ประชาสัมพันธ์

 ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และชำนาญการเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 21
วันที่ 1-4 มิถุนายน พ.ศ. 2560
 (ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว)

กำหนดการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 21
วันที่ 1-4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ขั้นตอน

กำหนดการ

หมายเหตุ

ผู้สมัครยื่นแบบคำขอเข้ารับการพัฒนาไปยังต้นสังกัด (สพป./สพม.) ตามกำหนดของต้นสังกัด  ต้นสังกัดนำส่งเอกสารได้ 2 ช่องทาง คือ
1. ทางไปรษณีย์
เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131
2. ทาง E-mail: sirawan@buu.ac.th
(ดาวน์โหลดแบบคำขอ)
ต้นสังกัดนำส่งรายชื่อผู้ขอรับการพัฒนาถึงคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บัดนี้ ถึง

28 พ.ค. 2560

ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
ทางเว็บไซต์โครงการ
http://teacher-edu.buu.ac.th/
และชำระค่าลงทะเบียน รับจำนวนจำกัด ดังนี้
– ครูชำนาญการพิเศษ 270 คน*
– ครูเชี่ยวชาญ 30 คน
– ผอ./รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ 30 คน
– ผอ./รอง ผอ.เชี่ยวชาญ 30 คน

3 เม.ย. ถึง

28 พ.ค. 2560

ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
– หลักสูตรชำนาญการพิเศษ  4,000 บาท
– หลักสูตรเชี่ยวชาญ  5,000 บาท
(ดาวน์โหลดแบบชำระค่าลงทะเบียน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
(ผู้สมัครที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว)
29 พ.ค. 2560 ทางเว็บไซต์โครงการ
http://teacher-edu.buu.ac.th/
โดยจัดรุ่นอบรมตามลำดับ
การชำระค่าลงทะเบียน
เข้าร่วมโครงการตามกำหนด

 

1-4 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมเทาทอง ม.บูรพา
หากไม่เข้าร่วมโครงการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

หมายเหตุ
* หากมีผู้ชำระค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเกินจำนวนที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายวันเข้ารับการพัฒนา
ในลำดับที่เกินกำหนดเป็นช่วงที่ 2 (จะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ วันที่ 29 พ.ค.60)
* เนื่องจากมีการเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ดังนั้นจึงคาดว่าจะจัดการอบรมพัฒนาเป็นครั้งสุดท้าย
ของโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามเกณฑ์เดิม ดังนั้นจึงเปิดอบรมทุกหลักสูตรโดยไม่มีการเลื่อน

ผู้ประสานงานโครงการ
ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ โทร. 080-0962628 E-mail : sirawan@buu.ac.th

คุณอรทัย เอี่ยมสอาด โทร. 099-5949520

สิ่งที่ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องเตรียม

1. ศึกษาด้วยตนเองและนำส่งเอกสารรายงานในวันปฐมนิเทศ  รายละเอียดมีดังนี้

2. กรอกข้อมูลทะเบียนประวัติพร้อมติดรูปถ่ายนำส่งในวันปฐมนิเทศ Download  แบบฟอร์มที่นี่
3. เตรียมตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระที่เกี่ยวข้องกับตนเองมาด้วย

4. หากสามารถนำ Notebook มาด้วย จะเป็นการสะดวกต่อการทำกิจกรรมมากยิ่งขึ้น

แผนที่ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทองและจุดจอดรถ (ดาวน์โหลดที่นี่)
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง โทร.038-056666-9

ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อก่อนชำระค่าลงทะเบียน

รายชื่อผู้สมัคร ปี 2559-2560

ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางบุปผาเลิศยะโสครูชํานาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 131 ส.ค. 2559
2นางสาวรสสุคนธ์ปาณะวรครูชํานาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 131 ส.ค. 2559
3นางสาวไพเราะศรีทองครูชํานาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 12 ก.ย. 2559
4นางสาวกันต์พิชญา เมฆโหราครูชํานาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 12 ก.ย. 2559
5นางสาววรรณา เวชสัมฤทธิ์ครูชํานาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 1 2 ก.ย. 2559
6นางอรุโณทัย ส่งศรีครูชํานาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 125 ส.ค. 2559
7นางสาววุวรรณีแก้วโวหารครูชํานาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 18 ก.ย. 2559
8นางอัจฉรา สังข์ประสิทธิ์ครูชํานาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 18 ก.ย. 2559
9นางสุพรรษา พรมรีครูชํานาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 18 ก.ย. 2559
10 นายชูชีพ ฉายอรุณผอ.เชี่ยวชาญสพป. ระยอง เขต 18 ก.ย. 2559
11นางกมลชนก คงพิทักษ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป. ระยอง เขต 18 ก.ย. 2559
12นางทิพวรรณ ชมชื่นครูเชี่ยวชาญสพป. ระยอง เขต 18 ก.ย. 2559
13นางสาวรุจิรา เพียรพิจิตรครูชํานาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 28 ก.ย. 2559
14นางสาวเบญจมาศ เพลิศฤทธิ์ครูชํานาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 28 ก.ย. 2559
15นางสาวภูษณิศา สุภกุลครูชํานาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 28 ก.ย. 2559
16นางสาวภัทราภรณ์ มะวงษาครูชํานาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 124 ส.ค. 2559
17นางสาวกาญจนา นึกธรรมครูชํานาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 124 ส.ค. 2559
18นางบุปผา เสิศยะโสครูชํานาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1
19นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 67 ก.ย. 2559
20นางสาวอัมพรพุยศิริครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 67 ก.ย. 2559
21นางวศรินทร์บุญแจ่มครูชํานาญการพิเศษสพม. เขต 67 ก.ย. 2559
22นางสาวนวรัตน์จิตรตะโสภะโนครูชํานาญการพิเศษสพม. เขต 67 ก.ย. 2559
23นางจรีวัชรวงษ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 17 ก.ย. 2559
24นายกิตติพงษ์พยัคฆพลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 27 ก.ย. 2559
25นายสุปรีชาสอนสาระครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 27 ก.ย. 2559
26นางกรรณิการ์เจริญช้างครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 27 ก.ย. 2559
27นางสาวพิชชานันท์บุญตาแสงครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 27 ก.ย. 2559
28นายเสรีแก้งก่องครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 27 ก.ย. 2559
29นางสาวสุวรรณ์หอมจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 27 ก.ย. 2559
30นางสาวสุดชีวันโพธิ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 25 ก.ย. 2559
31นายวีระชัยผิวรักษาครูเชี่ยวชาญสพป.สมุทรปราการ เขต 217 ส.ค. 2559
32นางสาวรสสุคนธ์ ปาณะวรครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1
33นายคำนวณบุญมากผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 1
34นางพิษณุลักษณ์บุญทวีครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 411 ส.ค. 2559
35นายสมนึกรสอุทิศผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชุมพร เขต 215 ส.ค. 2559
36นายจรูญจุ้ยนครผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชุมพร เขต 215 ส.ค. 2559
37นายปรีชา สัจจากุลรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ15 ส.ค. 2559
38นายสมศักดิ์ เจริญสุขผอ.เชี่ยวชาญสพป.สระแก้ว เขต 1 8 ก.ย. 2559
39นางสาวรติชา แสนอ่อนพุธครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 18 ก.ย. 2559
40นายเปี่ยมศักดิ์ เดชขันธ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 18 ก.ย. 2559
41นายกฤศดา ผาอ่อนครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 18 ก.ย. 2559
42นางบุณยรัตน์ พงษ์สวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญสพป.สระแก้ว เขต 18 ก.ย. 2559
43นางนงนุช เสาวกูลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 18 ก.ย. 2559
44นางสาวธมลณรรน์ ด่านปรีดาครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 18 ก.ย. 2559
45นางสาววรลักษณ์ คงคำศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 18 ก.ย. 2559
46นางปราณีตจีนบุญมีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สรบุรี เขต 28 ก.ย. 2559
47นางสาววนิจฉัยสีหารอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สรบุรี เขต 28 ก.ย. 2559
48นางบุบผานาควงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สรบุรี เขต 28 ก.ย. 2559
49นางสัชฌุกรตันติธนวรพงศ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 19 ก.ย. 2559
50 นายอสุรณพ จันชนะครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 112 ก.ย. 2559
51นายอนันต์บุญญาวัฒน์รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 112 ก.ย. 2559
52นางสาวจิตลดาสารเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 112 ก.ย. 2559
53นางสาวอำพรรัตน์ ขำคมครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 213 ก.ย. 2559
54นางสาวจันทนาเจริญผลครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 213 ก.ย. 2559
55นางสาวพิทยาภรณ์สูแพะครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 213 ก.ย. 2559
56นายทีปกรแสงอินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1813 ก.ย. 2559
57นางสาววนิดาลอยละลิ่วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1813 ก.ย. 2559
58นางสาวสุธิตาธุระกิจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1813 ก.ย. 2559
59นางสาวสาวินีบุญช่วยเหลือครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1813 ก.ย. 2559
60นายเตโชดมบุญมีครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 113 ก.ย. 2559
61นายประวัติพงษ์รอดกลางผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 213 ก.ย. 2559
62นางศศิชาคล้ายแจ้งครูเชี่ยวชาญสพป.สมุทรปราการ เขต 213 ก.ย. 2559
63นางสุกัญญาปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 213 ก.ย. 2559
64นางทองทิพย์บุญเหลือครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 213 ก.ย. 2559
65นางสาวกนกภรณ์ ชื่นตาครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 113 ก.ย. 2559
66นางสาวณฐอร บุตะเคียนครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 113 ก.ย. 2559
67นางสาววารุณี มะโนขันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 113 ก.ย. 2559
68นางพิมพ์ภาสิริสายพนัสครูชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 1814 ก.ย. 2559
69นางสาวเขมจิรัฎฐ์ภัทร์จิโรจน์กุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1814 ก.ย. 2559
70นางจินดาพรเทียมภัคดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1814 ก.ย. 2559
71นางอมรรัตน์อัศวจารุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1814 ก.ย. 2559
72นางสาววรรณวิภาเกตุแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1814 ก.ย. 2559
73นายจตุพันธ์รุจิรานุกูลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1814 ก.ย. 2559
74นางวัชนีดวงมณีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1814 ก.ย. 2559
75นายอำพลหิรัญลักษณ์สุตครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1814 ก.ย. 2559
76นางไข่ขวัญเตชะมาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1814 ก.ย. 2559
77นางสีนวลโพธิ์สุวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 114 ก.ย. 2559
78นางสาวสุกัญญาพรน้อยครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 114 ก.ย. 2559
79นางสาวปัทมาปทุมเมืองครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 114 ก.ย. 2559
80นางศิริพรดานะครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 114 ก.ย. 2559
81นางสาวพรพรรณ อู่พิทักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 614 ก.ย. 2559
82นายวชิระขวัญแพชรผอ.เชี่ยวชาญสำนักงานการศึกษาพิเศษ14 ก.ย. 2559
