รายชื่อผู้สมัคร

ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อก่อนชำระค่าลงทะเบียน
รายชื่อผู้สมัคร ปี 2560

รายชื่อผู้สมัคร พ.ค. 2560รายชื่อผู้สมัคร เม.ย. 2560
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
865นายภานุวัตรขุนปราบครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ1 พ.ค. 2560
866นางสาวหทัยรัตน์พินโพวงษ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. นครปฐม เขต 11 พ.ค. 2560
867นางจริยพรวงษ์ชูครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 21 พ.ค. 2560
868นางสาวสุกันดา ฟองมีครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 21 พ.ค. 2560
869นายชัยยศชยานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 21 พ.ค. 2560
870นางสาวเจริญรัตน์ รักษ์มณีครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 21 พ.ค. 2560
871นายไพรัชแดงเพ็ชรครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 62 พ.ค. 2560
872นางบุศราแดงเพ็ชรครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 62 พ.ค. 2560
873นางสุจิตรา แสงหิรัญครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 12 พ.ค. 2560
874นางทิชิตา สว่างวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 32 พ.ค. 2560
875นายจักรพงษ์ภูจริตครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ2 พ.ค. 2560
876นางสาวประกายบำเรอครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ2 พ.ค. 2560
877นางสาววิภาดาเศษบุบผาครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ2 พ.ค. 2560
878นางสาวญดาธนาไสยครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ2 พ.ค. 2560
879นายทินกรขาทองผอ.เชี่ยวชาญสพป. ขอนแก่น เขต 12 พ.ค. 2560
880นางพิลาพรวิชาดีครูชำนาญการพิเศษสพป. ขอนแก่น เขต 12 พ.ค. 2560
881นางนิภา นวลขาวครูเชี่ยวชาญสพป. นครศรีธรรมราช เขต 43 พ.ค. 2560
882นางสาวปาริชาติบุญมีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 183 พ.ค. 2560
883นายอานนท์รุ่งโรจน์สารทิศครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 183 พ.ค. 2560
884นางพัชรินทร์สวนใต้ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 183 พ.ค. 2560
885นายภีมม์ยศเทียมครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 183 พ.ค. 2560
886นางสาวพัชรีคล้ำจิตครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 10 3 พ.ค. 2560
887นางณพิชญาเพชรพิมลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 84 พ.ค. 2560
888นางสาวฐิติรัตน์รูปสมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 84 พ.ค. 2560
889นางสาวปัทมาสกุลนครครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 14 พ.ค. 2560
890นางวันวิสาดีจริงครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 44 พ.ค. 2560
891นางนภาพรเกาะทองครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 44 พ.ค. 2560
892นายวัชรวีร์ธีระเดชโชติรอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 24 พ.ค. 2560
893นายไพฑูรย์สีสังข์รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 24 พ.ค. 2560
894นาวสาวกมลทิพย์สุรสินธุ์รอง ผอ. เชี่ยวชาญสพม. เขต 24 พ.ค. 2560
895นายอนันต์สะสมทรัพย์รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพป. นครปฐม เขต 24 พ.ค. 2560
896นายเจนเกิดโพชาผอ.ชำนาญพิเศษสพป. นครปฐม เขต 24 พ.ค. 2560
897นางสาวนิตยนันท์อัครวรรณโรจน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. นครปฐม เขต 24 พ.ค. 2560
898น.ส.จริยา เลิศหทัยดีครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 14 พ.ค. 2560
899น.ส.ชุลีพร มนต์ประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 14 พ.ค. 2560
900นายวิศวกร ชัยเชิดชูครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 14 พ.ค. 2560
901นายธิติ วงษ์เส็งครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 4 พ.ค. 2560
902นางสาวลำยอง พานแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 4 พ.ค. 2560
903นายอนุพงศ์ โตเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 4 พ.ค. 2560
904นายเอกพจน์ โพธิวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 24 พ.ค. 2560
905นางสาวปวีณาคงไชยโยครุชำนาญการพิเศษสพป. เพชรบูรณ์ เขต 34 พ.ค. 2560
906นางรัตนาภรณ์สัธธานันท์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต104 พ.ค. 2560
907นายสิงหาณุกูลพูลสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 104 พ.ค. 2560
908นางพรทิพย์มาระสินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 104 พ.ค. 2560
909นางสาวอำไพวรพลครูเชี่ยวชาญสพป. ชัยภูมิ เขต 14 พ.ค. 2560
910นายยงยศศิริสัมพันธ์ครูเชี่ยวชาญสพป. นครสวรรค์ เขต 15 พ.ค. 2560
911นางสาววรางคณา วัฒนพานิชครูชำนาญการพิเศษระยอง เขต 15 พ.ค. 2560
912นางดวงรัตน์ชิตเจริญผอ.เชี่ยวชาญสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
913นางกมลทิพย์วงศ์โชติพิชัยครูเชี่ยวชาญสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
914นางสาวกนิษฐาสนลอยครูเชี่ยวชาญสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
915นางสาวพัชรินทร์คะเสนาครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
916นายสมคิดสมดีครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
917นางสุชาดาจันทร์เขียวครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
918นายสัณห์ชัยแดงมณีครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
919นายสันติพึ่งน้ำครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
920นางกมลรสแสนสามารถครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
921นางเกตุสุรินทร์ปกิรณะครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
922นายร้อยเอ็ดเจริญนางรองครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
923นางจารุวรรณยุทธหาญครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
924นางวันเพ็ญรัตนอนันต์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
925นางสาวณัฐชยาพรพิทักษ์โสธรสสกุลครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
926นางสาวบุษบาทาทองครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
927นางสาวณัฐกานต์ภูห้องไสยครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
928นายอนันต์หละกะเต็มครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
929นางสาวมาลัยพรพันทองครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
930นางจิราภรณ์โพธิสอนครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
931นางสุรารักษ์ระกาศรีครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 25 พ.ค. 2560
932นางสาวสุพัตราสิงห์สถิตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. เลข เขต 35 พ.ค. 2560
933นางสาวออระดีแก่นกงพานครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธานี เขต 45 พ.ค. 2560
934นางกัลยกรอุดมไพรครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธานี เขต 45 พ.ค. 2560
935ว่าที่ ร.ต. อนนท์ภูพันนาครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธานี เขต 45 พ.ค. 2560
936นายคำมุขวิชาผงครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธานี เขต 45 พ.ค. 2560
937นางสุพรรณต้นแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธานี เขต 45 พ.ค. 2560
938นายรวมพลหมั่นวิชาครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธานี เขต 45 พ.ค. 2560
939นายอัชชพลถาวรวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธานี เขต 45 พ.ค. 2560
940นางนงนุชมีบุญครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 25 พ.ค. 2560
941นางสาวแขนภาสีนะทิพย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 25 พ.ค. 2560
942นายจักษวัฏปานกลางครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 25 พ.ค. 2560
943นางพัชรินทร์เจริญรัศมีโสภาครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 25 พ.ค. 2560
944นางยุพินหลวงสอนครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 15 พ.ค. 2560
945นางสาวสภาพรไผโพธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 15 พ.ค. 2560
946นางสาวกชกรยอดเมืองผอ.เชี่ยวชาญสพป. ตาก เขต 25 พ.ค. 2560
947นางสาวศรัญยาจันทรางกูลครูชำนาญการพิเศษสพป. ตาก เขต 25 พ.ค. 2560
948นางธนพรกองคำครูชำนาญการพิเศษสพป. ตาก เขต 25 พ.ค. 2560
949นางยุพินสุขมาครูชำนาญการพิเศษสพป. ตาก เขต 25 พ.ค. 2560
950นางสาวอรุณพงสะพังครูชำนาญการพิเศษสพป. หนองบัวลำภู เขต 25 พ.ค. 2560
951นางสาวรุจิรัตน์รุ่งหัวไผ่ครูชำนาญการพิเศษสพป. ลพบุรี เขต 15 พ.ค. 2560
952นายนิรัญผิวผาครูชำนาญการพิเศษสพป. สุมทรปราการ เขต 25 พ.ค. 2560
