาคัชเขียวครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 514 ก.ค. 2560
218นางอันชมมาตะวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 214 ก.ค. 2560
219นายสันติมูณีวรรณผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครศรีธรรมราช เขต 414 ก.ค. 2560
220นางสมหมายไชยวิศาลครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด17 ก.ค. 2560
221นายสุรศักดิ์นามเกียรติครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด17 ก.ค. 2560
222นางปัทมาพร แสงแจ่มครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
223นางพรรณิภา หอมไกลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
224นางสุกัญญา ยอดยิ่งครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
225นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
226นายชิษณุพงศ์ โฉมเจริญพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 17 ก.ค. 2560
227นางสาวรัตนาคงคราณีครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 317 ก.ค. 2560
228นางชดามล บำรุงยาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 317 ก.ค. 2560
229นางปราณีพุทธคุณครูเชี่ยวชาญสพป.นครปฐม เขต 117 ก.ค. 2560
230นายประครองมะโนมั่นครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 117 ก.ค. 2560
231นางธนศรเลิศรัตนอมรกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 117 ก.ค. 2560
232นางสาวอารีย์คล่องแคล่วครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 117 ก.ค. 2560
233นางสุจิราแจ้งธรรมาครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 117 ก.ค. 2560
234นางสาวปภาวีทรัพย์อุไรรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 117 ก.ค. 2560
235นายไกรสรสุทธิประภาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1417 ก.ค. 2560
236นางสาวบัวหลงปราบพรานครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 417 ก.ค. 2560
237นางยุภาพรแสนหาญครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 317 ก.ค. 2560
238นางสาวสุทิศาแสนดวงครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 117 ก.ค. 2560
239นายธีรภัทร์ดงยางวันครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
240นายพงศ์ภรณ์พชรมงคลสกลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
241นางปัทมาภรณ์ เดชขันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
242นางสาวอรัญญาเหลืองศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 117 ก.ค. 2560
243นายเทวฤทธิ์สิทธินอกรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ17 ก.ค. 2560
244นางสาวประภาวรรณพุมมาครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ17 ก.ค. 2560
245นางสาวศิริวรรณกิตติทองวิรักษ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ17 ก.ค. 2560
246นายนุซีมะเด็งผอ.เชี่ยวชาญสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ17 ก.ค. 2560
247นางสาวเสาวภาตรีสกุลวงษ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ17 ก.ค. 2560
248นางาวสุวรรณาชุมภูแก้วรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ17 ก.ค. 2560
249นายทนงศักดิ์ทองสินธุ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1617 ก.ค. 2560
250นางมาตีศรนรายณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1317 ก.ค. 2560
251นางอริศาโยศรีคุณครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 217 ก.ค. 2560
252นางสาวเพ็ญประภาประทุมไทยครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 217 ก.ค. 2560
253นางสาวทิพวรรณ์โปราแสนครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 217 ก.ค. 2560
254นางสาวรัชนีวันทองสุขครูเชี่ยวชาญสพป.เลย เขต 317 ก.ค. 2560
255นางสายรุ้งสุขผลครูเชี่ยวชาญสพป.เลย เขต 317 ก.ค. 2560
256นางรุ้งพัชกันฒ์ ธรรมปรีชาพรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 117 ก.ค. 2560
257นางสาลินี วรรณโกมลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 117 ก.ค. 2560
258นางสาวบุษยากรอุบลพฤกษ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 217 ก.ค. 2560
259นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
260นางพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
261น.ส.พรทิพย์ หอมขจรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
262น.ส.อรุณวรรณ รัตนสร้อยครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
263น.ส.ชญาณัฏฐ์ คำรอดครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
264นายธีรวุฒิกันบัวลาครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 217 ก.ค. 2560
265นางสาวเดือนจรัสภูครองนาคครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 217 ก.ค. 2560
266นายสมจิตรเถาว์ชาลีครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 217 ก.ค. 2560
267นายสุริยาสนูบุตรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สตูล17 ก.ค. 2560
268นายบูอาสันหาโส๊ะผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สตูล17 ก.ค. 2560
269นางฮาบีบะหลงสลำผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สตูล17 ก.ค. 2560
270นางสาวไลลาบินโส๊ะผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สตูล17 ก.ค. 2560
271นายบวรชัยคอแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.อำนาจเจริญ 17 ก.ค. 2560
272นายศุภกรอุทิตสารครูชำนาญการพิเศษสพป.อำนาจเจริญ 17 ก.ค. 2560
273นางสิริพรทาชาติครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 217 ก.ค. 2560
274นางประกายคูณนาเมืองครูชำนาญการพิเศษสพป.ร้อยเอ็ด เขต317 ก.ค. 2560
275น.ส.สุทธิดา สุทธิครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1 17 ก.ค. 2560
276นางเกศฤทัยคำษรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.กาจนบุรี เขต 317 ก.ค. 2560
277นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัยผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 317 ก.ค. 2560
278นายเกียรติศักดิ์กลิ่นทองครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
279นางสาวพิมลพรบุญเวินครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ17 ก.ค. 2560
280นางธนัชชาเที่ยงภักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ17 ก.ค. 2560
281นายนฤมิตภูแสงครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ17 ก.ค. 2560
282นางสาวนิษฐเนตรเทพเกื้อผอ.เชี่ยวชาญสพป.ยะลา เขต 317 ก.ค. 2560
283น.ส.คัณฑิกา ตั้งจิตครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
285นางสาวเบญจพรสิงห์ศักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 217 ก.ค. 2560
286นางช่อผกาพวงมาเทศครูชำนาญการพิเศษสพป.ยะลา เขต 317 ก.ค. 2560
287นางสายฝนโอบุญสดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ยะลา เขต 317 ก.ค. 2560
288นายจิระพงษ์สุริยาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 3817 ก.ค. 2560
289นางสาวอรวรรณ พิมพ์พระธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
290นางสาวชลาลัยอินพระรามครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 617 ก.ค. 2560
291นางสาวจุไรรัตน์อิ่นคำครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 617 ก.ค. 2560
292นางธนัชดาอ้นยะครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 617 ก.ค. 2560
293นางสาวอมรรัตน์ แก่นสารครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 117 ก.ค. 2560
294นางนิตติมาพรแซ่เฮงครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 417 ก.ค. 2560
295นางสาวใกล้รุ่งเฟื่องจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 117 ก.ค. 2560
296นายอนันต์บุญญาวัฒน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 117 ก.ค. 2560
297นายนพมาตรพวงสุวรรณครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 117 ก.ค. 2560
298นางอรปภาสงวนกิจครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
299นางธนงศักดิ์มะลิลาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
300นางลัดดาวัลย์สุดทองครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 117 ก.ค. 2560
301นางสาวยุคุนธรทองเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 717 ก.ค. 2560
302นางจำปาจำเริญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 717 ก.ค. 2560
303นางวิไลพรโมห้างหว้าครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 717 ก.ค. 2560
304นายอุทัยลักษณ์ทันไชยครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 717 ก.ค. 2560
305นางเรณูสีนิลผอ.เชี่ยวชาญสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 117 ก.ค. 2560
306นางสาวเปมิกามีเจตนีครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 117 ก.ค. 2560
307นางสาววรรณีแสนยาเจริญกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 117 ก.ค. 2560
308นางสาวกิติมามากเลาะเลย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 117 ก.ค. 2560
309นางรจนามากเลาะเลย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 117 ก.ค. 2560
310นายกษิตินาถคำษรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ราชบุรี เขต 117 ก.ค. 2560
311นางาวกชพรมุสิกะครูชำนาญการพิเศษสพป.สงขลา เขต 317 ก.ค. 2560
312นางสาริพรช่วยแท่นครูเชี่ยวชาญสพป.สงขลา เขต 217 ก.ค. 2560
313นางกฤตินีมีวรรณะผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 217 ก.ค. 2560
314นางกรรณิกาช่วยเกิดครูเชี่ยวชาญสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 217 ก.ค. 2560
315สิบเอกหญิงเสาวลักษณ์เพชรไพรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 1 17 ก.ค. 2560
316นางสาวญาณกรหอมเนียมครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 1 17 ก.ค. 2560
317นางสาวจิดาภัสจำปาเทศครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 1 17 ก.ค. 2560
318นางสาววลีรัตน์การะดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 1 17 ก.ค. 2560
319นางสาวจันทร์จิราแก้วโกยครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 717 ก.ค. 2560
320นางสาวอภิญญาอัญญะมณีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 717 ก.ค. 2560
321นางสาวณัฎฐ์ชณาพรอนันต๊ะครูชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 317 ก.ค. 2560
322นางสาวศรัญญาสุวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 317 ก.ค. 2560
323นางสาวอรุณีบุญญานุกูลครูชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 317 ก.ค. 2560
324นายสมบูรณ์กฤชแดงฟูครูชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 317 ก.ค. 2560
325นางภัทรฤทัยแต่งภูเขียวครูชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 317 ก.ค. 2560
326นายดัมพ์แย้มนิ่มนวลครูชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 317 ก.ค. 2560
327ว่าที่พันตรีประเทืองสินทรัพย์ผอ.เชี่ยวชาญ สพป.กระบี่17 ก.ค. 2560
328นางสาวอรวรรณธรรมวิจารณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 417 ก.ค. 2560
329นางสาวดวงใจจินดาดีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 417 ก.ค. 2560
330นางสาวมนัสนันท์วินิจฉัยครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต217 ก.ค. 2560
331นางอัจฉราศรีญากูลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก17 ก.ค. 2560
332นางสาวณัฐญา แก้วพลงามครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
333นางกมลวรรณประการะสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
334นางสาวสมอาภรณ์บุตรศาสตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
335นางสาวชญานิศาแก้วคำเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
336นางสาวช่อผกาชัยชาญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
337นางเพราพิลาสสวรรค์รัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
338นางสาวสุพจีสุภาพรอง ผอ.เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์17 ก.ค. 2560
339นางสาวนุกิจสุขสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์17 ก.ค. 2560
340นายสมภพเขียวมณีครูเชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์17 ก.ค. 2560
341นางสาวรัชฎาภรณ์จันทร์ทองครูชำนาญการพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์17 ก.ค. 2560
342นางสาวพรพิมลเพชรน้อมครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 317 ก.ค. 2560
343นางสาวปุณชรัสมิ์ใหม่สุวรรณ์ครูเชี่ยวชาญสพป.ชัยภูมิ เขต 317 ก.ค. 2560
344นายวีรชนม์จันทร์แก้วรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1217 ก.ค. 2560
