รายชื่อผู้สมัคร

รายชื่อผู้สมัคร มิ.ย.61รายชื่อผู้สมัคร พ.ค.61รายชื่อผู้สมัคร เม.ย.61รายชื่อผู้สมัคร มี.ค.61รายชื่อผู้สมัคร ก.พ.61รายชื่อผู้สมัคร ม.ค.61
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1น.ส.พรทิวาตรีตุนาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 171 มิ.ย. 2561
2นายโชคพิสิฐ สุดแท้ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 171 มิ.ย. 2561
3นางธราภรณ์ กลิ่นทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 171 มิ.ย. 2561
4นายภาคิน กุดแถลงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 171 มิ.ย. 2561
5นางแสงอุษา จินดาพรรณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 171 มิ.ย. 2561
6นายพัฒนะ พรหมโคตรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 171 มิ.ย. 2561
7นายปรีตินัสจันทรากานตานันท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 171 มิ.ย. 2561
8นางสุจิตราอินอำพรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 171 มิ.ย. 2561
9นายธวัชหนักแน่นครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 11 มิ.ย. 2561
10นางสาวกาญจนาสมคิดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 181 มิ.ย. 2561
11นางสาวโสมวรรณพันธุ์สกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 181 มิ.ย. 2561
12นายเทวาชื่นชูครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 181 มิ.ย. 2561
13นางณฤดีคงพิมลสินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 181 มิ.ย. 2561
14นางสาวสุชาดาสุขบำรุงศิลป์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 181 มิ.ย. 2561
15นางอารดาสิงหวิบูลย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 181 มิ.ย. 2561
16นางภัทราวดีสนั่นเอื้อครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 181 มิ.ย. 2561
17นาวปนัศญาเจริญมากครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 181 มิ.ย. 2561
18นายภาณุพงศ์อนันชัยพัทธนาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 181 มิ.ย. 2561
19นายประทีปไป๋สกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 181 มิ.ย. 2561
20นางอุบลรัตนศรีสอางค์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 181 มิ.ย. 2561
21นางสาวจุฬาลักษณ์รัตนถาวรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 181 มิ.ย. 2561
22นางสาวสุธาทิพย์เจียรสถิตครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 11 มิ.ย. 2561
23นางศิรินทิพย์วงค์สุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 14 มิ.ย. 2561
24นางปริญฉัตรทองดาราครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 24 มิ.ย. 2561
25นางสาวนพนิดาฉัตรศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 24 มิ.ย. 2561
26ว่าที่ร้อยตรีปิยะศักดิ์หิมะคุณครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 24 มิ.ย. 2561
27นางณัฐดาวจุฑาวรรธนาครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 24 มิ.ย. 2561
28นางสาวกนกคำแดงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 184 มิ.ย. 2561
29นางสาวอัมพรอยู่เมื่องครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 184 มิ.ย. 2561
30นางสาวประภาภัทร์แสงทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 54 มิ.ย. 2561
31นายกิตติศักดิ์ปานทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 54 มิ.ย. 2561
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางแสงเดือนบุญสรีครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 13 พ.ค. 2561
2นางสาวฉลวยเนียมทองครูเชี่ยวชาญสพป.ชัยนาท3 พ.ค. 2561
3นางสาวสกาวรัตน์ยิ่งไพบูลย์สุขครูเชี่ยวชาญสพป.ชัยนาท3 พ.ค. 2561
4นายคทาวุฒิบุตรลพครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดนธานี เขต 34 พ.ค. 2561
5นางสาวกนกวรรณสุวรรณดีครูชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 24 พ.ค. 2561
6นายนรินทร์โชติคุรุเกียรติการณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 24 พ.ค. 2561
7นางสมพร วิชัยประเสริฐ ครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 19 พ.ค. 2561
8นางบุศรา เหมพรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 19 พ.ค. 2561
9นางสุพัตรา โพธิกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 19 พ.ค. 2561
10นางชุติกาญจน์ จันทร์ศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 19 พ.ค. 2561
11น.ส.ศิริรัตน์ บุตรโพธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 19 พ.ค. 2561
12น.ส.กิตต์นภัส โพธิกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 19 พ.ค. 2561
13นายณัฐธพงษ์ชัย วัชรพงศ์ธรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 19 พ.ค. 2561
14นางภาวิณี จารุกาญจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 39 พ.ค. 2561
15นางสายพิณ จันทร์การผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 39 พ.ค. 2561
16นางสุมาลี วอนเมืองครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 39 พ.ค. 2561
17นางสาวศิริลักษณ์ แซ่โค้วครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 39 พ.ค. 2561
18นางสาวสุทธิรา เกษมราษฎร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 39 พ.ค. 2561
19นางวันเพ็ญพลรักษาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 29 พ.ค. 2561
20นางสาวสุลาวัลย์กำพุฒครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 29 พ.ค. 2561
21นางดวงนภาสินวิสูตรครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 29 พ.ค. 2561
22นางสาววรรณรีสรประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 29 พ.ค. 2561
23นางสาวตรีทิพย์นันทสินธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 29 พ.ค. 2561
24นางจันทร์เพ็ญเทียนงามครูเชี่ยวชาญสพป.ชัยนาท9 พ.ค. 2561
25นางวาสนามีเคลือบครูเชี่ยวชาญสพป.ชัยนาท9 พ.ค. 2561
26นางจรรยารักษ์มณฑาทิพย์ครูเชี่ยวชาญสพป.ชัยนาท9 พ.ค. 2561
27นางพัชรีพุทธมงคลครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 19 พ.ค. 2561
28นางพิจารุณีเจริญชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 19 พ.ค. 2561
29นางสาวอัจฉรัตน์ใจกล้าครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 19 พ.ค. 2561
30นางวัชรีพรหอสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 19 พ.ค. 2561
31นางสาวปุณณภาทิพย์วารีครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 19 พ.ค. 2561
32นางสาวงามตาดีบางครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 19 พ.ค. 2561
33นางสาวสุกัญญาพุทธรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 19 พ.ค. 2561
34นางสาวสายสุดาสุพรรณสายครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 19 พ.ค. 2561
35นางเฉลิมพรเรืองศรีมั่นครูชำนาญการพิเศษสพป. บุรีรัมย์ เขต 39 พ.ค. 2561
36นางจารุวรรณ ปรีชาครูชำนาญการพิเศษสพป. บุรีรัมย์ เขต 39 พ.ค. 2561
37นางสาวสุจรรย์จิราไชยพิมพาครูชำนาญการพิเศษสพป. บุรีรัมย์ เขต 39 พ.ค. 2561
38นายแสนภิชาติอุประครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 39 พ.ค. 2561
39นาางสาวสุดาภักดีอิ่มครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 29 พ.ค. 2561
40นางสาวอมรรัตน์อุปพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 19 พ.ค. 2561
41นางสิริสรณ์ศักดิ์รามินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก9 พ.ค. 2561
42นางชลลดาอินทร์เนตรครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก9 พ.ค. 2561
43นางสาวอุดมลักษณ์แจ่มศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก9 พ.ค. 2561
44นางสาวบุณยนุชตรีนารถครูชำนาญการพิเศษสพป.กาพสินธุ์ เขต 3 10 พ.ค. 2561
45นางจันทิมา เมบประโคนครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 310 พ.ค. 2561
46นางสาวสุดาวัลย์แซ่เตียวครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 210 พ.ค. 2561
47นางทิพย์วรรณดับโรคครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 210 พ.ค. 2561
48นางพิมพ์ชนกเพ็งพานิชครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 210 พ.ค. 2561
49นางสาวสุนทรีเกษมโอภาษครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 110 พ.ค. 2561
50นายภาคภูมิช้างใหญ่ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 110 พ.ค. 2561
51นางสาวปนิดาเจริญวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 110 พ.ค. 2561
52นางสาวศิริพรรณประจงกิจครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 110 พ.ค. 2561
53นางสาวนิตสราศรีครินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 110 พ.ค. 2561
54นางสาวพิชามาญชุ์ม่วงแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 110 พ.ค. 2561
55นางสาวกนกวรรณ ผลารุจิครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 110 พ.ค. 2561
56นางสาวณัฐธยาน์ด้วงดาราครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 110 พ.ค. 2561
57นางพิมพ์สุภัคสรามศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 110 พ.ค. 2561
58นางวาสนามุกดาสนิทครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 110 พ.ค. 2561
59นางสาวจันทร์ประภาผลประพฤติครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 110 พ.ค. 2561
60นางสาวดนยาภู่ระหงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 110 พ.ค. 2561
61นางญาณิศาวัฒนาวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 110 พ.ค. 2561
62นายณรงค์ศักดิ์วะโรครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 110 พ.ค. 2561
63นางวิยดาภมรพิบูลย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 110 พ.ค. 2561
64นายพศุตสรสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 411 พ.ค. 2561
65นางสาววิไลวรรณหนูวรรณะครูชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 111 พ.ค. 2561
66นางสาวจันทร์หอมนาถมทองครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 111 พ.ค. 2561
67นายสายันต์แสงเพชรอ่อนครูเชี่ยวชาญสพป.สุพรรณบุรี เขต 215 พ.ค. 2561
68นายสำเริงโสมกุลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 3215 พ.ค. 2561
69นายวัชรินทร์ไทยจันทรารักษ์ครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 3215 พ.ค. 2561
70นายชลธิศพวงเงินครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท15 พ.ค. 2561
71นางสาววันวิษาสุ่มงามครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท15 พ.ค. 2561
72นางสาวจารุวรรณประชุมครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 615 พ.ค. 2561
73นางสาวดาวเรืองศรีหทัยครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 615 พ.ค. 2561
74นางอารีย์กุสะรัมย์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 615 พ.ค. 2561
75นางสาวหัสฤทัยธิมาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 615 พ.ค. 2561
76นางจิราพรรณเรืองพุทธครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 615 พ.ค. 2561
77ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักษณาหงษ์เส็งครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 615 พ.ค. 2561
78นางชุมแพวีรบรรจงครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 615 พ.ค. 2561
79นางนันทพรเย็นประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 615 พ.ค. 2561
80นางสาวอรษาเหิกขุนทดครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1715 พ.ค. 2561
81นางปาริยชาต ดำรงค์อยู่ยืนครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 315 พ.ค. 2561
82นางสาวหยกหลินศรีสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1715 พ.ค. 2561
83นางอำไพคณะเมฆครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1715 พ.ค. 2561
84นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิพันธุ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 215 พ.ค. 2561
85นางสาวรจสุคน ดีประดับครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 215 พ.ค. 2561
86นางสาวทัศน์วรรณ กิจทวีพิทักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 215 พ.ค. 2561
87นางราตรี ธาตุเหล็กครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 215 พ.ค. 2561
88นางสาวบุญธิดา สมทวีศิลป์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 215 พ.ค. 2561
89นางสาวธนพร ศรีอนันท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 215 พ.ค. 2561
90นายอดิศัย ววรรณเพชรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 215 พ.ค. 2561
91นางสาวน้ำอ้อย บุญลอยแสงครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 215 พ.ค. 2561
92นางสาวเดือนจรัส ภูครองนาค ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 215 พ.ค. 2561
93นางสาวรุจาภา โฉมฉายครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 215 พ.ค. 2561
94นางนิกข์นิภา เย็นจิต ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 215 พ.ค. 2561
95นางสาวนิธินาเรืองสระครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 315 พ.ค. 2561
96นางรัตนาภรณ์ลำมะนาครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 315 พ.ค. 2561
97นางกาญจนาสุกาญจนรักษ์ผอ.ชำนาญการพิเศษ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 115 พ.ค. 2561
98นางสาวเอแย้มโสพิศครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 1115 พ.ค. 2561
99นางทองใสกุลกั้งครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 315 พ.ค. 2561
100นางสาวภูวรินทร์จาริยกันทะวงค์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 215 พ.ค. 2561
101นายวรรลบโควินทะสุดครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 115 พ.ค. 2561
102นางสาวนนทยา พยัคมากครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท15 พ.ค. 2561
