ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 31new_sign-3
(วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561)
1. ครูชำนาญการพิเศษ
2. ครูเชี่ยวชาญ
3. ผอ.ชำนาญการพิเศษ
4. ผอ.เชี่ยวชาญ
Sparkle ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 28 (8-11 มี.ค. 61) 
- ครูชำนาญการพิเศษ 
- ครูเชี่ยวชาญ 
- ผอ./รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ 
- ผอ./รอง ผอ.เชี่ยวชาญ

4_rhombuses ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 27 (16-19 ธ.ค. 60) 

******************************************************************************

4_rhombuses ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงกรครั้งที่ 26 (9-12 ธ.ค. 60) 

******************************************************************************

 ายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 25 วันที่ 28-31 ต.ค. พ.ศ. 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560)

*****************************************************

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 24 วันที่ 16-19 ต.ค. พ.ศ. 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560)

*****************************************************

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 22 วันที่ 23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(บุคคลที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว) 


– ครูชำนาญการพิเศษ (กำหนดการ รุ่น 149-151) (กำหนดการ รุ่น 152-155)
– ครูเชี่ยวชาญ (กำหนดการ)
– ผอ./รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ (กำหนดการ)
– ผอ./รอง ผอ.เชี่ยวชาญ
 (กำหนดการ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และชำนาญการเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 21
วันที่ 1-8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว)
– ครูชำนาญการพิเศษ (1-4 มิ.ย. 2560)  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)

– ครูชำนาญการพิเศษ (5-8 มิ.ย. 2560)  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)
– ครูเชี่ยวชาญ (1-4 มิ.ย. 2560)  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)
– ผอ./รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ (1-4 มิ.ย. 2560)  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)
– ผอ./รอง ผอ.เชี่ยวชาญ (1-4 มิ.ย. 2560)  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 20
วันที่ 20-23 มีนาคม พ.ศ. 2560 
– ครูชำนาญการพิเศษ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อ)(กำหนดการ)
– ครูเชี่ยวชาญ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อ)(กำหนดการ)
– ผอ./รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อ)(กำหนดการ)
– ผอ./รอง ผอ.เชี่ยวชาญ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อ)(กำหนดการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 19
– ครูชำนาญการพิเศษ
– ครูเชี่ยวชาญ
– ผอ./รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษ
ผอ./รอง ผอ. เชี่ยวชาญ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 18
– ครูชำนาญการพิเศษ
– ครูเชี่ยวชาญ
– ผอ./รอง ผอ.
ชำนาญการพิเศษ
– ผอ./รอง ผอ.เชี่ยวชาญ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 17
วันที่ 9-12 พ.ค. 2559

– ครูชำนาญการพิเศษ
– ครูเชี่ยวชาญ
– ผอ./รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษ
– ผอ./รอง ผอ.เชี่ยวชาญ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาฯ ครั้งที่ 15
วันที่ 20-23 ธันวาคม 2558
– รายชื่อครูชำนาญการพิเศษ  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)
– รายชื่อครูเชี่ยวชาญ  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)
– รายชื่อผอ./รอง ผอ. เชี่ยวชาญ  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาฯ ครั้งที่ 14
วันที่ 14-17 ธันวาคม 2558
– รายชื่อครูชำนาญการพิเศษ  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)
– รายชื่อครูเชี่ยวชาญ  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)                  

 – รายชื่อผอ./รอง ผอ. เชี่ยวชาญ  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 13

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 12

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 11

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 7

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 4