obec

cup

สำหรับครู 4.0 ทุกสาขา –>

สำหรับครูคณิตศาสตร์ –>
สำหรับครูวิทยาศาสตร์ –>
ภาควิชาการจัดการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยพัฒนาที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา และ สพฐ. มุ่งมั่นพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ทุกกลุ่มสาระ ทุกระดับชั้น  ในปีงบประมาณ 2561 ภาควิชาการจัดการเรียนรู้มีหลักสูตรดังนี้
0001