345นายปรัชญาฟองน้ำครูชำนาญการพิเศษสพป.ราชบุรี เขต 1
346นางช่อผกาเกตุนิลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 2
347นางปาริชาติ เวเบอร์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 3
348นางสาวสิริรัตน์ กุลบุตรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
349นางสาวนิทรา กำแพงหล่อครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
350นางสาวกันทิมา ชัยอุดมครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
351นางไกรษร เกษมภิบาลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
352นางขวัญ มาลัยหวลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
353นางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 3
354นางสาวพันทิวากุมภิโรครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ
355นางเดือนเพ็ญศรีผักผ่องครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ
356นางสุรีย์พรเพชรประดับครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 14
357นางสาวนริลศรพรหมเสนาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 23
358นางสาวมณีพรเถาโคตศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 23
359นางรัตนาภรณ์สอนสุรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. พิจิตร เขต 2
360นายสัมฤทธิ์จันทร์นวลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 7
361นางเพลินศรีกานต์ชนาพงศ์ครูเชี่ยวชาญสพม. 15
 
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางเยาวภาผิวขำทองดีครูชำนาญการพิเศษสพป. สุพรรณบุรี เขต 11 มิ.ย. 2560
2นางสาวศิริขวัญอมรคทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 11 มิ.ย. 2560
3นางสาววชรกมลสุศรีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 11 มิ.ย. 2560
4นายเอกอมรสกุลวรรณวงศ์ครูชำนาญพิเศษสพป.นครปฐม เขต 11 มิ.ย. 2560
5นายภัทรนันท์อิงภูรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ1 มิ.ย. 2560
6นางพรศรีอุชีครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ1 มิ.ย. 2560
7นางสาวิตรีโชคพิทักษ์ครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ1 มิ.ย. 2560
8นางสาวปรีชาภรณ์ภุ่มรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ1 มิ.ย. 2560
9นางสาววาสนาวิลัยเกษครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ1 มิ.ย. 2560
10นางสาวอำไพอุ่นศิริครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 91 มิ.ย. 2560
11นางสาวรัติกาลท้วมบัวครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 91 มิ.ย. 2560
12นางสาวธีรพรใจวิวัฒน์พงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 9 1 มิ.ย. 2560
13นางสาวกรรณิกาพิชัยช่วงครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 11 มิ.ย. 2560
14นางสาวสุปราณ๊อินทโฉมครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 11 มิ.ย. 2560
15นางพันทัชพรโตเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 11 มิ.ย. 2560
16นางนพรัตน์สายบุตรครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 11 มิ.ย. 2560
17นางอัมภาเสนสอนครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 11 มิ.ย. 2560
18นางสรัญญาทัศบุตรครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 11 มิ.ย. 2560
19นางสาวศศิเพ็ญแก้วรุ่งรืองรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 11 มิ.ย. 2560
20นางสาวสุกัญญาโชติช่วงครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 11 มิ.ย. 2560
21นางสาววิภาวดีริบุญมีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 41 มิ.ย. 2560
22นางสาวเญญาภาสุมิรัตนะครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 11 มิ.ย. 2560
23นางวรรณภาน้อยมีสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 11 มิ.ย. 2560
24นางสาวรัชนกเกิดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 11 มิ.ย. 2560
25นางขวัญใจกาญจนศรีเมฆครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 131 มิ.ย. 2560
26นางสุภาพไฝสัมฤทธิ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 382 มิ.ย. 2560
27นางสาวสุนันทินีสุขสวัสดิ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 382 มิ.ย. 2560
28นายจีราวิชช์ชีพาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 402 มิ.ย. 2560
29นายถาวรแสงเพชรผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 115 มิ.ย. 2560
30นางเรณูหาญนิรันดร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 16 มิ.ย. 2560
31นางจุฬารัตน์โคตรสมบัติครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 16 มิ.ย. 2560
32นางสุพรรณบานนางแย้มครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 16 มิ.ย. 2560
33นายโสภณทองจิตรผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 116 มิ.ย. 2560
34นางโรจนีเลื่องสีนิลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 126 มิ.ย. 2560
35นางสาวอุบลวรรณเมืองแก้วครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ6 มิ.ย. 2560
36นางสาวนันทกามาชูครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ6 มิ.ย. 2560
37นายภิรมย์เรืองประดิษฐ์ครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ6 มิ.ย. 2560
38นางสาวอณิมารอตเสียงล้ำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 28 มิ.ย. 2560
39ดร.จารึกไกรนราครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 28 มิ.ย. 2560
40นายสวัสดิ์เจริญบุญครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 813 มิ.ย. 2560
41นางกฤติยากริ่มใจครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 813 มิ.ย. 2560
42นางอัจฉราสังข์ประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 113 มิ.ย. 2560
43นางสาวอัชญษพรหิตเมียงวงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 113 มิ.ย. 2560
44นางสาวอัมพรพันธ์คุ้มทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 216 มิ.ย. 2560
45นายภูมิสิษฐ์สุคนธวงศ์ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 616 มิ.ย. 2560
46นางสาวนวลจันทร์แสงอุไรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 616 มิ.ย. 2560
47นางศิริลักษณ์เอิบอิ่มฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 616 มิ.ย. 2560
48นายนพดลศรประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 616 มิ.ย. 2560
49นางสาวธนภัทรจีรพรชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก16 มิ.ย. 2560
50นางสาวสุพิชฌาย์เลาหะพานิชครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก16 มิ.ย. 2560
51นางขวัญฤดีสุดชื่นครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 116 มิ.ย. 2560
52นางสาวศิริวรรณคนดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 116 มิ.ย. 2560
53นางสาวระวรวรรณทิพยานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 116 มิ.ย. 2560
54นายชาญณรงค์ โตมีศิลป์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 216 มิ.ย. 2560
55นางสาวอัญชลินทร์เวชมณีศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 216 มิ.ย. 2560
56นางสาวจิราพร ขุนวิชิตครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 16 มิ.ย. 2560
57นางสาวอัมพาพันธ์ คุ้มทรัพย์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 216 มิ.ย. 2560
58นางสาวสุวิตา ทรัพย์แสนดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 316 มิ.ย. 2560
59นางเกศินีสันจะโป๊ะครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ16 มิ.ย. 2560
60นางสาวปราณปรียาคุณประทุมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3019 มิ.ย. 2560
61นางเบญญลักษมิ์ตุลยสุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 119 มิ.ย. 2560
62นางวรวรรณสมศรีครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ19 มิ.ย. 2560
63นายเอกรัฐอินทร์ทิพย์ครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ19 มิ.ย. 2560
64นางสุชาวดีสุทธิวานิชรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 420 มิ.ย. 2560
65นางสาวเกศินีพันธุมจินดาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 420 มิ.ย. 2560
66นางแทพนรินทร์ลาพาสระน้อยครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 420 มิ.ย. 2560
67นางสาวจิราพรขุนวิชิตครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 120 มิ.ย. 2560
68นายอิสมานมุวรรณสินธุ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.นราธิวาส เขต 320 มิ.ย. 2560
69นางจารุณีอาจจันดาครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 120 มิ.ย. 2560
70นายสุเทพแพทย์จันลาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2022 มิ.ย. 2560
71นายนพดลทัศนภักดิ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม22 มิ.ย. 2560
72นายเกษมจันสามารถผอ.เชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม22 มิ.ย. 2560
73นายสราวุฒิพลหาญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
74นายศุภดลอุ่นวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
75นายณัลทวัฒน์พิมพ์สกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
76นายวีรยุทธหาญโงนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
77นางสาวเจริญพรพันธุ์แพงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
78นางสาวณิชชาโตใหญ่ดีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
79นางมณีรัตน์สุพรรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
80นายศิลป์ธรณ์ดำเพ็งผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 222 มิ.ย. 2560
81นางสาวชุติมา ฐิติกรนวัตครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 326 มิ.ย. 2560
82นางสาวสายยุทธ์ พงษ์เสดาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 326 มิ.ย. 2560
83นางสาวอมาวสี พูลมากครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 126 มิ.ย. 2560
84นางสาวสุพรรษา บุโฮมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 126 มิ.ย. 2560
85นางนาถฤดี เวชกามาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 126 มิ.ย. 2560
86นางสาวณัฏฐนันท์ ญาติครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 126 มิ.ย. 2560
87นายเอกบรรจงบุญผ่องผอ.เชี่ยวชาญสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
88นางสาวอรอุมาช่างปรุงครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
89นางสาวจุฑารัตน์พรมปัญโญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
90นายทรงพลศรีคุ้มครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
91นางสาวธันตกรไชยมงคลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
92นางอุมาพรภิรมย์ภักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
93นายราเชนทร์ศรีชัยครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
94นางสาวสิวินีย์พรหมบุตรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
95นางจิราภรณ์แก้วกองนอกครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 226 มิ.ย. 2560
96นางสาวนิตยาเกตแก้วเจริญผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 226 มิ.ย. 2560
97นายสัตยากรถานะวัตรครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 226 มิ.ย. 2560
98นายชัชวาลแสงทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 226 มิ.ย. 2560
99นางอัญชลีเรเรืองครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 226 มิ.ย. 2560
100นายธีระพงษ์อินทสโรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
101นางนาตนาวระกาญจน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
102นางสาวจิดาภากำเหนิดสมผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
103นางโสภีอักษรดำผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
104นางสาววรรณภาจันทรมณีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
105นายวิชัยทีฆพิพัฒน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
106นายสุรเชษฐผะลาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
107นายอนุเทพบุญอบผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
108นางอวยพรซุ่นกี่ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
109นางสาวทิพรัตน์ภูมิภู่ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 226 มิ.ย. 2560
110นายปรมินทร์สุนทรสุทธิโรจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 226 มิ.ย. 2560
111นางสาวนวพรชลวรทัศน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 226 มิ.ย. 2560