953นางจินดาบริรักษ์ครูเชี่ยวชาญสพป. สงขลา เขต 15 พ.ค. 2560
954นางพิมพรผดุงเวียงครูชำนาญกาพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 25 พ.ค. 2560
955นายเฉลิมชัยเพชรชาติผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุทธยา เขต 29 พ.ค. 2560
956นางสาววรพรรณเอมเอี่ยมครูชำนาญการพิเศษสพป. สุโขทัย เขต 2
957นางสาวกรนิกาคุ้มสาครูชำนาญการพิเศษสพป. สุโขทัย เขต 2
958นายสมปองสมบุญศรีครูชำนาญการพิเศษสพป. บุรีรัมย์ เขต 3
959นางวรรณี รักไทยครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
960นายอัครินทร์ วรนันท์นลินครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
961น.ส.พิมพ์ใจ เกตุการณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
962นางพนิดา สายสุพรรณครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
963นางบุญเรือง ถ้ำมณีครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
964น.ส.บุญรัตน์ สุขสบายครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
965น.ส.ปัทมา สุขสบายครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
966น.ส.เทพธิดา กลีอิ่มครูชำนาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต 1
967นางชนานันท์ อุ่นเป็งรอง ผอ. เชี่ยวชาญสพม. เขต 36
968นางสาวปทุมรัตน์ คำแสนรอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 36
969นายชัยวิชิตยี่สารพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
970นางสาวสุกานดานาคพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 1
971นายมุจลินทร์ปานสวัสดิ์ผอ. ชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 1
972นางพิจารุณี เจริญชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 111 พ.ค. 2560
973น.ส.พชรพรรณ ธีรทยากรครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
974นายศุภกิจ อินทรวิเศษครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
975นายวสันต์ จันทะชุมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
976น.ส.อุมาพร นิลพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
977นางวนิดา บุญเกษมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
978นายต้นศักดิ์ ศรีสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 2
979นายปรีชา วิเศษสงวนครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 2
980นางสาวใบเฟิร์นรัตนสร้อยครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
981นางสาวสุรีรัตน์บุญเชิดครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
982นางสาวอรพรรณศรีวงค์ษาครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
983นางณิชาภัทรงาเจือครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
984นางสาวปาณิสราปานทีครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด
985นายธีรพลเพียรเพ็งครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
986นางสาววราภรณ์มะแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
987นางสาวนงลักษณ์สุนทรวิเศษครูชำนาญการพิเษ สพป. ตราด
988นายนัฐพลนพเก้าผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
989นางสาวรัตติกาลสรวมชีพครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
990นายเกริกทิวัตถ์หาญกุดเลาะครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
991นายประชา สงเคราะห์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1
992นายสุพจน์ สุนนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1
993นางศศิสร บุญสุคนธกุลครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1
994นายกัลป์ชัชชัยทฤฆายุครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 33
995นางสาวดวงเดือน สายทนครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 17 พ.ค. 2560
996นางนิยม กิมานุวัฒน์ครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 217 พ.ค. 2560
997นางอรวรรณ เกตุประยูรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 217 พ.ค. 2560
998นางศิรกาญจน์ ฉายปานครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 217 พ.ค. 2560
999นางรัตนา อนันตชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 217 พ.ค. 2560
1000นางนภาพร แสงฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 217 พ.ค. 2560
1001นายนิพนธ์ อนันตชาติผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 217 พ.ค. 2560
1002นายวีระกานท์ ศรีสมัยผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 217 พ.ค. 2560
นางศมาภรณ์ อุบลบานผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางพรรณี ธนกรชัยมงคลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางสาวพัชรินทร์กงประโคนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวปัญชลีธีรสถิตย์ธรรมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางจิระนันท์ทองขาวครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายณัลทวัฒน์พิมพ์สกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวกัลยาโอสถผสมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายอวะสันบรรจงปรุครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาววิยะดานิกรกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวสุมาลีศรียาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวดวงนภาอินทรศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายณธรอรุณเวสสะเศรษฐครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายสนธยาบุตรวาระครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางปราณีมิตรยอครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางพิมลพรรณบุญถนอนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
ว่าที่ ร.ต. ศิรวิชช์พุดพรมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายขุนศึกสวนม่วงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางอรกัญญาบังคมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายสะสมพงษ์ศิริครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวเสาวลักษณ์สุขประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
นางสาวศุภิสราสงวนชมครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
นายมาโนชคงเมืองครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
นางสาวสุดารัตน์ปานแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
นางสาวสุพัตราอ่ำเอี่ยมครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
นายมงคลวัฒน์ดีโนเบรกาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวนัฐฎ์ธปภาหมายพาณิชย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวกรรณิการ์เฮงสกุลวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายอรรถพลวงศ์บุปผาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางโชติกาครอสส์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวเพ็ญรัตน์เกษมจิตต์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวมณีวรรณล้นล้ำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวจันทร์จิราพรมมาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางปวีณ์นุชไวทยานันท์กุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายตระกูลเกียรติกิตติพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายเอกวินดินโคกสูงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายชัชวาลย์ใหม่สวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวดวงเดือนชัยมีแรงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวพิมพ์ญาดาศิรรัฐพรวัฒนาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายธวัชชัยคชาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวกัญญาพรรณนาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวจันททาจำปีกลางครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางยุภาพรเปรมกมลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
น.ส.อัจฉรา ทองเพ็งครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางมณีรัตน์ วิจิตรบรรจงครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางปุญญิสา เจนสมุทรครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
น.ส.ปัญจมา เจริญวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
น.ส.ประภาพร วิทยาคมผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นายธิติ สวนแก้วรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
นางธันยะวีร์ ค้าขายครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1
นายณัฐชา ทัศนิยมครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1
นางสาวอรุณี อุดหนุนครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1
นางสาวณัฐนันท์ ทองสุพรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1
