ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ที่  https://goo.gl/jTnfnu  และ ส่งใบแบบคำขอรับการพัฒนาไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ตามสังกัด แบบคำขอเข้ารับการพัฒนา
2. ต้นสังกัดรวบรวมรายชื่อและนำส่งมายังคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เรียน  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  

         169 ถ. ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี  20131       

3. ตรวจรายชื่อผู้สมัครที่เว็บไซต์โครงการ
4. ผู้สมัครพิมพ์ แบบชำระเงินค่าลงทะเบียน “โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจากเว็บไซต์โครงการ
5. นำแบบชำระค่าลงทะเบียนไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (ชำนาญการพิเศษ 4,000 บาท, เชี่ยวชาญ 5,000 บาท)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ค่าลงทะเบียนดังกล่าวไม่รวมค่าที่พักค่า ค่าอาหาร และค่าเดินทาง ต้องการสำรองที่พัก Click ที่นี่
  • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความยินดีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่างให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ตลอดการสัมมนา
  • การจัดลำดับผู้เข้าร่วมโครงการจะจัดลำดับตามการชำระค่าลงทะเบียน หากมีผู้ชำระค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเกินจำนวนหรือเกินวันที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับที่เกินกำหนดเป็นโครงการถัดไปในปี 2561
  • กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติ กำหนดการอบรมก่อนชำระเงินค่าลงทะเบียน หลังชำระค่าลงทะเบียนถือว่ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของโครงการ
  • หลังชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม และจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
  • กำหนดการสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์โครงการ