83นางสาวจารุณีน้อยเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 614 ก.ย. 2559
84นางอัญชลีกีรติศานติ์ครูเชี่ยวชาญสพป.ลพบุรี เขต 114 ก.ย. 2559
85นางเยาวภาเทาศิริครูเชี่ยวชาญสพป.ลพบุรี เขต 114 ก.ย. 2559
86นางสาวจิราลักษณ์ศรีทัศน์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 216 ก.ย. 2559
87นางสาวสุจิตราสกุลวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 216 ก.ย. 2559
88นายสากลหาญใจผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. นครศรีธรรมราช เขต 415 ก.ย. 2559
89นางสาวฉัตรแก้วกิตติคุณครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 216 ก.ย. 2559
90นางสาวกนกวรรณใสสะอาดครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 216 ก.ย. 2559
91นางสาววิชญาเย็นประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 216 ก.ย. 2559
92นางเพ็ญพักตร์แสงกองครูชำนาญการพิเศษสพป. เลย เขต 216 ก.ย. 2559
93นางสาวกนกวรรณนิสสัยครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2559
94นายถิรวัฒน์ถัมพาพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2559
95นางพจนีย์ มากสวัสสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2559
96นางนิตยาพงษ์พระเกตุครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2559
97นางภัสสรบุญอยู่ครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2559
98นางวิชิตราสุระคำพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 119 ก.ย. 2559
99นางสาวกนกภรณ์ชื่นตาครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 116 ก.ย. 2559
100นางสาวณฐอรบุตะเคียนครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 116 ก.ย. 2559
101นางสาววารุณีมะโนขันธุ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 116 ก.ย. 2559
102นายประสงค์พรหมสิทธิ์ผอ. เชี่ยวชาญสพม. เขต 3619 ก.ย. 2559
103นายมานะพิริยพัฒนาผอ. เชี่ยวชาญสพม. เขต 3619 ก.ย. 2559
104นางอรุณีชูใหม่ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1819 ก.ย. 2559
105นางกุสุมาเพ็ชรพิมายครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1819 ก.ย. 2559
106นางศิริประภาเบ้าสองสีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1819 ก.ย. 2559
107นางนิตยาแสงชื้อพ่อครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1819 ก.ย. 2559
108นางสุมารินทร์ยามสุขครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1819 ก.ย. 2559
109นางสุนิตาเมืองสันเทียะครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1819 ก.ย. 2559
110นางกรรณิการ์ผิวละออครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1819 ก.ย. 2559
111นางวัลภาเหล็กผาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1819 ก.ย. 2559
112นางสาวน้ำเพชรวีระพันธุ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1819 ก.ย. 2559
113นางสาวเกศวิมลพลโสดาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1819 ก.ย. 2559
114นายอลงกรณ์อยู่เจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1819 ก.ย. 2559
115นางรุจิรดาวรรณศิริผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 620 ก.ย. 2559
116นางสาวกัลย์ณภัสภิวัฒน์ฐากุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 620 ก.ย. 2559
117นางนิรบลบัวประเสิรฐครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 620 ก.ย. 2559
118นางกนกวรรณ อ่อนศรีครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 719 ก.ย. 2559
119นางสุพิศพูลแสงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 719 ก.ย. 2559
120นางดลนภารุ่งสว่างครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 719 ก.ย. 2559
121นางสาวฐิฏิมาพุฒประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 719 ก.ย. 2559
122นางกรรจณาอุทรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 719 ก.ย. 2559
123สุภาพรคงสงค์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 719 ก.ย. 2559
124กัลยาชาวลาวครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 719 ก.ย. 2559
125นางสาวนิตยาภูมีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 ก.ย. 2559
126นางจันทร์เพ็ญภูพานเพชรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 ก.ย. 2559
127นายจิรพลคำต่อตั้งครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 ก.ย. 2559
128นางสาวณัฐณิชาช์อาภาสกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 421 ก.ย. 2559
129นางฐิติชญา สุขสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญสพป. ชลบุรี เขต 321 ก.ย. 2559
130นางวิลาวัลย์รู้รักดีครูชำนาญการพิเศษสพป. บุรีรัมย์ เขต 121 ก.ย. 2559
131นางสุวรวัลย์ ดาราพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด21 ก.ย. 2559
132นายสมัคร์รู้รักดีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ตราด21 ก.ย. 2559
133นางสาวกัญญารัตน์โสมะณีครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด21 ก.ย. 2559
134นางมณีกาญจน์รัตนธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด21 ก.ย. 2559
135นายคำนวณทองมากผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 121 ก.ย. 2559
136นางศิริวรรณ เจนจิตไพบูลย์ครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 121 ก.ย. 2559
137นางจันทรวัทน์ พรมผองครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3622 ก.ย. 2559
138นางบานชื่น มังกรครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1722 ก.ย. 2559
139นางสุวรรณี เชยสมบัติครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1722 ก.ย. 2559
140นางชมภูนุช โพธิจักร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1722 ก.ย. 2559
141น.ส.วรรณา เพ็ชรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1722 ก.ย. 2559
142นางมณีรัตน์ ปาทงจอมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1722 ก.ย. 2559
143นางอุบลรัตน์ ไกรวิเศษครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1722 ก.ย. 2559
144นางภาวิณี เหลือสาครครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 222 ก.ย. 2559
145นายบุญฤทธิ์ตระกูลธรรมชาติครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 722 ก.ย. 2559
146นางปิยาภรณ์ พรมพิไลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 722 ก.ย. 2559
147นางสุกัญญาเวฬุวันครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 722 ก.ย. 2559
148นางสาวสุกัญญาเพาะแป้นครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 722 ก.ย. 2559
149นางปาริชาติประจักร์จิตรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 722 ก.ย. 2559
150นายบุญเลิศทัดเทียมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 722 ก.ย. 2559
151นายสุวรรณทวีผลผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 722 ก.ย. 2559
152นายมานะล่าโสตรอง ผอ. เชี่ยวชาญสพม. เขต 722 ก.ย. 2559
153นางคนึงใจสุมนารอง ผอ. เชี่ยวชาญสพม. เขต 722 ก.ย. 2559
154นางฉัตรดาว เหลืองประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 222 ก.ย. 2559
155นางกานต์พิชชา เทศกาลครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 222 ก.ย. 2559
156นางสาวสมควรชอบใหญ่ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 622 ก.ย. 2559
157นางยุพาภูมิกลางครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 622 ก.ย. 2559
158นายธนวัฒน์พันธ์วิชัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4222 ก.ย. 2559
159นางสาวอรณิชชาสังข์มณีผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ23 ก.ย. 2559
160นางมนัญญา เบ็ญจธรรมครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ23 ก.ย. 2559
161นางระพีพรคิ้วทวีวิวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ราชบุรี เขต 123 ก.ย. 2559
162นางนิรมลศิริสมบัติผอ.เชี่ยวชาญสพป.สมุทรปราการ เขต 223 ก.ย. 2559
163นางกัญญกานต์ภาพพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 223 ก.ย. 2559
164นางสาวเนติมาเที่ยงตรงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1823 ก.ย. 2559
165นายกำธรดิษธรรมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1823 ก.ย. 2559
166นางวรรณภานันท์วิสิธนาเดชน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1823 ก.ย. 2559
167นางสาวสุวิชากุฎีศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1823 ก.ย. 2559
168นางสาวชลทิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1823 ก.ย. 2559
169นางสาวปัญชลีธีรสถิตย์ธรรมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1823 ก.ย. 2559
170นางสาวศิริวรรณตันหยงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1823 ก.ย. 2559
171นางสาวอัญชันแซ่มเตียวครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1823 ก.ย. 2559
172นายนิพนธ์การเพียรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18 23 ก.ย. 2559
173นายเฉลิมชัยบุญล้อมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1823 ก.ย. 2559
174นางทัศนีย์ดีเลิศครูเชี่ยวชาญสพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 123 ก.ย. 2559
175นายเสฎฐวุฒ โภคพิพัฒน์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 17 23 ก.ย. 2559
176นางสาวเพ็ญนภา วิเศษฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17 23 ก.ย. 2559
177นางสาวปิ่นมณี หอยสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17 23 ก.ย. 2559
178นายสมหมาย สังขะวินิจผอ.เชี่ยวชาญสพป. ปราจีนบุรี เขต 223 ก.ย. 2559
179นายสมบูรณ์ เติมแก้วผอ.เชี่ยวชาญสพป. ปราจีนบุรี เขต 223 ก.ย. 2559
180นางสาวจิตร์ตรา ยาคำครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 223 ก.ย. 2559
181นางกัญญาภุค เจนสัญญายุทธครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 223 ก.ย. 2559
182นางสาววาสนา สังข์ศิริครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 223 ก.ย. 2559
183นางเกศน้ำทิพย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 623 ก.ย. 2559
184นางวนิดาหมั่นผดุงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 623 ก.ย. 2559
185นางกุหลาบบุญกรานครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 623 ก.ย. 2559
186นางสาวณิชาภาวิรัชนีภรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 623 ก.ย. 2559
187นางสาวปัทมานิตยากัญจน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 623 ก.ย. 2559
188นางสาวสุวิชาบุญรังสิมันต์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 623 ก.ย. 2559
189นางนารีรัตน์วัฒนกลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 623 ก.ย. 2559
190นายอุดมหงษ์มังผอ.เชี่ยวชาญสพป.ปราจีนบุรี เขต 123 ก.ย. 2559
191นางสาวเฟื่องฟ้าแตงโสภาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 923 ก.ย. 2559
192นายประจินทับโชติครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 923 ก.ย. 2559
193นางสาวจันทีวะสุขันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 923 ก.ย. 2559
194นางสาวกัลยรัตน์เสงี่ยมแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. นครสวรรค์ เขต 123 ก.ย. 2559
195นางธัณย์จิราพลายรัศมีครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรสาคร23 ก.ย. 2559
196นางวันดีทวีเดชอำนาจครูชำนายการพิเศษสพป. นครปฐม เขต 123 ก.ย. 2559
197นายสุทินผิวอ่อนรอง ผอ.สพป. นครปฐม เขต 123 ก.ย. 2559
198นายคมกฤษยินดีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุรินทร์ เขต 126 ก.ย. 2559
199นายณรงค์กิตติวงศ์ตระกูลผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 1826 ก.ย. 2559
200นายเจนการณ์เพียงปราชญ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. นครราชสีมา เขต 526 ก.ย. 2559
201นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชรครูชำนายการพิเศษสพม. เขต 1726 ก.ย. 2559
202นางพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุลครูชำนายการพิเศษสพม. เขต 1726 ก.ย. 2559
203น.ส.พรทิพย์ หอมขจรครูชำนายการพิเศษสพม. เขต 1726 ก.ย. 2559
204น.ส.อรุณวรรณ รัตนสร้อยครูชำนายการพิเศษสพม. เขต 1726 ก.ย. 2559
205น.ส.ชญาณัฏฐ์ คำรอดครูชำนายการพิเศษสพม. เขต 1726 ก.ย. 2559
206นางจารุมาศเคนชมภูผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชัยภูมิ เขต 126 ก.ย. 2559
207นายพิเศษ บรรพลาครูชำนายการพิเศษสพม. เขต 1726 ก.ย. 2559
208น.ส.ศศิชา มีกูลครูชำนายการพิเศษสพม. เขต 1726 ก.ย. 2559
209นางกวินภรณ์ขวัญสมบูรณ์ครูเชี่ยวชาญสพป. สมุทรปราการ เขต 227 ก.ย. 2559
210นางสำอางทรงกิติพิศาลผอ.เชี่ยวชาญสพป.ตรัง เขต 227 ก.ย. 2559
211นายภควัฒน์บุญจริงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 ก.ย. 2559
212นางจารุวรรณผิวคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 ก.ย. 2559
213นางพัณณ์ชิตาสุขคุ้มครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 ก.ย. 2559
214นางพรรณทิพย์ศรีประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 ก.ย. 2559
215นายศุภกฤต ปิยะสุขผอ.เชี่ยวชาญสพป. ระยอง เขต 127 ก.ย. 2559
216นางศศิภา ต่อพิทักษ์พงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 127 ก.ย. 2559
217นางอทิตยาหิรัญวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 ก.ย. 2559
218นายวุฒิพงษ์เข็มด้วงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 ก.ย. 2559
219นางสาวภาวิดาจันทร์จุฬาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 ก.ย. 2559
220นางสาวรัตนาภรณ์เทียนวรรณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 ก.ย. 2559
221นางจารุวัฒน์ อินพิทักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 127 ก.ย. 2559
222นายชูศักดิ์ มาระวังครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 127 ก.ย. 2559
223นางสาวกัลยา ทะสะระครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 127 ก.ย. 2559
224นายอัษฏางค์ ราชตราชูครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 127 ก.ย. 2559
225นายสาธิตนะวาระผอ.เชี่ยวชาญสพป.นครปฐม เขต 127 ก.ย. 2559
226นายปรีชาเคนชมภูผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 3027 ก.ย. 2559
227นางสาวนิตยาชุมนุมพรครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 227 ก.ย. 2559
228นางเยาวลักษณ์พาโคกทมครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 227 ก.ย. 2559
229นางปิยวรรณศรีสุทโธครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 31 27 ก.ย. 2559
230นายนิยม ผามชา ครูชำนาญการพิเศษสพป. เพชรบูรณ์ เขต 227 ก.ย. 2559
231นางกรรณิการ์นันทะเทศครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 227 ก.ย. 2559
232นายสุพจน์นันทะเทศครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 227 ก.ย. 2559
233นางพรพีดุจเฉลิมครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 227 ก.ย. 2559
234นางวรรชุรีคูเจริญไพบูลย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 227 ก.ย. 2559
235นายจินดาเหมพรหมครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 227 ก.ย. 2559
236นางรทัสชนัญพ์ธนัชพีรธนาธิปครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 227 ก.ย. 2559
237นางนารีรัตน์วัฒนกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 627 ก.ย. 2559
238นายธีระศักดิ์รุ่งเรืองผอ. เชี่ยวชาญสพป. ลพบุรี เขต 227 ก.ย. 2559
239นายเอกชัยสุภาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. น่าน เขต 127 ก.ย. 2559
240นางสาวอินทนัชฤหัยบุญโตครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 727 ก.ย. 2559
241นางสาวณัชชาสุนทรประยุทธครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 727 ก.ย. 2559
242นายมนวัฒน์แหลมผึ้งครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 727 ก.ย. 2559
243นายนุภาพถาวรเจริญผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 727 ก.ย. 2559
244ว่าที่ ร.อ. ภูวเดชนิธิธานนท์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 628 ก.ย. 2559
245นางศุภวรรณสุภาครูชำนาญการพิเศษสพป. น่าน เขต 2
246นายเสรีสุขถาวรรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. นครปฐม เขต 2
247นางสาววิชชุดาจันทาครูชำนาญการพิเศษสพป. นครนายก
248นางสาวณัฐณิชาช์อาภาสกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4
249นายสุชาติพละศักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1
250นางสาวศศิภัญญาณัฐ พันตาวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1
251นายธานีสำราญอินทร์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชุมพร เขต 1 11 ต.ค. 2559
252นางพินณวดี ศรีคำแซงครูเชี่ยวชาญสพป. พะเยา เขต 212 ต.ต. 2559
253นางขนิษฐา ณรงค์ศักดิ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 125 ต.ค. 2559
254นางสาวจิราวรรณ ท่าม่วงครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 227 ต.ค. 2559