นางสาวกัลยกร ธงชัยธนะกุลครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1
นายปรัฃญ์ รอดระหงษ์รอดระหงษ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
นางพีรญา นิลผายครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 17
น.ส.ศุภกัญญา ทวีผลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
นางรุ่งรัตน์ เขียวแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.ลลิดา กูลนราครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
นางกัญญาภัค ทองศรีสมบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
นายวาทิน สิทธิถาวรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
นายวันชัย พละราดครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.ปริศนา พิมพ์ช่วยครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.มัทรี ขนรกุลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.ปราณี เข็มทองครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.ลลิดา สมศรีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.กนิษฐา สนั่นเอื้อครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.ปัทมา อนันต์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.เกษร ฉิมพาลีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
นายพละชัย ปราสาทศรีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
น.ส.ยุพดี ฤทธิ์ไธสงครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 17
นางสาวศิริวรรณตุ้มวารีย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธารี เขต 1
นางสาววราพรสุภากิจครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธารี เขต 1
นางกมลานีภูขยันครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธารี เขต 1
นางสาวสุพรรณีใจบุญครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธารี เขต 1
นางสาวประภาศรีแสงโยจารย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธารี เขต 1
นางนฤมล สิทธิพงษ์ครูเชี่ยวชาญสพป.สงขลา เขต 2
นางสาวนิสารัตน์ ฤทธิ์แสนตอครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นายดวงเด่น เหมาะสมานครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นางสาวกัญญาณัฏฐพันธ์ผลไร่ครูชำนาญการพิเศษสพป. นครนายก
นางสาวสุนีย์บุญเฉลียวครูชำนาญการพิเศษสพป. นครนายก
นางสาวกัญญณัชบุญเฉลียวครูชำนาญการพิเศษสพป. นครนายก
นางสุวิมลพลอยแหวนครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นางสาวพัชรียาอินทองครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นางสาวทัศนีย์เจ็ดจำลองครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นางรัจจนาพงษ์ขยันครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นางสาวลำปางเกตวัตร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นางกนกพรเมโฆครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นางสาวษุภนุชทะนันไธสงครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นางสาววิลาวรรณตุพิมายครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นายมนตรีประทุมวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นายพิชัยธนะทรัพย์ทองครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นางสาวสกุณาสร้อยกูลครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 1
นายปราโมทย์คชเสนีย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นางจงถนอนจำนงค์จิตรครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 6
นางปริญญาภรณ์บุษบากรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นางวราภรณ์ขวัญนอนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นายโชคชัยชุมสาชัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นายปราโมทย์สุขสำราญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นายอาณิตสมุทรเพรียวครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1
นายบัณฑิต สอนสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1
นางสาวกัลย์ธีรา จัตุลี้ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1
นางวันดีฉิมอ้อยครูชำนาญการพิเศษสพป. นครปฐม เขต 2
นางสาวกชนุชนางามครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางอรวรรณสอนเผือกครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจินตนาบัวขาวครูชำนาญการพิเศษ
นางปุณณนุชศรีโสภาครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ ร.ต. หญิงกุลริศาวงษ์ภักดีครูชำนาญการพิเศษ
นางมนัสนันท์มงคลสุขครูชำนาญการพิเศษ
นายณัฎฐ์สาแก้วครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเมษาศิลป์เนื่องจำนงค์ครูชำนาญการพิเศษ
นายวีระชัยประสาทศรีครูชำนาญการพิเศษ
นางนาฏยาสุวรรณกิจเจริญครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเดือนรุ่งน้อยกมลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายสายัณห์ กลิ่นชาติครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1
นายจักรีพล มะมุลิลาครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1
นายสิทธิกร เผ่าเผด็จการผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1
นางสุนิสา ศรีอินทร์ครูชำนาญการพิเศษพป.ชลบุรี เขต 1สพป.ชลบุรี เขต 1
นายฐกฤต ปิจจะโรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นางสาวทัศนีย์ เศษรักษาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นางสาววีรยา นากสุกครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นางสาวศุทธินี สุขอยู่ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นางสาวกนิษฐา แซ่โง้วครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นายสุพล พานรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นายวีรวุฒิ เกตุจำนงค์รอง ผอ. ชำนายการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นางสาวเดือนเพ็ญ ยิ้มลมัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นายนนทกร ตันเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นางปัญจา อินรีย์ครูเชี่ยวชาญสพป. ชลบุรี เขต 3
นางชนกนันท์ จิตประพันธ์ครูเชี่ยวชาญสพป. ชลบุรี เขต 3
นางธัญยภรณ์ ธนโชคสิริธานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 1
นางญาดา ถนัดสอนครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 1
นางวันนา อินทร์นอกครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 1
นางณัฐรินีย์ศิลาแยงครูชำนาญการพิเศษสพป. ขอนแก่น เขต 4
นางเบญจพรศรีโคตาครูเชี่ยวชาญสพป. ขอนแก่น เขต 4
นางสาวศิริลักษณ์ขจรครูชำนาญการพิเศษสพป. นครนายก
นางวรวรรณสุริย์ฉายครูชำนาญการพิเศษสพป. นครนายก
นางวลีรัตน์สืบมาครูชำนาญการพิเศษสพป. ขอนแก่น เขต 2
นายชูรัฐระหว่างบ้านผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 10
นายสุนทรนาศรีครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 13
นางพยอมธัญรสครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 13
นางรัตนาภรณ์ลัธธนันท์ครูเชี่ยวชาญสม. เขต 10
นายสิงหาณุกูลพูลสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญสม. เขต 10
นางพรทิพย์มาระสินครูชำนาญการพิเศษสม. เขต 10
นายณัฐวุฒิเล็บครุฑครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 2
นางศุภวรรณสิงห์ยะบุศย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 2
นางสาวิตรีวุฒิสารครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 2
นางศรีสมรแสงชมภูครูชำนาญการพิเสษสพป. ชัยภูมิ เขต 2
นายเจริญสรณ์บุญสุขาอัครพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 2
นางยุภาฝั้นแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 2
นายยรรยงชาติชำนาญครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 2
นายเอกพลอินทรชัยรอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2
นายธีรวัฒน์เลื่อนฤทธิ์รอง ผอ. เชี่ยวชาญสพม. เขต 2
นางสาวสมหมายสว่างเนตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2
นายปรัชญ์รอดระหงษ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางพีรญานิลผายครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 17
นางสาวศุภกัญญาทวีผลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางรุ่งรัตน์เขียวแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวลลิดากูลนราครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางกัญญาภัคทองศรีสมบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นายวาทินสิทธิถาวรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นายวันชัยพละราดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวปริศนาพิมพ์ช่วยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวมัทรีขนรกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวปราณีเข็มทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวลลิดาสมศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวกนิษฐาสั่นเอื้อครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวปัทมา

อนันต์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวเกษรฉิมพาลีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นายพละชัยปราสาทศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวยุพดีฤทธิ์ไธสงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นายสมปองศรีทองผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. กาญจนบุรี เขต 2
นายบุญช่วยเสลาลักษณ์ผอ. ชำนาญการพิเศษสพป. กาญจบุรี เขต 2
นางสาวกชกรพัฒเสมาครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 2
นางนิธินันท์จันทร์คำผอ. ชำนายการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
นายสุมิตรสีมาพลครูชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 1
นายสุวิทมหานิยมครูชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 1
นายเสรีดั้งขุนทดครูชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 1
นางสาวละมัยศรีพลทีครูชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 1
นางสาวลัดดาบุญเนตรครูชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 1
นางสาวนพวรรณชุบไธสงครูชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 1
นายวุฒิชัยจำปาหวายผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 1
นายสุพัฒน์สารพันธ์ผอ. ชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
นางกัญญารัตน์อุทัยรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป. บุรีรัมย์ เขต 3
นางจุฑารัตน์แตงพรมครูชำนายการพิเสษสพป. บุรีรัมย์ เขต 3
นางสาววรรณลีพูลสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 26
นางสาวหอมจันทร์คงชนะผอ.เชี่ยวชาญสพป. อยุธยา เขต 2
นางวาสนามะณีเรืองผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 2
นางสาวจินตนาโกสโลดมผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 2
นางสาวอัญชลีมงคลแท้ครูชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 2
นางจิตติมาก๋าทองครูชำนาญการพิเศษสพป. ลำปาง เขต 2
นางศศิญาวรรณศรีครูชำนาญการพิเศษสพป. อุทัยธานี เขต 1
นางสาวรุ่งรัตน์เกิดกองครูชำนาญการพิเศษสพป. อุทัยธานี เขต 1
นายยศพลโพทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 41
นางสาวรัชนีแข็งสาริกรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 41
นางเนตรดาวคำวงศ์วาลย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 41
นางสาวพนารัตน์บุญยืนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 41
นางสาวณิชชธัญชัยฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 41
นางสาวปราณีพนารินทร์ครูชำนาญการพิเศาสพป.นครราชสีมา เขต 7
นางสาวสุขจิตามัฐผาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวสงกรานต์ดำรงค์ไทยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวทัศน์ชกรานต์ปานสุขครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวมณีศรสมใจสระแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวฑัณฑิกาโพธิ์คำครูชำนายการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 1
นางวรุฬรัตน์ภัทรกุลบดินทร์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.สระบุรี เขต 1
นางมะลิวัลย์โสภาเลิศครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 20
นางพรพรรณ จันทร์พราหมณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 1
นางสาวธนภัทรจีรพรชัยครูชำนาญการพิเศษสพป. นครนายก
นางสาวสุพิชฌาย์เลาหะพานิชครูชำนาญการพิเศษสพป. นครนายก
น.ส.ธิดารัตน์ สมศรีคานครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 119 พ.ค. 2560
นางสาวปิยรัตน์ศรีบรรเทาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 3
นางภาวินีเขาแก้วผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 3
นายวีรชิตพงศ์พิศษอ่อนครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 41
นางสุธีราคุณมีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายสมโภชอินทปัญญาผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายจรูญทองอินทร์รอง ผอ.ชำนาญการพิเสษสพม. เขต 7
นางสาวเอมิกาเภาคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายประทีปสัมโยครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 2
ว่าที่ ร.ต.ขจรศักดิ์สัมโยครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 2
นางโสมวรรณเปลี่ยนบำรุงครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 2
นายพิศาลสุดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 2
นางมลฤดีสุดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 2
นายบุญนาคกำนอกผอ. ชำนาญการพิเศษสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นายคุปตพงศ์หนูประสงค์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ยะลา เขต 1
นายนัฐพลสุริรัมย์รอง ผอ. ชำนษยการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 1
นายณภัทร์สกุลปัญญาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 37
นางสาวอัญรินทร์ฉัตรโชติวรกิตติ์ผอ. ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 37
นายสมชายนาคนัดผอ. ชำนาญการพิเศษสพป. นครนายก
นางอารดาสิงหวิบูลย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวอรพินปุณวัฒโฑครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวเสาวลักษณ์สกุลรักษาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางนัยนาบุญเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสุมณฑิราเกิดสว่างครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสิริภัทรเถลิงพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสุวภาพเวชสุทัศน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวนพมาสโรตมนันทกฤตครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาววิชุดาคำดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางเกศราภรณ์เทพแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายเทวัญนราธาราครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสำลีนราธาวาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวชฏาพรจิตมงคลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวเนาวรันต์เข้มคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางอาภรณ์นาถาพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวสุกัญญานวนบริบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางรุ่งนภาบุญสอนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายธีระยุทธแสงสุริยจันทรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นาสาวมะลิวัลย์ขอบบัวคลี่ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวศิรินัคมนศิริมณีวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายสุรศิษฏ์ เกียรติธนกูลผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 1
นางสาวสุนิสากินนอนครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 722 พ.ค. 2560
นางจิตตวดีเตียตรงจิตรมั่นครูเชี่ยวชาญสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 122 พ.ค. 2560
นางมณีรัตน์เขตขันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 122 พ.ค. 2560
นางเอื้ออารีย์ศรีมาลาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นางพิมพ์ใจภิรมย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นางศรีสมบัติอินทร์ทองคุ้มครูเชี่ยวชาญสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นางสาวอรทัยวิจิตรวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นางเปรมฤดีวงศ์ษาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นางเวียนนีกิติทรัพย์กาญจนาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นายนิรุตเจริญสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นางประไพวรรณ โพสาวังครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นายสันติ แสวงทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางสุดารัตน์ รักษาวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นายเศรษฐศักดิ์ พรมชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางรุ่งนภา คำต่อครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางทิพสุคนธ์นามมะณีครูชำนาญการพิเศษสพป. สกนนคร เขต 2
นางสาวอนุสราคุ้มสมบัติผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรสงคราม
นางสาวชาลินีสิริรัชดากุลพรครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรสงคราม
นางสาวสาครคุณชื่นผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรสงคราม
นายไพล๊อตบุศราคำผอ.เชี่ยวชาญสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางสาวณัฐฎ์นันท์นามศรีฐานครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 20