103นางสาวกุสุมาโซ๊ะพิทักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 117 พ.ค. 2561
104นางมุกดาลับโกษาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 117 พ.ค. 2561
105นายไกรขันขาวครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 117 พ.ค. 2561
106นางรัชนีเสียงชอบครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 117 พ.ค. 2561
107นางสาวปาริชาติตะพาบน้ำครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 317 พ.ค. 2561
108นางจิราภรณ์แก้วกองนอกครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 217 พ.ค. 2561
109นางวันวิสาข์เพลียเฮียงครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 418 พ.ค. 2561
110นางสาวมนัชยาธรรมลิขิตครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 118 พ.ค. 2561
111นางแว่ญแก้วพันธุโพธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2418 พ.ค. 2561
112นายภูวนัยพงพนัสครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 221 พ.ค. 2561
113นางพรรณทิพย์หลี่พานิชครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 พ.ค. 2561
114นางสาววรวรรณบัวมีครูชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 221 พ.ค. 2561
115นายพิสิฐสุนทรวิภาตผอ.เชี่ยวชาญสพป.สุพรรณบุรี เขต 221 พ.ค. 2561
116นางสาวธีราพรรณแก้วลุนครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 421 พ.ค. 2561
117นางวรัญญาโคมรายครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 421 พ.ค. 2561
118นางสาวนิสาจุลโพธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 921 พ.ค. 2561
119นางสาววนิดาสวนดอกไม้ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 921 พ.ค. 2561
120นายไทยรัฐโพธิ์พันธุ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 921 พ.ค. 2561
121นายศิรศักดิ์ชูสิงห์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4221 พ.ค. 2561
122นายสนธิชัยสังฆารมย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4221 พ.ค. 2561
123นางสาวสาริศาบูรจิรโรจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 421 พ.ค. 2561
124นางขจรกลิ่นเขตเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 221 พ.ค. 2561
125นางนริสราโรจนะบุรานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 221 พ.ค. 2561
126นางสาวศิริพรเหลืองอ่อนครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 221 พ.ค. 2561
127นางอนัญญาเขียวเชื้อครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 221 พ.ค. 2561
128นางวรรณวิภา ด่านธนะทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1 21 พ.ค. 2561
129น.ส.กฤติกา ยี่วาศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1 21 พ.ค. 2561
130นางณัฐชยา สิงห์โตทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1 21 พ.ค. 2561
131นางธันยนันท์ สุวิมลธนายศ ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1 21 พ.ค. 2561
132น.ส.จริยา พงศ์สุปาณี ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1 21 พ.ค. 2561
133นางวรินทร์ แน่นหนาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 321 พ.ค. 2561
134นางจินตนา อุทยานิกครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 321 พ.ค. 2561
135น.ส.คณภรอัตจริตครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 พ.ค. 2561
136น.ส.แสงอุษาประดิษฐ์ศิลป์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 พ.ค. 2561
137นางอัจฉรา สังข์ประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 321 พ.ค. 2561
138นางวัลลภา คาอินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 121 พ.ค. 2561
139นายวัชรพงศ์วงเวียนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3321 พ.ค. 2561
140นางศันสนีย์วงเวียนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3321 พ.ค. 2561
141นางภัทรมาสมีสุขดิลกพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก21 พ.ค. 2561
142นางสาวสุภาวดีไชยพันธุ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก21 พ.ค. 2561
143นางอภิรดีคุณประทุมครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก21 พ.ค. 2561
144นางสาวเรวดีโหนแหยมครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 121 พ.ค. 2561
145นายถวัลย์ชัยสวนมณฑาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 622 พ.ค. 2561
146นายชัยยุทธพูลเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 622 พ.ค. 2561
147ว่าที่ร้อยตรีมงคลอสิพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 622 พ.ค. 2561
148นางสาวโชติรสสุขสำราญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 622 พ.ค. 2561
149นางอุไรสวัสดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 622 พ.ค. 2561
150นางทัศติญาแก่นแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 622 พ.ค. 2561
151นางจิราภรณ์แก้วกองนอกครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 224 พ.ค. 2561
152นางปาจรีย์นาระกุลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2024 พ.ค. 2561
153นายเวชศักดิ์หลักชัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2024 พ.ค. 2561
154นางสาววรางศรบุดดาวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2024 พ.ค. 2561
155นายปิยวัฒน์มีคุณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2024 พ.ค. 2561
156นางจิราภาณ พัทลุงครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 124 พ.ค. 2561
157นายคมกริชสีทาทับครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2024 พ.ค. 2561
158นางสาวพิทยาบุญยเกตุครูชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 224 พ.ค. 2561
159นางสาวเบญจมาศซ้อนเสียงดังครูชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 224 พ.ค. 2561
160นางสาวจารุวรรณพิมพพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 324 พ.ค. 2561
161นางนันทิยาคุยซอนครูชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 324 พ.ค. 2561
162นางวันเพ็ญอ้นนาครูชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 324 พ.ค. 2561
163นางสาวดุสิตาป้อมทองครูชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 324 พ.ค. 2561
164นางสาววิไลรัตน์ยิ้มไพบูลย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 124 พ.ค. 2561
165นางหทัยชนกสมบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 324 พ.ค. 2561
166นายสุชาติ เปี่ยมทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 324 พ.ค. 2561
167นางสาวมัทนียา อารมณ์สาวะครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 324 พ.ค. 2561
168นางพัชราวรรณ์ บุญอ่อนครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 324 พ.ค. 2561
169นางทิชิตา สว่างวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 324 พ.ค. 2561
170นายโฆษิตอิ่มกมลครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 124 พ.ค. 2561
171นางสาวพนาวรรณเพียรชอบครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 224 พ.ค. 2561
172นางอาตรีนา จันทร์เฉยครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 25 พ.ค. 2561
173น.ส.สุมาศเตชานันท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1725 พ.ค. 2561
174นางกิตติวรามะไหย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1725 พ.ค. 2561
175นายวุฒิชัยทีขะระครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1725 พ.ค. 2561
176น.ส.ยศยา ภาโสมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1725 พ.ค. 2561
177น.ส.สุภาภรณ์รุ่งโรจน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1725 พ.ค. 2561
178น.ส.เพชรประภาร์ชุมสายครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1725 พ.ค. 2561
179นางแสงอุษาจินดาพรรณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1725 พ.ค. 2561
180นางอรปภาสงวนกิจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1825 พ.ค. 2561
181นางปิยนุชรัตนบุรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1825 พ.ค. 2561
182นางสาวลักษณาวัฒนาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1825 พ.ค. 2561
183นางสาวเพทายโอชาวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 725 พ.ค. 2561
184นางสาวนิภาวรรณแสนเสนาะครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 25 พ.ค. 2561
185นางรุ่งอรุณเพียรกิจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 725 พ.ค. 2561
186นายสาธิตพงศ์พิริยะวนิชครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 725 พ.ค. 2561
187นางอุษาไพรซ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 725 พ.ค. 2561
188นายสิทธิชัยพรมประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 725 พ.ค. 2561
189นางจรรยาโคตรชัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3325 พ.ค. 2561
190นายคเชนนามมันครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 230 พ.ค. 2561
191นางสาวอลิศาหอมใบบัวครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 230 พ.ค. 2561
192นางนภาพินนาคแสงทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 230 พ.ค. 2561
193นายณรงศักดิ์ใจยะครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 230 พ.ค. 2561
194นางสาวอรอนงค์แพงตาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 230 พ.ค. 2561
195นางสาวปนัดดาหล้าคอมครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 230 พ.ค. 2561
196นายวิทยาหิรัญพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 130 พ.ค. 2561
197นางสาวปาริชาติศรีโสดาครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 530 พ.ค. 2561
198นางสาวรุ้งทิพย์ผดุงโภชน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 130 พ.ค. 2561
199นางสาวอ้อมกาญจน์อุบลธิปธนาโชคครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 130 พ.ค. 2561
200นางสาวจรัญญาเหลืองทองครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 130 พ.ค. 2561
201นางวรรณภาน้อยมีสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 130 พ.ค. 2561
202นางสาวกุสุมาโซ๊ะพิทักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 130 พ.ค. 2561
203นางกฤษณาซาลามครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 130 พ.ค. 2561
204นางสาวปวีณา หวังใจสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 30 พ.ค. 2561
205นางสาวกฤตพร ตะเพียนทองครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 30 พ.ค. 2561
206นางกวินตรา ชาประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 30 พ.ค. 2561
207นางสาวบุษราพร แซ่เฮ้งครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 30 พ.ค. 2561
208นางธีรวัลย์ศิริโภคครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 230 พ.ค. 2561
209นางสาวจุไรรัตน์แก้วขาวครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 230 พ.ค. 2561
210นางสาวณัฐิดากุลศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 230 พ.ค. 2561
211นายภาวัติ บุญกาญจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 130 พ.ค. 2561
212นายนิรินทร์พิทักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2130 พ.ค. 2561
213นางณัฏฐภรณ์พิทักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2130 พ.ค. 2561
214นายศตวรรษอัยราครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 130 พ.ค. 2561
215นางสาวปิ่นเพชรฤทธิ์ศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 130 พ.ค. 2561
216นางจิรนันท์เกตุแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1930 พ.ค. 2561
217นางภัทราวดีศรีโนนยางครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1930 พ.ค. 2561
218นายจีราวิชช์บุญนัยน์รัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1930 พ.ค. 2561
219นางรติรัตน์บุญนัยน์รัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1930 พ.ค. 2561
220นางสาวปานธนา ทับทองดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 930 พ.ค. 2561
221นางสาวศุภวรรณ ช่อผกาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 930 พ.ค. 2561
222นางสุนิสาวรรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1830 พ.ค. 2561
223นางสาวอมรรัตน์จันทร์เจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1830 พ.ค. 2561
224นางสาววรางคณาวิบูลย์เพ็งครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1830 พ.ค. 2561
225นางชนกนาถลาดจำปาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1830 พ.ค. 2561
226นายธนกฤตยอดมาลีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1830 พ.ค. 2561
227นายธีรยุทธพลายศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 230 พ.ค. 2561
228นายอดิศักดิ์โปร่งมณีครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 230 พ.ค. 2561
229นางสาววัลยากรกฎครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 230 พ.ค. 2561
230นางกาญจน์กนกรัตนดาราโชคครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 230 พ.ค. 2561
231นางชวนิตาคำสอนทาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2530 พ.ค. 2561
232นางสุภรดาจันทร์โสดาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2530 พ.ค. 2561
233นางพัชรีภรณ์สุริยะเดชครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2530 พ.ค. 2561
234นางอารมย์เจริญบุตรนนท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ค. 2561
235นางสาวนิตยาพวงพุกครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ค. 2561
236นางสาวอาภาพรเจือพานิชครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ค. 2561
237นางอรสาอัมมวงศ์จิตต์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 230 พ.ค. 2561
238นางอาตรีนาจันทร์เฉยครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 130 พ.ค. 2561
