กำหนดการ หลักสูตร “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู 4.0”

ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รหัสหน่วยพัฒนา : 1420101900109

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู 4.0 ปีงบประมาณ 2561
อบรมออนไลน์ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ (6 ชั่วโมง) + Face to Face กับวิทยากร 2 วัน (14 ช่ั่วโมง)

ครั้งที่ กำหนดการ รหัสหลักสูตร หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู 4.0 : จำนวนรับ/รายชื่อ
1 30/06/2561 – 08/07/2561 612031009-001 ภาษาไทยระดับประถมศึกษา 150
1 01/07/2561 – 08/07/2561 613091003-002 ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 60
1 01/07/2561 – 08/07/2561 614091001-002 ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 61
2 08/07/2561 – 15/07/2561 612121006-001 สุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษา 150
2 07/07/2561 – 15/07/2561 613031009-001 ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 150
3 14/07/2561 – 22/07/2561 612031009-003 ภาษาไทยระดับประถมศึกษา 150
3 15/07/2561 – 22/07/2561 612031009-005 ภาษาไทยระดับประถมศึกษา 150
4 29/07/2561 – 05/08/2561 612031009-004 ภาษาไทยระดับประถมศึกษา 151
4 29/07/2561 – 05/08/2561 612031009-010 ภาษาไทยระดับประถมศึกษา 82
4 30/07/2561 – 05/08/2561 612121006-005 สุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษา แจ้งย้าย007
5 04/08/2561 – 12/08/2561 612031009-009 ภาษาไทยระดับประถมศึกษา 81
5 05/08/2561 – 12/08/2561 612111076-001 สังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษา 18
5 04/08/2561 – 12/08/2561 612121006-006 สุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษา 14
6 11/08/2561 – 19/08/2561 612031009-002 ภาษาไทยระดับประถมศึกษา 150
6 12/08/2561 – 19/08/2561 612121006-002 สุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษา 149
6 11/08/2561 – 19/08/2561 614091001-003 ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 59
7 19/08/2561 – 26/08/25610 611161168-001 ปฐมวัย 15
7 18/08/2561 – 26/08/2561 613031009-002 ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 149
7 19/08/2561 – 26/08/2561 613091003-003 ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 30
7 18/08/2561 – 26/08/2561 614091001-004 ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 60
8 25/08/2561 – 02/09/2561 612031009-011 ภาษาไทยระดับประถมศึกษา 57
8 26/08/2561 – 02/09/2561 612111076-002 สังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษา 27
8 25/08/2561 – 02/09/2561 613111087-001 สังคมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 29
8 26/08/2561 – 02/09/25610 613121007-001 สุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 149
9 01/09/2561 – 09/09/25610 612031009-012 ภาษาไทยระดับประถมศึกษา 50
9 01/09/2561 – 09/09/2561 612111076-004 สังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษา แจ้งย้าย002
9 02/09/2561 – 09/09/2561 612121006-007 สุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษา 11
9 02/09/2561 – 09/09/2561 613111087-003 สังคมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 65
10 09/09/2561 – 16/09/2561 611161168-002 ปฐมวัย แจ้งย้าย001
10 09/09/2561 – 16/09/2561 612111076-003 สังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษา แจ้งย้าย002
10 08/09/2561 – 16/09/2561 614031005-002 ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 56
10 09/09/2561 – 16/09/2561 614111045-001 สังคมศึกษาฯระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 88