ประชาสัมพันธ์

news-update
ขอแจ้งข่าวความคืบหน้าหลักสูตรสำหรับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ตาม ว.21 / ว.22 หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาและได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ.แล้ว อ่านต่อ

รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 29 วันที่ 26-29  มิถุนายน 2561 (รับสมัครเฉพาะครู)
Pointed_shapes หนังสือประชาสัมพันธ์ 29
Pointed_shapes แบบคำขอเข้ารับการพัฒนา ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา 
Pointed_shapes กำหนดการรับสมัคร 29
Pointed_shapes แบบชำระค่าลงทะเบียน 29(เปิดชำระ 15 มี.ค. 61 เป็นต้นไป) 
ครั้งที่ 30 วันที่  30 มิถุนายน ถึง 3  กรกฎาคม 2561 (รับสมัครเฉพาะครู)
Pointed_shapes หนังสือประชาสัมพันธ์ 30
Pointed_shapes แบบคำขอเข้ารับการพัฒนา ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา
Pointed_shapes กำหนดการรับสมัคร 30
Pointed_shapes แบบชำระค่าลงทะเบียน 30 (เปิดชำระ 15 มี.ค. 61 เป็นต้นไป)
 4_rhombuses รายชื่อสมัครผ่านต้นสังกัด ค้นหารายชื่อผู้สมัครที่นี่
 4_rhombuses ดาวน์โหลดสิ่งที่ผู้อบรมต้องเตรียมที่นี่ Sparkle
หากท่านมีความประสงค์จะเข้าโครงการในครั้งต่อไป โปรดลงชื่อไว้ตามแบบสำรวจนี้ค่ะ
 https://goo.gl/forms/Lm2cfQcNi5igZcCv1
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์นี้
-> วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ต้องดำรงวิทยฐานะครูชำนาญการไม่น้อยกว่า 1 ปี 
-> วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องดำรงวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษไม่น้อยกว่า 3 ปี

ว 17 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

การจัดลำดับผู้เข้าร่วมโครงการจะจัดลำดับตามการชำระค่าลงทะเบียน หากมีผู้ชำระค่าลงทะเบียนในหลักสูตร
เกินจำนวนหรือเกินวันที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับที่เกินกำหนดเป็นโครงการถัดไป

หลังชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม  และจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและกำหนดการอบรมก่อนชำระเงินค่าลงทะเบียน

ผู้ประสานงานโครงการ
ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ โทร. 080-0962628 E-mail : sirawan@buu.ac.th
คุณอรทัย เอี่ยมสอาด โทร. 099-5949520   

Facebook และ Line ID  : @teacherbuu
เพิ่มเพื่อน
รายชื่อผู้สมัคร

รายชื่อผู้สมัคร มี.ค.61รายชื่อผู้สมัคร ก.พ.61รายชื่อผู้สมัคร ม.ค.61
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางสิรินทร์ข่าขันมะลีครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ5 มี.ค. 2561
2นายไพฑูรย์ข่าขันมะลีครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ5 มี.ค. 2561
3นายอภิเชษฐ์ฉิมพลีสวรรค์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 15 มี.ค. 2561
4นางสาววาสนาต่างใจครูชำนาญการพิเศษสพป.น่าน เขต 15 มี.ค. 2561
5นายนิคมเสนาะโสดครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 25 มี.ค. 2561
6นางไพรินทร์พระโรจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 36 มี.ค. 2561
7นายวิทยาบุรีเพียครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 36 มี.ค. 2561
8นางบงกชชนกกุลชนะเชาวน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 26 มี.ค. 2561
9นายประกอบคงใจดีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 26 มี.ค. 2561
10นายอนันต์ดีขำผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 26 มี.ค. 2561
11นายเอกชัยศรีกงพานผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 26 มี.ค. 2561
12นายสุทธิบัญชามหาเมฆผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 26 มี.ค. 2561
13นางสาวปัทมาเวียงวุธครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27 มี.ค. 2561
14นายสุนันท์ คำผงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27 มี.ค. 2561
15นางสาวพัชรวดีบุญมากครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27 มี.ค. 2561
16นางสาวณุตตราทองสาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27 มี.ค. 2561
17นายตปนิธิทองนาคทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27 มี.ค. 2561
18นายจิรเดชสังข์ขาลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27 มี.ค. 2561
19นางวิมลรัตน์วงษ์ยาแดงครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก7 มี.ค. 2561
20นายอภิชัยธิติพิศุทธิ์กุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 318 มี.ค. 2561
21นางยุวดีเปี่ยมวัฒนาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 19 มี.ค. 2561
22นางสาวสุทิสากัณฑาบุญครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี9 มี.ค. 2561
23นายสมทบปานดวงแก้วครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 49 มี.ค. 2561
24นางสาวชนิดาคุ้มศรีไวย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 19 มี.ค. 2561
25นางวิภาพรเดชสนองครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 19 มี.ค. 2561
26นางสาวธัญญ์วรัตน์ รััตนาพรไพศาลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 79 มี.ค. 2561
27นางสาวศุภวรรณบัวบุญครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2613 มี.ค. 2561
28นางสาวเพ็ญประภาฤทธิรงค์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 813 มี.ค. 2561
29นายภิรมย์พรุเพชรแก้วผอ.เชี่ยวชาญสพป.สตูล14 มี.ค. 2561
30นางกุลธิดาศรีโกเมนทร์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1915 มี.ค. 2561
31นางสาวสุนทรีอ่อนสุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 316 มี.ค. 2561
32นางสาวเพียงฤทัยโชติญาณพิทักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 316 มี.ค. 2561
33นางสาวกานติศาสามารถครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 มี.ค. 2561
34นางอันธิยาภูมิไธสงครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 มี.ค. 2561
35นางวรรณีรักไทยครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 มี.ค. 2561
36นางสาวจิราภรณ์สุทธิครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 มี.ค. 2561
37นางพนิดาสายสุะรรณครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 มี.ค. 2561
38นางเสาวภาอ่างคำครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 มี.ค. 2561
39นางธัญนันท์ดิษย์เนตรกระจ่างครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 มี.ค. 2561
40นายวิศวกรชัยเชิดชูครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 มี.ค. 2561
41นางสาววรางคณาวัฒนพานิชครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 มี.ค. 2561
42นางสาริณีวงศ์คำจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 มี.ค. 2561
43นางณัฐปภัสร์วงษ์พิทักษ์ครูเชี่ยวชาญสพป.ระยอง เขต 116 มี.ค. 2561
44นางจารุวรรณศรีคำครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 216 มี.ค. 2561
45นางสาวเนตรนภาเอี่ยมอนุพงษ์ครูเชี่ยวชาญสพป.สระบุรี เขต 116 มี.ค. 2561
46นางสุวิชาดาอัศวเรขาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 619 มี.ค. 2561
47นายภิรมย์รุ่งเรืองวณิชกุลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 619 มี.ค. 2561
48นางสาวกฤติยาแม้นเหมือนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 619 มี.ค. 2561