112นางสาวสุกัญญาแซ่ตั้งครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 226 มิ.ย. 2560
113นางพัชรีศรีสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 226 มิ.ย. 2560
114นายธรรมนูญหงษ์คำดีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 226 มิ.ย. 2560
115นายไพฑูรย์นวลสลุงผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 226 มิ.ย. 2560
116นายกิตติพงษ์พลภัคดีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พังงา26 มิ.ย. 2560
117นางจันทิมา แสงทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
118นายวิชา ถิรจิตตานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
119นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
120นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
121นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
122นายพิทยา ปฏิโคครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
123นางวลีพรรณ แสนเสนาะครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
124นางสาวจิราพร ธรรมปานครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
125นางกำไล ปราณีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
126นางสาวธัญทิพาโกสัลล์วัฒนาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
127นายณรงค์ฤทธิ์บุญโสมครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 126 มิ.ย. 2560
128นางสาวรุ้งนภามั่งคงครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 128 มิ.ย. 2560
129นางสาวพัชรินทร์วงศ์คชครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 228 มิ.ย. 2560
130นางสาวนขพรสุขปรีดาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 228 มิ.ย. 2560
131นางสาวปภาวีบุญเป๋าครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 228 มิ.ย. 2560
132นางสาวกิติยากังสดาลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 228 มิ.ย. 2560
133นางจารุวรรณ สำเร็จกิจครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
134นางมุกดา ลับโกษาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
135นางวีณา อินศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
136ว่าที่ ร.ต.กิติศักดิ์ พงษ์สุระครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
137นางสาวสรัญรชา บิดรครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
138นางปาริชาต บทมาตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
139นางสุพรรณ บานนางแย้มครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
140นางสาวขนิษฐา พลาชีวะครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
141นางเสาวณีย์ ทองผลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
142นางสาวดวงดาราเนตรวงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุปราการ เขต 128 มิ.ย. 2560
143นายฉัตรชัยกันดิษฐ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 228 มิ.ย. 2560
144นางสร้อยเพชรพายสำโรงรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 228 มิ.ย. 2560
145นางสาวดาวไสวนามอินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 228 มิ.ย. 2560
146นางสาวรัตนพรจันทรเสนาครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 228 มิ.ย. 2560
147นางปุณิกาพูลเขตรวิทย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 228 มิ.ย. 2560
148นางสาววรลักษณ์กอนเสนครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 228 มิ.ย. 2560
149นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภารอง ผอ.เชี่ยวชาญสพป.สระแก้ว เขต 128 มิ.ย. 2560
150นางเบญจภาแก้วกระจายครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
151นางแสงเทียนศิริพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
152นางสาวรัติกาลทองคำครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
153นางสาวพรนภาเลื่อนคลังครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
154นางสาวจิตสุมาธรรมจินดาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
155นายทรัพย์มณีทูลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
156นางณัฐภรณ์ก้อนทองคำครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
157นายฐานุสรณ์หนูสมจิตร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 228 มิ.ย. 2560
158นางนภัคหนูสมจิตต์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 228 มิ.ย. 2560
159นางสาวแก้วกมลสุทธิพรมครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2428 มิ.ย. 2560
160นางสาววนิดาศรีปัญญาครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 มิ.ย. 2560
161นางสาววาสนาปาปะโลมครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 มิ.ย. 2560
162นางวรรณภาวิวัฒนวานิชกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 มิ.ย. 2560
163นายพรวรรค์อสุชีวะครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 มิ.ย. 2560
164นางสาวสมยงค์หงษ์ศรีจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 มิ.ย. 2560
165นางสาวอิศราบูชาบุญครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 มิ.ย. 2560
166นางอรพินท์น้อยจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท30 มิ.ย. 2560
167นางสาวฉัตรชนกเหล่าคนค้าครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 430 มิ.ย. 2560
168นางสาวจารุวรรณกองเวียงครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 130 มิ.ย. 2560
169นางณัฐณพัชร์พูลศรีรุ่งภารดาครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 1530 มิ.ย. 2560
170นายธนาวุฒิอิ่มสกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท30 มิ.ย. 2560
171นางสาววิภาจิอู๋ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท30 มิ.ย. 2560
172นางสุชาดาบุญประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท30 มิ.ย. 2560
173นางสาวเอกชญทิพย์ทวีกาญจน์เดชครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท30 มิ.ย. 2560
174นางประไพพิศ พานทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 230 มิ.ย. 2560
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
865นายภานุวัตรขุนปราบครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ1 พ.ค. 2560
866นางสาวหทัยรัตน์พินโพวงษ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. นครปฐม เขต 11 พ.ค. 2560
867นางจริยพรวงษ์ชูครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 21 พ.ค. 2560
868นางสาวสุกันดา ฟองมีครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 21 พ.ค. 2560
869นายชัยยศชยานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 21 พ.ค. 2560
870นางสาวเจริญรัตน์ รักษ์มณีครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 21 พ.ค. 2560
871นายไพรัชแดงเพ็ชรครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 62 พ.ค. 2560
872นางบุศราแดงเพ็ชรครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 62 พ.ค. 2560
873นางสุจิตรา แสงหิรัญครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 12 พ.ค. 2560
874นางทิชิตา สว่างวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 32 พ.ค. 2560
875นายจักรพงษ์ภูจริตครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ2 พ.ค. 2560
876นางสาวประกายบำเรอครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ2 พ.ค. 2560
877นางสาววิภาดาเศษบุบผาครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ2 พ.ค. 2560
878นางสาวญดาธนาไสยครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ2 พ.ค. 2560
879นายทินกรขาทองผอ.เชี่ยวชาญสพป. ขอนแก่น เขต 12 พ.ค. 2560
880นางพิลาพรวิชาดีครูชำนาญการพิเศษสพป. ขอนแก่น เขต 12 พ.ค. 2560
881นางนิภา นวลขาวครูเชี่ยวชาญสพป. นครศรีธรรมราช เขต 43 พ.ค. 2560
882นางสาวปาริชาติบุญมีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 183 พ.ค. 2560
883นายอานนท์รุ่งโรจน์สารทิศครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 183 พ.ค. 2560
884นางพัชรินทร์สวนใต้ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 183 พ.ค. 2560
885นายภีมม์ยศเทียมครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 183 พ.ค. 2560
886นางสาวพัชรีคล้ำจิตครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 10 3 พ.ค. 2560
887นางณพิชญาเพชรพิมลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 84 พ.ค. 2560
888นางสาวฐิติรัตน์รูปสมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 84 พ.ค. 2560
889นางสาวปัทมาสกุลนครครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 14 พ.ค. 2560
890นางวันวิสาดีจริงครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 44 พ.ค. 2560
891นางนภาพรเกาะทองครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 44 พ.ค. 2560
892นายวัชรวีร์ธีระเดชโชติรอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 24 พ.ค. 2560
893นายไพฑูรย์สีสังข์รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 24 พ.ค. 2560
894นาวสาวกมลทิพย์สุรสินธุ์รอง ผอ. เชี่ยวชาญสพม. เขต 24 พ.ค. 2560
895นายอนันต์สะสมทรัพย์รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพป. นครปฐม เขต 24 พ.ค. 2560
896นายเจนเกิดโพชาผอ.ชำนาญพิเศษสพป. นครปฐม เขต 24 พ.ค. 2560
897นางสาวนิตยนันท์อัครวรรณโรจน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. นครปฐม เขต 24 พ.ค. 2560
898น.ส.จริยา เลิศหทัยดีครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 14 พ.ค. 2560
899น.ส.ชุลีพร มนต์ประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 14 พ.ค. 2560
900นายวิศวกร ชัยเชิดชูครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 14 พ.ค. 2560
901นายธิติ วงษ์เส็งครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 4 พ.ค. 2560
902นางสาวลำยอง พานแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 4 พ.ค. 2560
903นายอนุพงศ์ โตเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 4 พ.ค. 2560
904นายเอกพจน์ โพธิวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 24 พ.ค. 2560
905นางสาวปวีณาคงไชยโยครุชำนาญการพิเศษสพป. เพชรบูรณ์ เขต 34 พ.ค. 2560
906นางรัตนาภรณ์สัธธานันท์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต104 พ.ค. 2560
907นายสิงหาณุกูลพูลสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 104 พ.ค. 2560
908นางพรทิพย์มาระสินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 104 พ.ค. 2560
909นางสาวอำไพวรพลครูเชี่ยวชาญสพป. ชัยภูมิ เขต 14 พ.ค. 2560
910นายยงยศศิริสัมพันธ์ครูเชี่ยวชาญสพป. นครสวรรค์ เขต 15 พ.ค. 2560
911นางสาววรางคณา วัฒนพานิชครูชำนาญการพิเศษระยอง เขต 15 พ.ค. 2560
912นางดวงรัตน์ชิตเจริญผอ.เชี่ยวชาญสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
913นางกมลทิพย์วงศ์โชติพิชัยครูเชี่ยวชาญสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
914นางสาวกนิษฐาสนลอยครูเชี่ยวชาญสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
915นางสาวพัชรินทร์คะเสนาครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
916นายสมคิดสมดีครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
917นางสุชาดาจันทร์เขียวครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
918นายสัณห์ชัยแดงมณีครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
919นายสันติพึ่งน้ำครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
920นางกมลรสแสนสามารถครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
921นางเกตุสุรินทร์ปกิรณะครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
922นายร้อยเอ็ดเจริญนางรองครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
923นางจารุวรรณยุทธหาญครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
924นางวันเพ็ญรัตนอนันต์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
925นางสาวณัฐชยาพรพิทักษ์โสธรสสกุลครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
926นางสาวบุษบาทาทองครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
927นางสาวณัฐกานต์ภูห้องไสยครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
928นายอนันต์หละกะเต็มครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
929นางสาวมาลัยพรพันทองครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
930นางจิราภรณ์โพธิสอนครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
931นางสุรารักษ์ระกาศรีครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
932นางสาวสุพัตราสิงห์สถิตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. เลข เขต 35 พ.ค. 2560
