ข้อมูลหน่วยพัฒนา

buu

 

ข้อมูลหน่วยพัฒนาที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา
รหัสหน่วยพัฒนา :: 1420101900109
1) ชื่อหน่วยงาน (Name of TDU) : ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
   Department of Learning Management, Faculty of Education, Burapha University
2) สังกัด (Main host office/ministry name) :  มหาวิทยาลัยบูรพา
3) สถานภาพของหน่วยงาน (Organization status) :  สถาบันการศึกษา (University)
4) ติดต่อหน่วยงาน:  เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
             169 ถนนลงหาดบางแสน  ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20131
5) ชื่อ–ชื่อสกุล หัวหน้าหน่วยงาน  : รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
               : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ทองสอน หัวหน้าภาควิชาการจัดการเรียนรู้
6) ผู้ประสานงานหลัก  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราวรรณ  จรัสรวีวัฒน์
Email ของคุรุพัฒนา : g5479sirawanja@kurupatana.ac.th Email ส่วนตัว : sirawan@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 038-102065, 080-0962628 Website :   http://teacher-edu.buu.ac.th  
Line ID : @teacherbuu Facebook : @teacherbuu