ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการสมัคร (คลิกรายการด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด)
1. แบบคำขอเข้ารับการพัฒนา ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา
2. แบบชำระค่าลงทะเบียน
3. สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม
4. แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการพัฒนา
5. ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลผู้ผ่านการพัฒนา

กำหนดการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 19
วันที่ 4-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขั้นตอน

กำหนดการ หมายเหตุ
ผู้สมัครยื่นแบบคำขอเข้ารับ
การพัฒนาไปยังต้นสังกัด
(สพป./สพม.)
ตามกำหนด
ของต้นสังกัด
 
ต้นสังกัดนำส่งรายชื่อผู้ขอรับการพัฒนา
ถึงคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บัดนี้

ถึง

23 ก.ย. 2559

ต้นสังกัดนำส่งเอกสารได้ 2 ช่องทาง คือ
1. ทางไปรษณย์
เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131
2. ทาง E-mail: sirawan@buu.ac.th
ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
ทางเว็บไซต์โครงการ
http://teacher-edu.buu.ac.th/
และชำระค่าลงทะเบียน
รับจำนวนจำกัด ดังนี้
– ครูชำนาญการพิเศษ 120 คน
– ครูเชี่ยวชาญ 30 คน*
– ผอ./รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ 30 คน*
– ผอ./รอง ผอ.เชี่ยวชาญ 50 คน*
1 ก.ย. 2559
ถึง
23 ก.ย. 2559
ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
– หลักสูตรชำนาญการพิเศษ
  4,000 บาท
– หลักสูตรเชี่ยวชาญ  5,000 บาท
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
(ผู้สมัครที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว)
26 ก.ย. 2559 ทางเว็บไซต์โครงการ
http://teacher-edu.buu.ac.th/
โดยจัดรุ่นอบรมตามลำดับ
การชำระค่าลงทะเบียน
เข้าร่วมโครงการตามกำหนด

 

4-7 ต.ค. 2559

 

ณ โรงแรมเทาทอง ม.บูรพา
หากไม่เข้าร่วมโครงการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

หมายเหตุ

* หากมีผู้ชำระค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเกินจำนวนที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนเข้ารับ
การพัฒนาในครั้งต่อไปในลำดับที่เกิดกำหนด
* หากมีผู้ชำระค่าลงทะเบียนในหลักสูตรน้อยกว่า 15 คน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนเข้ารับการพัฒนา
ในครั้งต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม
ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์

โทร. 080-0962628  
คุณอรทัย เอี่ยมสอาด
โทร. 099-5949520
E-mail : sirawan@buu.ac.th
Website  :
http://teacher-edu.buu.ac.th

ดูแผนที่การจอดรถที่นี่
###ท่านใดที่ประสงค์จะสำรองที่พักโรงแรมเทาทอง โทร 038-056666 (ค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าที่พัก)