49นางสาวฤทัยวรรณจงอุดมศีลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 619 มี.ค. 2561
50นางอรชพรกันภัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 619 มี.ค. 2561
51นางสาวณัชญภัคพูลศิริครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 619 มี.ค. 2561
52นางทัศนีย์รุ่งเรืองวณิชกุลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 619 มี.ค. 2561
53นายนฤเบศดวงดูสันครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 619 มี.ค. 2561
54นางสาวปานทิพย์กันจาดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 619 มี.ค. 2561
55นางพัชพรวรรณโทเรืองฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 619 มี.ค. 2561
56นางสาวพิกุลยอดสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 619 มี.ค. 2561
57ว่าที่ ร.ต. จักราวุธบุษดีครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 319 มี.ค. 2561
58นางสาวกำไลทิพย์แสงประทีปครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 220 มี.ค. 2561
59นางบุศยาไวพยาบาลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 220 มี.ค. 2561
60นางสาวชโลธรบรรเทาทุกข์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 220 มี.ค. 2561
61นายเฉลิมศักดิ์พุ่มคุ้มครูเชี่ยวชาญสพป.สระบุรี เขต 123 มี.ค. 2561
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางสาวสุจรรยาอินทวิเศษครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 21 ก.พ. 2561
2นางสาวอัจฉราทรัพย์มั่นครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 21 ก.พ. 2561
3นางสาวนิตยากองรัมย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 21 ก.พ. 2561
4นางสาวพัทธวรรณประนัดตังครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 21 ก.พ. 2561
5นางสาวกนกวรรณกาทาสีครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 21 ก.พ. 2561
6นางชลิศราติมินทระครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ1 ก.พ. 2561
7นางวรินทร์ญาประดิษฐสุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 11 ก.พ. 2561
8นางยุบลบุญอินทร์รอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 21 ก.พ. 2561
9นายศุขสรรณ์แจ้งใจครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 21 ก.พ. 2561
10นางสาวแสงดาวศิริจำรัสครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 12 ก.พ. 2561
11นายเฉลียวสรสิทธิ์ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 212 ก.พ. 2561
12นายประจักษ์ประจิมทิศผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 212 ก.พ. 2561
13นายสมแพงอินอานรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 212 ก.พ. 2561
14นางพรพิพัฒน์ตั้งจิตรวัฒนากุลผอ.เชี่ยวชาญสพป.พิจิตร เขต 22 ก.พ. 2561
15นางสาวนฤมลบัวจูมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 22 ก.พ. 2561
16นางสาวปัทมาหลวงจำเริญครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 22 ก.พ. 2561
17นางมนัสแสงขันธ์ครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 15 ก.พ. 2561
18นางสาวภัทรีญาแก้วพรมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.พ. 2561
19นางปวีณาพันทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.พ. 2561
20นางสาวบุษกรตองอ่อนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.พ. 2561
21นายสนธยาบุตรวาระครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.พ. 2561
22นายสัมพันธ์พรวิวัฒน์ธาดาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.พ. 2561
23นางปรารถนาศุภกังวานครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 185 ก.พ. 2561
24นายเทพนม บุระคำผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 45 ก.พ. 2561
25นางปิยวะดี ใจคงรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 175 ก.พ. 2561
26นางสุกัญญาหอมเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 175 ก.พ. 2561
27นายสมพรพ่อเพียโคตรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 175 ก.พ. 2561
28นางสาวรัตติยาจันทร์เศรษฐครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 25 ก.พ. 2561
29นางสาวเพียงใจวงษ์สูงครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 25 ก.พ. 2561
30นางพัชรินทร์สำนักวิชาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 25 ก.พ. 2561
31นางสาวฐิตินันท์นันทนพูลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 25 ก.พ. 2561
32นางขวัญฤดีสุดชื่นครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 15 ก.พ. 2561
33นางสาวศิริวรรณคนดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 15 ก.พ. 2561
34นางกรกนกนิลคำครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 15 ก.พ. 2561
35นางสาวทัศนีย์อาจคำไพรครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 15 ก.พ. 2561
36นางปิยธิดารอดซุงครูชำนาญการพิเศษสพป.พิษณุโลก เขต 15 ก.พ. 2561
37นางสาวอภิญญาอัญญะมณีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 76 ก.พ. 2561
38นางสาวอุษาประยูรศุขครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 76 ก.พ. 2561
39นางณาตยาลำบองครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 76 ก.พ. 2561
40นางสาวอัญรัตน์สุนทรโชติครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 6 ก.พ. 2561
41นายธนวัฒน์ดำรงพานิชครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 6 ก.พ. 2561
42นางสาวสุดใจ สุขผ่องครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 16 ก.พ. 2561
43นางศรีนวล จันทะพินิจครูเชี่ยวชาญสพป.ชัยภูมิ เขต 16 ก.พ. 2561
44นายวิธวิทย์ ประสานศักดิ์ทวีครูเชี่ยวชาญสพป.ชัยภูมิ เขต 16 ก.พ. 2561
45นางสาวพิรุณคะกะเนปะครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 36 ก.พ. 2561
46นายปริญญาผดุงกิจครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 26 ก.พ. 2561
47นางสาวฐิภารัตน์สมสมัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 26 ก.พ. 2561
48นายโกมินมาลาครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 26 ก.พ. 2561
49นายอุดม มัตโนรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 16 ก.พ. 2561
50นายเกษม เนียมสันเทียะรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 16 ก.พ. 2561
51นายคำนวณ ทองมากผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 16 ก.พ. 2561
52นางพิมพ์ปวีณ์นิธิจิรชาติผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 26 ก.พ. 2561
53นายชัยวุฒิสังข์ขาวผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 26 ก.พ. 2561
54นายคำรณแจ้งเปียผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 26 ก.พ. 2561
55นายพรรษวุฒิศรีวรสารครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 36 ก.พ. 2561
56นายปิตินันท์บัวสำลีครูชำนาญการพิเศษสพป.กรุงเทพมหานคร6 ก.พ. 2561
57นายสุเทพสุริโยรัตนโนภาสครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 26 ก.พ. 2561
58นางสาวสิริณพัทโคตรบรรเทาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 26 ก.พ. 2561
59นายวิมลชัยฉัตรรักษษผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 26 ก.พ. 2561
60นายพีระพงษ์วงศ์ศรีจันทร์ครูเชี่ยวชาญสพป.ชัยภูมิ เขต 36 ก.พ. 2561
61นางวรวรรณวงศ์ศรีจันทร์ครูเชี่ยวชาญสพป.ชัยภูมิ เขต 36 ก.พ. 2561