933นางสาวออระดีแก่นกงพานครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธานี เขต 45 พ.ค. 2560
934นางกัลยกรอุดมไพรครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธานี เขต 45 พ.ค. 2560
935ว่าที่ ร.ต. อนนท์ภูพันนาครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธานี เขต 45 พ.ค. 2560
936นายคำมุขวิชาผงครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธานี เขต 45 พ.ค. 2560
937นางสุพรรณต้นแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธานี เขต 45 พ.ค. 2560
938นายรวมพลหมั่นวิชาครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธานี เขต 45 พ.ค. 2560
939นายอัชชพลถาวรวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธานี เขต 45 พ.ค. 2560
940นางนงนุชมีบุญครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 25 พ.ค. 2560
941นางสาวแขนภาสีนะทิพย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 25 พ.ค. 2560
942นายจักษวัฏปานกลางครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 25 พ.ค. 2560
943นางพัชรินทร์เจริญรัศมีโสภาครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 25 พ.ค. 2560
944นางยุพินหลวงสอนครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 15 พ.ค. 2560
945นางสาวสภาพรไผโพธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 15 พ.ค. 2560
946นางสาวกชกรยอดเมืองผอ.เชี่ยวชาญสพป. ตาก เขต 25 พ.ค. 2560
947นางสาวศรัญยาจันทรางกูลครูชำนาญการพิเศษสพป. ตาก เขต 25 พ.ค. 2560
948นางธนพรกองคำครูชำนาญการพิเศษสพป. ตาก เขต 25 พ.ค. 2560
949นางยุพินสุขมาครูชำนาญการพิเศษสพป. ตาก เขต 25 พ.ค. 2560
950นางสาวอรุณพงสะพังครูชำนาญการพิเศษสพป. หนองบัวลำภู เขต 25 พ.ค. 2560
951นางสาวรุจิรัตน์รุ่งหัวไผ่ครูชำนาญการพิเศษสพป. ลพบุรี เขต 15 พ.ค. 2560
952นายนิรัญผิวผาครูชำนาญการพิเศษสพป. สุมทรปราการ เขต 25 พ.ค. 2560
953นางจินดาบริรักษ์ครูเชี่ยวชาญสพป. สงขลา เขต 15 พ.ค. 2560
954นางพิมพรผดุงเวียงครูชำนาญกาพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 25 พ.ค. 2560
955นายเฉลิมชัยเพชรชาติผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุทธยา เขต 29 พ.ค. 2560
956นางสาววรพรรณเอมเอี่ยมครูชำนาญการพิเศษสพป. สุโขทัย เขต 2
957นางสาวกรนิกาคุ้มสาครูชำนาญการพิเศษสพป. สุโขทัย เขต 2
958นายสมปองสมบุญศรีครูชำนาญการพิเศษสพป. บุรีรัมย์ เขต 3
959นางวรรณี รักไทยครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
960นายอัครินทร์ วรนันท์นลินครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
961น.ส.พิมพ์ใจ เกตุการณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
962นางพนิดา สายสุพรรณครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
963นางบุญเรือง ถ้ำมณีครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
964น.ส.บุญรัตน์ สุขสบายครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
965น.ส.ปัทมา สุขสบายครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
966น.ส.เทพธิดา กลีอิ่มครูชำนาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต 1
967นางชนานันท์ อุ่นเป็งรอง ผอ. เชี่ยวชาญสพม. เขต 36
968นางสาวปทุมรัตน์ คำแสนรอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 36
969นายชัยวิชิตยี่สารพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
970นางสาวสุกานดานาคพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 1
971นายมุจลินทร์ปานสวัสดิ์ผอ. ชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 1
972นางพิจารุณี เจริญชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 111 พ.ค. 2560
973น.ส.พชรพรรณ ธีรทยากรครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
974นายศุภกิจ อินทรวิเศษครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
975นายวสันต์ จันทะชุมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
976น.ส.อุมาพร นิลพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
977นางวนิดา บุญเกษมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
978นายต้นศักดิ์ ศรีสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 2
979นายปรีชา วิเศษสงวนครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 2
980นางสาวใบเฟิร์นรัตนสร้อยครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
981นางสาวสุรีรัตน์บุญเชิดครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
982นางสาวอรพรรณศรีวงค์ษาครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
983นางณิชาภัทรงาเจือครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
984นางสาวปาณิสราปานทีครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด
985นายธีรพลเพียรเพ็งครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
986นางสาววราภรณ์มะแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
987นางสาวนงลักษณ์สุนทรวิเศษครูชำนาญการพิเษ สพป. ตราด
988นายนัฐพลนพเก้าผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
989นางสาวรัตติกาลสรวมชีพครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
990นายเกริกทิวัตถ์หาญกุดเลาะครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
991นายประชา สงเคราะห์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1
992นายสุพจน์ สุนนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1
993นางศศิสร บุญสุคนธกุลครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1
994นายกัลป์ชัชชัยทฤฆายุครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 33
995นางสาวดวงเดือน สายทนครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 17 พ.ค. 2560
996นางนิยม กิมานุวัฒน์ครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 217 พ.ค. 2560
997นางอรวรรณ เกตุประยูรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 217 พ.ค. 2560
998นางศิรกาญจน์ ฉายปานครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 217 พ.ค. 2560
999นางรัตนา อนันตชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 217 พ.ค. 2560
1000นางนภาพร แสงฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 217 พ.ค. 2560
1001นายนิพนธ์ อนันตชาติผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 217 พ.ค. 2560
1002นายวีระกานท์ ศรีสมัยผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 217 พ.ค. 2560
นางศมาภรณ์ อุบลบานผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางพรรณี ธนกรชัยมงคลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางสาวพัชรินทร์กงประโคนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวปัญชลีธีรสถิตย์ธรรมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางจิระนันท์ทองขาวครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายณัลทวัฒน์พิมพ์สกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวกัลยาโอสถผสมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายอวะสันบรรจงปรุครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาววิยะดานิกรกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวสุมาลีศรียาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวดวงนภาอินทรศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายณธรอรุณเวสสะเศรษฐครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายสนธยาบุตรวาระครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางปราณีมิตรยอครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางพิมลพรรณบุญถนอนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
ว่าที่ ร.ต. ศิรวิชช์พุดพรมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายขุนศึกสวนม่วงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางอรกัญญาบังคมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายสะสมพงษ์ศิริครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวเสาวลักษณ์สุขประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
นางสาวศุภิสราสงวนชมครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
นายมาโนชคงเมืองครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
นางสาวสุดารัตน์ปานแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
นางสาวสุพัตราอ่ำเอี่ยมครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
นายมงคลวัฒน์ดีโนเบรกาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวนัฐฎ์ธปภาหมายพาณิชย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวกรรณิการ์เฮงสกุลวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายอรรถพลวงศ์บุปผาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางโชติกาครอสส์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวเพ็ญรัตน์เกษมจิตต์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวมณีวรรณล้นล้ำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวจันทร์จิราพรมมาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางปวีณ์นุชไวทยานันท์กุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายตระกูลเกียรติกิตติพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายเอกวินดินโคกสูงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายชัชวาลย์ใหม่สวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวดวงเดือนชัยมีแรงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวพิมพ์ญาดาศิรรัฐพรวัฒนาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายธวัชชัยคชาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวกัญญาพรรณนาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวจันททาจำปีกลางครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางยุภาพรเปรมกมลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
น.ส.อัจฉรา ทองเพ็งครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางมณีรัตน์ วิจิตรบรรจงครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางปุญญิสา เจนสมุทรครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
น.ส.ปัญจมา เจริญวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
น.ส.ประภาพร วิทยาคมผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นายธิติ สวนแก้วรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
นางธันยะวีร์ ค้าขายครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1
นายณัฐชา ทัศนิยมครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1
นางสาวอรุณี อุดหนุนครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1
นางสาวณัฐนันท์ ทองสุพรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1
นางสาวกัลยกร ธงชัยธนะกุลครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1
นายปรัฃญ์ รอดระหงษ์รอดระหงษ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
นางพีรญา นิลผายครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 17
น.ส.ศุภกัญญา ทวีผลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
นางรุ่งรัตน์ เขียวแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.ลลิดา กูลนราครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
นางกัญญาภัค ทองศรีสมบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
นายวาทิน สิทธิถาวรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
นายวันชัย พละราดครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.ปริศนา พิมพ์ช่วยครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.มัทรี ขนรกุลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.ปราณี เข็มทองครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.ลลิดา สมศรีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.กนิษฐา สนั่นเอื้อครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.ปัทมา อนันต์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.เกษร ฉิมพาลีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
นายพละชัย ปราสาทศรีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.ยุพดี ฤทธิ์ไธสงครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
นางสาวศิริวรรณตุ้มวารีย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธารี เขต 1
นางสาววราพรสุภากิจครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธารี เขต 1
นางกมลานีภูขยันครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธารี เขต 1
นางสาวสุพรรณีใจบุญครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธารี เขต 1