255นายทูรย์โสภาบุตรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 427 พ.ย. 2559
256นางอโนชาสวรรคโลกครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 427 พ.ย. 2559
257จ่าโทปัญญาสุขแสงผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสพป. สมุทรปราการ เขต 29 พ.ย. 2559
258นางจินตนาหอมเดิมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 717 พ.ย. 2559
259นายธงชัยหอมเดิมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 717 พ.ย. 2559
260นายสุริยาบัวหอครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 717 พ.ย. 2559
261นางสาวอรอนงค์ฉายาลักษณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 116 พ.ย. 2559
262นางวัลลภาคำอินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 116 พ.ย. 2559
263นางสาวชมพูนุทสุขเกษมครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 116 พ.ย. 2559
264นางสมหวังท้าววิเศษครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 2 17 พ.ย 2559
265นางปาจรีย์สังข์วงษาครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 1 24 พ.ย. 2559
266นางสาวอุทิศพรมดีครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 115 ธ.ค. 2559
267นางสาวจิตราละมัยครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 29 ธ.ค. 2559
268นางวราภรณ์นงนุชครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 29 ธ.ค. 2559
269นางสาวคนึงนิชจุปมัดถาครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 29 ธ.ค. 2559
270นางสาวจงลักษณ์เรกระโทกครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 29 ธ.ค. 2559
271นางสาววิชิตาสืบทองครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 29 ธ.ค. 2559
272นายสุรพงษ์มากมีผอ.เชี่ยวชาญสพป.ลพบุรี เขต 123 ธ.ค. 2559
273นางอภิรพรจงจิตต์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 223 ธ.ค. 2559
274นางศิริพรวิสุทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 223 ธ.ค. 2559
275นางธัญชนกโกษาแสงครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 223 ธ.ค. 2559
276นายมนทิพย์ทรงกิติพิศาลผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 1323 ธ.ค. 2559
277นายภัทร์กร ศรีเมืองครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 313 ธ.ค. 2559
278นายวิวัฒน์ไชย ศรีวิพัฒน์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 1 12 ก.ย. 2559
279นายรังสรรค์ บุญธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1 12 ก.ย. 2559
280นางญาณวีร์ คำแผลงครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1 12 ก.ย. 2559
281น.ส.สุรัสวดี ขุนคงเสถียรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1 12 ก.ย. 2559
282นางสาวศิรินาฎจิตจำนงครูชำนาญการพิเศษสพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 27 ธ.ค. 2559
283นางยุภาพร พิมพ์สาครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 25 ม.ค. 2560
284นางสาวสุรินทรศรีขาวครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 25 ม.ค. 2560
285นายมนทิพย์ทรงกิติพิศาลผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 13 28 ธ.ค. 2559
286นางสุภาพสุขกฤตครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 211 ม.ค. 2560
287นางสาววลัยรัชช์ตอรบรัมย์ครูชานาญการพิเศษสพม. เขต 6 9 ม.ค. 2560
288นางรุ่งนภาแซ่ส้อรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1412 ม.ค. 2560
289นายกันพิเชษฐ์มลิเกตุผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 122 ธ.ค. 2559
290นางสาวสายใจปรีดารอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 27 ม.ค. 2560
291นางปารย์ทิพย์เพ็ชรประวัติครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 27 ม.ค. 2560
292นายจีระศักดิ์พรมรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 27 ม.ค. 2560
293นางสาวปริมมีกุญชรครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 213 ม.ค. 2560
294นางสาวจารุภรณ์จันทร์วิบูลย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 213 ม.ค. 2560
295นางสาวศันสนีย์ดอกกุหลาบครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 213 ม.ค. 2560
296นางสาวปภาวดีคำศรีครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 213 ม.ค. 2560
297นางบัวสวรรค์งามงอนครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 213 ม.ค. 2560
298นางกาญจนากอนจอหอครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 416 ม.ค. 2560
299นางสาวส้มเช้าจงล่างกลางครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 416 ม.ค. 2560
300นางธรรศญา เมืองนาค
ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 36 ม.ค. 2560
301นางนันทิยา พันธ์เพ็งครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 36 ม.ค. 2560
302นางสาวนิศารัตน์ ฤทธิ์แสนตอครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 36 ม.ค. 2560
303นางสาวอาบพร ลือฉายครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 36 ม.ค. 2560
304นางสาวรุ่งตะวัน ศรีลาฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 36 ม.ค. 2560
305นางสุภาพ สุขกฤตครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 25 ม.ค. 2560
306นางอัญชุลี นนทะภาครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 13 ม.ค. 2560
307นายเสน่ห์ เทียนรุ่งรัศมีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 117 ม.ค. 2560
308นางเมธาพรเชื้อหอมครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 117 ม.ค. 2560
309นางพเยียมูหะหมัดครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 117 ม.ค. 2560
310นางยุวดีจิตตโสภาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 117 ม.ค. 2560
311นางสมจิตรคงเจริญครูเชี่ยวชาญสพป. ปราจีนบุรี เขต 117 ม.ค. 2560
312นางสมจิตรวงศ์สว่างศิริผอ เชี่ยวชาญสพป. ปราจีนบุรี เขต 117 ม.ค. 2560
313นางนาตยา รู้รักดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 117 ม.ค. 2560
314นางอมรรัตน์โพธิ์เจริญครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 118 ม.ค. 2560
315นางสุคนธ์ทิพย์วรรณพนมครูเชี่ยวชาญสพป. กาญจนบุรี เขต 120 ม.ค. 2560
316นางปรารถนาศุภกังวานครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 ม.ค. 2560
317นางณัฐชยาเวทวงษ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1820 ม.ค. 2560
318นายกวีรอนกระโทกครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 ม.ค. 2560
319นางเบญจวรรณอินทร์เรืองศรีครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1820 ม.ค. 2560
320นางนภัสวรรณวงค์วิราชครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1820 ม.ค. 2560
321นางพีรยาแจ่มใสครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 ม.ค. 2560
322นายชินวุฒิเถลิงพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 ม.ค. 2560
323นางชัญญานุชบุญยะพุกกะนะครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 ม.ค. 2560
324นางสาววนิดาลอยละลิ่วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 ม.ค. 2560
325นางสาวอัจฉราชาญสำโรงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 ม.ค. 2560
326นางหอมหวนการสุวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 ม.ค. 2560
327นางสาวรัตนาภรณ์คงเมืองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 ม.ค. 2560
328นายวรุตม์ สุนนทราชผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 320 ม.ค. 2560
329นางวิจิตรา สีหามาตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 320 ม.ค. 2560
330นางจารุวัน พันต้นครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 320 ม.ค. 2560
331นางธนัชชา แสงนิลครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 320 ม.ค. 2560
332นางทิพย์วรรณ ศักดิ์ณรงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 320 ม.ค. 2560
333นางสาวสุนทรี บุญเต็มครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 320 ม.ค. 2560
334นางนภาพร อดิศักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 320 ม.ค. 2560
335นายสงครามชัย ดาบจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 320 ม.ค. 2560
336นางสาวปริมมีกุญชรครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 223 ม.ค. 2560
337นางสาวจารุภรณ์จันทร์วิบูลย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 223 ม.ค. 2560