62นางธีรญาจำรัสวิชช์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครวรรค์ เขต 16 ก.พ. 2561
63นายทศพงศ์พีระพฤฒิพงศ์ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 46 ก.พ. 2561
64นายชัยวุฒิศิริรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก6 ก.พ. 2561
65นางสาวกมลลดาศรีตะปัญญะครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก6 ก.พ. 2561
66นางวิริยะสมรบัวทองครูเชี่ยวชาญสพป.ชัยภูมิ เขต 37 ก.พ. 2561
67นางนารีรัศมีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 227 ก.พ. 2561
68นางสาวนิรมลชาสงวนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 227 ก.พ. 2561
69นายปิยสนธิ์เชื้อทองผอ.ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต 17 ก.พ. 2561
70นางศรีสมรครุยานนท์ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักงาน กศน. กรุงเทพฯ7 ก.พ. 2561
71นางสาวิตรี ชมกลางครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 37 ก.พ. 2561
72นางสาวจินตหรา ปัจจัยยาครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 37 ก.พ. 2561
73นางอรดี กันรัมย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 18 ก.พ. 2561
74นายนิรุตอุดมศักดิ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 218 ก.พ. 2561
75นางสาววัฒนากันทาเวศย์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 398 ก.พ. 2561
76นางสาวฉัตรชนกภูบุญคงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 198 ก.พ. 2561
77นางสาวนันทัชพรจิรขจรชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด8 ก.พ. 2561
78นางสาครบังเกิดครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด8 ก.พ. 2561
79นางบังอรวิกรมคุณาพรครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด8 ก.พ. 2561
80นางสาวนภาดาว เกตุสุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 48 ก.พ. 2561
81นางศุภวรรณหมั่นเขตกิจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 189 ก.พ. 2561
82นางสาวนิสาโตบรรเลงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 189 ก.พ. 2561
83นางสาวปัทมาภู่ระหงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 189 ก.พ. 2561
84นางสาวภิรญาแพทย์รักษาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 189 ก.พ. 2561
85นายคำนวนวงศ์จันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 189 ก.พ. 2561
86นายธีรพรเอื้อเฟื้อครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 189 ก.พ. 2561
87นางพนัชกร พาราครูเชี่ยวชาญสพป.สระแก้ว เขต 1 9 ก.พ. 2561
88นายภานุวัตอิสสระพงศ์เผ่าครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 29 ก.พ. 2561
89นางสาวจันทนีกระมลครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 29 ก.พ. 2561
90นางสาวเสาวคนธ์เจริญมังษาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 19 ก.พ. 2561
91นางสาววิจิตราอินทสุวรรณ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 19 ก.พ. 2561
92นางสาวธนวรรณทองคำสุกครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 19 ก.พ. 2561
93นางเนตรทิพย์สุทธการครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 29 ก.พ. 2561
94นายลือชัยจุงเลียกครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 29 ก.พ. 2561
95นายธรรม์ ธัญญวิศิษฐ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 179 ก.พ. 2561
96นางอัจฉราธัญวิศิษฐ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 179 ก.พ. 2561
97นายบุญตาจันทร์เวียงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 179 ก.พ. 2561
98นายสลับหัดคำหมื่นรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 219 ก.พ. 2561
99นางมาฆวรรณคำพูลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 219 ก.พ. 2561
100นางสาวสุภัคพรนิธิพัฒนกาญจน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท9 ก.พ. 2561
101นางสาวชนาธิปเทียนวรรณครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท9 ก.พ. 2561
102นางสาวบุญเรือนดวงศรีแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 39 ก.พ. 2561
103นางสุภาพรชูเตชะครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 39 ก.พ. 2561
104นางพิมพ์ผกาวรรคตอนครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 39 ก.พ. 2561
105นางสาวเพ็ญนภาวิสารวุฒิครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 212 ก.พ. 2561
106นางฉวีราชดาครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 212 ก.พ. 2561
107นางนิรมลทิพมนฑาครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 212 ก.พ. 2561
108นางสาวศิริลักษณ์เหล่าเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 212 ก.พ. 2561
109นางสาวอรวรรณกิ่งแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 212 ก.พ. 2561
110นางศรีสมรครุยานนท์ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักงาน กศน. กทม.12 ก.พ. 2561
111นางวิไลพรนาคศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก12 ก.พ. 2561
112นางรสรินทร์ขุนรัตนโรจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 613 ก.พ. 2561
113นางเย็นฤดีปลัดบางครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2013 ก.พ. 2561
114นางจรินทิพย์ภูยาทิพย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2013 ก.พ. 2561
115นางสาววรัญญาลิ้มประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 213 ก.พ. 2561
116นางสุพรรษาคณฑาครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 213 ก.พ. 2561
117นางศิริวรรณนพรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 213 ก.พ. 2561
118นายบรรยงนีขุนทดผอ.เชี่ยวชาญสพป.นครราชสีมา เขต 513 ก.พ. 2561
119นางฉวีวรรณเทียนทองครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 213 ก.พ. 2561
120นางสาวโสภาพรรณใยน้อยครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 213 ก.พ. 2561
121นางสาวกุลทรัพย์ เจริญสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 13 ก.พ. 2561
122นายบวร คำเปียงครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 13 ก.พ. 2561
123นางสาวอัจฉรา เกตุมาโรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 213 ก.พ. 2561
124นางสาวพรอนงค์ ศรีบุญเรืองครูเชี่ยวชาญสพป.ขอนแก่น เขต 414 ก.พ. 2561
125นางพิมพ์ทองสีหวงษ์ผอ.ชำนาญาการพิเศษสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว14 ก.พ. 2561
126นางสาวสุเนต แก้วหย่องครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 214 ก.พ. 2561
127นางสาวศศิมาภรณ์แสงโอกาสครูชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง14 ก.พ. 2561
128นางสาวญาศิกานต์บุดสาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 714 ก.พ. 2561
129นายดำรงศักดิ์ทวินันท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 714 ก.พ. 2561
130นางสาวทัชชกรมะยะเฉียวครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 714 ก.พ. 2561
131นายอำนาจพันลำจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 714 ก.พ. 2561
132นายอภิศักดิ์ประภาสะวัตครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 714 ก.พ. 2561
133นางอัณศยาอรรถนาถครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 214 ก.พ. 2561
134นางสาวกาญจนาไชยวงษ์จันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สุมทรปราการ เขต 214 ก.พ. 2561