239นางธนัญกรณ์อยู่แท้กูลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 230 พ.ค. 2561
240นางสาวช่อรดานรบินครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 230 พ.ค. 2561
241นางอัจฉราอาภาศิริกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 130 พ.ค. 2561
242นางสาวกัญญานัทเชิดชูณรงค์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3030 พ.ค. 2561
243นางจิรภิญญาพูนประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3030 พ.ค. 2561
244นางพุทธชาติ ยะลาไสยครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 330 พ.ค. 2561
245นางสาวรุ่งนภาลมพัดครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 230 พ.ค. 2561
246นางสาวสุจิตรารอดศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 230 พ.ค. 2561
247นางปวีณาพูลสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 230 พ.ค. 2561
248นางผกามาศวัยวุฒิครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 230 พ.ค. 2561
249นางสาวนงลักษณ์ตระกูลดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 230 พ.ค. 2561
250นางลักษณีพลีจัตตุครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 230 พ.ค. 2561
251นางสาวสิริประภาพลีสุดใจครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 130 พ.ค. 2561
252นางสุพัตราขันธปราชญ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 130 พ.ค. 2561
253นายชยพลพรมมาปีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1930 พ.ค. 2561
254นายพงษ์ศักดิ์ศรีบุญเรืองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 730 พ.ค. 2561
255นางสาวสุภาพรรณสุขเกิดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 730 พ.ค. 2561
256นางสาวนันท์ณรัตน์พันธ์สอาดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 730 พ.ค. 2561
257นางสาวสุวิมลสุขสอาดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 730 พ.ค. 2561
258นางสาวพัชรินทร์ไชยบุบผาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 730 พ.ค. 2561
259นายธนพลศิริพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 730 พ.ค. 2561
260นายภัทรพงศ์ถาวรพาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 730 พ.ค. 2561
261นายพยุงศักดิ์คำมีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 730 พ.ค. 2561
262นางสาวนาวีพรวาปีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 730 พ.ค. 2561
263นางสาวปานธนาทับทองดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 931 พ.ค. 2561
264นางสาวศุภวรรณช่อผกาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 931 พ.ค. 2561
265นางวิเรขานาคสิทธิวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 331 พ.ค. 2561
266นายสำราญทวีชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 231 พ.ค. 2561
267นางปัทมาพรมตาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 231 พ.ค. 2561
268นางสาวอัมไพพันธุ์นาคสมพันธุ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 231 พ.ค. 2561
269นายธนวัฒน์นาระวินครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 231 พ.ค. 2561
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางสาววันวิสาข์บุญพ่วงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 53 เม.ย. 2561
2นางสาวธีมาพรสลุงสุขครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 53 เม.ย. 2561
3นางดวงพรบูรณะพงศ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 183 เม.ย. 2561
4นางสาวภัทรพรไหลไพบูลย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 183 เม.ย. 2561
5นางสาวประทุมชลวานิชครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 183 เม.ย. 2561
6นางธัญกรแสงอรุณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 183 เม.ย. 2561
7นางสาวดวงพรสุขสำราญครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 23 เม.ย. 2561
8นางสาวศิริรัตน์ไชยสมบัติครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 23 เม.ย. 2561
9นายนฤพนธ์ศรีมุณีครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 23 เม.ย. 2561
10นางสาวยุวดีตันไพบูลย์กุลครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 23 เม.ย. 2561
11นายนพคุณเจิมจรุงครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 23 เม.ย. 2561
12นางสาวอำพันธ์พุ่มประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 13 เม.ย. 2561
13นางสาวบัณฑิตา แซ่อือครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 33 เม.ย. 2561
14นางธิดารัตน์ เรืองขจิตรครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 3 เม.ย. 2561
15นางประกายทิพย์ ยิ่งใหญ่ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 3 เม.ย. 2561
16นางสาวบุศราภรณ์จิตรวัฒนะครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 75 เม.ย. 2561
17นางวรรณภาสมจิตต์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 75 เม.ย. 2561
18นางสาววิภาวรรณเทียบเศียรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 75 เม.ย. 2561
19นางสาวกนกอรชาหอมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 75 เม.ย. 2561
20นางสาวพิชญ์กัญญาอธิพวงมาลัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 75 เม.ย. 2561
21นางสาวศิราภรณ์วงษ์สุวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 75 เม.ย. 2561
22นางสาวอัจฉราภรณ์มูลเชื้อครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 75 เม.ย. 2561
23นางสาวมานัสวิณีย์เวียงปฏิครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 75 เม.ย. 2561
24นางสาวนฤมลก้อนขาวครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 75 เม.ย. 2561
25นางพัชรีช้อนแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 75 เม.ย. 2561
26นางสุดารัตน์สุขสมบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 75 เม.ย. 2561
27นางวัชรีฤทธิตาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 75 เม.ย. 2561
28นางสาวน้ำอ้อยใจแสนครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 75 เม.ย. 2561
29นางศรัณย์รัชต์ลือพืชครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 75 เม.ย. 2561
30นางสาวทิพวัลย์ศรีภักดีครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 75 เม.ย. 2561
31นางสาวกาญจนาพลโยธาครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 15 เม.ย. 2561
32นางสาวสุภัสสรสุภาพครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 15 เม.ย. 2561
33นางสาวมณีวรรณล้นล้ำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 เม.ย. 2561
34นางสาวเยาวภาเอี่ยมกำแพงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 เม.ย. 2561
35นางสาวศิริลักษณ์วังทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 เม.ย. 2561
36นางสาวสุนันท์เพิ่มขุนทดครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 25 เม.ย. 2561
37นางสาวสุรีย์กลัดบุบผาครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 25 เม.ย. 2561
38นางอ้อมเดือนวัฒนศรศักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 25 เม.ย. 2561
39นางสาวไอรินชัยแสนหาญครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 25 เม.ย. 2561
40นางพรวรรค์โทแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 25 เม.ย. 2561
41นางสาวดนิตาเพียรกิจนาครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 25 เม.ย. 2561
42นางสาวจิตรณภาพลาดิศัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 25 เม.ย. 2561
43นายธงชัยโม่งแสวงครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 25 เม.ย. 2561
44นางพัชรนันท์โม่งแสวงครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 25 เม.ย. 2561
45นางสาววิไลวรรณพันโนครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 15 เม.ย. 2561
46นางบังอรเผ่าภูรีครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 15 เม.ย. 2561
47นางสาวเมธาพรแม่นปืนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 75 เม.ย. 2561
48นางสาวทำนองพิระชัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 75 เม.ย. 2561
49นางสาวบุบผาสวัสดิ์ผลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 75 เม.ย. 2561
50นางจันทิราจิตรเทศครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 75 เม.ย. 2561
51นางสาวจุฑารัตน์จิรัฐิติเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 75 เม.ย. 2561
52นางสาวพิไลพรรณเทพศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 75 เม.ย. 2561
53นายรัศมีเดชประเสริฐสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 75 เม.ย. 2561
54นางสาวสุภัชชาณัฐทองอุไรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 75 เม.ย. 2561
55นายธงชัยคำศิริครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 75 เม.ย. 2561
56นางสาวขวัญยืนฤทธิ์แดงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 75 เม.ย. 2561
57นายวินัดโพธิ์พัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 75 เม.ย. 2561
58นายประชาสำโรงลุนครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 15 เม.ย. 2561
59นายชาญชัยวงศ์หาญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เม.ย. 2561
60นางสาวสุภาภรณ์เขียวหวานครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เม.ย. 2561
61นางสาววาสนาโกมลวานิชครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เม.ย. 2561
62นายแสนรักก้อนทองคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เม.ย. 2561
63นายณพกฤษเอมศิริครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เม.ย. 2561
64นางจินตนาภรณ์ฉันทะจำรัสศิลป์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เม.ย. 2561
65นางอังคณาสังสะนะครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เม.ย. 2561
66นางสาวทองใหม่สีใสครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เม.ย. 2561
67นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิพันธุ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 217 เม.ย. 2561
68นางดวงพรวรรณพยัญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1717 เม.ย. 2561
69นางวาสนา ภาชื่นครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1717 เม.ย. 2561
70นางอมรรัตน์นัดดาหลงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1717 เม.ย. 2561
71น.ส.ศุภวดี มนต์เนรมิตรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1717 เม.ย. 2561
72นางอภิญญาเจริญกิจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1717 เม.ย. 2561
73นางจิรวรรณเอี่ยมยิ้มครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 217 เม.ย. 2561
74นางสาวพรพรรณเอี่ยมศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 217 เม.ย. 2561
75นางสาวจันทร์งามมาตขาวครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 217 เม.ย. 2561
76นางมุกดาหนันเรืองครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 217 เม.ย. 2561
77นางสาวศรานุชปัญญาสิมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 218 เม.ย. 2561
78นางชญานิศาเชื้อบุญมาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 218 เม.ย. 2561
79นางสุวรรณีทองโคกสีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 20 18 เม.ย. 2561
80นางสาวจิณณ์ธิตามีคุณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 20 18 เม.ย. 2561
81นางสาวสุมาลีศรีมาตย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 20 18 เม.ย. 2561
82นางรุ่งอรุณโสภากุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 20 18 เม.ย. 2561
83นายอนันต์มีพจนารอง ผอ.ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 318 เม.ย. 2561
84นายสมศักดิ์งามสมเกล้ารอง ผอ.ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 318 เม.ย. 2561
85นางสาวประไพรัชมหาวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 318 เม.ย. 2561
86นางสาวโชติกาชูเลิศครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 318 เม.ย. 2561
87นางสาวศิริลักษณ์พุ่มกำพลครูชำนาญการพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์18 เม.ย. 2561
88นางนาฏยาสอาดวุฒิเจริญครูชำนาญการพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์18 เม.ย. 2561
89นางสาววลัยลักษณ์นัคราเรืองครูชำนาญการพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์18 เม.ย. 2561
90นางสาวจิราพรสุขเอมโอษฐครูชำนาญการพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์18 เม.ย. 2561
91นางพจมาลย์จิตติวงศ์สมานครูชำนาญการพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์18 เม.ย. 2561
92นายอดินันท์ดามะอูครูชำนาญการพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์18 เม.ย. 2561
93นายปรีกมลเชี่ยววานิชครูชำนาญการพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์18 เม.ย. 2561
94นายบุญนายซาเฮียงครูชำนาญการพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์18 เม.ย. 2561
95นางสาวอโณทัยดาทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 218 เม.ย. 2561
96นางปัจฉิมาอินทะโชติครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 218 เม.ย. 2561
97นายวันชัยมาชูตระกูลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 218 เม.ย. 2561
98นางบุษบาเคะนะอ่อนครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 118 เม.ย. 2561
99นายทิวากรมีระหันนอกผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 618 เม.ย. 2561
100นางสาวนิตยาคำนาทิพย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 118 เม.ย. 2561
101นางวันวสันต์ดาโรจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 118 เม.ย. 2561