นางสาวประภาศรีแสงโยจารย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธารี เขต 1
นางนฤมล สิทธิพงษ์ครูเชี่ยวชาญสพป.สงขลา เขต 2
นางสาวนิสารัตน์ ฤทธิ์แสนตอครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นายดวงเด่น เหมาะสมานครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นางสาวกัญญาณัฏฐพันธ์ผลไร่ครูชำนาญการพิเศษสพป. นครนายก
นางสาวสุนีย์บุญเฉลียวครูชำนาญการพิเศษสพป. นครนายก
นางสาวกัญญณัชบุญเฉลียวครูชำนาญการพิเศษสพป. นครนายก
นางสุวิมลพลอยแหวนครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นางสาวพัชรียาอินทองครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นางสาวทัศนีย์เจ็ดจำลองครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นางรัจจนาพงษ์ขยันครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นางสาวลำปางเกตวัตร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นางกนกพรเมโฆครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นางสาวษุภนุชทะนันไธสงครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นางสาววิลาวรรณตุพิมายครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นายมนตรีประทุมวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นายพิชัยธนะทรัพย์ทองครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นางสาวสกุณาสร้อยกูลครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นายปราโมทย์คชเสนีย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นางจงถนอนจำนงค์จิตรครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 6
นางปริญญาภรณ์บุษบากรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นางวราภรณ์ขวัญนอนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นายโชคชัยชุมสาชัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นายปราโมทย์สุขสำราญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นายอาณิตสมุทรเพรียวครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1
นายบัณฑิต สอนสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1
นางสาวกัลย์ธีรา จัตุลี้ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1
นางวันดีฉิมอ้อยครูชำนาญการพิเศษสพป. นครปฐม เขต 2
นางสาวกชนุชนางามครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางอรวรรณสอนเผือกครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจินตนาบัวขาวครูชำนาญการพิเศษ
นางปุณณนุชศรีโสภาครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ ร.ต. หญิงกุลริศาวงษ์ภักดีครูชำนาญการพิเศษ
นางมนัสนันท์มงคลสุขครูชำนาญการพิเศษ
นายณัฎฐ์สาแก้วครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเมษาศิลป์เนื่องจำนงค์ครูชำนาญการพิเศษ
นายวีระชัยประสาทศรีครูชำนาญการพิเศษ
นางนาฏยาสุวรรณกิจเจริญครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเดือนรุ่งน้อยกมลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายสายัณห์ กลิ่นชาติครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1
นายจักรีพล มะมุลิลาครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1
นายสิทธิกร เผ่าเผด็จการผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1
นางสุนิสา ศรีอินทร์ครูชำนาญการพิเศษพป.ชลบุรี เขต 1สพป.ชลบุรี เขต 1
นายฐกฤต ปิจจะโรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นางสาวทัศนีย์ เศษรักษาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นางสาววีรยา นากสุกครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นางสาวศุทธินี สุขอยู่ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นางสาวกนิษฐา แซ่โง้วครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นายสุพล พานรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นายวีรวุฒิ เกตุจำนงค์รอง ผอ. ชำนายการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นางสาวเดือนเพ็ญ ยิ้มลมัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นายนนทกร ตันเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นางปัญจา อินรีย์ครูเชี่ยวชาญสพป. ชลบุรี เขต 3
นางชนกนันท์ จิตประพันธ์ครูเชี่ยวชาญสพป. ชลบุรี เขต 3
นางธัญยภรณ์ ธนโชคสิริธานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 1
นางญาดา ถนัดสอนครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 1
นางวันนา อินทร์นอกครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 1
นางณัฐรินีย์ศิลาแยงครูชำนาญการพิเศษสพป. ขอนแก่น เขต 4
นางเบญจพรศรีโคตาครูเชี่ยวชาญสพป. ขอนแก่น เขต 4
นางสาวศิริลักษณ์ขจรครูชำนาญการพิเศษสพป. นครนายก
นางวรวรรณสุริย์ฉายครูชำนาญการพิเศษสพป. นครนายก
นางวลีรัตน์สืบมาครูชำนาญการพิเศษสพป. ขอนแก่น เขต 2
นายชูรัฐระหว่างบ้านผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 10
นายสุนทรนาศรีครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 13
นางพยอมธัญรสครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 13
นางรัตนาภรณ์ลัธธนันท์ครูเชี่ยวชาญสม. เขต 10
นายสิงหาณุกูลพูลสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญสม. เขต 10
นางพรทิพย์มาระสินครูชำนาญการพิเศษสม. เขต 10
นายณัฐวุฒิเล็บครุฑครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 2
นางศุภวรรณสิงห์ยะบุศย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 2
นางสาวิตรีวุฒิสารครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 2
นางศรีสมรแสงชมภูครูชำนาญการพิเสษสพป. ชัยภูมิ เขต 2
นายเจริญสรณ์บุญสุขาอัครพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 2
นางยุภาฝั้นแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 2
นายยรรยงชาติชำนาญครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 2
นายเอกพลอินทรชัยรอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2
นายธีรวัฒน์เลื่อนฤทธิ์รอง ผอ. เชี่ยวชาญสพม. เขต 2
นางสาวสมหมายสว่างเนตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2
นายปรัชญ์รอดระหงษ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางพีรญานิลผายครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 17
นางสาวศุภกัญญาทวีผลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางรุ่งรัตน์เขียวแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวลลิดากูลนราครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางกัญญาภัคทองศรีสมบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นายวาทินสิทธิถาวรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นายวันชัยพละราดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวปริศนาพิมพ์ช่วยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวมัทรีขนรกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวปราณีเข็มทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวลลิดาสมศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวกนิษฐาสั่นเอื้อครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวปัทมา

อนันต์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวเกษรฉิมพาลีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นายพละชัยปราสาทศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวยุพดีฤทธิ์ไธสงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นายสมปองศรีทองผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. กาญจนบุรี เขต 2
นายบุญช่วยเสลาลักษณ์ผอ. ชำนาญการพิเศษสพป. กาญจบุรี เขต 2
นางสาวกชกรพัฒเสมาครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 2
นางนิธินันท์จันทร์คำผอ. ชำนายการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
นายสุมิตรสีมาพลครูชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 1
นายสุวิทมหานิยมครูชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 1
นายเสรีดั้งขุนทดครูชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 1
นางสาวละมัยศรีพลทีครูชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 1
นางสาวลัดดาบุญเนตรครูชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 1
นางสาวนพวรรณชุบไธสงครูชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 1
นายวุฒิชัยจำปาหวายผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 1
นายสุพัฒน์สารพันธ์ผอ. ชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
นางกัญญารัตน์อุทัยรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป. บุรีรัมย์ เขต 3
นางจุฑารัตน์แตงพรมครูชำนายการพิเสษสพป. บุรีรัมย์ เขต 3
นางสาววรรณลีพูลสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 26
นางสาวหอมจันทร์คงชนะผอ.เชี่ยวชาญสพป. อยุธยา เขต 2
นางวาสนามะณีเรืองผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 2
นางสาวจินตนาโกสโลดมผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 2
นางสาวอัญชลีมงคลแท้ครูชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 2
นางจิตติมาก๋าทองครูชำนาญการพิเศษสพป. ลำปาง เขต 2
นางศศิญาวรรณศรีครูชำนาญการพิเศษสพป. อุทัยธานี เขต 1
นางสาวรุ่งรัตน์เกิดกองครูชำนาญการพิเศษสพป. อุทัยธานี เขต 1
นายยศพลโพทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 41
นางสาวรัชนีแข็งสาริกรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 41
นางเนตรดาวคำวงศ์วาลย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 41
นางสาวพนารัตน์บุญยืนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 41
นางสาวณิชชธัญชัยฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 41
นางสาวปราณีพนารินทร์ครูชำนาญการพิเศาสพป.นครราชสีมา เขต 7
นางสาวสุขจิตามัฐผาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวสงกรานต์ดำรงค์ไทยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวทัศน์ชกรานต์ปานสุขครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวมณีศรสมใจสระแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวฑัณฑิกาโพธิ์คำครูชำนายการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 1
นางวรุฬรัตน์ภัทรกุลบดินทร์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.สระบุรี เขต 1
นางมะลิวัลย์โสภาเลิศครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 20
นางพรพรรณ จันทร์พราหมณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 1
นางสาวธนภัทรจีรพรชัยครูชำนาญการพิเศษสพป. นครนายก
นางสาวสุพิชฌาย์เลาหะพานิชครูชำนาญการพิเศษสพป. นครนายก
น.ส.ธิดารัตน์ สมศรีคานครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 119 พ.ค. 2560
นางสาวปิยรัตน์ศรีบรรเทาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 3
นางภาวินีเขาแก้วผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 3
นายวีรชิตพงศ์พิศษอ่อนครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 41
นางสุธีราคุณมีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายสมโภชอินทปัญญาผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายจรูญทองอินทร์รอง ผอ.ชำนาญการพิเสษสพม. เขต 7
นางสาวเอมิกาเภาคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายประทีปสัมโยครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 2
ว่าที่ ร.ต.ขจรศักดิ์สัมโยครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 2
นางโสมวรรณเปลี่ยนบำรุงครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 2
นายพิศาลสุดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 2
นางมลฤดีสุดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 2
นายบุญนาคกำนอกผอ. ชำนาญการพิเศษสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นายคุปตพงศ์หนูประสงค์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ยะลา เขต 1
นายนัฐพลสุริรัมย์รอง ผอ. ชำนษยการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 1
นายณภัทร์สกุลปัญญาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 37
นางสาวอัญรินทร์ฉัตรโชติวรกิตติ์ผอ. ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 37
นายสมชายนาคนัดผอ. ชำนาญการพิเศษสพป. นครนายก