นางเบญจลักษณ์ ไสยะแพทย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นางรุ่งฤดี แคล้วคลาดครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1
นางสาวฐิดาภรณ์เพ็งหนูผอ.เชี่ยวชาญสพป. นครปฐม เขต 2
นางสุกัญญาเวฬุวันครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายธวัชชัยสายอาจครูชำนาญการพิเศษสพม เขต 7
นายพรเทพจันยิ้มครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายไกรประสิทธิ์พันสอาดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายรัฐพงศ์สีแสดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายพิชิตคำพลงามครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางปฐวีกานต์ปริธรรมมังครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวธิตาพรสุรวิทย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายชนินทร์วงษ์สกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวไพรินทร์พาระตะครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายดังตะวันขันธ์ศิรินุกูลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายมงคลเกตมณีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายนิคมพรมณีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวสุรีย์พรศรีเผือดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวสุทธิรัตน์บันดาลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางสาวอุมาพรเขาสถิตย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายณพดลกองทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นายไพศาลหนอกกระโทกครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางอัญชลีงามขำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางธนนันท์ภัคดีพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 7
นางพัชนี โอษาติมากุลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 1
นางรัตนาภรณ์ เตปินตาครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 2
นางศริญญา เป้าภาระครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 2
นางสาวพรกมล ช้างเปียครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 2
นางสาวดวงเดือน สายทน สายทนผอ.ชำนาญการพิเศษสระแก้ว เขต 1
นางสาวฐิติรัตน์ พรทิพย์วิวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 1
นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1723 พ.ค. 2560
นายวสันต์ กิ่งพลอยเดิมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17
นางสาวนภัสวรรณอุฤทธิ์ผอ.เชี่ยวชาญกศน.พิจิตร
นายโชคชัยศรีรักษารอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นายปราโมทย์เจริญสลุงผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 5
นางจิรัฐิติกาลเจริญสลุงรอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 5
นายเผด็จสุพันธนาผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 5
นายเนลวัฒน์กิ่งสุวรรณพงษ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางสาวกาญจนากันหาภัยรองผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางเพ็ญประภาบุญศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางบุปผาใจดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางจารุวรรณยังรักษาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 5
นางลภัสดาอินทร์บำรุงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางสกาวรัตน์หนูสลุงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางใจทิพย์อนันต์สลุงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางสาวจันทร์จิราบุญแท่งครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางชุติมากีรติมาพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางสาวกมลทิพย์ทองเย็นครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางสาวจารุวรรณพันธ์แสนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นายณรงค์วิทย์ชั่งใจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นางปิยาภรณ์แสงนาคครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5
นายพิเชษฐเกษวงษ์รอง ผอ.ชำนาญาการพิเศษสพม. เขต 5
นายวีระพงค์ เอมโกษาครูชำนาญการพิเศษสพป.ราชบุรี เขต 2
นายจีระพงษ์ วิจิตรจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 2
นางสาวปริยาณัต พลเกิ้นครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
นายบุรีรัตน์สว่างศรีครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
นางสาวสุวภาเรื่องศิลป์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด
นางสาวชินานันท์พลแพนครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
นางปิยะวดีศรีเงินครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด
นางวัลลิกาแก้วขจรผอ.เชี่ยวชาญสพป.ปราจีนบุรี เขต 1
นางสุดาพันธ์ธรรมผอ.เชี่ยวชาญสพป.ปราจีนบุรี เขต 1
นางสาวชัญญ์ชญามุ้งบังผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1
นางมณีนุชเข็มลายครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1
นางพรชนก เดชาทยานันทน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวชนิตว์พร ชมกลิ่นครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวนุชจณี ดรลาดพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวอรพินท์ ชื่นชอบครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวอมรพันธ์ สำเภาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางศรินยา ธนกิจไพสิฐกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวพิมพ์วรี มุณีรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางรัชนีกร แมดพิมายครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาววิไลลักษณ์ ชาญวิเศษครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
นางอุบล จรูญศรีโชติกำจรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
นางสาวพัชรา วณิชชากรสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
นางสาวสร้อยสุนี ไชยศรีษะครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
นางปัทมาพร ศรีกำพลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
น.ส.สุกานดา รอดสุโขครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางสาวบังอรชาวน้ำอ้อมครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1
นางวิไลออกกิจวัตรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 10
นางสาวกษมาพรทองเอื้อครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 10
นางสาวปิยะพรไพรทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 10
นางสาวเรวดีมากศรทรงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 10
นายปราโมทย์บุญสมนึกผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1
นางนพรัตน์สายบุตรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1
นางนาตยาภูครองตาครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1
นายเลอศักดิ์ไชยวงศ์วัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27
นางจารุวรรณสุทธิประภาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27
นายสมชายมียินดีผอ.เชี่ยวชาญสพป. นครปฐม เขต 1
นายศุภฤกษ์ชูพินิจครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 2
นายภูริพานทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 30
นางสาวนราภรณ์ดวงมณีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 30
นางคนึงนิตย์เกตุเอี่ยมครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 10
ว่าที่ ร.ต.เฉลิมรัฐติ่งอ่วมผอ.ชำนายการพิเศษสพป. นนทบุรี เขต 2
นางสาวจิตรวีวงษ์ดีครูชำนาญการพิเศษสพป. นนทบุรี เขต 2
นางสาวชมพูนุทสนสกุลรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สอ.หญิงพรพิไลศิริวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 37
นางจินตนาแก้วตาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 37
นายธีระศักดิ์เอี่ยมสะอาดผอ.เชี่ยวชาญสพป.นครปฐม เขต 1
นายวรชาติร่มรื่นครูชำนาญการพิเศษสพป.มหาสารคาม เขต 2
นางอนันดาไชยกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 16
นางสาวนันทกาบริบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง
นางสุกัญญานาคสัมฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง
นายรัธพลแสงประพาฬครูชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง
นายจีระพงษ์ วิจิตรจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 2
นายสมพงษ์ นาคเสนครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 2
นายภานุวัฒน์สิงห์หาญผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 1
นายประจักร์ราทะวงค์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 1
