รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 24
ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2560 (คลิกเพื่อดาวน์โหลดราย
ชื่อ) 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 22 วันที่ 23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


– ครูชำนาญการพิเศษ (กำหนดการ รุ่น 149-151) (กำหนดการ รุ่น 152-155)
– ครูเชี่ยวชาญ (กำหนดการ)
– ผอ./รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ (กำหนดการ)
– ผอ./รอง ผอ.เชี่ยวชาญ
 (กำหนดการ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และชำนาญการเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 21
วันที่ 1-8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว)
– ครูชำนาญการพิเศษ (1-4 มิ.ย. 2560)  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)
– ครูชำนาญการพิเศษ (5-8 มิ.ย. 2560)  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)
– ครูเชี่ยวชาญ (1-4 มิ.ย. 2560)  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)
– ผอ./รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ (1-4 มิ.ย. 2560)  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)
– ผอ./รอง ผอ.เชี่ยวชาญ (1-4 มิ.ย. 2560)  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 20
วันที่ 20-23 มีนาคม พ.ศ. 2560 

– ครูชำนาญการพิเศษ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อ)(กำหนดการ)
– ครูเชี่ยวชาญ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อ)(กำหนดการ)
– ผอ./รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อ)(กำหนดการ)
– ผอ./รอง ผอ.เชี่ยวชาญ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อ)(กำหนดการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 19 
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ผอ./รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษ
ผอ./รอง ผอ. เชี่ยวชาญ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ  ครั้งที่ 18
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ผอ./รอง ผอ.
ชำนาญการพิเศษ
ผอ./รอง ผอ.เชี่ยวชาญ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 17
วันที่ 9-12 พ.ค. 2559
– ครูชำนาญการพิเศษ
– ครูเชี่ยวชาญ
– ผอ./รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษ
– ผอ./รอง ผอ.เชี่ยวชาญ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาฯ ครั้งที่ 14
วันที่ 14-17 ธันวาคม 2558 
 

– รายชื่อครูชำนาญการพิเศษ  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)       
– รายชื่อครูเชี่ยวชาญ  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)                  

 – รายชื่อผอ./รอง ผอ. เชี่ยวชาญ  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาฯ ครั้งที่ 15
วันที่ 20-23 ธันวาคม 2558 

– รายชื่อครูชำนาญการพิเศษ  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)
– รายชื่อครูเชี่ยวชาญ  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)
– รายชื่อผอ./รอง ผอ. เชี่ยวชาญ  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 13

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 12

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 11 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 7

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 4