กำหนดการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

กำหนดการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 19
วันที่ 4-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขั้นตอน

กำหนดการสมัคร

หมายเหตุ

ผู้สมัครยื่นแบบคำขอเข้ารับการพัฒนาไปยังต้นสังกัด (สพป./สพม.) ตามกำหนดของต้นสังกัด
ต้นสังกัด (สพป./สพม.) นำส่งรายชื่อ

ผู้ขอรับการพัฒนาถึงคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

บัดนี้ ถึง 23 ก.ย. 2559 ต้นสังกัด (สพป./สพม.) นำส่งเอกสารได้

2 ช่องทาง

1. ทางไปรษณีย์
เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131
2. ทาง E-mail
sirawan@buu.ac.th

ผู้สมัครต้องตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครทางเว็บไซต์โครงการ

http://teacher-edu.buu.ac.th/

และชำระค่าลงทะเบียน

รับจำนวนจำกัด ดังนี้

– ครูชำนาญการพิเศษ 120 คน
– ครูเชี่ยวชาญ 30 คน*
– ผอ./รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ 30 คน*
– ผอ./รอง ผอ.เชี่ยวชาญ 50 คน*

บัดนี้ ถึง

23 ก.ย. 2559

 

ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

– หลักสูตรชำนาญการพิเศษ 4,000 บาท
– หลักสูตรเชี่ยวชาญ  5,000 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

(ผู้สมัครที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว)

26 ก.ย. 2559 ทางเว็บไซต์โครงการ

http://teacher-edu.buu.ac.th/

โดยจัดรุ่นอบรมตามลำดับ
การชำระค่าลงทะเบียน

เข้าร่วมโครงการตามกำหนด

 

4-7 8.ค. 2559

 

ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

หากไม่เข้าร่วมโครงการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

หมายเหตุ

*  หากมีผู้ชำระค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเกินจำนวนที่กำหนดไว้  ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนเข้ารับการพัฒนาในครั้งต่อไปในลำดับที่เกินกำหนด
* หากมีผู้ชำระค่าลงทะเบียนในหลักสูตรน้อยกว่า 20 คน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนเข้ารับการพัฒนาในครั้งต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม
ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์  โทร. 080-0962628, 038-102090    
คุณอรทัย เอี่ยมสอาด โทร. 099-5949520

E-mail : sirawan@buu.ac.th      Website  : http://teacher-edu.buu.ac.th