นายปิติชายตันปิติผอ.เชี่ยวชาญสพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางพรปวีณ์แซ่ลิ่มครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวอำไพสายชลครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาววัลยาบุตะเขียวครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางรินทร์จิราชัยพรธนาวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวนิชพรนาคสมบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวพวงชมพูพันธุวรครูชำนาญการพิเศษสพป. บึงกาฬ
นางสาววิริยะรัตน์ร่มวาปีครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ
นายสิริณัฏฐ์ประจิมทิศผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ
นายมงคลภาคภูมิผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ
นางสาวฉันทนาสุนิธีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 3
นางสาวศุภกานต์สังข์สอนครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี
นางนิสาชลแย้มนุ่นครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี
นางอัญชลี จิตบรรจงครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 พ.ค. 2560
นางทับทิม กุณโฮงครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางอารีย์ พัชรนฤมลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางนิศารัตน์ พานทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางสาวเยาวภา เพ็ชรรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 2
นางสาวนิตยาร์ สโมสรครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1
นายธีรศานติ์ ภาสดาครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1
นางสาวศศิประภา ถักมีครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1
นายชาติภาณุพงศ์ ทิพย์โอสถครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1
นายเสกสรร สุขเลิศครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 2
นางนิลาวัลย์ สันตะศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 2
นางอาภาศิริเพชรพระรักษาครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด
นางสาวกัลยาภรณ์อุดคำมีครูชำนาญการพิเศษสพป.ระนอง
นายเอกบรรจง บุญผ่องผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 18
นางสิริมา บุญชูบุญชูครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 18
นายอภิวรรธน์ บุญทองดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นายวัชราวุฒิ อุ่นจิตต์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวนันทา ศรีแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวภีมภา ลอยวิเวกครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางเยาวภาผิวขำทองดีครูชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 2
นางสาวสถาพรสัมโยครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 1
นางเกษมไม้คงครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 2
นางสาวปัญญาพรศรีประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 2
นางอรุฯวรรณพิทยาวิวัฒน์กุลครูชำนษญการพิเศษสพป. นครราชสีมา เขต 4
นางมารินปัจฉิมครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี
นางชวพรสุวรรณภูมิครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี
นางกรรณิกาเกียรติงามครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี
นางสมหมายแสนเสริมครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวพิทย์ธิดา พิทยสกุลรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 25
นายพรอนันต์ มาตย์สร้อยรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 25
นายบรรลือศักดิ์ จันทร์ดีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 25
นายปรีดา ตรีธวัชรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 25
นางกนกพรดวงยิหวารอง ผอ.ชำาญการพิเศาสพม. เขต 6
นางสาวเยาวธิดาเสี้ยวเส็งครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นางสาวมาลัยปูผ้าครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นายสัญญาศรีสุลัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นางสาวศรันย์รัชต์บุญญานุรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นางกุมารีอุดมดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นางสาวภรทิพย์บุญจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6
นางสุพัตราพนมมาศครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 1
นางจำลองสุขแก้วผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
นางสาวนาวินจินโจครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
นางสาวเพลินจิตรตอรัมย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
นางกานดาอาจวิชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
นางสาวอุบลวรรณขันแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
นายสันต์สงวนสุขผอ.เชี่ยวชาญสพป.ปราจีนบุรี เขต 1
นางสาวกนกกาญจน์แสงทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวโสภาเชื่อมทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวสิรินพรประวีณานุสรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวพัชรีสิริวัฒนาศาสตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางบังอรนิลเนตรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางสาวพรรษกรโพธิ์ยาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18
นางพงษ์จันทร์ปานพรหมครูเชี่ยวชาญสพป. สงขลา เขต 3
นางชุติมาเพชรหนูครูเชี่ยวชาญ สพป. สงขลา เขต 3
นายภานุกรนิ่มดวงครูเชี่ยวชาญสพป. สงขลา เขต 3
นางพัชรีแซ่สุ้นครูเชี่ยวชาญสพป. สงขลา เขต 3
นายภราดรสติดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด
นางสาวเกษสุนีย์สายแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นางพิชวีร์ นามแดงครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นางสาวสวิตตา ประเสริฐสารครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นางสาวปริยากร ศรีแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นายกมลเพ็ชร แคนติครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นางสาวรุ่งทิวา หลักกระโทกครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นางณิชาพัฒน์ เพ็ญครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นางนาวียา ศิริพันทะครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นายสถาพร พวงแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นางณัชญ์วรัญ บุญมากครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นายวีรศักดิ์ เถาหมอผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นางนิลุบล ประดับพรผอ.เชี่ยวชาญสพป. ชลบุรี เขต 3
นางสาวณิชาทิพย์ ดิษฐ์อาริยะกูลครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 3
นางกรุณวดี โคตรเครื่องผอ.เชี่ยวชาญสพป. ชลบุรี เขต 3
นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่มผอ.เชี่ยวชาญสพป. ชลบุรี เขต 3
นางสุภาพไฝสัมฤทธิ์รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 38
นางสาวสุนันทินีสุขสวัสดิ์รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 38
นายชัยพลจำปาครูชำนาญการพิเศษสพป.มุกดาหาร
นายณัฐชัญยืนยงครูชำนาญฏารพิเศษสพป.มุกดาหาร
นางสาวภัชรพรเจดีย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก
นางดาหวันคำวัจนังครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก
นายอริยวัตณ์ จันแดงรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 14
นายปฏิญญาไตรพรหมผอ.เชี่ยวชาญสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นายอนันต์ นุสนธ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ
นางณพสร สิทธิเวชครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
นางเบญจลักษณ์ไสยะแพทย์ครูชำนาญการพิเสษสพป. ชลบุรี เขต 1
นางรุ่งฤดีแคล้วคลาดครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 1
นายปิยะชาติเศวตร์ผอ.เชี่ยวชาญสพป. ชลบุรี เขต 1
นางสาวบุษบาจุฑาเพ็ชรครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 1
นางโสภนาไวเรียบครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 1
นายอาทิตย์พัดยนต์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 3
นายเนื่องโตเขียวผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 3
นายอนุสิษฐ์จันทะกูฎผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.เชี่ยงใหม่ เขต 6
นางฐิติรัตน์วงศ์วาสน์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
นายกิตติศักดิ์สรรพวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
นายณัฐวุฒิประเสริฐศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
นายบุญนาคไชยศิลป์ครูชำนาญการพิเศษสพป. น่าน เขต 2
นายจักรวรรดิ์ญาณกรสกุลครูชำนาญการพิเศษสพป. น่าน เขต 2
นางพีรพรรณลายผ่องแผ้วครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 2
นางสาวทิวนันท์เนียมมะโนครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 2
นายธาราพงษ์มูลภักดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 2