135นายไพโรจน์ แสนจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 115 ก.พ. 2561
136นางเยาวนาฎพรรณานนท์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ร้อยเอ็ด เขต 315 ก.พ. 2561
137นางศิริกุลสุขกระโทกครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 215 ก.พ. 2561
138นางสาวฐิภารัตน์สมสมัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 215 ก.พ. 2561
139นางสาววาสนารวดเร็วครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 215 ก.พ. 2561
140นางสาวสุรีย์พรเพียรพิจิตรครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 215 ก.พ. 2561
141นางปนัดดาปั่นโตครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 515 ก.พ. 2561
142นางสาวสรัญญาสุขอุดมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 515 ก.พ. 2561
143นางสาวสุมนพัสร์ป้องกันครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 515 ก.พ. 2561
144นางสาวมาเดียมะทองผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 115 ก.พ. 2561
145นางสาวคุณเกล้าคุ้มคงผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 115 ก.พ. 2561
146นางสาวเบญญาภาสุมิรัตนะครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 115 ก.พ. 2561
147นางสาวนงค์นุชอุดกันทาครูเชี่ยวชาญสำนักบรีิหารงานการศึกษาพิเศษ15 ก.พ. 2561
148นางสาวนิยมอยู่รัมย์ครูเชี่ยวชาญสำนักบรีิหารงานการศึกษาพิเศษ15 ก.พ. 2561
149นางสาวอมราอิ่มศิลป์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4215 ก.พ. 2561
150นายวิโรจน์ฟักสมบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.พ. 2561
151นายทรัพย์มณีทูลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.พ. 2561
152นายปรียาภรณ์เพียรพิจิตรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.พ. 2561
153นางสาวรัตกัณฑ์ฤทธิ์เจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.พ. 2561
154นางณกัญญาพึ่งเกษมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.พ. 2561
155นางสาวอาริสาโพธิ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.พ. 2561
156นางสาววาสนาผลาผลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 615 ก.พ. 2561
157นายกัญจน์โชติสหพัฒนสมบัติรอง ผอ.เชี่ยวชาญสำนักงาน กศน. จันทบุรี15 ก.พ. 2561
158นางนภัสโตทองหลางครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 715 ก.พ. 2561
159นางสาวิตรีชมกลางครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 315 ก.พ. 2561
160นางสาวศิริกันยาพิกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก15 ก.พ. 2561
161นางสาวศิริมาสแสงรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก15 ก.พ. 2561
162นางสาวจันทนีหน่องพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก15 ก.พ. 2561
163นางสริภาเครือแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก15 ก.พ. 2561
164นายอาวุธโอชาพงศ์ ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 116 ก.พ. 2561
165นางเกษรวิเศษกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 216 ก.พ. 2561
166นางนันท์ดาวินทร์หาญมนตรีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
167นางสาวอัจฉราถวิลหล่อครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
168นางอุมาพรภิรมย์ภักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
169นางสุทิศาศรีตังนันท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
170นางสาวสุนทรีผาตินาวินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
171นางอรุณศรีโจทาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
172ว่าที่ ร.ท.เตชพัฒน์พงษาปานครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
173นางสาวกาญจนาวงศ์อินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
174นางวิสาสินีอุดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1816 ก.พ. 2561
175นางสาวพนาวรรณเพียรชอบครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 216 ก.พ. 2561
176นางเบญจวรรณอานามนารถครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1716 ก.พ. 2561
177นางฉัตรมน อินทศรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
178นางวันนา อินทร์นอกครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
179นางสาวสุทธิดา สุทธิครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
180นางสุจิณณา คุณธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
181นางดวงเดือน ริมสมุทรครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
182นางสาวสินีนาฎ จีระสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
183นางสาวลภัสรา สนามชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
184นางพรพรรณ จันทรพราหมร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
185นางวันทนีย์ จิตรีรวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 116 ก.พ. 2561
186นางสาวณัฏฐณิชาอินทรโสภาผอ.ชำนาญการพิเศษสำนังงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์16 ก.พ. 2561
187นางนุจรีย์ส่องสพผอ.ชำนาญการพิเศษสำนังงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์16 ก.พ. 2561
188นางสาวพรสุดา สิงห์เธาว์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 16 ก.พ. 2561
189นางขวัญใจ ประภาสัยครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 16 ก.พ. 2561
190นายภูวดล สุขประสงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 16 ก.พ. 2561
191นางสาวนัยนาจินะป๊อกครูชำนาญการพิเศษสพป.น่าน เขต 119 ก.พ. 2561
192ว่าที่ ร.ต.สุริยันจันทราผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.กาญจนบุรี เขต 219 ก.พ. 2561
193นายนิกร บุญมากครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 319 ก.พ. 2561
194นางอริสรา บุทธิจักร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 19 ก.พ. 2561
195นายวัชรากร ทันไชยครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 19 ก.พ. 2561
196นางระพีพรพลเหี้ยมหาญครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2219 ก.พ. 2561
197นางเกศินีเชื้อเอี่ยมพันธุ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2219 ก.พ. 2561
198นางเกตุวดียะสะกะครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2219 ก.พ. 2561
199นางพรรณนิภาเชื้อสิงห์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2219 ก.พ. 2561
200นางนฎปพรเหล็กจารย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2219 ก.พ. 2561
201นายปุณณกาญจน์ภูเงินผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 2419 ก.พ. 2561
202นางชลธิชาคำศิลาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2419 ก.พ. 2561
203นางกนกอรภูนาสูงครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2419 ก.พ. 2561
204นางสาวปิยะพรวงษ์อุดมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 619 ก.พ. 2561
205นางธัญญณรัชกรศิริอริยะชัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4219 ก.พ. 2561
206นายบรรยวัสถ์ศิริอริยะชัยผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4219 ก.พ. 2561
207นางนันทวันท์จันทร์สอนครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 4219 ก.พ. 2561
208นางสาวชนิดาคุ้มศรีไวย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 119 ก.พ. 2561
209นายสมบัติงามเลิศครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4219 ก.พ. 2561
210นางปิยะฉัตรแบนนิสเตอร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3719 ก.พ. 2561
211นางสดศรีแสงแก้วครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3719 ก.พ. 2561
212นายก้องสกลนพเก้าผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชุมพร เขต 220 ก.พ. 2561
213นายสุรสิทธิ์เจริญวัยผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 10 20 ก.พ. 2561
214นางสาวปัณณพรศุกระสรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 10 20 ก.พ. 2561
215นางเสาวลักษณ์คลังกลางครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 120 ก.พ. 2561
216นางสาวเกศวิมลพลโสดาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2620 ก.พ. 2561
217นายสมชายโกจินอกผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 220 ก.พ. 2561
218นางวรินทราชัยบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี20 ก.พ. 2561
219นางสาวนพรัตน์ประสาทศิลป์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี20 ก.พ. 2561
220นายอดิศักดิ์ก่อแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.สุรินทร์ เขต 120 ก.พ. 2561
221นางสาวสุรีพรแจ้งสว่างครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 120 ก.พ. 2561
222นางสาวแก้วสกุลเสริมไกรศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 120 ก.พ. 2561
223นางพนิดาพลธรรมผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์20 ก.พ. 2561
224นางรักษ์ตะวันอุดมวัฒนกูลครูเชี่ยวชาญสพป.สุโขทัย เขต 220 ก.พ. 2561
225นายสุชาติ เมืองจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ศรีสะเกษ เขต 220 ก.พ. 2561
226นางช่อผกาศรีจันทร์อินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 221 ก.พ. 2561
227นางปิยนุชศรีโมราครูชำนาญการพิเศษสพป.ศรีสะเกษ เขต 321 ก.พ. 2561
228นายชัยวัฒน์ภัทรกิจสวัสดิ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 121 ก.พ. 2561
229นางสาวไพลินบุญนาครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 121 ก.พ. 2561
230นางสาวพจนีพิมพ์ชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ศรีสะเกษ เขต 421 ก.พ. 2561
231นายยงยุทธขาวสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 721 ก.พ. 2561
232นายสมทบ ปานดวงแก้วครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 421 ก.พ. 2561
233นางสุนิษา การพานิชครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 ก.พ. 2561
234นางกนิษฐาพรหมศิริครูชำนาญการพิเศษสพป. เลย เขต 321 ก.พ. 2561
235นางอรุณีกองโฮมครูชำนาญการพิเศษสพป. เลย เขต 321 ก.พ. 2561
236นางสาวเนวรัตน์โต๊ะเครื่องครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3821 ก.พ. 2561
237นางสาวสุพรรณีอาจหาญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3821 ก.พ. 2561
238นางสาวลำยงค์พิมพิสารครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3821 ก.พ. 2561
239นางลภัสรดาศรีมงคลครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 121 ก.พ. 2561
240นายอาณัติพิกุลแก้วผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 222 ก.พ. 2561
241นางดวงใจสุขสบายผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี22 ก.พ. 2561
242นางสุภาพแก้วบัวผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี22 ก.พ. 2561
243ว่าที่ ร.อ.สมพรสุวรรณรังค์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี22 ก.พ. 2561
244นางสาวกุลธิดาอ่อนมีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี22 ก.พ. 2561
245นางสาวอัญชลีสังข์ทองผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี22 ก.พ. 2561
246นายเกรียงไกรวงศ์วิริยชาติผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์22 ก.พ. 2561
247นางฐิติมาภรณ์นาคเจือครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 122 ก.พ. 2561
248นายพัลลภเชวงชุติรัตน์รอง ผอ. เชี่ยวชาญสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
249นางผกายมาศเชวงชุติรัตน์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
250นางสาวสมปองโพธิ์ศรีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
251นางอาภากรกระจายกลางครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
252นางสาวฐิติพรแก้วกมลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
253นายวัฒนชัยชำนาญชานันท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
254นางสาวดวงเดือนชัยมีแรงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
255นางบุศรินทร์คำมฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
256นายธีระวุฒิไชยสมบัติครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
257นายสิทธิกรณ์บุตรสนมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
258นางนัยนาบุญเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
259นางเรวดีจันทร์รัศมีโชติครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
260นายสุภัทรพงศ์รวมผึ้งรุ่งโรจน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
261นางสาวนันทพรเตศิริครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 ก.พ. 2561
262นายยุทธศักดิ์ด้วงคำจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2023 ก.พ. 2561
263นางสุธิดาตาทิพย์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2023 ก.พ. 2561
264นางสาวจุฬารัตน์เบ้าทองจันทร์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2023 ก.พ. 2561
265นายนิวัฒน์พละสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 223 ก.พ. 2561
266นางวรัญภัสสร์ศรีวฤทธิเวคินรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1823 ก.พ. 2561
267นางมณีีรัตน์สุพรรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1823 ก.พ. 2561
268ศุภกาหนองแพครูชำนาญการพิเศษ23 ก.พ. 2561
269นางมิรา หอมจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุบลราชธานี เขต 523 ก.พ. 2561
270นางสาวกนกวรรณฉั่วรัตนกุลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 30 26 ก.พ. 2561
271นางสาวฐิตินันรอเซ็นครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 626 ก.พ. 2561
272นางน้ำฝนเปรมปรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 626 ก.พ. 2561
273นางสาวณัชชา ทรงภักศิลป์ดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 326 ก.พ. 2561
274นายศักดิ์ชายบุญมีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชุมพร เขต 226 ก.พ. 2561
275นางสาวณัฐชานันท์สิงอุดมผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชุมพร เขต 226 ก.พ. 2561
276นางพรประภาสีมาพานิชกุลผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชุมพร เขต 226 ก.พ. 2561
277นางสาววิรงรองกลิ่นคล้ายครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 626 ก.พ. 2561
278นางสุพรรณีบึงลอยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 626 ก.พ. 2561
279นางแสงจันทร์ปัญญาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 626 ก.พ. 2561
280นางวราพร โคผดุงครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 226 ก.พ. 2561
281นางภัทรพร เกษนอกครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 226 ก.พ. 2561
