ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

1. ส่งใบแบบคำขอรับการพัฒนาไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ตามสังกัด แบบคำขอ
2. ต้นสังกัดรวบรวมรายชื่อและนำส่งมายังคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ. ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ. เมือง จ. ชลบุรี
20131

3. ตรวจรายชื่อผู้สมัครที่เว็บไซต์โครงการ ตรวจสอบรายชื่อ
4. ผู้สมัครพิมพ์ แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียน “โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจากเว็บไซต์โครงการ
5. นำแบบชำระค่าลงทะเบียนไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

  • ค่าลงทะเบียนหลักสูตรวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 4,000 บาท
  • ค่าลงทะเบียนหลักสูตรวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 5,000 บาท

หมายเหตุ

  • ค่าลงทะเบียนดังกล่าวไม่รวมค่าที่พักค่า ค่าอาหาร และค่าเดินทาง ต้องการสำรองที่พัก Click ที่นี่
  • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความยินดีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่างให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ตลอดการสัมมนา
  • หลังชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น กรุณาตรวจสอบ กำหนดการอบรม ก่อนชำระเงินค่าลงทะเบียน
  • คณะศึกษาศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ จำแนกตามรุ่น หลังจากตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและตรวจการชำระเรียบร้อยแล้ว หากไม่เข้าร่วมโครงการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์