นางอารดาสิงหวิบูลย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวอรพินปุณวัฒโฑครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวเสาวลักษณ์สกุลรักษาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางนัยนาบุญเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสุมณฑิราเกิดสว่างครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสิริภัทรเถลิงพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสุวภาพเวชสุทัศน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวนพมาสโรตมนันทกฤตครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาววิชุดาคำดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางเกศราภรณ์เทพแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายเทวัญนราธาราครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสำลีนราธาวาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวชฏาพรจิตมงคลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวเนาวรันต์เข้มคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางอาภรณ์นาถาพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวสุกัญญานวนบริบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางรุ่งนภาบุญสอนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายธีระยุทธแสงสุริยจันทรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นาสาวมะลิวัลย์ขอบบัวคลี่ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวศิรินัคมนศิริมณีวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายสุรศิษฏ์ เกียรติธนกูลผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 1
นางสาวสุนิสากินนอนครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 722 พ.ค. 2560
นางจิตตวดีเตียตรงจิตรมั่นครูเชี่ยวชาญสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 122 พ.ค. 2560
นางมณีรัตน์เขตขันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 122 พ.ค. 2560
นางเอื้ออารีย์ศรีมาลาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นางพิมพ์ใจภิรมย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นางศรีสมบัติอินทร์ทองคุ้มครูเชี่ยวชาญสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นางสาวอรทัยวิจิตรวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นางเปรมฤดีวงศ์ษาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นางเวียนนีกิติทรัพย์กาญจนาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นายนิรุตเจริญสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นางประไพวรรณ โพสาวังครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นายสันติ แสวงทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางสุดารัตน์ รักษาวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นายเศรษฐศักดิ์ พรมชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางรุ่งนภา คำต่อครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางทิพสุคนธ์นามมะณีครูชำนาญการพิเศษสพป. สกนนคร เขต 2
นางสาวอนุสราคุ้มสมบัติผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรสงคราม
นางสาวชาลินีสิริรัชดากุลพรครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรสงคราม
นางสาวสาครคุณชื่นผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรสงคราม
นายไพล๊อตบุศราคำผอ.เชี่ยวชาญสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางสาวณัฐฎ์นันท์นามศรีฐานครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 20
นางเบญจลักษณ์ ไสยะแพทย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นางรุ่งฤดี แคล้วคลาดครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นางสาวฐิดาภรณ์เพ็งหนูผอ.เชี่ยวชาญสพป. นครปฐม เขต 2
นางสุกัญญาเวฬุวันครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายธวัชชัยสายอาจครูชำนาญการพิเศษสพม เขต 7
นายพรเทพจันยิ้มครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายไกรประสิทธิ์พันสอาดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายรัฐพงศ์สีแสดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายพิชิตคำพลงามครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางปฐวีกานต์ปริธรรมมังครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวธิตาพรสุรวิทย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายชนินทร์วงษ์สกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวไพรินทร์พาระตะครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายดังตะวันขันธ์ศิรินุกูลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายมงคลเกตมณีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายนิคมพรมณีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวสุรีย์พรศรีเผือดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวสุทธิรัตน์บันดาลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวอุมาพรเขาสถิตย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายณพดลกองทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายไพศาลหนอกกระโทกครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางอัญชลีงามขำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางธนนันท์ภัคดีพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางพัชนี โอษาติมากุลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 1
นางรัตนาภรณ์ เตปินตาครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 2
นางศริญญา เป้าภาระครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 2
นางสาวพรกมล ช้างเปียครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 2
นางสาวดวงเดือน สายทน สายทนผอ.ชำนาญการพิเศษสระแก้ว เขต 1
นางสาวฐิติรัตน์ พรทิพย์วิวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 1
นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1723 พ.ค. 2560
นายวสันต์ กิ่งพลอยเดิมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวนภัสวรรณอุฤทธิ์ผอ.เชี่ยวชาญกศน.พิจิตร
นายโชคชัยศรีรักษารอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นายปราโมทย์เจริญสลุงผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 5
นางจิรัฐิติกาลเจริญสลุงรอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 5
นายเผด็จสุพันธนาผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 5
นายเนลวัฒน์กิ่งสุวรรณพงษ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางสาวกาญจนากันหาภัยรองผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางเพ็ญประภาบุญศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางบุปผาใจดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางจารุวรรณยังรักษาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 5
นางลภัสดาอินทร์บำรุงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางสกาวรัตน์หนูสลุงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางใจทิพย์อนันต์สลุงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางสาวจันทร์จิราบุญแท่งครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางชุติมากีรติมาพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางสาวกมลทิพย์ทองเย็นครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางสาวจารุวรรณพันธ์แสนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นายณรงค์วิทย์ชั่งใจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางปิยาภรณ์แสงนาคครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นายพิเชษฐเกษวงษ์รอง ผอ.ชำนาญาการพิเศษสพม. เขต 5
นายวีระพงค์ เอมโกษาครูชำนาญการพิเศษสพป.ราชบุรี เขต 2
นายจีระพงษ์ วิจิตรจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 2
นางสาวปริยาณัต พลเกิ้นครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
นายบุรีรัตน์สว่างศรีครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
นางสาวสุวภาเรื่องศิลป์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด
นางสาวชินานันท์พลแพนครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
นางปิยะวดีศรีเงินครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
นางวัลลิกาแก้วขจรผอ.เชี่ยวชาญสพป.ปราจีนบุรี เขต 1
นางสุดาพันธ์ธรรมผอ.เชี่ยวชาญสพป.ปราจีนบุรี เขต 1
นางสาวชัญญ์ชญามุ้งบังผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1
นางมณีนุชเข็มลายครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1
นางพรชนก เดชาทยานันทน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวชนิตว์พร ชมกลิ่นครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวนุชจณี ดรลาดพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวอรพินท์ ชื่นชอบครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวอมรพันธ์ สำเภาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางศรินยา ธนกิจไพสิฐกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวพิมพ์วรี มุณีรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางรัชนีกร แมดพิมายครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาววิไลลักษณ์ ชาญวิเศษครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
นางอุบล จรูญศรีโชติกำจรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
นางสาวพัชรา วณิชชากรสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
นางสาวสร้อยสุนี ไชยศรีษะครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
นางปัทมาพร ศรีกำพลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
น.ส.สุกานดา รอดสุโขครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางสาวบังอรชาวน้ำอ้อมครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1
นางวิไลออกกิจวัตรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 10
นางสาวกษมาพรทองเอื้อครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 10
นางสาวปิยะพรไพรทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 10
นางสาวเรวดีมากศรทรงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 10
นายปราโมทย์บุญสมนึกผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1
นางนพรัตน์สายบุตรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1
นางนาตยาภูครองตาครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1
นายเลอศักดิ์ไชยวงศ์วัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27
นางจารุวรรณสุทธิประภาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27
นายสมชายมียินดีผอ.เชี่ยวชาญสพป. นครปฐม เขต 1
นายศุภฤกษ์ชูพินิจครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 2
นายภูริพานทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 30
นางสาวนราภรณ์ดวงมณีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 30
นางคนึงนิตย์เกตุเอี่ยมครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 10
ว่าที่ ร.ต.เฉลิมรัฐติ่งอ่วมผอ.ชำนายการพิเศษสพป. นนทบุรี เขต 2
นางสาวจิตรวีวงษ์ดีครูชำนาญการพิเศษสพป. นนทบุรี เขต 2
นางสาวชมพูนุทสนสกุลรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สอ.หญิงพรพิไลศิริวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 37
นางจินตนาแก้วตาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 37
นายธีระศักดิ์เอี่ยมสะอาดผอ.เชี่ยวชาญสพป.นครปฐม เขต 1
นายวรชาติร่มรื่นครูชำนาญการพิเศษสพป.มหาสารคาม เขต 2
นางอนันดาไชยกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 16
นางสาวนันทกาบริบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง
นางสุกัญญานาคสัมฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง
นายรัธพลแสงประพาฬครูชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง
นายจีระพงษ์ วิจิตรจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 2
นายสมพงษ์ นาคเสนครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 2
นายภานุวัฒน์สิงห์หาญผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 1
นายประจักร์ราทะวงค์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 1
นายปิติชายตันปิติผอ.เชี่ยวชาญสพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางพรปวีณ์แซ่ลิ่มครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวอำไพสายชลครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาววัลยาบุตะเขียวครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางรินทร์จิราชัยพรธนาวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวนิชพรนาคสมบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวพวงชมพูพันธุวรครูชำนาญการพิเศษสพป. บึงกาฬ
นางสาววิริยะรัตน์ร่มวาปีครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ
นายสิริณัฏฐ์ประจิมทิศผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ
นายมงคลภาคภูมิผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ
นางสาวฉันทนาสุนิธีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 3
นางสาวศุภกานต์สังข์สอนครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี
นางนิสาชลแย้มนุ่นครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี
นางอัญชลี จิตบรรจงครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 พ.ค. 2560