338นางสาวศันสนีย์ดอกกุหลาบครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 223 ม.ค. 2560
339นางบัวสวรรค์งามงอนครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 223 ม.ค. 2560
340นางสาวปภาวดีคำศรีครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 223 ม.ค. 2560
341นางสาวผุสดี นารถสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 23 ม.ค. 2560
342นางสาวจิรัชญา แสงยนต์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 23 ม.ค. 2560
343นางเมตตา สง่างามครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 23 ม.ค. 2560
344นางนิดนภาบุญเพ็งครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 224 ม.ค. 2560
345นางสาวอินทุพิมพ์หาลาภครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 525 ม.ค. 2560
346นางสาวกาญจนรัตน์แปลกวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5 25 ม.ค. 2560
347นายฎีกาสุภาลัยครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด25 ม.ค. 2560
348นายทศพลถนอมพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด25 ม.ค. 2560
349นางสร้อยสุดาแสบงบาลครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด25 ม.ค. 2560
350นางกิรณา บุญวรนุชครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 325 ม.ค. 2560
351นางสาวจิณัฐตา ดวงตาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 325 ม.ค. 2560
352นางสุจิตรา นันตะชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 325 ม.ค. 2560
353นางสาวชุติมา รอดประทับครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 325 ม.ค. 2560
354นายภัทรกร ศรีเสาวงศ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.ระยอง เขต 125 ม.ค. 2560
355นางอรณิชชา วรรณฑาณะผอ.เชี่ยวชาญสพป.ระยอง เขต 125 ม.ค. 2560
356น.ส.อัจฉรี ธีระราษฎร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 ม.ค. 2560
357นางนภาพร ศรีสุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 ม.ค. 2560
358น.ส.ธัญญลักษณ์ ไทยสมบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 ม.ค. 2560
359น.ส.จรีพร วีระพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 ม.ค. 2560
360นางสุรัตน์ ฉ่ำมณีครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 ม.ค. 2560
361น.ส.มะณี จันทร์โสภาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 ม.ค. 2560
362น.ส.ปวีณา คำมูลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 ม.ค. 2560
363นายกิตติศักดิ์ สุรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 ม.ค. 2560
364น.ส.เปรมฤดี นภาลัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 ม.ค. 2560
365น.ส.บุษบา ประทีปแสนครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 ม.ค. 2560
366นางเยาวลักษณ์ ชร็อฟครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 ม.ค. 2560
367นางวรรณรัตน์ เฉิดฉายครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 ม.ค. 2560
368นางสุดารัตน์ รักษาวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 ม.ค. 2560
369นายสันติ แสวงทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 ม.ค. 2560
370น.ส.ณัฏฐนิช ไพรเขียวครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 ม.ค. 2560
371นางสุจิณณา คุณธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 ม.ค. 2560
372นางกัลยา ด้วงนิ่มครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 ม.ค. 2560
373นางสุพัตรา สหไชยครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 ม.ค. 2560
374นางอรพินท์ อินตราครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 ม.ค. 2560
375น.ส.นุธนาถ ศรีสมบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 ม.ค. 2560
376นางปรานี ศิริมงคลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 ม.ค. 2560
377น.ส.ขวัญเรือน บุญยมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 ม.ค. 2560
378น.ส.อุไรวรรณ ทุ้ยแปครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 125 ม.ค. 2560
379นายชุมพล ศรีพฤกษ์ภูมิครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 325 ม.ค. 2560
380นางขวัญทิภา ศรีพฤกษ์ภูมิครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 325 ม.ค. 2560
381นายกิติศักดิ์ สมอเขียวครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 325 ม.ค. 2560
382นางสาววาสนาจินารักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1825 ม.ค. 2560
383นายไพบูลย์เลิศล้ำวาณิชครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1825 ม.ค. 2560
384นางสาวภัคศจีปัญญาพืชน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 325 ม.ค. 2560
385นางพรทิพย์ บุตรบริบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 226 ม.ค. 2560
386นางสาวรสสุคนธ์เอี่ยวศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 226 ม.ค. 2560
387นายสินาถ อานามนารถครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1730 ม.ค. 2560
388น.ส.สายดาว รักษาทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1730 ม.ค. 2560
389น.ส.ลภัสรดา ผลประทุมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1730 ม.ค. 2560
390นางวัชรินทร์ ศรีคำครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 330 ม.ค. 2560
391นางภาวนา สังฆธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 330 ม.ค. 2560
392นางจิตติมา ขุนศรีจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 330 ม.ค. 2560
393นางพัทธนันท์ พุทธิมาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 330 ม.ค. 2560
394นางสาวจินดา วงค์อนันต์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 330 ม.ค. 2560
395นางสาวกันยารัตน์ม่วงฉิ่งครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 5 30 ม.ค. 2560
396นางสาวนิยดา นามประโคนครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 30 ม.ค. 2560
397นางคนึงนาถจันทวงษ์ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 131 ม.ค. 2560
398นายวราชัยนิตย์ครูเชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์31 ม.ค. 2560
399นางสาวมัณทนีย์นาพนังครูชำนายการพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์31 ม.ค. 2560
400นางยุวนุชไชยพฤกษ์กุลรอง ผอ. เชี่ยวชาญสพม. เขต 231 ม.ค. 2560
401นายสนปัญญารอง ผอ. เชี่ยวชาญสพม. เขต 231 ม.ค. 2560
402ว่าที่ ร.อ.ภูวเดชนิธิธานนท์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 631 ม.ค. 2560
403นางสาวสร้อยศรีวรรณนุลักษณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 631 ม.ค. 2560
404นางสาวณัฐนันท์หันยี่ไล้ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 631 ม.ค. 2560
405นายพรหมาสตร์สุขสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 631 ม.ค. 2560
406นางสุภาพ วันคำครูเชี่ยวชาญสพป. ระยอง เขต 11 ก.พ. 2560
407นายมนัสวงอั้วครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 21 ก.พ. 2560
408นางสาวธีรยาเหล่าลือชาครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 32 ก.พ. 2560
409นางสาวภัชรีคมปัญญาครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 22 ก.พ. 2560
410นางอนงค์จันทนะผะลินครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 22 ก.พ. 2560
411นางมยุราไกรสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 22 ก.พ. 2560
412นางกรุณวดี โคตรเครื่องผอ.เชี่ยวชาญสพป. ชลบุรี เขต 32 ก.พ. 2560
413นางสาวจิรนุช บุญสินผอ.เชี่ยวชาญสพป. ชลบุรี เขต 32 ก.พ. 2560
414นางนิลุบล ประดับพรผอ.เชี่ยวชาญสพป. ชลบุรี เขต 32 ก.พ. 2560
415นายวีรศักดิ์ เถาหมอผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 32 ก.พ. 2560
416นางสาวนิลวรรณ โยชะนังครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 32 ก.พ. 2560
417นางปิยะพรรณ ทองโคตรครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 32 ก.พ. 2560
418นางสาวณัชชา ทรงภักศิลป์ดีครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 32 ก.พ. 2560
419นางน้องนุช พรชัยเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 32 ก.พ. 2560
420ว่าที่ ร.ต.นภวัต พรชัยเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 32 ก.พ. 2560
421นางลัดดาวัลย์ ใจไวครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 32 ก.พ. 2560
422นางสาวจินตนา เปี่ยมลาภครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 32 ก.พ. 2560