นายเพ็ชรนามเหลาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 2
นายปริญญาจันทะคามผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.มหาสารคาม เขต 1
นายไพรัชดวงจันทร์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. เชียงใหม่ เขต 6
นางสาวอังคณานะทีครูชำนาญการพิเศษสพป. เชียงใหม่ เขต 6
นางนฤมลจริยาครูชำนาญการพิเศษสพป. เชียงใหม่ เขต 6
นายอดุลย์เดชกรงทองครูชำนาญการพิเศษสพป.น่าน เขต 2
นางเมธาวีพหุนันต์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ
นายทวีศักดิ์จันทสิงห์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ
นางสาวรัชกรสิงห์จันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 230 พ.ค. 2560
นายอนวัชยุทธเสรีครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 230 พ.ค. 2560
นางอรุณวรรณพิทยาวิวัฒน์กุลชำนาญการพิเศษครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 430 พ.ค. 2560
นางรุสญาพลพิทักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นายกิตติศรีวลีรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นายพรรคทวีจรีรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นางสาวกาญจนาไชยวงษ์จันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นายปฐมพงษ์ชวาลิตรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1130 พ.ค. 2560
นายบุญธรรมเจียงพรมครูเชี่ยวชาญสพป. สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นางรัญภาพรบัญชาตระกูลรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นางสาวจันทนิภาพิมพาครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นางสาวขัตยาชาเสนครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นางจุรีรัตน์ชีวันโชติบัณฑิตครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นางพิไลวรรณบังลังก์สพลครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นางสาวณัฐมนแก้วเกล็ดครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นางวรรณมาลาจันทนาครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นางสาวกาญจนาดีแสงครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นางนุจรีนาเมืองรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นางสาวเบญจวรรณเสวีวัลลภครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 230 พ.ค. 2560
นางสาวดลใจถาวรวงศ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 631 พ.ค. 2560
นางสุวิภากุศลวงษ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 41
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
718นางสาวจิตราพรเนียมจ้อยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 74 เม.ย. 2560
719นายมาโนชมั่นคงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 74 เม.ย. 2560
720นายอนุพงษ์ศรีโสภาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 74 เม.ย. 2560
721นางสาวนพรัตน์สิงห์ธรรมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 74 เม.ย. 2560
722นางอุไรวรรณแสวงผลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 74 เม.ย. 2560
723นางสาวสุพรรณี จูมสีสิงห์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
724นางจารุเนตร ทองจันดีครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
725นางสาวอรอนงค์ ฉายาลักษณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
726นางวัลลภา คำอินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
727นางนิภา จันทรคีรีเขตครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
728นางสาวกมนมาศ สาระมานครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
729นายประเวช ทองโอภาสครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
730นางศิริอร สมคิดครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
731นางมัธวรรณ์ ศรีสุขาครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
732นางสาวปวีณา คำมูลครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
733นางสาวศิวพร แสนรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 35 เมษายน 2560
734นางสาวมลฤดี สมจิตรครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 5 เมษายน 2560
735นางอรฤทัย พงษ์สนิทครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 5 เมษายน 2560
736นายพรรษาไพรเลิศครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 15 เมษายน 2560
737นายประชา สงเคราะห์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 5 เมษายน 2560
738นางสาวปิยะนุช แย้มปราศัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 15 เมษายน 2560
739นายกฤษกร จีรังครูเชี่ยวชาญสพป.ปัตตานี เขต 110 เมษายน 2560
740นางสาวฉันทนาบุญมากครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 97 เมษายน 2560
741นายกิจติกรจำปางามครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3310 เมษายน 2560
742นายสุรศักดิ์ลับโกษาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3310 เมษายน 2560
743นายฉวินบุญยงค์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3310 เมษายน 2560
744นางสาววรรณธนากิตติภัทท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3310 เมษายน 2560
745นางจิมารัตน์ปุญญปัญญารอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 110 เมษายน 2560
746นางสาวปิยะภรณ์สุขะปุณพันธ์ผอ. ชำนาญการพิเศษสพป. นครปฐม เขต 110 เมษายน 2560
747นายบุพบทสุขเนียมผอ. ชำนาญการพิเศษสพป. นครปฐม เขต 110 เมษายน 2560
748นางวัลยาเลื่อนกฐินครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
749นายธัชกรธนวรมงคลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
750นายชินวุฒิเถลิงพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
751นายธานันต์ตันดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
752นางสาวศราฐลักษณ์บุตรรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
753นางสาวกรรณิการ์ทับจีนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
754นายเลิศพงษ์รื่นรมย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
755นางสาวสุนิศาอวยพรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
756นายไชยวัฒน์บุญมีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
757นางอัชฌาพัชญ์แก้วแกมกาญจน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
758นางขนิษฐาเนตรนิยมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
759นางสุพรรณาจันทร์ดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
760นายปิยบุตรเอมโอฐรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
761นางสาวรุ่งนภามั่งคั่งครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
762นางสาวพิมพ์พัชชาใจอารีย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
763นายปริญญาสีใสครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
764นางปิ่นช่างทองครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 611 เมษายน 2560
765นางสาวรุ้งเพชรรต.ศิริวานิชครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
766นางวนิดาปิยะภาคุณวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
767นางสาวพัชรินทรแก้วจินดาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
768นางสาวคริษฐาเสมานิตย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
769นางสาวนุชนารถทองกระจ่างครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
770นางศุภวรรณงามแสงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
771นายปรีชาไชยเพชรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
772นางรุ่งนภาเนินหาดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
773นางกานด์ธีรบุตรพงศาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1518 เมษายน 2560
774นายธีระพงษ์ลาภบุญเรืองผอ. เชี่ยวชาญสพป.กาฬสินธุ์ เขต 111 เมษายน 2560
775นางสาวรุ่งทิพย์พรหมศิริผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 1810 เมษายน 2560
776นางวัชราจรูญผลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1810 เมษายน 2560
777นางชะบาอ่อนนาคครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1810 เมษายน 2560
778นางขนิษฐาศรีกะกูลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1810 เมษายน 2560
779นางสาวสุธิตาธุระกิจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1810 เมษายน 2560
780นางนิสาพันธุ์เสือครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1810 เมษายน 2560
781นางสาวณัชสุคนธ์ พรมมากครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 10 เมษายน 2560
782นางสาวเยาวลักษณ์ อินทร์ประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 10 เมษายน 2560