102นางสาวบัวศรีเขียวน้ำเพชรครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 118 เม.ย. 2561
103นางสาวอัญชลีมั่งมูลครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 218 เม.ย. 2561
104นางสาวกมลรัตน์รุ่งระวีครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 218 เม.ย. 2561
105นางศุภรัตน์ปุ้งข้อครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 218 เม.ย. 2561
106นางเกษรวิเศษกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 218 เม.ย. 2561
107นางสาวรินทร์ลภัสศิริอมรนิธิกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 218 เม.ย. 2561
108นางสาวจิราลักษณ์ถุงออกครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2518 เม.ย. 2561
109ว่าที่ ร.ท.กฤตชัยชุมแสงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2518 เม.ย. 2561
110นายประสิทธิ์ชมชื่นครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 218 เม.ย. 2561
111นางอัมมารีคงเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 218 เม.ย. 2561
112นางสาวอริษราพึ่งเกษมครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 218 เม.ย. 2561
113นางสาวศิริพรเสรีพาณิชย์การครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 218 เม.ย. 2561
114นางนภัสวรรณนักเสียงครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 218 เม.ย. 2561
115นางไพรัตน์ชาพลดอนครูชำนาญการพิเศษสพป.สกนนคร เขต 119 เม.ย. 2561
116นางสาวอรทัยสิบหมื่นเปี่ยมครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3919 เม.ย. 2561
117นางชญานันท์ศรีชารัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 119 เม.ย. 2561
118นางวิมลมาศการเพียรครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 120 เม.ย. 2561
119นางสาววัชราภรณ์ไวยุกรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 120 เม.ย. 2561
120นางวิมลสิริมังธานีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2320 เม.ย. 2561
121นางอุ่นจิตทิสาครูชำนาญการพิเศษสำนักงานการศึกษาพิเศษ20 เม.ย. 2561
122นางสุจิตราวันทะนะครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 720 เม.ย. 2561
123นางสาวระจิระตีระศิริพงษ์ครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 4220 เม.ย. 2561
124นายศุภชัยหวังสุขครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 4220 เม.ย. 2561
125นางนัยนาเนียรศิริครูชำนาญการพิเศษสพปสระแก้ว เขต 220 เม.ย. 2561
126นางดวงกมลกิจวารีครูชำนาญการพิเศษสพปสระแก้ว เขต 220 เม.ย. 2561
127นายยงยุทธสงพะโยมผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 820 เม.ย. 2561
128นางกมลฉัตรโล่ห์สุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 820 เม.ย. 2561
129นางสาวยุบลวดีลุสมบัตรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4120 เม.ย. 2561
130นายทินกรอระดีครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภูเขต 123 เม.ย. 2561
131นางพัชรีญาสีสงครามครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 223 เม.ย. 2561
132นางปัทมาพืชสอนครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 223 เม.ย. 2561
133นางสาวทิพวรรณศรเพชรครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 223 เม.ย. 2561
134นางสาวฉวีวรรณท้าวคำครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 223 เม.ย. 2561
135นาสาวจิตตราดวงสีทาครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 223 เม.ย. 2561
136นางสาวจีรานุชสระสมครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี23 เม.ย. 2561
137นางพรพิสมัยบุญญะครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2623 เม.ย. 2561
138นายสมพงษ์บุญญะครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2623 เม.ย. 2561
139นางสาวอรกัญญามีทองครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2524 เม.ย. 2561
140นางจารุณีรัตนพาหิระครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1824 เม.ย. 2561
141นางเพียงฤทัยกระแสร์ชลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1824 เม.ย. 2561
142นายณัชพงษ์พัฒน์คันธวิวรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1824 เม.ย. 2561
143นางสาวอรพรรณนันติครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1824 เม.ย. 2561
144นางสาวสายยุทธ์ พงษ์เสดาครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 324 เม.ย. 2561
145นายชาติชายสุกใสครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 124 เม.ย. 2561
146นางสาวนริสราโภคบาลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 224 เม.ย. 2561
147น.ส.ภาริษา ยศกรธราดลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 124 เม.ย. 2561
148นางสาวอัญชนา คำสอดครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 324 เม.ย. 2561
149นางจินตนา ถกลพัฒนกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 124 เม.ย. 2561
150นางทิพวัลย์ จิรชัยพร ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 124 เม.ย. 2561
151นางสาวศุภรัตน์บุบผาหอมครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 225 เม.ย. 2561
152นางสาววนิดาปรียะอนุกูลผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 225 เม.ย. 2561
153นางยุวเรศศรีอักเศรษฐครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 325 เม.ย. 2561
154นางสาวปรียานันท์น้อยไกรจักร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 325 เม.ย. 2561
155นางสุพัตราทับทิมทองครูเชี่ยวชาญสพป.ปราจีนบุรี เขต 127 เม.ย. 2561
156น.ส.หยกหลินศรีสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1727 เม.ย. 2561
157นางฐิตาภาฉั่วตระกูลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 427 เม.ย. 2561
158นางกานต์ธีราปัญจะทองคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 427 เม.ย. 2561
159นางสาวอลิศรารังผึ้งครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสรรค์ เขต 227 เม.ย. 2561
160นายกิตติกรฮ่มป่าครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2327 เม.ย. 2561
161นางประกายแก้วพรมสิงหาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 527 เม.ย. 2561
162นายณัฐธีริทธิ์ประวาสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 430 เม.ย. 2561
163นางสุรินทร์อุดชุมนารีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2330 เม.ย. 2561
164นางสาวอัญชนา คำสอดครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 330 เม.ย. 2561
165นางสาวนันทนัฎดา ว่องประจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 330 เม.ย. 2561
166นางสาวจันทร์หอม นาถมทองครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 30 เม.ย. 2561
167นางอำไพคณะเมฆครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1730 เม.ย. 2561
168นางสาวมธุรดา เจ้าทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 330 เม.ย. 2561
169นางณัฐนันท์นุประพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 เม.ย. 2561
170นางธวัลรัตน์เลิศวิชิตณรงค์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3230 เม.ย. 2561
171นางสาวสุภัทราพยุงเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3230 เม.ย. 2561
172พัชราภรณ์ตั้งบวรธรรมาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3230 เม.ย. 2561
173ว่าที่ ร.ต.หญิงวันทนีย์ศรีเมืองแผนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3230 เม.ย. 2561
174นางกรรณิกาแต้มฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3230 เม.ย. 2561
175นายปริญญาดลเสมอครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3230 เม.ย. 2561
176นางประกายแก้ว พรมสิงหาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 530 เม.ย. 2561
177นางสาวศุภรัตจ์บุบผาหอมครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 230 เม.ย. 2561
178นางสาววนิดาปรียะอนุกูลผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 230 เม.ย. 2561
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางสิรินทร์ข่าขันมะลีครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ5 มี.ค. 2561
2นายไพฑูรย์ข่าขันมะลีครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ5 มี.ค. 2561
3นายอภิเชษฐ์ฉิมพลีสวรรค์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 15 มี.ค. 2561
4นางสาววาสนาต่างใจครูชำนาญการพิเศษสพป.น่าน เขต 15 มี.ค. 2561
5นายนิคมเสนาะโสดครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 25 มี.ค. 2561
6นางไพรินทร์พระโรจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 36 มี.ค. 2561
7นายวิทยาบุรีเพียครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 36 มี.ค. 2561
8นางบงกชชนกกุลชนะเชาวน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 26 มี.ค. 2561
9นายประกอบคงใจดีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 26 มี.ค. 2561
10นายอนันต์ดีขำผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 26 มี.ค. 2561
11นายเอกชัยศรีกงพานผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 26 มี.ค. 2561
12นายสุทธิบัญชามหาเมฆผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 26 มี.ค. 2561
13นางสาวปัทมาเวียงวุธครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27 มี.ค. 2561
14นายสุนันท์ คำผงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27 มี.ค. 2561
15นางสาวพัชรวดีบุญมากครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27 มี.ค. 2561
16นางสาวณุตตราทองสาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27 มี.ค. 2561
17นายตปนิธิทองนาคทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27 มี.ค. 2561
18นายจิรเดชสังข์ขาลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27 มี.ค. 2561
19นางวิมลรัตน์วงษ์ยาแดงครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก7 มี.ค. 2561
20นายอภิชัยธิติพิศุทธิ์กุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 318 มี.ค. 2561
21นางยุวดีเปี่ยมวัฒนาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 19 มี.ค. 2561
22นางสาวสุทิสากัณฑาบุญครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี9 มี.ค. 2561
23นายสมทบปานดวงแก้วครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 49 มี.ค. 2561
24นางสาวชนิดาคุ้มศรีไวย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 19 มี.ค. 2561
25นางวิภาพรเดชสนองครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 19 มี.ค. 2561
26นางสาวธัญญ์วรัตน์ รััตนาพรไพศาลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 79 มี.ค. 2561
27นางสาวศุภวรรณบัวบุญครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2613 มี.ค. 2561
28นางสาวเพ็ญประภาฤทธิรงค์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 813 มี.ค. 2561
29นายภิรมย์พรุเพชรแก้วผอ.เชี่ยวชาญสพป.สตูล14 มี.ค. 2561
30นางกุลธิดาศรีโกเมนทร์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1915 มี.ค. 2561
31นางสาวสุนทรีอ่อนสุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 316 มี.ค. 2561
32นางสาวเพียงฤทัยโชติญาณพิทักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 316 มี.ค. 2561
33นางสาวกานติศาสามารถครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 มี.ค. 2561
34นางอันธิยาภูมิไธสงครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 มี.ค. 2561
35นางวรรณีรักไทยครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 มี.ค. 2561
36นางสาวจิราภรณ์สุทธิครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 มี.ค. 2561
37นางพนิดาสายสุะรรณครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 มี.ค. 2561
38นางเสาวภาอ่างคำครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 มี.ค. 2561
39นางธัญนันท์ดิษย์เนตรกระจ่างครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 มี.ค. 2561
40นายวิศวกรชัยเชิดชูครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 มี.ค. 2561
41นางสาววรางคณาวัฒนพานิชครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 มี.ค. 2561
42นางสาริณีวงศ์คำจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 มี.ค. 2561
43นางณัฐปภัสร์วงษ์พิทักษ์ครูเชี่ยวชาญสพป.ระยอง เขต 116 มี.ค. 2561
44นางจารุวรรณศรีคำครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 216 มี.ค. 2561
45นางสาวเนตรนภาเอี่ยมอนุพงษ์ครูเชี่ยวชาญสพป.สระบุรี เขต 116 มี.ค. 2561
46นางสุวิชาดาอัศวเรขาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 619 มี.ค. 2561
47นายภิรมย์รุ่งเรืองวณิชกุลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 619 มี.ค. 2561
48นางสาวกฤติยาแม้นเหมือนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 619 มี.ค. 2561
49นางสาวฤทัยวรรณจงอุดมศีลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 619 มี.ค. 2561
50นางอรชพรกันภัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 619 มี.ค. 2561
51นางสาวณัชญภัคพูลศิริครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 619 มี.ค. 2561
52นางทัศนีย์รุ่งเรืองวณิชกุลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 619 มี.ค. 2561
53นายนฤเบศดวงดูสันครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 619 มี.ค. 2561
54นางสาวปานทิพย์กันจาดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 619 มี.ค. 2561
55นางพัชพรวรรณโทเรืองฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 619 มี.ค. 2561
56นางสาวพิกุลยอดสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 619 มี.ค. 2561
57ว่าที่ ร.ต. จักราวุธบุษดีครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 319 มี.ค. 2561
58นางสาวกำไลทิพย์แสงประทีปครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 220 มี.ค. 2561
59นางบุศยาไวพยาบาลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 220 มี.ค. 2561
60นางสาวชโลธรบรรเทาทุกข์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 220 มี.ค. 2561
61นายเฉลิมศักดิ์พุ่มคุ้มครูเชี่ยวชาญสพป.สระบุรี เขต 123 มี.ค. 2561
62นางสาวอุบลรัตน์
บุญก่อครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 323 มี.ค. 2561
63นางสาวนาถยาคงขาวครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1723 มี.ค. 2561
64นางสาวหนึ่งฤทัยเข็มทิศครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1823 มี.ค. 2561
65นายรณชัยเกตุศิริครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1823 มี.ค. 2561
66นางสาวพิณทิพย์มหาสันติปิยะครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1823 มี.ค. 2561
67นางสาวณัฐณิชานันท์พิมพ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 223 มี.ค. 2561
68นางสาวตรัสสาเชื้อวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 223 มี.ค. 2561
69นายกมล นนทะภาครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 23 มี.ค. 2561
70นางเพ็ญนภาติมุลาครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 123 มี.ค. 2561
71นางนภัสนันท์ทวีพิพัฒนกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 223 มี.ค. 2561
72นางสาวพรทิพย์ พงษ์กลัด
ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 323 มี.ค. 2561
73นางสาวศุภลักษณ์ ศานติเธียร
ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 323 มี.ค. 2561
74นางสาวระวีวรรณทิพยานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 123 มี.ค. 2561
75นางเบญจวรรณสุนทรชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 123 มี.ค. 2561
76นางสาวลิปิกรภูวพัฒนดลครูชำนาญการพิเศษสพป.กรุงเทพมหานคร23 มี.ค. 2561
77นางสาววิจิตรา คันธารสครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 523 มี.ค. 2561
78นางอมราภรณ์ สแงทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 523 มี.ค. 2561
79นางสาวกนกวรรณ สุธาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 523 มี.ค. 2561
80นางสาวแสงอรุณไข่หินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4223 มี.ค. 2561
81นางบุญสิริจุติครูเชี่ยวชาญสพป. สุโขทัย เขต 223 มี.ค. 2561
82นางธันยนันทน์ สุวิมลธนายศครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 123 มี.ค. 2561
83นางสาวเปรมฤดีเปรมพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 426 มี.ค. 2561
84นางณภาภัชสายพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 228 มี.ค. 2561
85นางสาลิกาบางบ่อครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 228 มี.ค. 2561
86นางสาวอัญชลีมั่งมูลครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 228 มี.ค. 2561
87นางสาวกมลรัตน์รุ่งระวีครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 228 มี.ค. 2561
88นางศุภรัตน์ปุ้งข้อครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 228 มี.ค. 2561
89นางเกษรวิเศษกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 228 มี.ค. 2561
90นางสาวรินทร์ลภัสศิริอมรนิธิกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 228 มี.ค. 2561
91นายสุมิตร์โพธิสุทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 129 มี.ค. 2561
92นางวิภารัตน์โพธิสุทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 129 มี.ค. 2561
93ว่าที่ ร.ต.สุวิจักษณ์ หันชัยเนาว์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 329 มี.ค. 2561
94นางสาวชุติมา จงใจเทศครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 329 มี.ค. 2561
95นางสาวศุภลักษณ์ ศานติเธียรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 329 มี.ค. 2561
96นางสาวอัจฉราพร เทศศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 329 มี.ค. 2561
97นางสาวพิมพ์ชญา ปรีชาธนเกียรติ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 329 มี.ค. 2561
98นางฐิติมา นาครัตนะครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 329 มี.ค. 2561
99นางดวงใจ อยู่สุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 329 มี.ค. 2561
100นายกิติพล
สระเพชรครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 29 มี.ค. 2561
101นายกมลนนทะภาครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 130 มี.ค. 2561
102นางสาวสมใจหอมวิไลยครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก30 มี.ค. 2561
103น.ส.นงลักษณ์ ประภากรวณิชกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 130 มี.ค. 2561
104นางอภิสรา แซ่เตียวครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 130 มี.ค. 2561
105น.ส.กิตตินันท์ นอกพิมพ์นอกพิมพ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 130 มี.ค. 2561
106นางณภัทร พรหมบรรดาโชคครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 130 มี.ค. 2561
107นางช่อชบา นาคบุญครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 130 มี.ค. 2561
108นางสาวปรียาภา พานเพ็ชรภากรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 130 มี.ค. 2561
109นางสาวจิติภัสร์โชตินิธิธานันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1730 มี.ค. 2561
110นายสุรศักดิ์วิทย์ศลาพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3230 มี.ค. 2561
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางสาวสุจรรยาอินทวิเศษครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 21 ก.พ. 2561
2นางสาวอัจฉราทรัพย์มั่นครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 21 ก.พ. 2561
3นางสาวนิตยากองรัมย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 21 ก.พ. 2561
4นางสาวพัทธวรรณประนัดตังครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 21 ก.พ. 2561
5นางสาวกนกวรรณกาทาสีครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 21 ก.พ. 2561
6นางชลิศราติมินทระครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ1 ก.พ. 2561
7นางวรินทร์ญาประดิษฐสุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 11 ก.พ. 2561
8นางยุบลบุญอินทร์รอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 21 ก.พ. 2561
9นายศุขสรรณ์แจ้งใจครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 21 ก.พ. 2561
10นางสาวแสงดาวศิริจำรัสครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 12 ก.พ. 2561
11นายเฉลียวสรสิทธิ์ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 212 ก.พ. 2561
12นายประจักษ์ประจิมทิศผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 212 ก.พ. 2561
13นายสมแพงอินอานรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 212 ก.พ. 2561
14นางพรพิพัฒน์ตั้งจิตรวัฒนากุลผอ.เชี่ยวชาญสพป.พิจิตร เขต 22 ก.พ. 2561
15นางสาวนฤมลบัวจูมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 22 ก.พ. 2561
16นางสาวปัทมาหลวงจำเริญครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 22 ก.พ. 2561
17นางมนัสแสงขันธ์ครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 15 ก.พ. 2561
18นางสาวภัทรีญาแก้วพรมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.พ. 2561
19นางปวีณาพันทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.พ. 2561
20นางสาวบุษกรตองอ่อนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.พ. 2561
21นายสนธยาบุตรวาระครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.พ. 2561
22นายสัมพันธ์พรวิวัฒน์ธาดาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.พ. 2561
23นางปรารถนาศุภกังวานครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.พ. 2561
24นายเทพนม บุระคำผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 45 ก.พ. 2561
25นางปิยวะดี ใจคงรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 175 ก.พ. 2561
26นางสุกัญญาหอมเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 175 ก.พ. 2561
27นายสมพรพ่อเพียโคตรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 175 ก.พ. 2561
28นางสาวรัตติยาจันทร์เศรษฐครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 25 ก.พ. 2561
29นางสาวเพียงใจวงษ์สูงครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 25 ก.พ. 2561
30นางพัชรินทร์สำนักวิชาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 25 ก.พ. 2561
31นางสาวฐิตินันท์นันทนพูลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 25 ก.พ. 2561
32นางขวัญฤดีสุดชื่นครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 15 ก.พ. 2561
33นางสาวศิริวรรณคนดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 15 ก.พ. 2561
34นางกรกนกนิลคำครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 15 ก.พ. 2561
35นางสาวทัศนีย์อาจคำไพรครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 15 ก.พ. 2561
36นางปิยธิดารอดซุงครูชำนาญการพิเศษสพป.พิษณุโลก เขต 15 ก.พ. 2561
37นางสาวอภิญญาอัญญะมณีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 76 ก.พ. 2561
38นางสาวอุษาประยูรศุขครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 76 ก.พ. 2561
39นางณาตยาลำบองครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 76 ก.พ. 2561
40นางสาวอัญรัตน์สุนทรโชติครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 6 ก.พ. 2561
41นายธนวัฒน์ดำรงพานิชครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 6 ก.พ. 2561
42นางสาวสุดใจ สุขผ่องครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 16 ก.พ. 2561
43นางศรีนวล จันทะพินิจครูเชี่ยวชาญสพป.ชัยภูมิ เขต 16 ก.พ. 2561
44นายวิธวิทย์ ประสานศักดิ์ทวีครูเชี่ยวชาญสพป.ชัยภูมิ เขต 16 ก.พ. 2561
45นางสาวพิรุณคะกะเนปะครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 36 ก.พ. 2561
46นายปริญญาผดุงกิจครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 26 ก.พ. 2561
47นางสาวฐิภารัตน์สมสมัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 26 ก.พ. 2561
48นายโกมินมาลาครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 26 ก.พ. 2561
49นายอุดม มัตโนรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 16 ก.พ. 2561
50นายเกษม เนียมสันเทียะรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 16 ก.พ. 2561
51นายคำนวณ ทองมากผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 16 ก.พ. 2561
52นางพิมพ์ปวีณ์นิธิจิรชาติผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 26 ก.พ. 2561
53นายชัยวุฒิสังข์ขาวผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 26 ก.พ. 2561
54นายคำรณแจ้งเปียผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 26 ก.พ. 2561
55นายพรรษวุฒิศรีวรสารครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 36 ก.พ. 2561
56นายปิตินันท์บัวสำลีครูชำนาญการพิเศษสพป.กรุงเทพมหานคร6 ก.พ. 2561
57นายสุเทพสุริโยรัตนโนภาสครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 26 ก.พ. 2561
58นางสาวสิริณพัทโคตรบรรเทาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 26 ก.พ. 2561
59นายวิมลชัยฉัตรรักษษผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 26 ก.พ. 2561
60นายพีระพงษ์วงศ์ศรีจันทร์ครูเชี่ยวชาญสพป.ชัยภูมิ เขต 36 ก.พ. 2561
61นางวรวรรณวงศ์ศรีจันทร์ครูเชี่ยวชาญสพป.ชัยภูมิ เขต 36 ก.พ. 2561
62นางธีรญาจำรัสวิชช์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครวรรค์ เขต 16 ก.พ. 2561
63นายทศพงศ์พีระพฤฒิพงศ์ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 46 ก.พ. 2561
64นายชัยวุฒิศิริรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก6 ก.พ. 2561
65นางสาวกมลลดาศรีตะปัญญะครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก6 ก.พ. 2561
66นางวิริยะสมรบัวทองครูเชี่ยวชาญสพป.ชัยภูมิ เขต 37 ก.พ. 2561
67นางนารีรัศมีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 227 ก.พ. 2561
68นางสาวนิรมลชาสงวนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 227 ก.พ. 2561
69นายปิยสนธิ์เชื้อทองผอ.ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต 17 ก.พ. 2561
70นางศรีสมรครุยานนท์ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักงาน กศน. กรุงเทพฯ7 ก.พ. 2561
71นางสาวิตรี ชมกลางครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 37 ก.พ. 2561
72นางสาวจินตหรา ปัจจัยยาครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 37 ก.พ. 2561
73นางอรดี กันรัมย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 18 ก.พ. 2561
74นายนิรุตอุดมศักดิ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 218 ก.พ. 2561
75นางสาววัฒนากันทาเวศย์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 398 ก.พ. 2561
76นางสาวฉัตรชนกภูบุญคงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 198 ก.พ. 2561
77นางสาวนันทัชพรจิรขจรชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด8 ก.พ. 2561
78นางสาครบังเกิดครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด8 ก.พ. 2561
79นางบังอรวิกรมคุณาพรครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด8 ก.พ. 2561
80นางสาวนภาดาว เกตุสุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 48 ก.พ. 2561
81นางศุภวรรณหมั่นเขตกิจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 189 ก.พ. 2561
82นางสาวนิสาโตบรรเลงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 189 ก.พ. 2561
83นางสาวปัทมาภู่ระหงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 189 ก.พ. 2561
84นางสาวภิรญาแพทย์รักษาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 189 ก.พ. 2561
85นายคำนวนวงศ์จันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 189 ก.พ. 2561