282นายนิพนธ์ อนันตชาติผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 226 ก.พ. 2561
283นายวีระกานท์ ศรีสมัยผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 226 ก.พ. 2561
284นางวลัยลักษณ์ธาระมณีผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง26 ก.พ. 2561
285นางสาวกำไลทิพย์แสงประทีปครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 226 ก.พ. 2561
286นางบุศยาไวพยาบาลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 226 ก.พ. 2561
287นางสาวชโลธรบรรเทาทุกข์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 226 ก.พ. 2561
288นางพรไพรินทร์นัยนานนท์รอง ผอ.เชี่ยวชาญสพป.สระแก้ว เขต 226 ก.พ. 2561
289นายมานิตทาหาวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 226 ก.พ. 2561
290นายฉัตรชัยพันธ์ป้อมครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 226 ก.พ. 2561
291นางสาวนิลวรรณวัฒนารอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1826 ก.พ. 2561
292นางน้อมจิตหิรัญรัตน์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1826 ก.พ. 2561
293นางจริยาหงส์บินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1826 ก.พ. 2561
294นางสาวจารุณีศรีพนมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1826 ก.พ. 2561
295นางสาวดวงเดือนรอดมณีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1826 ก.พ. 2561
296นายอนุชาม่วงเขียวครูชำนาญการพิเศษสพป.พิจิตร เขต 126 ก.พ. 2561
297นางนพรัตน์ สายบุตรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 26 ก.พ. 2561
298นายสิทธิกร เผ่าเผด็จการผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 26 ก.พ. 2561
299นางสาวอรฤทัย พงษ์สนิทผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 26 ก.พ. 2561
300นายปราโมทย์ บุญสมนึกผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 26 ก.พ. 2561
301นายชูชาติ โชติเสนผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 26 ก.พ. 2561
302นางพรลภัสอ้นไชยะครูเชี่ยวชาญสพป.สมุทรปราการ เขต 127 ก.พ. 2561
303นางอนันติยาจำปาสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 127 ก.พ. 2561
304นายไวภพสุชกระโทกผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 227 ก.พ. 2561
305นางระพีพรตันเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 227 ก.พ. 2561
306นายสนธิ์ศรีพลพาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 227 ก.พ. 2561
307นางสาวธนาศิริลิ้มรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 227 ก.พ. 2561
308นางวาสนามั่นประสิทธิ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง27 ก.พ. 2561
309นายสุเมธบุตรดาครูชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 327 ก.พ. 2561
310นางนิศากรพลซาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2227 ก.พ. 2561
311นางสาวแสนสิริรุ่งโรจน์หรัญญาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท27 ก.พ. 2561
312นางสาวสมฤทัยอ่อนรัมย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3227 ก.พ. 2561
313นางสาวชญาณีมีแสนสัตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 227 ก.พ. 2561
314นางสาวภัทรนันต์เกตุงามครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 127 ก.พ. 2561
315นายธรณัสโสมนัสรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 627 ก.พ. 2561
316นางสาวทัศพรปูมสีดาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 427 ก.พ. 2561
317นางสาวณัฐริกาคงไมตรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1927 ก.พ. 2561
318น.ส.กุลกัลยาอยู่ศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1727 ก.พ. 2561
319น.ส.พรทิพย์อนุลาวัลย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1727 ก.พ. 2561
320นางวิภาพร เดชสนองครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 27 ก.พ. 2561
321นางสาวณิชชาเหลาพรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 127 ก.พ. 2561
322นายนิยมสุขทองผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุรินทร์ เขต 327 ก.พ. 2561
323นายภราดรดีพูนผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุรินทร์ เขต 327 ก.พ. 2561
324นายจักราวุธถือคุณรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุรินทร์ เขต 327 ก.พ. 2561
325นายพยัคฆ์นิราศสูงเนินรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุรินทร์ เขต 327 ก.พ. 2561
326นางธันยนันทน์ สุวิมลธนายศครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 127 ก.พ. 2561
327นางสาวอลิศาหอมใบบัวครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 228 ก.พ. 2561
328นางสาวเปรมฤดีเปรมพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 428 ก.พ. 2561
329นายธิปไตยวิไลพันธุ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 628 ก.พ. 2561
330นายนฤเบศดวงดูสันครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 628 ก.พ. 2561
331นางสาวเดือนเพ็ญตันเงินรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1828 ก.พ. 2561
332นางกาญจนาไชยเพ็ชรครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2128 ก.พ. 2561
333นายครรชิตปานมุณีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 228 ก.พ. 2561
334นายศริมงคลทนทองครูชำนาญการพิเศษสพป.สุรินทร์ เขต 328 ก.พ. 2561
335นางศิริภรณ์ศรีหริ่งรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 228 ก.พ. 2561
336นางสาวปรัชญาภรณ์แย้มเกษรครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 228 ก.พ. 2561
337นางสาวสุนิสาสายแก้วดีครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 228 ก.พ. 2561
338นายวัชรพันธ์ใครบุตรครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 328 ก.พ. 2561
339นางบุญสิริจุติครูเชี่ยวชาญสพป.สุโขทัย เขต 228 ก.พ. 2561
340นางสาววิจิตราคันธารสครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 528 ก.พ. 2561
341นางอมราภรณ์แสงทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 528 ก.พ. 2561
342นางสาวกนกวรรณสุธาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 528 ก.พ. 2561
343นางสาวลิปิกรภูวพัฒนดลครูชำนาญการพิเศษสพป.กรุงเทพมหานคร28 ก.พ. 2561
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางสาวกชกรยอดเมืองผอ.เชี่ยวชาญสพป.ตาก เขต 24 ม.ค. 2561
2นางสาววณิชชาเหลาพรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 14 ม.ค. 2561
3นางดรุณีกองมณีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 14 ม.ค. 2561
4นายอนุชากัณหะบุตรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 14 ม.ค. 2561
5นางภาวินีทองสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 24 ม.ค. 2561
6นางสาวจินดา วงค์อนันต์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 34 ม.ค. 2561
7นายปราโมท อัมรักษ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.สระแก้ว เขต 1 4 ม.ค. 2561
8นางสาวทัศนีย์ สุดใจนิยมผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 4 ม.ค. 2561
9นางสาวลักษณารีย์ สมเสนาครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 4 ม.ค. 2561
10นางอัจฉรัตน์ยืนนานครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
11นางเบญจมาศแพน้อยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
12นางอภิญญานิยมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
13นายพิทยาแม่นทรงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
14นางณัธดาวรรณโวหารครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
15นางสาวกนกประภาขาวเผือกครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
16นายวิษณุกรณ์สุวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
17นายปัทมินทร์แพทย์นิมิตรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
18นายปิติพงษ์บัวสำลีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
19นางสาววารุณีฮานาฟีครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 18 ม.ค. 2561
20นางสาวนภชนัตรกิรติขัตติยาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 89 ม.ค. 2561
21นางสาวปาริฉัตร วงษ์ดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 ม.ค. 2561
22นางดรุณทิพย์ ขันสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 ม.ค. 2561
23นางปารดา นาสินเพิ่มครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 ม.ค. 2561
24นายสุทธิโรจน์ บุญชูผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 110 ม.ค. 2561
25นางสมพร วิชัยประเสริฐครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 110 ม.ค. 2561
26นายธวัชศร้อยโพธิ์พันธุ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18 10 ม.ค. 2561
27นายภาคภูมิภูมิศาสตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18 10 ม.ค. 2561
28นางสาววันวิสาห์บุญช่วยเหลือครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18 10 ม.ค. 2561
29นางอภิญญาทับทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18 10 ม.ค. 2561
30นางพรทนาแขพิมายครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3110 ม.ค. 2561
31นายทักษิณอารยะจารุผอ.เชี่ยวชาญสพป.สุพรรณบุรี เขต 111 ม.ค. 2561
32นางสาววารุณีฮานาฟีครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 111 ม.ค. 2561
33นางสมพิศองอาจครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 211 ม.ค. 2561
34นายปิยพงษ์ทิพย์โภชน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 211 ม.ค. 2561
35นางสาวนวลจันทร์กำพลขจรเกียรติครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 211 ม.ค. 2561
36นางสาวรสสุคนธ์สุริวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 211 ม.ค. 2561
37นายวิชัยสุมงคลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ม.ค. 2561
38นางสาวมะลิดาเมตตาคุณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ม.ค. 2561
39นางศุภมาศบรรณสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ม.ค. 2561
40นางวลัยสารบุญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ม.ค. 2561
41นางสาวทิติยาพันธ์ใจธรรมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ม.ค. 2561
42นางสาวแพรวพรรณศรีวิชัยครูชำนาญการพิเศษสพป. น่าน เขต 115 ม.ค. 2561
43นางนภาพรใจตรงครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท15 ม.ค. 2561
44นางสาวณัชช์พรรุ้ง มั่งมีชาญชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 215 ม.ค. 2561
45นางสาวประภัสสร บุญจรัสครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 215 ม.ค. 2561
46นายณรุจน์ธภัทร ชัญพิสิษฐ์กุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 215 ม.ค. 2561
47นางพิชรินทักษิณรอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 2515 ม.ค. 2561
48นางนุชจรีนาเมืองรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
49นางสาวกาญจนาดีแสงครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
50นางสาวเบญจวรรณเสรีวัลลภครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
51นางสาวนวลจันทร์เสียบไธสงครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
52นางสาวเกศสุดาสุพัฒสรครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
53นางสาววิชชุตาถาวรกัลปชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
54นางจินดารัตนานกครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
55นายคณินธิปรัชต์พรหมราษฎร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 416 ม.ค. 2561
56นายสุพจน์แสนเมืองชินครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 416 ม.ค. 2561
57นายปิยวัฒน์ปานด้วงรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1817 ม.ค. 2561
58นายพัลลภศุลีดำรงวุฒิครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1817 ม.ค. 2561
59นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 317 ม.ค. 2561
60นางสาวกฤษณาจันทนามครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 218 ม.ค. 2561
61นางสาวปารีณาบรรจงกิจครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 218 ม.ค. 2561
62นางสาวชุติมาสินธุวานิชครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 218 ม.ค. 2561
63นางกนกวรรณ มูลทองสงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 118 ม.ค. 2561
64นางสาวเพ็ญนภาวิสารวุฒิครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 219 ม.ค. 2561
65นางฉวีราชดาครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 219 ม.ค. 2561
66นางนิรมลทิพมนฑาครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 219 ม.ค. 2561
67นางสาวศิริลักษณ์เหล่าเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 219 ม.ค. 2561
68นางสาวอรวรรณกิ่งแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 219 ม.ค. 2561
69นางสาวจินตนาสุกใสครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท19 ม.ค. 2561
70นางปภาภัสสร์จันทราชครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท19 ม.ค. 2561
71นางสาวพัชรีแซ่เล้าครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท19 ม.ค. 2561
72นางวิลาวัลย์ ศุภพรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1723 ม.ค. 2561
73นายอัศนัย วารีศรีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 423 ม.ค. 2561
74นางโสจิรดาเจริญสุขครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 623 ม.ค. 2561
75นางฐานิฎาจิตติชัยมงคลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 623 ม.ค. 2561
76นายทศพงศ์พีระพฤฒิพงศ์ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 423 ม.ค. 2561
77นายมิตรชัย ชัยสารครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 23 ม.ค. 2561
78นางสาวลาวัล สุบินครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 323 ม.ค. 2561
79นางสาวพรทิพย์ พงษ์กลัดครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 323 ม.ค. 2561
80นางธรรศญา เมืองนาคครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 323 ม.ค. 2561
81นางสาวปริยาณัต พลเกิ้นครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 323 ม.ค. 2561
82นางสาวนิศารัตน์ ฤทธิ์แสนตอครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 323 ม.ค. 2561
83นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพลครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 1723 ม.ค. 2561
84นายไพโรจน์ศรีนิลผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นราธิวาส เขต 123 ม.ค. 2561
85นางสาวลัดดาทองแสนครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 323 ม.ค. 2561
86นายชินกรสุวรรณเวียงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1823 ม.ค. 2561
87นายภาณุพงศ์ลาภเกินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1823 ม.ค. 2561
88นางสาวพิมลพรรณวงศ์บุรุษครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1823 ม.ค. 2561
89นางสกลเสาวรสครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 223 ม.ค. 2561
90นางสาวนริสราโภคบาลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 223 ม.ค. 2561
91นางภาวิณี จารุกาญจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 324 ม.ค. 2561
92นางสาวณัชช์พรรุ้ง มั่งมีชาญชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 224 ม.ค. 2561
93นางสาวประภัสสร บุญจรัสครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 224 ม.ค. 2561
94นายณรุจน์ธภัทร ชัญพิสิษฐ์กุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 224 ม.ค. 2561
95นางสาวนันทกะเครือมาศครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 224 ม.ค. 2561
96นางสาวทิพย์ฤทัยพลไชยครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 224 ม.ค. 2561
97นางสาวธนาภรณ์เนื้อน่วมครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 224 ม.ค. 2561
98นางสาวนพวรรณพิทักษ์จรรยาครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 224 ม.ค. 2561
99นางสาวชโลธรศรีสดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4225 ม.ค. 2561
100นางสุดารัตน์จันทรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4225 ม.ค. 2561
101นางสาวชลิดาสุคนธ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 4225 ม.ค. 2561
102นางสาวชฎาพรรักสัตย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4225 ม.ค. 2561
103นางวรรณภาชื่นนอกครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 4225 ม.ค. 2561
104นางสาววารินทร์ทองฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์25 ม.ค. 2561
105นางเกศรินทร์วงค์จันทาครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 125 ม.ค. 2561
106นางธิดาวรรณสุนิมิตรครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 125 ม.ค. 2561
107นางสาวมณฑิชาแสงสร้อยครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 125 ม.ค. 2561
108นางธนภรประเสริฐสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 125 ม.ค. 2561
109นางสาวพิราภรณ์สุภาโสตครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 125 ม.ค. 2561
110นางสาวประภาภรณ์พลรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 125 ม.ค. 2561
111นายอานนท์ สุดาทิพย์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 425 ม.ค. 2561
112นายอำพร อ้มเถื่อนผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 425 ม.ค. 2561
113นายครองสิทธิ์กิ่งตระการสิทธิ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 226 ม.ค. 2561
114นางพัชรินทร์ฤทัยมาศครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 ม.ค. 2561
115นางสาวภัทรภรมั่นเพ็ชรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 ม.ค. 2561
116นางสาวพิรานันท์ประดู่ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 ม.ค. 2561
117นายสุเทพสุริโยรัตนโนภาสครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 226 ม.ค. 2561
118นางสาวสิริณพัทโคตรบรรเทาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 226 ม.ค. 2561
119นางปุณิกาขันทวิชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 226 ม.ค. 2561
120นางชลดางามเสงี่ยมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 226 ม.ค. 2561
121นายธวัชชัยงามเสงี่ยมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 226 ม.ค. 2561
122นางสาวจิราวัลย์ พิมพ์บาลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 326 ม.ค. 2561
123ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภาฤดี กอผจญครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 326 ม.ค. 2561
124นางกนกวรรณ เย็นใจครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 326 ม.ค. 2561
125นางสาวอัจฉรัตน์ใจกล้าครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 129 ม.ค. 2561
126นางวรรณรัตน์เฉิดฉายครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 129 ม.ค. 2561
127นายชัยวัฒน์มนต์อินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 129 ม.ค. 2561
128นางสาววาสนาทูลเกล้าครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 129 ม.ค. 2561
129นายสมรักเกตุชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 129 ม.ค. 2561
130นางศรัณรัตน์ธนาเตชะสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 129 ม.ค. 2561
131นางสาวกิติยาภรณ์จันดาหงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 429 ม.ค. 2561
132นายอรัญคันธมาศน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พิจิตร เขต 229 ม.ค. 2561
133นางสาวอธิศา สังฆสุบรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 729 ม.ค. 2561
134นางสาวศิริรัตน์นครชูครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 230 ม.ค. 2561
135นางภาวิณี เกษศิริครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1730 ม.ค. 2561
136นายเอกพงศ์บัวพูลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1730 ม.ค. 2561
137นางวิลาวัลย์ ศุภพรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1730 ม.ค. 2561
138นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1730 ม.ค. 2561
139นางสุดารัตน์วัฒนพฤติไพศาลครูเชี่ยวชาญสพป.หนองคาย เขต 230 ม.ค. 2561
140นางณพัทชามนท์อัครชุนันท์ภรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 230 ม.ค. 2561
141นางปรียาภาสกุลศักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 230 ม.ค. 2561
142นายลำเลียงปฏิสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 230 ม.ค. 2561
143นางสาวหนูคิดภูน้ำสีครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 230 ม.ค. 2561
144นางสาวอภินทร์นิชาเอี่ยมสะอาดครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 230 ม.ค. 2561
145นายวิศรุตสมบัตรบุญสวนผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 130 ม.ค. 2561
146นายวันเฉลิมไชยยงค์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 130 ม.ค. 2561
147นางยุพาภรมหัทธนธีรนันท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2131 ม.ค. 2561
148นายสุพจน์ สมเพชร ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 131 ม.ค. 2561
149นางวรรณณิภา ทองธรรมชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 131 ม.ค. 2561
150นางสาวสุภาวดี ชัยดาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 131 ม.ค. 2561
151นางสุภารัตน์ ธรรมสาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 331 ม.ค. 2561
152นายภัทร์กร ศรีเมืองครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 331 ม.ค. 2561
153นางสาวศรีสุดาคำลือครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3431 ม.ค. 2561
154นางเยาวนาฎพรรณานนท์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ร้อยเอ็ด เขต 331 ม.ค. 2561

แผนที่ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทองและจุดจอดรถ (ดาวน์โหลดที่นี่)
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง โทร.038-056666-9