783นางนุชจรินทร์ ราชสูงเนินครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 310 เมษายน 2560
784นางรัศมี จันทะเลิศผอ. เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 310 เมษายน 2560
785นายธนู บุญชอบครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 310 เมษายน 2560
786นางสาวกาญจน์ชนิตา แสนมนตรีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 310 เมษายน 2560
787นางสมหมาย บุญสมทบครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 310 เมษายน 2560
788นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุงครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 310 เมษายน 2560
789นางสาวณัฐฐิญาหล้าคอมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2018 เมษายน 2560
790นางสาวแพรวนภาแพงวาปีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 20 18 เมษายน 2560
791นางสาวกุลธิดาภูวนเจริญผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 119 เมษายน 2560
792น.ส.กุหลาบ สำแดงไพครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 119 เมษายน 2560
793นางสุชีรามุกดารัตน์ครูเชี่ยวชาญสพป.ปัตตานี เขต 219 เมษายน 2560
794นายสมพงษ์จิตต์สว่างผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 219 เมษายน 2560
795นางเตือนใจอรชรครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 219 เมษายน 2560
796นางจิราพรขมสนิทครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 219 เมษายน 2560
797นางนิตย์ธิดาบุญทีครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 219 เมษายน 2560
798นางสาวแว่นแก้วสร้อยสำลีครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 219 เมษายน 2560
799นายพุฒิพงศ์ทรงนวลครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 219 เมษายน 2560
800นางรุ่งรัตน์ เขียวแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17 20 เมษายน 2560
801น.ส.ลลิดา กูลนราครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17 20 เมษายน 2560
802นางกัญญาภัค ทองศีสมบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17 20 เมษายน 2560
803นายวาทิน สิทธิถาวรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17 20 เมษายน 2560
804นายวันชัย พละราดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17 20 เมษายน 2560
805น.ส.ปริศนา พิมพ์ช่วยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17 20 เมษายน 2560
806น.ส.มัทรี ขนรกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17 20 เมษายน 2560
807นางสาวสดายุรัตน์รามัญวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 เมษายน 2560
808นางพัชนีวัฒนวิสุทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 เมษายน 2560
809นางอรอุมารัตนวิจิตรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 เมษายน 2560
810นางกาญจนาประสิทธิแพทย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 เมษายน 2560
811นายพัฒนาเนตรเกตรอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพป. เพชรบูรณ์ เขต 321 เมษายน 2560
812นายณรงค์กันหาครูชำนายการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 221 เมษายน 2560
813นางธารทิพย์สมศักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 221 เมษายน 2560
814นางธันยนันท์จันทราประทักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 221 เมษายน 2560
815นายสุรินทร์สุวิชัยครูชำนาญการพิเศษสพป. เชียงราย เขต 224 เมษายน 2560
816นางพุทธรักษ์อินทร์นอกครูชำนาญการพิเศษสพป. นครราชสีมา เขต 724 เมษายน 2560
817นางสุชีรามุกดารัตน์ครูเชี่ยวชาญสพป. ปัตตานี เขต 224 เมษายน 2560
818นางสาวอังคณาขาวคมครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด24 เมษายน 2560
819นางสาวปราณีเชียงทองครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด24 เมษายน 2560
820นางประยงค์นุ่มหนู่ครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด24 เมษายน 2560
821นายทินกร ชาทองผอ.เชี่ยวชาญสพป. ขอนแก่น เขต 124 เมษายน 2560
822นางพจณีทองรัสมีครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 125 เมษายน 2560
823นางศศิประภากรดีด้วยชาติครูชำนาญการพิเศษสพป. บุรีรัมย์ เขต 325 เมษายน 2560
824ว่าที่ ร.ต.หญิงอาภาพรจันทะนามครูชำนาญการพิเศษสพป. เลย เขต 325 เมษายน 2560
825นายสุพรรณยงใจยุทครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 225 เมษายน 2560
826นางพนิดศักดิ์คำแหงครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 225 เมษายน 2560
827นายเดชศรีหันทยุงครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 225 เมษายน 2560
828น.ส.นันทนา หอมหวลครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 125 เมษายน 2560
829น.ส.สิริลักษณ์ แลพิทักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 125 เมษายน 2560
830นางนิภาวรรณ โอภาปัญญโชติครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 125 เมษายน 2560
831นายนพดลแกมเพชรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 เมษายน 2560
832นางลัดดาวัลย์บัวเพ็ญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 เมษายน 2560
833นางสาวธนพรวีระเจริญกิจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 เมษายน 2560
834นางสาวปัญชรีดอกจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 เมษายน 2560
835นางสาวณัฐภัสสรโสภาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 เมษายน 2560
836นางสาวฐิติพรเผือกพิบูลย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 เมษายน 2560
837นางประยงค์อาจปาสาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 เมษายน 2560
838นายสุรรเดชกลิ่นศรีสุขครูชำนาญการพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์27 เมษายน 2560
839นายวุฒิเดชคีรีแรงครูชำนาญการพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์27 เมษายน 2560
840นางสาวปิยะกุลอรรถวุฒิกุลผอ.เชี่ยวชาญสพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 127 เมษายน 2560
841ร.ต.หญิง ณัฐธยาน์ธนินชวโรจน์รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพป.เชียงราย เขต 127 เมษายน 2560
842นางสาววาสนาเจริญไทยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 เมษายน 2560
843นางสาวพักตร์วิภามณีดำรงกิจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 เมษายน 2560
844นางสาววีรวรรณหวานล้ำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 เมษายน 2560
845นางเมมตาสุขเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 เมษายน 2560
846นางสาวบุปผาทับศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 เมษายน 2560
847นางสาวนิตยาขวาไชยวีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 เมษายน 2560
848นางเตือนจิตรกฤตลักษณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 เมษายน 2560
849นายไวภพสุขกระโทกผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 227 เมษายน 2560
850นายสุรชัยเรเรืองผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 227 เมษายน 2560
851นางเสาวนีย์มนต์วิเศษครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 227 เมษายน 2560
852นางมนสิริคำภาวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 227 เมษายน 2560
853นางสาวธรรศญาแก้วอาสาครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 227 เมษายน 2560
854นางฐิติรัตน์จันทร์พวงครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 227 เมษายน 2560
855นายฐกฤต ปิจจะโรครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 127 เมษายน 2560
856นางสุนิสา ศรีอินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 127 เมษายน 2560
857นางสาวทัศนีย์ เศษรักษาครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 127 เมษายน 2560
858นางสาววีรยา นากสุกครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 127 เมษายน 2560
859นางสาวศุทธินี สุขอยู่ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 127 เมษายน 2560
860นางสาวกนิษฐา แซ่โง้วครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 127 เมษายน 2560
861นายสุพล พานรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 127 เมษายน 2560
862นายวีรวุฒิ เกตุจำนงค์ผอ.ชำนายการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 127 เมษายน 2560
863นายเชาวนาทเพ็งสุขครูเชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์28 เมษายน 2560
864นายอารยันต์แสงนิกุลผอ.เชี่ยวชาญสพป.กาฬสินธุ์28 เมษายน 2560

เพื่อความสะดวกการจัดรายชื่อผู้เข้าการอบรมแต่ละรุ่น ขอความอนุเคราะห์ผู้ประสานงานแต่ละเขตพื้นที่ส่งรายชื่อผู้สมัครทาง E-mail มาพร้อมกันด้วย