86นายธีรพรเอื้อเฟื้อครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 189 ก.พ. 2561
87นางพนัชกร พาราครูเชี่ยวชาญสพป.สระแก้ว เขต 1 9 ก.พ. 2561
88นายภานุวัตอิสสระพงศ์เผ่าครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 29 ก.พ. 2561
89นางสาวจันทนีกระมลครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 29 ก.พ. 2561
90นางสาวเสาวคนธ์เจริญมังษาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 19 ก.พ. 2561
91นางสาววิจิตราอินทสุวรรณ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 19 ก.พ. 2561
92นางสาวธนวรรณทองคำสุกครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 19 ก.พ. 2561
93นางเนตรทิพย์สุทธการครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 29 ก.พ. 2561
94นายลือชัยจุงเลียกครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 29 ก.พ. 2561
95นายธรรม์ ธัญญวิศิษฐ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 179 ก.พ. 2561
96นางอัจฉราธัญวิศิษฐ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 179 ก.พ. 2561
97นายบุญตาจันทร์เวียงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 179 ก.พ. 2561
98นายสลับหัดคำหมื่นรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 219 ก.พ. 2561
99นางมาฆวรรณคำพูลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 219 ก.พ. 2561
100นางสาวสุภัคพรนิธิพัฒนกาญจน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท9 ก.พ. 2561
101นางสาวชนาธิปเทียนวรรณครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท9 ก.พ. 2561
102นางสาวบุญเรือนดวงศรีแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 39 ก.พ. 2561
103นางสุภาพรชูเตชะครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 39 ก.พ. 2561
104นางพิมพ์ผกาวรรคตอนครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 39 ก.พ. 2561
105นางสาวเพ็ญนภาวิสารวุฒิครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 212 ก.พ. 2561
106นางฉวีราชดาครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 212 ก.พ. 2561
107นางนิรมลทิพมนฑาครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 212 ก.พ. 2561
108นางสาวศิริลักษณ์เหล่าเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 212 ก.พ. 2561
109นางสาวอรวรรณกิ่งแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 212 ก.พ. 2561
110นางศรีสมรครุยานนท์ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักงาน กศน. กทม.12 ก.พ. 2561
111นางวิไลพรนาคศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก12 ก.พ. 2561
112นางรสรินทร์ขุนรัตนโรจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 613 ก.พ. 2561
113นางเย็นฤดีปลัดบางครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2013 ก.พ. 2561
114นางจรินทิพย์ภูยาทิพย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2013 ก.พ. 2561
115นางสาววรัญญาลิ้มประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 213 ก.พ. 2561
116นางสุพรรษาคณฑาครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 213 ก.พ. 2561
117นางศิริวรรณนพรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 213 ก.พ. 2561
118นายบรรยงนีขุนทดผอ.เชี่ยวชาญสพป.นครราชสีมา เขต 513 ก.พ. 2561
119นางฉวีวรรณเทียนทองครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 213 ก.พ. 2561
120นางสาวโสภาพรรณใยน้อยครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 213 ก.พ. 2561
121นางสาวกุลทรัพย์ เจริญสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 13 ก.พ. 2561
122นายบวร คำเปียงครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 13 ก.พ. 2561
123นางสาวอัจฉรา เกตุมาโรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 213 ก.พ. 2561
124นางสาวพรอนงค์ ศรีบุญเรืองครูเชี่ยวชาญสพป.ขอนแก่น เขต 414 ก.พ. 2561
125นางพิมพ์ทองสีหวงษ์ผอ.ชำนาญาการพิเศษสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว14 ก.พ. 2561
126นางสาวสุเนต แก้วหย่องครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 214 ก.พ. 2561
127นางสาวศศิมาภรณ์แสงโอกาสครูชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง14 ก.พ. 2561
128นางสาวญาศิกานต์บุดสาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 714 ก.พ. 2561
129นายดำรงศักดิ์ทวินันท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 714 ก.พ. 2561
130นางสาวทัชชกรมะยะเฉียวครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 714 ก.พ. 2561
131นายอำนาจพันลำจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 714 ก.พ. 2561
132นายอภิศักดิ์ประภาสะวัตครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 714 ก.พ. 2561
133นางอัณศยาอรรถนาถครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 214 ก.พ. 2561
134นางสาวกาญจนาไชยวงษ์จันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สุมทรปราการ เขต 214 ก.พ. 2561
135นายไพโรจน์ แสนจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 115 ก.พ. 2561
136นางเยาวนาฎพรรณานนท์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ร้อยเอ็ด เขต 315 ก.พ. 2561
137นางศิริกุลสุขกระโทกครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 215 ก.พ. 2561
138นางสาวฐิภารัตน์สมสมัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 215 ก.พ. 2561
139นางสาววาสนารวดเร็วครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 215 ก.พ. 2561
140นางสาวสุรีย์พรเพียรพิจิตรครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 215 ก.พ. 2561
141นางปนัดดาปั่นโตครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 515 ก.พ. 2561
142นางสาวสรัญญาสุขอุดมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 515 ก.พ. 2561
143นางสาวสุมนพัสร์ป้องกันครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 515 ก.พ. 2561
144นางสาวมาเดียมะทองผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 115 ก.พ. 2561
145นางสาวคุณเกล้าคุ้มคงผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 115 ก.พ. 2561
146นางสาวเบญญาภาสุมิรัตนะครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 115 ก.พ. 2561
147นางสาวนงค์นุชอุดกันทาครูเชี่ยวชาญสำนักบรีิหารงานการศึกษาพิเศษ15 ก.พ. 2561
148นางสาวนิยมอยู่รัมย์ครูเชี่ยวชาญสำนักบรีิหารงานการศึกษาพิเศษ15 ก.พ. 2561
149นางสาวอมราอิ่มศิลป์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4215 ก.พ. 2561
150นายวิโรจน์ฟักสมบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.พ. 2561
151นายทรัพย์มณีทูลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.พ. 2561
152นายปรียาภรณ์เพียรพิจิตรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.พ. 2561
153นางสาวรัตกัณฑ์ฤทธิ์เจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.พ. 2561
154นางณกัญญาพึ่งเกษมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.พ. 2561
155นางสาวอาริสาโพธิ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.พ. 2561
156นางสาววาสนาผลาผลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.พ. 2561
157นายกัญจน์โชติสหพัฒนสมบัติรอง ผอ.เชี่ยวชาญสำนักงาน กศน. จันทบุรี15 ก.พ. 2561
158นางนภัสโตทองหลางครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 715 ก.พ. 2561
159นางสาวิตรีชมกลางครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 315 ก.พ. 2561
160นางสาวศิริกันยาพิกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก15 ก.พ. 2561
161นางสาวศิริมาสแสงรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก15 ก.พ. 2561
162นางสาวจันทนีหน่องพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก15 ก.พ. 2561
163นางสริภาเครือแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก15 ก.พ. 2561
164นายอาวุธโอชาพงศ์ ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 116 ก.พ. 2561
165นางเกษรวิเศษกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 216 ก.พ. 2561
166นางนันท์ดาวินทร์หาญมนตรีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
167นางสาวอัจฉราถวิลหล่อครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
168นางอุมาพรภิรมย์ภักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
169นางสุทิศาศรีตังนันท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
170นางสาวสุนทรีผาตินาวินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
171นางอรุณศรีโจทาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
172ว่าที่ ร.ท.เตชพัฒน์พงษาปานครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
173นางสาวกาญจนาวงศ์อินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
174นางวิสาสินีอุดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
175นางสาวพนาวรรณเพียรชอบครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 216 ก.พ. 2561
176นางเบญจวรรณอานามนารถครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1716 ก.พ. 2561
177นางฉัตรมน อินทศรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
178นางวันนา อินทร์นอกครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
179นางสาวสุทธิดา สุทธิครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
180นางสุจิณณา คุณธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
181นางดวงเดือน ริมสมุทรครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
182นางสาวสินีนาฎ จีระสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
183นางสาวลภัสรา สนามชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
184นางพรพรรณ จันทรพราหมร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
185นางวันทนีย์ จิตรีรวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
186นางสาวณัฏฐณิชาอินทรโสภาผอ.ชำนาญการพิเศษสำนังงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์16 ก.พ. 2561
187นางนุจรีย์ส่องสพผอ.ชำนาญการพิเศษสำนังงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์16 ก.พ. 2561
188นางสาวพรสุดา สิงห์เธาว์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 16 ก.พ. 2561
189นางขวัญใจ ประภาสัยครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 16 ก.พ. 2561
190นายภูวดล สุขประสงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 16 ก.พ. 2561
191นางสาวนัยนาจินะป๊อกครูชำนาญการพิเศษสพป.น่าน เขต 119 ก.พ. 2561
192ว่าที่ ร.ต.สุริยันจันทราผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.กาญจนบุรี เขต 219 ก.พ. 2561
193นายนิกร บุญมากครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 319 ก.พ. 2561
194นางอริสรา บุทธิจักร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 19 ก.พ. 2561
195นายวัชรากร ทันไชยครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 19 ก.พ. 2561
196นางระพีพรพลเหี้ยมหาญครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2219 ก.พ. 2561
197นางเกศินีเชื้อเอี่ยมพันธุ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2219 ก.พ. 2561
198นางเกตุวดียะสะกะครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2219 ก.พ. 2561
199นางพรรณนิภาเชื้อสิงห์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2219 ก.พ. 2561
200นางนฎปพรเหล็กจารย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2219 ก.พ. 2561
201นายปุณณกาญจน์ภูเงินผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 2419 ก.พ. 2561
202นางชลธิชาคำศิลาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2419 ก.พ. 2561
203นางกนกอรภูนาสูงครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2419 ก.พ. 2561
204นางสาวปิยะพรวงษ์อุดมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 619 ก.พ. 2561
205นางธัญญณรัชกรศิริอริยะชัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4219 ก.พ. 2561
206นายบรรยวัสถ์ศิริอริยะชัยผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4219 ก.พ. 2561
207นางนันทวันท์จันทร์สอนครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 4219 ก.พ. 2561
208นางสาวชนิดาคุ้มศรีไวย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 119 ก.พ. 2561
209นายสมบัติงามเลิศครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4219 ก.พ. 2561
210นางปิยะฉัตรแบนนิสเตอร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3719 ก.พ. 2561
211นางสดศรีแสงแก้วครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3719 ก.พ. 2561
212นายก้องสกลนพเก้าผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชุมพร เขต 220 ก.พ. 2561
213นายสุรสิทธิ์เจริญวัยผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 10 20 ก.พ. 2561
214นางสาวปัณณพรศุกระสรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 10 20 ก.พ. 2561
215นางเสาวลักษณ์คลังกลางครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 120 ก.พ. 2561
216นางสาวเกศวิมลพลโสดาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2620 ก.พ. 2561
217นายสมชายโกจินอกผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 220 ก.พ. 2561
218นางวรินทราชัยบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี20 ก.พ. 2561
219นางสาวนพรัตน์ประสาทศิลป์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี20 ก.พ. 2561
220นายอดิศักดิ์ก่อแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.สุรินทร์ เขต 120 ก.พ. 2561
221นางสาวสุรีพรแจ้งสว่างครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 120 ก.พ. 2561
222นางสาวแก้วสกุลเสริมไกรศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 120 ก.พ. 2561
223นางพนิดาพลธรรมผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์20 ก.พ. 2561