นางทับทิม กุณโฮงครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางอารีย์ พัชรนฤมลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางนิศารัตน์ พานทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางสาวเยาวภา เพ็ชรรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 2
นางสาวนิตยาร์ สโมสรครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1
นายธีรศานติ์ ภาสดาครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1
นางสาวศศิประภา ถักมีครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1
นายชาติภาณุพงศ์ ทิพย์โอสถครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1
นายเสกสรร สุขเลิศครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 2
นางนิลาวัลย์ สันตะศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 2
นางอาภาศิริเพชรพระรักษาครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด
นางสาวกัลยาภรณ์อุดคำมีครูชำนาญการพิเศษสพป.ระนอง
นายเอกบรรจง บุญผ่องผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 18
นางสิริมา บุญชูบุญชูครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 18
นายอภิวรรธน์ บุญทองดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายวัชราวุฒิ อุ่นจิตต์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวนันทา ศรีแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวภีมภา ลอยวิเวกครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางเยาวภาผิวขำทองดีครูชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 2
นางสาวสถาพรสัมโยครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 1
นางเกษมไม้คงครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 2
นางสาวปัญญาพรศรีประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 2
นางอรุฯวรรณพิทยาวิวัฒน์กุลครูชำนษญการพิเศษสพป. นครราชสีมา เขต 4
นางมารินปัจฉิมครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี
นางชวพรสุวรรณภูมิครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี
นางกรรณิกาเกียรติงามครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี
นางสมหมายแสนเสริมครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวพิทย์ธิดา พิทยสกุลรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 25
นายพรอนันต์ มาตย์สร้อยรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 25
นายบรรลือศักดิ์ จันทร์ดีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 25
นายปรีดา ตรีธวัชรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 25
นางกนกพรดวงยิหวารอง ผอ.ชำาญการพิเศาสพม. เขต 6
นางสาวเยาวธิดาเสี้ยวเส็งครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นางสาวมาลัยปูผ้าครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นายสัญญาศรีสุลัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นางสาวศรันย์รัชต์บุญญานุรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นางกุมารีอุดมดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นางสาวภรทิพย์บุญจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นางสุพัตราพนมมาศครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 1
นางจำลองสุขแก้วผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
นางสาวนาวินจินโจครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
นางสาวเพลินจิตรตอรัมย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
นางกานดาอาจวิชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
นางสาวอุบลวรรณขันแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
นายสันต์สงวนสุขผอ.เชี่ยวชาญสพป.ปราจีนบุรี เขต 1
นางสาวกนกกาญจน์แสงทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวโสภาเชื่อมทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวสิรินพรประวีณานุสรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวพัชรีสิริวัฒนาศาสตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางบังอรนิลเนตรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวพรรษกรโพธิ์ยาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางพงษ์จันทร์ปานพรหมครูเชี่ยวชาญสพป. สงขลา เขต 3
นางชุติมาเพชรหนูครูเชี่ยวชาญ สพป. สงขลา เขต 3
นายภานุกรนิ่มดวงครูเชี่ยวชาญสพป. สงขลา เขต 3
นางพัชรีแซ่สุ้นครูเชี่ยวชาญสพป. สงขลา เขต 3
นายภราดรสติดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด
นางสาวเกษสุนีย์สายแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นางพิชวีร์ นามแดงครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นางสาวสวิตตา ประเสริฐสารครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นางสาวปริยากร ศรีแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นายกมลเพ็ชร แคนติครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นางสาวรุ่งทิวา หลักกระโทกครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นางณิชาพัฒน์ เพ็ญครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นางนาวียา ศิริพันทะครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นายสถาพร พวงแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นางณัชญ์วรัญ บุญมากครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นายวีรศักดิ์ เถาหมอผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นางนิลุบล ประดับพรผอ.เชี่ยวชาญสพป. ชลบุรี เขต 3
นางสาวณิชาทิพย์ ดิษฐ์อาริยะกูลครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นางกรุณวดี โคตรเครื่องผอ.เชี่ยวชาญสพป. ชลบุรี เขต 3
นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่มผอ.เชี่ยวชาญสพป. ชลบุรี เขต 3
นางสุภาพไฝสัมฤทธิ์รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 38
นางสาวสุนันทินีสุขสวัสดิ์รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 38
นายชัยพลจำปาครูชำนาญการพิเศษสพป.มุกดาหาร
นายณัฐชัญยืนยงครูชำนาญฏารพิเศษสพป.มุกดาหาร
นางสาวภัชรพรเจดีย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก
นางดาหวันคำวัจนังครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก
นายอริยวัตณ์ จันแดงรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 14
นายปฏิญญาไตรพรหมผอ.เชี่ยวชาญสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นายอนันต์ นุสนธ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ
นางณพสร สิทธิเวชครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางเบญจลักษณ์ไสยะแพทย์ครูชำนาญการพิเสษสพป. ชลบุรี เขต 1
นางรุ่งฤดีแคล้วคลาดครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 1
นายปิยะชาติเศวตร์ผอ.เชี่ยวชาญสพป. ชลบุรี เขต 1
นางสาวบุษบาจุฑาเพ็ชรครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 1
นางโสภนาไวเรียบครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 1
นายอาทิตย์พัดยนต์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 3
นายเนื่องโตเขียวผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 3
นายอนุสิษฐ์จันทะกูฎผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.เชี่ยงใหม่ เขต 6
นางฐิติรัตน์วงศ์วาสน์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
นายกิตติศักดิ์สรรพวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
นายณัฐวุฒิประเสริฐศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
นายบุญนาคไชยศิลป์ครูชำนาญการพิเศษสพป. น่าน เขต 2
นายจักรวรรดิ์ญาณกรสกุลครูชำนาญการพิเศษสพป. น่าน เขต 2
นางพีรพรรณลายผ่องแผ้วครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 2
นางสาวทิวนันท์เนียมมะโนครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 2
นายธาราพงษ์มูลภักดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 2
นายเพ็ชรนามเหลาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 2
นายปริญญาจันทะคามผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.มหาสารคาม เขต 1
นายไพรัชดวงจันทร์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. เชียงใหม่ เขต 6
นางสาวอังคณานะทีครูชำนาญการพิเศษสพป. เชียงใหม่ เขต 6
นางนฤมลจริยาครูชำนาญการพิเศษสพป. เชียงใหม่ เขต 6
นายอดุลย์เดชกรงทองครูชำนาญการพิเศษสพป.น่าน เขต 2
นางเมธาวีพหุนันต์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ
นายทวีศักดิ์จันทสิงห์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ
นางสาวรัชกรสิงห์จันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 230 พ.ค. 2560
นายอนวัชยุทธเสรีครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 230 พ.ค. 2560
นางอรุณวรรณพิทยาวิวัฒน์กุลชำนาญการพิเศษครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 430 พ.ค. 2560
นางรุสญาพลพิทักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นายกิตติศรีวลีรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นายพรรคทวีจรีรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นางสาวกาญจนาไชยวงษ์จันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นายปฐมพงษ์ชวาลิตรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1130 พ.ค. 2560
นายบุญธรรมเจียงพรมครูเชี่ยวชาญสพป. สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นางรัญภาพรบัญชาตระกูลรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นางสาวจันทนิภาพิมพาครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นางสาวขัตยาชาเสนครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นางจุรีรัตน์ชีวันโชติบัณฑิตครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นางพิไลวรรณบังลังก์สพลครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นางสาวณัฐมนแก้วเกล็ดครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นางวรรณมาลาจันทนาครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นางสาวกาญจนาดีแสงครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นางนุจรีนาเมืองรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นางสาวเบญจวรรณเสวีวัลลภครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นางสาวดลใจถาวรวงศ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 631 พ.ค. 2560
นางสุวิภากุศลวงษ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 41
 
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
718นางสาวจิตราพรเนียมจ้อยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 74 เม.ย. 2560
719นายมาโนชมั่นคงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 74 เม.ย. 2560
720นายอนุพงษ์ศรีโสภาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 74 เม.ย. 2560
721นางสาวนพรัตน์สิงห์ธรรมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 74 เม.ย. 2560
722นางอุไรวรรณแสวงผลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 74 เม.ย. 2560
723นางสาวสุพรรณี จูมสีสิงห์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
724นางจารุเนตร ทองจันดีครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
725นางสาวอรอนงค์ ฉายาลักษณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
726นางวัลลภา คำอินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
727นางนิภา จันทรคีรีเขตครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
728นางสาวกมนมาศ สาระมานครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
729นายประเวช ทองโอภาสครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
730นางศิริอร สมคิดครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
731นางมัธวรรณ์ ศรีสุขาครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
732นางสาวปวีณา คำมูลครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
733นางสาวศิวพร แสนรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 35 เมษายน 2560
734นางสาวมลฤดี สมจิตรครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 5 เมษายน 2560
735นางอรฤทัย พงษ์สนิทครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 5 เมษายน 2560
736นายพรรษาไพรเลิศครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 15 เมษายน 2560
737นายประชา สงเคราะห์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 5 เมษายน 2560
738นางสาวปิยะนุช แย้มปราศัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 15 เมษายน 2560
739นายกฤษกร จีรังครูเชี่ยวชาญสพป.ปัตตานี เขต 110 เมษายน 2560
740นางสาวฉันทนาบุญมากครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 97 เมษายน 2560
741นายกิจติกรจำปางามครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3310 เมษายน 2560
742นายสุรศักดิ์ลับโกษาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3310 เมษายน 2560
743นายฉวินบุญยงค์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3310 เมษายน 2560
744นางสาววรรณธนากิตติภัทท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3310 เมษายน 2560
745นางจิมารัตน์ปุญญปัญญารอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 110 เมษายน 2560
746นางสาวปิยะภรณ์สุขะปุณพันธ์ผอ. ชำนาญการพิเศษสพป. นครปฐม เขต 110 เมษายน 2560
747นายบุพบทสุขเนียมผอ. ชำนาญการพิเศษสพป. นครปฐม เขต 110 เมษายน 2560
748นางวัลยาเลื่อนกฐินครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
749นายธัชกรธนวรมงคลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
750นายชินวุฒิเถลิงพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
751นายธานันต์ตันดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
752นางสาวศราฐลักษณ์บุตรรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
753นางสาวกรรณิการ์ทับจีนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
754นายเลิศพงษ์รื่นรมย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
755นางสาวสุนิศาอวยพรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
756นายไชยวัฒน์บุญมีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
757นางอัชฌาพัชญ์แก้วแกมกาญจน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
758นางขนิษฐาเนตรนิยมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
759นางสุพรรณาจันทร์ดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
760นายปิยบุตรเอมโอฐรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
761นางสาวรุ่งนภามั่งคั่งครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
762นางสาวพิมพ์พัชชาใจอารีย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
763นายปริญญาสีใสครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
764นางปิ่นช่างทองครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 611 เมษายน 2560
765นางสาวรุ้งเพชรรต.ศิริวานิชครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
766นางวนิดาปิยะภาคุณวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
767นางสาวพัชรินทรแก้วจินดาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
768นางสาวคริษฐาเสมานิตย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
769นางสาวนุชนารถทองกระจ่างครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
770นางศุภวรรณงามแสงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
771นายปรีชาไชยเพชรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
772นางรุ่งนภาเนินหาดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
773นางกานด์ธีรบุตรพงศาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1518 เมษายน 2560
774นายธีระพงษ์ลาภบุญเรืองผอ. เชี่ยวชาญสพป.กาฬสินธุ์ เขต 111 เมษายน 2560
775นางสาวรุ่งทิพย์พรหมศิริผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 1810 เมษายน 2560
776นางวัชราจรูญผลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1810 เมษายน 2560
777นางชะบาอ่อนนาคครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1810 เมษายน 2560
778นางขนิษฐาศรีกะกูลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1810 เมษายน 2560
779นางสาวสุธิตาธุระกิจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1810 เมษายน 2560
780นางนิสาพันธุ์เสือครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1810 เมษายน 2560
781นางสาวณัชสุคนธ์ พรมมากครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 10 เมษายน 2560
782นางสาวเยาวลักษณ์ อินทร์ประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 10 เมษายน 2560
783นางนุชจรินทร์ ราชสูงเนินครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 310 เมษายน 2560
784นางรัศมี จันทะเลิศผอ. เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 310 เมษายน 2560
785นายธนู บุญชอบครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 310 เมษายน 2560
786นางสาวกาญจน์ชนิตา แสนมนตรีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 310 เมษายน 2560
787นางสมหมาย บุญสมทบครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 310 เมษายน 2560
788นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุงครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 310 เมษายน 2560
789นางสาวณัฐฐิญาหล้าคอมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2018 เมษายน 2560
790นางสาวแพรวนภาแพงวาปีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 20 18 เมษายน 2560
791นางสาวกุลธิดาภูวนเจริญผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 119 เมษายน 2560
792น.ส.กุหลาบ สำแดงไพครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 119 เมษายน 2560
793นางสุชีรามุกดารัตน์ครูเชี่ยวชาญสพป.ปัตตานี เขต 219 เมษายน 2560
794นายสมพงษ์จิตต์สว่างผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 219 เมษายน 2560
795นางเตือนใจอรชรครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 219 เมษายน 2560
796นางจิราพรขมสนิทครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 219 เมษายน 2560
797นางนิตย์ธิดาบุญทีครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 219 เมษายน 2560
798นางสาวแว่นแก้วสร้อยสำลีครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 219 เมษายน 2560
799นายพุฒิพงศ์ทรงนวลครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 219 เมษายน 2560
800นางรุ่งรัตน์ เขียวแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17 20 เมษายน 2560
801น.ส.ลลิดา กูลนราครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17 20 เมษายน 2560
802นางกัญญาภัค ทองศีสมบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17 20 เมษายน 2560
803นายวาทิน สิทธิถาวรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17 20 เมษายน 2560
804นายวันชัย พละราดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17 20 เมษายน 2560
805น.ส.ปริศนา พิมพ์ช่วยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17 20 เมษายน 2560
806น.ส.มัทรี ขนรกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17 20 เมษายน 2560
807นางสาวสดายุรัตน์รามัญวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 เมษายน 2560
808นางพัชนีวัฒนวิสุทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 เมษายน 2560
809นางอรอุมารัตนวิจิตรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 เมษายน 2560
810นางกาญจนาประสิทธิแพทย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 เมษายน 2560
811นายพัฒนาเนตรเกตรอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพป. เพชรบูรณ์ เขต 321 เมษายน 2560
812นายณรงค์กันหาครูชำนายการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 221 เมษายน 2560
813นางธารทิพย์สมศักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 221 เมษายน 2560
814นางธันยนันท์จันทราประทักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 221 เมษายน 2560
815นายสุรินทร์สุวิชัยครูชำนาญการพิเศษสพป. เชียงราย เขต 224 เมษายน 2560
816นางพุทธรักษ์อินทร์นอกครูชำนาญการพิเศษสพป. นครราชสีมา เขต 724 เมษายน 2560
817นางสุชีรามุกดารัตน์ครูเชี่ยวชาญสพป. ปัตตานี เขต 224 เมษายน 2560
818นางสาวอังคณาขาวคมครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด24 เมษายน 2560
819นางสาวปราณีเชียงทองครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด24 เมษายน 2560
820นางประยงค์นุ่มหนู่ครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด24 เมษายน 2560
821นายทินกร ชาทองผอ.เชี่ยวชาญสพป. ขอนแก่น เขต 124 เมษายน 2560
822นางพจณีทองรัสมีครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 125 เมษายน 2560
823นางศศิประภากรดีด้วยชาติครูชำนาญการพิเศษสพป. บุรีรัมย์ เขต 325 เมษายน 2560
824ว่าที่ ร.ต.หญิงอาภาพรจันทะนามครูชำนาญการพิเศษสพป. เลย เขต 325 เมษายน 2560
825นายสุพรรณยงใจยุทครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 225 เมษายน 2560
826นางพนิดศักดิ์คำแหงครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 225 เมษายน 2560
827นายเดชศรีหันทยุงครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 225 เมษายน 2560
828น.ส.นันทนา หอมหวลครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 125 เมษายน 2560
829น.ส.สิริลักษณ์ แลพิทักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 125 เมษายน 2560
830นางนิภาวรรณ โอภาปัญญโชติครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 125 เมษายน 2560
831นายนพดลแกมเพชรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 เมษายน 2560
832นางลัดดาวัลย์บัวเพ็ญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 เมษายน 2560
833นางสาวธนพรวีระเจริญกิจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 เมษายน 2560
834นางสาวปัญชรีดอกจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 เมษายน 2560
835นางสาวณัฐภัสสรโสภาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 เมษายน 2560
836นางสาวฐิติพรเผือกพิบูลย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 เมษายน 2560
837นางประยงค์อาจปาสาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 เมษายน 2560
838นายสุรรเดชกลิ่นศรีสุขครูชำนาญการพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์27 เมษายน 2560
839นายวุฒิเดชคีรีแรงครูชำนาญการพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์27 เมษายน 2560
840นางสาวปิยะกุลอรรถวุฒิกุลผอ.เชี่ยวชาญสพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 127 เมษายน 2560
841ร.ต.หญิง ณัฐธยาน์ธนินชวโรจน์รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพป.เชียงราย เขต 127 เมษายน 2560
842นางสาววาสนาเจริญไทยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 เมษายน 2560
843นางสาวพักตร์วิภามณีดำรงกิจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 เมษายน 2560
844นางสาววีรวรรณหวานล้ำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 เมษายน 2560
845นางเมมตาสุขเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 เมษายน 2560
846นางสาวบุปผาทับศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 เมษายน 2560
847นางสาวนิตยาขวาไชยวีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 เมษายน 2560
848นางเตือนจิตรกฤตลักษณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 เมษายน 2560
849นายไวภพสุขกระโทกผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 227 เมษายน 2560
850นายสุรชัยเรเรืองผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 227 เมษายน 2560
851นางเสาวนีย์มนต์วิเศษครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 227 เมษายน 2560
852นางมนสิริคำภาวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 227 เมษายน 2560
853นางสาวธรรศญาแก้วอาสาครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 227 เมษายน 2560
854นางฐิติรัตน์จันทร์พวงครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 227 เมษายน 2560
855นายฐกฤต ปิจจะโรครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 127 เมษายน 2560
856นางสุนิสา ศรีอินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 127 เมษายน 2560
857นางสาวทัศนีย์ เศษรักษาครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 127 เมษายน 2560
858นางสาววีรยา นากสุกครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 127 เมษายน 2560
859นางสาวศุทธินี สุขอยู่ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 127 เมษายน 2560
860นางสาวกนิษฐา แซ่โง้วครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 127 เมษายน 2560
861นายสุพล พานรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 127 เมษายน 2560
862นายวีรวุฒิ เกตุจำนงค์ผอ.ชำนายการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 127 เมษายน 2560
863นายเชาวนาทเพ็งสุขครูเชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์28 เมษายน 2560
864นายอารยันต์แสงนิกุลผอ.เชี่ยวชาญสพป.กาฬสินธุ์28 เมษายน 2560
 

เพื่อความสะดวกในการจัดรายชื่อผู้เข้าการอบรมแต่ละรุ่น ขอความอนุเคราะห์ผู้ประสานงานแต่ละเขตพื้นที่ส่งรายชื่อผู้สมัครทาง E-mail มาพร้อมกันด้วย