224นางรักษ์ตะวันอุดมวัฒนกูลครูเชี่ยวชาญสพป.สุโขทัย เขต 220 ก.พ. 2561
225นายสุชาติ เมืองจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ศรีสะเกษ เขต 220 ก.พ. 2561
226นางช่อผกาศรีจันทร์อินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 221 ก.พ. 2561
227นางปิยนุชศรีโมราครูชำนาญการพิเศษสพป.ศรีสะเกษ เขต 321 ก.พ. 2561
228นายชัยวัฒน์ภัทรกิจสวัสดิ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 121 ก.พ. 2561
229นางสาวไพลินบุญนาครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 121 ก.พ. 2561
230นางสาวพจนีพิมพ์ชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ศรีสะเกษ เขต 421 ก.พ. 2561
231นายยงยุทธขาวสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 721 ก.พ. 2561
232นายสมทบ ปานดวงแก้วครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 421 ก.พ. 2561
233นางสุนิษา การพานิชครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 ก.พ. 2561
234นางกนิษฐาพรหมศิริครูชำนาญการพิเศษสพป. เลย เขต 321 ก.พ. 2561
235นางอรุณีกองโฮมครูชำนาญการพิเศษสพป. เลย เขต 321 ก.พ. 2561
236นางสาวเนวรัตน์โต๊ะเครื่องครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3821 ก.พ. 2561
237นางสาวสุพรรณีอาจหาญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3821 ก.พ. 2561
238นางสาวลำยงค์พิมพิสารครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3821 ก.พ. 2561
239นางลภัสรดาศรีมงคลครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 121 ก.พ. 2561
240นายอาณัติพิกุลแก้วผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 222 ก.พ. 2561
241นางดวงใจสุขสบายผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี22 ก.พ. 2561
242นางสุภาพแก้วบัวผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี22 ก.พ. 2561
243ว่าที่ ร.อ.สมพรสุวรรณรังค์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี22 ก.พ. 2561
244นางสาวกุลธิดาอ่อนมีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี22 ก.พ. 2561
245นางสาวอัญชลีสังข์ทองผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี22 ก.พ. 2561
246นายเกรียงไกรวงศ์วิริยชาติผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์22 ก.พ. 2561
247นางฐิติมาภรณ์นาคเจือครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 122 ก.พ. 2561
248นายพัลลภเชวงชุติรัตน์รอง ผอ. เชี่ยวชาญสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
249นางผกายมาศเชวงชุติรัตน์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
250นางสาวสมปองโพธิ์ศรีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
251นางอาภากรกระจายกลางครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
252นางสาวฐิติพรแก้วกมลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
253นายวัฒนชัยชำนาญชานันท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
254นางสาวดวงเดือนชัยมีแรงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
255นางบุศรินทร์คำมฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
256นายธีระวุฒิไชยสมบัติครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
257นายสิทธิกรณ์บุตรสนมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
258นางนัยนาบุญเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
259นางเรวดีจันทร์รัศมีโชติครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
260นายสุภัทรพงศ์รวมผึ้งรุ่งโรจน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
261นางสาวนันทพรเตศิริครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
262นายยุทธศักดิ์ด้วงคำจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2023 ก.พ. 2561
263นางสุธิดาตาทิพย์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2023 ก.พ. 2561
264นางสาวจุฬารัตน์เบ้าทองจันทร์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2023 ก.พ. 2561
265นายนิวัฒน์พละสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 223 ก.พ. 2561
266นางวรัญภัสสร์ศรีวฤทธิเวคินรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1823 ก.พ. 2561
267นางมณีีรัตน์สุพรรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1823 ก.พ. 2561
268ศุภกาหนองแพครูชำนาญการพิเศษ23 ก.พ. 2561
269นางมิรา หอมจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุบลราชธานี เขต 523 ก.พ. 2561
270นางสาวกนกวรรณฉั่วรัตนกุลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 30 26 ก.พ. 2561
271นางสาวฐิตินันรอเซ็นครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 626 ก.พ. 2561
272นางน้ำฝนเปรมปรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 626 ก.พ. 2561
273นางสาวณัชชา ทรงภักศิลป์ดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 326 ก.พ. 2561
274นายศักดิ์ชายบุญมีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชุมพร เขต 226 ก.พ. 2561
275นางสาวณัฐชานันท์สิงอุดมผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชุมพร เขต 226 ก.พ. 2561
276นางพรประภาสีมาพานิชกุลผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชุมพร เขต 226 ก.พ. 2561
277นางสาววิรงรองกลิ่นคล้ายครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 626 ก.พ. 2561
278นางสุพรรณีบึงลอยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 626 ก.พ. 2561
279นางแสงจันทร์ปัญญาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 626 ก.พ. 2561
280นางวราพร โคผดุงครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 226 ก.พ. 2561
281นางภัทรพร เกษนอกครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 226 ก.พ. 2561
282นายนิพนธ์ อนันตชาติผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 226 ก.พ. 2561
283นายวีระกานท์ ศรีสมัยผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 226 ก.พ. 2561
284นางวลัยลักษณ์ธาระมณีผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง26 ก.พ. 2561
285นางสาวกำไลทิพย์แสงประทีปครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 226 ก.พ. 2561
286นางบุศยาไวพยาบาลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 226 ก.พ. 2561
287นางสาวชโลธรบรรเทาทุกข์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 226 ก.พ. 2561
288นางพรไพรินทร์นัยนานนท์รอง ผอ.เชี่ยวชาญสพป.สระแก้ว เขต 226 ก.พ. 2561
289นายมานิตทาหาวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 226 ก.พ. 2561
290นายฉัตรชัยพันธ์ป้อมครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 226 ก.พ. 2561
291นางสาวนิลวรรณวัฒนารอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1826 ก.พ. 2561
292นางน้อมจิตหิรัญรัตน์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1826 ก.พ. 2561
293นางจริยาหงส์บินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1826 ก.พ. 2561
294นางสาวจารุณีศรีพนมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1826 ก.พ. 2561
295นางสาวดวงเดือนรอดมณีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1826 ก.พ. 2561
296นายอนุชาม่วงเขียวครูชำนาญการพิเศษสพป.พิจิตร เขต 126 ก.พ. 2561
297นางนพรัตน์ สายบุตรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 26 ก.พ. 2561
298นายสิทธิกร เผ่าเผด็จการผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 26 ก.พ. 2561
299นางสาวอรฤทัย พงษ์สนิทผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 26 ก.พ. 2561
300นายปราโมทย์ บุญสมนึกผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 26 ก.พ. 2561
301นายชูชาติ โชติเสนผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 26 ก.พ. 2561
302นางพรลภัสอ้นไชยะครูเชี่ยวชาญสพป.สมุทรปราการ เขต 127 ก.พ. 2561
303นางอนันติยาจำปาสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 127 ก.พ. 2561
304นายไวภพสุชกระโทกผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 227 ก.พ. 2561
305นางระพีพรตันเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 227 ก.พ. 2561
306นายสนธิ์ศรีพลพาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 227 ก.พ. 2561
307นางสาวธนาศิริลิ้มรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 227 ก.พ. 2561
308นางวาสนามั่นประสิทธิ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง27 ก.พ. 2561
309นายสุเมธบุตรดาครูชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 327 ก.พ. 2561
310นางนิศากรพลซาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2227 ก.พ. 2561
311นางสาวแสนสิริรุ่งโรจน์หรัญญาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท27 ก.พ. 2561
312นางสาวสมฤทัยอ่อนรัมย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3227 ก.พ. 2561
313นางสาวชญาณีมีแสนสัตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 227 ก.พ. 2561
314นางสาวภัทรนันต์เกตุงามครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 127 ก.พ. 2561
315นายธรณัสโสมนัสรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 627 ก.พ. 2561
316นางสาวทัศพรปูมสีดาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 427 ก.พ. 2561
317นางสาวณัฐริกาคงไมตรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1927 ก.พ. 2561
318น.ส.กุลกัลยาอยู่ศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1727 ก.พ. 2561
319น.ส.พรทิพย์อนุลาวัลย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1727 ก.พ. 2561
320นางวิภาพร เดชสนองครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 27 ก.พ. 2561
321นางสาวณิชชาเหลาพรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 127 ก.พ. 2561
322นายนิยมสุขทองผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุรินทร์ เขต 327 ก.พ. 2561
323นายภราดรดีพูนผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุรินทร์ เขต 327 ก.พ. 2561
324นายจักราวุธถือคุณรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุรินทร์ เขต 327 ก.พ. 2561
325นายพยัคฆ์นิราศสูงเนินรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุรินทร์ เขต 327 ก.พ. 2561
326นางธันยนันทน์ สุวิมลธนายศครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 127 ก.พ. 2561
327นางสาวอลิศาหอมใบบัวครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 228 ก.พ. 2561
328นางสาวเปรมฤดีเปรมพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 428 ก.พ. 2561
329นายธิปไตยวิไลพันธุ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 628 ก.พ. 2561
330นายนฤเบศดวงดูสันครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 628 ก.พ. 2561
331นางสาวเดือนเพ็ญตันเงินรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1828 ก.พ. 2561
332นางกาญจนาไชยเพ็ชรครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2128 ก.พ. 2561
333นายครรชิตปานมุณีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 228 ก.พ. 2561
334นายศริมงคลทนทองครูชำนาญการพิเศษสพป.สุรินทร์ เขต 328 ก.พ. 2561
335นางศิริภรณ์ศรีหริ่งรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 228 ก.พ. 2561
336นางสาวปรัชญาภรณ์แย้มเกษรครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 228 ก.พ. 2561
337นางสาวสุนิสาสายแก้วดีครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 228 ก.พ. 2561
338นายวัชรพันธ์ใครบุตรครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 328 ก.พ. 2561
339นางบุญสิริจุติครูเชี่ยวชาญสพป.สุโขทัย เขต 228 ก.พ. 2561
340นางสาววิจิตราคันธารสครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 528 ก.พ. 2561
341นางอมราภรณ์แสงทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 528 ก.พ. 2561
342นางสาวกนกวรรณสุธาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 528 ก.พ. 2561
343นางสาวลิปิกรภูวพัฒนดลครูชำนาญการพิเศษสพป.กรุงเทพมหานคร28 ก.พ. 2561
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางสาวกชกรยอดเมืองผอ.เชี่ยวชาญสพป.ตาก เขต 24 ม.ค. 2561
2นางสาววณิชชาเหลาพรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 14 ม.ค. 2561
3นางดรุณีกองมณีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 14 ม.ค. 2561
4นายอนุชากัณหะบุตรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 14 ม.ค. 2561
5นางภาวินีทองสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 24 ม.ค. 2561
6นางสาวจินดา วงค์อนันต์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 34 ม.ค. 2561
7นายปราโมท อัมรักษ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.สระแก้ว เขต 1 4 ม.ค. 2561
8นางสาวทัศนีย์ สุดใจนิยมผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 4 ม.ค. 2561
9นางสาวลักษณารีย์ สมเสนาครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 4 ม.ค. 2561
10นางอัจฉรัตน์ยืนนานครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
11นางเบญจมาศแพน้อยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
12นางอภิญญานิยมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
13นายพิทยาแม่นทรงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
14นางณัธดาวรรณโวหารครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
15นางสาวกนกประภาขาวเผือกครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
16นายวิษณุกรณ์สุวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
17นายปัทมินทร์แพทย์นิมิตรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
18นายปิติพงษ์บัวสำลีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
19นางสาววารุณีฮานาฟีครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 18 ม.ค. 2561
20นางสาวนภชนัตรกิรติขัตติยาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 89 ม.ค. 2561
21นางสาวปาริฉัตร วงษ์ดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 ม.ค. 2561
22นางดรุณทิพย์ ขันสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 ม.ค. 2561
23นางปารดา นาสินเพิ่มครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 ม.ค. 2561
24นายสุทธิโรจน์ บุญชูผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 110 ม.ค. 2561
25นางสมพร วิชัยประเสริฐครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 110 ม.ค. 2561
26นายธวัชศร้อยโพธิ์พันธุ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18 10 ม.ค. 2561
27นายภาคภูมิภูมิศาสตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18 10 ม.ค. 2561
28นางสาววันวิสาห์บุญช่วยเหลือครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18 10 ม.ค. 2561
29นางอภิญญาทับทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18 10 ม.ค. 2561
30นางพรทนาแขพิมายครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3110 ม.ค. 2561
31นายทักษิณอารยะจารุผอ.เชี่ยวชาญสพป.สุพรรณบุรี เขต 111 ม.ค. 2561
32นางสาววารุณีฮานาฟีครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 111 ม.ค. 2561
33นางสมพิศองอาจครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 211 ม.ค. 2561
34นายปิยพงษ์ทิพย์โภชน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 211 ม.ค. 2561
35นางสาวนวลจันทร์กำพลขจรเกียรติครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 211 ม.ค. 2561
36นางสาวรสสุคนธ์สุริวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 211 ม.ค. 2561
37นายวิชัยสุมงคลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ม.ค. 2561
38นางสาวมะลิดาเมตตาคุณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ม.ค. 2561
39นางศุภมาศบรรณสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ม.ค. 2561
40นางวลัยสารบุญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ม.ค. 2561
41นางสาวทิติยาพันธ์ใจธรรมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ม.ค. 2561
42นางสาวแพรวพรรณศรีวิชัยครูชำนาญการพิเศษสพป. น่าน เขต 115 ม.ค. 2561
43นางนภาพรใจตรงครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท15 ม.ค. 2561
44นางสาวณัชช์พรรุ้ง มั่งมีชาญชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 215 ม.ค. 2561
45นางสาวประภัสสร บุญจรัสครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 215 ม.ค. 2561
46นายณรุจน์ธภัทร ชัญพิสิษฐ์กุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 215 ม.ค. 2561
47นางพิชรินทักษิณรอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 2515 ม.ค. 2561
48นางนุชจรีนาเมืองรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
49นางสาวกาญจนาดีแสงครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
50นางสาวเบญจวรรณเสรีวัลลภครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
51นางสาวนวลจันทร์เสียบไธสงครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
52นางสาวเกศสุดาสุพัฒสรครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
53นางสาววิชชุตาถาวรกัลปชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
54นางจินดารัตนานกครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
55นายคณินธิปรัชต์พรหมราษฎร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 416 ม.ค. 2561
56นายสุพจน์แสนเมืองชินครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 416 ม.ค. 2561
57นายปิยวัฒน์ปานด้วงรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1817 ม.ค. 2561
58นายพัลลภศุลีดำรงวุฒิครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1817 ม.ค. 2561
59นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 317 ม.ค. 2561
60นางสาวกฤษณาจันทนามครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 218 ม.ค. 2561
61นางสาวปารีณาบรรจงกิจครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 218 ม.ค. 2561
62นางสาวชุติมาสินธุวานิชครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 218 ม.ค. 2561
63นางกนกวรรณ มูลทองสงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 118 ม.ค. 2561
64นางสาวเพ็ญนภาวิสารวุฒิครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 219 ม.ค. 2561
65นางฉวีราชดาครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 219 ม.ค. 2561
66นางนิรมลทิพมนฑาครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 219 ม.ค. 2561
67นางสาวศิริลักษณ์เหล่าเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 219 ม.ค. 2561
68นางสาวอรวรรณกิ่งแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 219 ม.ค. 2561
69นางสาวจินตนาสุกใสครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท19 ม.ค. 2561
70นางปภาภัสสร์จันทราชครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท19 ม.ค. 2561
71นางสาวพัชรีแซ่เล้าครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท19 ม.ค. 2561
72นางวิลาวัลย์ ศุภพรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1723 ม.ค. 2561
73นายอัศนัย วารีศรีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 423 ม.ค. 2561
74นางโสจิรดาเจริญสุขครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 623 ม.ค. 2561
75นางฐานิฎาจิตติชัยมงคลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 623 ม.ค. 2561
76นายทศพงศ์พีระพฤฒิพงศ์ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 423 ม.ค. 2561
77นายมิตรชัย ชัยสารครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 23 ม.ค. 2561
78นางสาวลาวัล สุบินครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 323 ม.ค. 2561
79นางสาวพรทิพย์ พงษ์กลัดครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 323 ม.ค. 2561
80นางธรรศญา เมืองนาคครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 323 ม.ค. 2561
81นางสาวปริยาณัต พลเกิ้นครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 323 ม.ค. 2561
82นางสาวนิศารัตน์ ฤทธิ์แสนตอครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 323 ม.ค. 2561
83นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพลครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 1723 ม.ค. 2561
84นายไพโรจน์ศรีนิลผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นราธิวาส เขต 123 ม.ค. 2561
85นางสาวลัดดาทองแสนครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 323 ม.ค. 2561
86นายชินกรสุวรรณเวียงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1823 ม.ค. 2561
87นายภาณุพงศ์ลาภเกินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1823 ม.ค. 2561
88นางสาวพิมลพรรณวงศ์บุรุษครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1823 ม.ค. 2561
89นางสกลเสาวรสครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 223 ม.ค. 2561
90นางสาวนริสราโภคบาลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 223 ม.ค. 2561
91นางภาวิณี จารุกาญจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 324 ม.ค. 2561
92นางสาวณัชช์พรรุ้ง มั่งมีชาญชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 224 ม.ค. 2561
93นางสาวประภัสสร บุญจรัสครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 224 ม.ค. 2561
94นายณรุจน์ธภัทร ชัญพิสิษฐ์กุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 224 ม.ค. 2561
95นางสาวนันทกะเครือมาศครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 224 ม.ค. 2561
96นางสาวทิพย์ฤทัยพลไชยครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 224 ม.ค. 2561
97นางสาวธนาภรณ์เนื้อน่วมครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 224 ม.ค. 2561
98นางสาวนพวรรณพิทักษ์จรรยาครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 224 ม.ค. 2561
99นางสาวชโลธรศรีสดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4225 ม.ค. 2561
100นางสุดารัตน์จันทรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4225 ม.ค. 2561
101นางสาวชลิดาสุคนธ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 4225 ม.ค. 2561
102นางสาวชฎาพรรักสัตย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4225 ม.ค. 2561
103นางวรรณภาชื่นนอกครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 4225 ม.ค. 2561
104นางสาววารินทร์ทองฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์25 ม.ค. 2561
105นางเกศรินทร์วงค์จันทาครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 125 ม.ค. 2561
106นางธิดาวรรณสุนิมิตรครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 125 ม.ค. 2561
107นางสาวมณฑิชาแสงสร้อยครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 125 ม.ค. 2561
108นางธนภรประเสริฐสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 125 ม.ค. 2561
109นางสาวพิราภรณ์สุภาโสตครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 125 ม.ค. 2561
110นางสาวประภาภรณ์พลรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 125 ม.ค. 2561
111นายอานนท์ สุดาทิพย์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 425 ม.ค. 2561
112นายอำพร อ้มเถื่อนผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 425 ม.ค. 2561
113นายครองสิทธิ์กิ่งตระการสิทธิ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 226 ม.ค. 2561
114นางพัชรินทร์ฤทัยมาศครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 ม.ค. 2561
115นางสาวภัทรภรมั่นเพ็ชรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 ม.ค. 2561
116นางสาวพิรานันท์ประดู่ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 ม.ค. 2561
117นายสุเทพสุริโยรัตนโนภาสครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 226 ม.ค. 2561
118นางสาวสิริณพัทโคตรบรรเทาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 226 ม.ค. 2561
119นางปุณิกาขันทวิชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 226 ม.ค. 2561
120นางชลดางามเสงี่ยมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 226 ม.ค. 2561
121นายธวัชชัยงามเสงี่ยมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 226 ม.ค. 2561
122นางสาวจิราวัลย์ พิมพ์บาลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 326 ม.ค. 2561
123ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภาฤดี กอผจญครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 326 ม.ค. 2561
124นางกนกวรรณ เย็นใจครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 326 ม.ค. 2561
125นางสาวอัจฉรัตน์ใจกล้าครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 129 ม.ค. 2561
126นางวรรณรัตน์เฉิดฉายครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 129 ม.ค. 2561
127นายชัยวัฒน์มนต์อินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 129 ม.ค. 2561
128นางสาววาสนาทูลเกล้าครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 129 ม.ค. 2561
129นายสมรักเกตุชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 129 ม.ค. 2561
130นางศรัณรัตน์ธนาเตชะสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 129 ม.ค. 2561
131นางสาวกิติยาภรณ์จันดาหงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 429 ม.ค. 2561
132นายอรัญคันธมาศน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พิจิตร เขต 229 ม.ค. 2561
133นางสาวอธิศา สังฆสุบรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 729 ม.ค. 2561
134นางสาวศิริรัตน์นครชูครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 230 ม.ค. 2561
135นางภาวิณี เกษศิริครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1730 ม.ค. 2561
136นายเอกพงศ์บัวพูลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1730 ม.ค. 2561
137นางวิลาวัลย์ ศุภพรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1730 ม.ค. 2561
138นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1730 ม.ค. 2561
139นางสุดารัตน์วัฒนพฤติไพศาลครูเชี่ยวชาญสพป.หนองคาย เขต 230 ม.ค. 2561
140นางณพัทชามนท์อัครชุนันท์ภรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 230 ม.ค. 2561
141นางปรียาภาสกุลศักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 230 ม.ค. 2561
142นายลำเลียงปฏิสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 230 ม.ค. 2561
143นางสาวหนูคิดภูน้ำสีครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 230 ม.ค. 2561
144นางสาวอภินทร์นิชาเอี่ยมสะอาดครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 230 ม.ค. 2561
145นายวิศรุตสมบัตรบุญสวนผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 130 ม.ค. 2561
146นายวันเฉลิมไชยยงค์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 130 ม.ค. 2561
147นางยุพาภรมหัทธนธีรนันท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2131 ม.ค. 2561
148นายสุพจน์ สมเพชร ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 131 ม.ค. 2561
149นางวรรณณิภา ทองธรรมชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 131 ม.ค. 2561
150นางสาวสุภาวดี ชัยดาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 131 ม.ค. 2561
151นางสุภารัตน์ ธรรมสาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 331 ม.ค. 2561
152นายภัทร์กร ศรีเมืองครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 331 ม.ค. 2561
153นางสาวศรีสุดาคำลือครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3431 ม.ค. 2561
154นางเยาวนาฎพรรณานนท์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ร้อยเอ็ด เขต 331 ม.ค. 2561

เพื่อความสะดวกในการจัดรายชื่อผู้เข้าการอบรมแต่ละรุ่น ขอความอนุเคราะห์ผู้ประสานงานแต่ละเขตพื้นที่ส่งรายชื่อผู้สมัครทาง E-mail มาพร้อมกันด้วย