423นางสาวปารณีย์บรรเทิงครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 22 ก.พ. 2560
424นางสาวภัทรานิษฐ์รุ่งโรจน์ธนะชัยครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 22 ก.พ. 2560
425นางสาวพิมพ์พรรณเดชจรัสครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 22 ก.พ. 2560
426นางสาวนันทวันป้านสวาทครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 22 ก.พ. 2560
427นางสาวจงลักษณ์เรกระโทกครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 22 ก.พ. 2560
428นางกุลธิดาถินกลั่นครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 182 ก.พ. 2560
429น.ส.บุษบา กำแพงแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 13 ก.พ. 2560
430นางวันเพ็ญ แก้วศรีครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 13 ก.พ. 2560
431น.ส.คนึงนิจ สีดาครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 13 ก.พ. 2560
432นางสาวกนกกาญจน์ เฉลิมวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 33 ก.พ. 2560
433นางสาวภัคจิรา สุนอุ่นครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 33 ก.พ. 2560
434นางกมลวรรณยอดมาลีครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 13 ก.พ. 2560
435นางละอองสนธิภักดีครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 13 ก.พ. 2560
436นางสาวกิตติยานุ่นทะสอนครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 13 ก.พ. 2560
437นางสาวชนิดาภาฉัยยาครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 13 ก.พ. 2560
438นางจีรภานิธิวิโรฒครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 13 ก.พ. 2560
439นางมาลัยเพ่งจินดาครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 13 ก.พ. 2560
440นางธนิตาอภัยกลางครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 13 ก.พ. 2560
441นางสาวบุพผาละอออ่วมครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 13 ก.พ. 2560
442นายวุฒิพงษ์นาสมขวัญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 183 ก.พ. 2560
443นางธัญกรแสงอรุณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 183 ก.พ. 2560
444นางณัฐรินีย์จันทรสมบัติครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 183 ก.พ. 2560
445นายฎีกา สุภาสัยครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด3 ก.พ. 2560
446นายทศพลถนอมพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด3 ก.พ. 2560
447นางสร้อยสุดาแสบงบาลครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด3 ก.พ. 2560
448นางสาวอภิรญากนกธัปปารมีรอง ผอ. เชี่ยวชาญสพป. นครปฐม เขต 13 ก.พ. 2560
449นางสาวธีรยาเหล่าลือชาครูชำนายการพิเศษสพป. กาฬสินธุ์ เขต 36 ก.พ. 2560
450นางสาวสุภาวดีพีรภัทรกุลครูชำนาญการพิเศาสพป. ชลบุรี เขต 26 ก.พ. 2560
451นางสาวธันยาภรณ์ศักดิ์รามินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 76 ก.พ. 2560
452นางสาวสรัญญาเกิดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 76 ก.พ. 2560
453นางอุไรวรรณแสวงผลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 76 ก.พ. 2560
454นางนทีวัลย์จานทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 76 ก.พ. 2560
455นางสุภาณีขันตีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 76 ก.พ. 2560
456นางสุภัคชุ่มบริบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 66 ก.พ. 2560
457นางศิริพรแทนบุญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 66 ก.พ. 2560
458นางสาวณัฏฐรีพิณพาทย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 66 ก.พ. 2560
459นางจิรสุดาบุญรอดวรกุลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 107 ก.พ. 2560
460นางรัตนาแจ่มแจ้งครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 17 ก.พ. 2560
461นางสาวสิรินดาอนุรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 17 ก.พ. 2560
462นางสาวจุฑามาสจ่าเมืองครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 17 ก.พ. 2560
463นายพยุงปะกำแหงครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ7 ก.พ. 2560
464นายทิพเนตรมีประหยัดครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ7 ก.พ. 2560
465นางนิตยาทองดียิ่งครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 137 ก.พ. 2560
466นางปิ่นอนงค์บุญประกอบครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 137 ก.พ. 2560
467นายสมศักดิ์งามสมเกล้ารอง ผอ. เชี่ยวชาญสพม. เขต 37 ก.พ. 2560
468ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถธนทัตนันทโชติครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 37 ก.พ. 2560
469นางสายพันธ์โอมะคุปต์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 18 ก.พ. 2560
470นางสาวไพลินคล่องดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 18 ก.พ. 2560
471นางวาสนา ปานยิ้มครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 38 ก.พ. 2560
472นางสาวพัชรากร สุฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 38 ก.พ. 2560
473นางวัฒนารมย์ชวลิตชัยชาญครูเชี่ยวชาญสพป. ตราด8 ก.พ. 2560
474นางสาธิการแนวอินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 29 ก.พ. 2560
475นางสาวชญานันท์มาลัยครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 29 ก.พ. 2560
476นางสาวสุพรรณีมอญใหมครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 29 ก.พ. 2560
477นายสนธยาบุตรวาระครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 189 ก.พ. 2560
478นางกิ่งแก้วศิริโชคชัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 189 ก.พ. 2560
479นางสิริภัทรเถลิงพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 189 ก.พ. 2560
480นางสาวแสงเดือนกิตติวชิรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 189 ก.พ. 2560
481นางสาวอรวรรณเลิศธัญญาครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 29 ก.พ. 2560
482นางศศิวิมลสิทธิพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 29 ก.พ. 2560
483นางสาวบุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 110 ก.พ. 2560
484นางนาตยา รู้รักดี ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 ก.พ. 2560
485นางสาวดารณี คงกระพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 ก.พ. 2560
486นางวิไลลักษณ์เล็กขำครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 110 ก.พ. 2560
487นางประพิศยางเอนครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 110 ก.พ. 2560
488นายกำจัดบวรสุนทรครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 110 ก.พ. 2560
489นางศิริรัตน์เปลี่ยนเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 110 ก.พ. 2560
490นางประริญาพรแสนธาตุครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 110 ก.พ. 2560
491นางสาววิลาสินี ดวงเนตรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต310 ก.พ. 2560
492นายจรัญ บุพชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต210 ก.พ. 2560
493นางสาวรจนา ทองธรรมชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต210 ก.พ. 2560
494นายสุวรรณ พิมลภาพครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1710 ก.พ. 2560
495น.ส.ญาดา โพธิ์สิงห์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1710 ก.พ. 2560
496น.ส.เจนจิรา สมประโคนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1710 ก.พ. 2560
497น.ส.ลภัสพร โคตรโสภาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1710 ก.พ. 2560
498น.ส.ปานวาด แมนมาศวิหคครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1710 ก.พ. 2560
499น.ส.จิรัฏฐิกานต์ จันทร์แทนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1710 ก.พ. 2560
500นางพจมาลย์ วิเศษโวหารครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1710 ก.พ. 2560
501น.ส.ภัณฑิลา บ้านด่านครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1710 ก.พ. 2560
502น.ส.กนกจันทร์ เยสูงเนินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1710 ก.พ. 2560
503นางสาวสุดชีวันโพธิ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 210 ก.พ. 2560
504นางพนิดานิลพรมมาครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 210 ก.พ. 2560
505นางสาวปรีดิ์ติประดับนิลครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 214 ก.พ. 2560
506นายวันชัยสุริอาจครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 214 ก.พ. 2560
507นางณหทัยมีเหมือนครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 214 ก.พ. 2560
508นางลักขณาสาลีพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 214 ก.พ. 2560
509นางวันฤดีหมวดภักดีครูชำนาญการพิเศษสพป. ชุมพร เขต 114 ก.พ. 2560
510นางวรรณวลัยพิมพะปะตังรอง ปอ. เชี่ยวชาญสพป. สมุทรสาคร14 ก.พ. 2560
511นายประสิทธิ์กานดาผอ.เชี่ยวชาญสพป. สมุทรสาคร14 ก.พ. 2560
512นางวันเพ็ญกานดาครูเชี่ยวชาญสพป. สมุทรสาคร14 ก.พ. 2560
513นายสมชัยชวลิตธาดาผอ.เชี่ยวชาญสพป. สมุทรสาคร14 ก.พ. 2560
514นางจารึก จำปาสีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 214 ก.พ. 2560
515นายอนุศาสน์ จำปาสีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 214 ก.พ. 2560
516นายวสันต์ น๊อกชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 214 ก.พ. 2560
517นางสาวณัฐธยาน์ มานุชครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 214 ก.พ. 2560
518นางพิชฌญามณฑ์ สามารถครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 214 ก.พ. 2560
519นางสาวพรพรรณ ไชยริปูครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 214 ก.พ. 2560
520นางเมธาวินี สากุลครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 214 ก.พ. 2560
521นางสาวอัญสุรียานามเหลาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1814 ก.พ. 2560
522นายมงคลวัฒน์ดีโนเบรกาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1814 ก.พ. 2560
523นางสาวพนารัตน์พันธ์สมพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1814 ก.พ. 2560
524นางสุภัทรพงศ์รวงผึ้งรุ่งโรจน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1814 ก.พ. 2560
525นางยุพินเอมเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1814 ก.พ. 2560
526นางปรัศญาเจริญมากครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1814 ก.พ. 2560
527นางสาวนันทพรเตศิริครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1814 ก.พ. 2560
528นางสาวบุษราพร แซ่เฮ้งครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 15 ก.พ. 2560
529นางลัดดาวัลย์ ศิริโรตนาวาทย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 15 ก.พ. 2560
530นางสาวปรารถนา มุขโตครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 15 ก.พ. 2560
531นางสาวมณฑกานต์ สุนันท์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 15 ก.พ. 2560
532นางอัจฉรา ชุมผางครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 15 ก.พ. 2560
533นางสาวสุพิชฌาย์พบดีครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 15 ก.พ. 2560
534นางณัฐฏนันท์ชัยสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 15 ก.พ. 2560
535นายอนวัชยุทธเสรีครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 215 ก.พ. 2560
536นางสาวรัชกรสิงห์จันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 215 ก.พ. 2560
537นางสาวรังสินีโพธิสุขครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 215 ก.พ. 2560
538นายประภาสนาคประวัติครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 215 ก.พ. 2560
539นางสกุลศรีวิสิทธิแพทย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 215 ก.พ. 2560
540นายศิริศักดิ์โพธิมณีครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 215 ก.พ. 2560
541นางจงจิตสงวนสินครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 215 ก.พ. 2560
542นายศักดิ์ชัยวิสุทธิแพทย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 215 ก.พ. 2560
543นางสาวภัทรวดีราชนิยมครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 116 ก.พ. 2560
544นางกิ่งแก้วสื่อไทรงามครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 116 ก.พ. 2560
545นางนุชนาฏต่อแสงธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 116 ก.พ. 2560
546นางนิรมลสุรศักดิ์โพธิ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 116 ก.พ. 2560
547นางคณิตตราเจริญพรครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 116 ก.พ. 2560
548นางสาวจารุณีสถิตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 116 ก.พ. 2560
549นางสาวมนัสชนกเพียรพิทักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 116 ก.พ. 2560
550นางขนิษฐาณรงค์ศักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 116 ก.พ. 2560
551นายอานุภาพบุญธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 116 ก.พ. 2560
552นางสาวสมรระยับศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 116 ก.พ. 2560
553นางสาวเพียงรวีจันทร์ไทยครูชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง16 ก.พ. 2560
554ว่าที่ ร.ต.พอเจตร์คำสักดีครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 117 ก.พ. 2560
555นางสาววรรณวิสาแก้วกลั่นครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 217 ก.พ. 2560
556นายรัตนชัยทาตันครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4017 ก.พ. 2560
557น.ส.จริญญา วงศ์มะภัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 117 ก.พ. 2560
558นายอุดม แผงอ่อนครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 117 ก.พ. 2560
559นางสาวจินตนาพิศหนองแวงครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 117 ก.พ. 2560
560นางสาววรางคณาผลเงาะครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 117 ก.พ. 2560
561นางสาวนาตยาบุนนาคครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 117 ก.พ. 2560
562นางสาสวมธุรส ป้องความดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 117 ก.พ. 2560
563นางรุ่งณภามิ่งแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 117 ก.พ. 2560
564นางสาวสุธาวัลย์ควรหาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 117 ก.พ. 2560
565นางเติมทรัพย์ม่วงกลางครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 117 ก.พ. 2560
566นางเกศรินทร์มีลาภครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 117 ก.พ. 2560
567นางสายสุณีจันทร์ขอนแก่นครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 117 ก.พ. 2560
568นางสาวกาญจนาโพธิ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 117 ก.พ. 2560
569นางสาวบุษดีจันทะสุระครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 620 ก.พ. 2560
570นายเลิศเกียรติศรีคำมูลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 620 ก.พ. 2560
571นางจารุรัตน์ จันทร์วิบูลย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 320 ก.พ. 2560
572นางสาวณัฐชยารักษาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 ก.พ. 2560
573นายปิยบุตรเอมโอฐรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 ก.พ. 2560
574นายธัชกรธนวรมงคลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 ก.พ. 2560
575นางสาววราภรณ์พรหมรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 ก.พ. 2560
576นางสาวศุภวรรณศิริพิพัฒนกุลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1820 ก.พ. 2560
577นางพุทธิตาสีมาดครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 120 ก.พ. 2560
578นางสาวปราสาทศิริจรรยาครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 120 ก.พ. 2560
579นายสมนึกสุขจำรัสครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 120 ก.พ. 2560
580นางกัญญาพัชรปานบุญครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 120 ก.พ. 2560
581นางสาวณัฐนรีสะทิครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี20 ก.พ. 2560
582นายนำไทยชมภูเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี20 ก.พ. 2560
583นางสาวศรัญญาสังข์ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี20 ก.พ. 2560
584นางพุทธ์ศิริชูชื่นครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี20 ก.พ. 2560
585นางสาวสาวิตรีไพเราะครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 221 ก.พ. 2560
586นางสาวดารณีชัยทิพย์ครูเชี่ยวชาญสพป.ชัยภูมิ เขต 321 ก.พ. 2560
587นายเจนจัดภักดีไทยผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 1121 ก.พ. 2560
588นางสมหทัยสอนสกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 221 ก.พ. 2560
589นางสาวอวัสดาอารอบครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 221 ก.พ. 2560
590นางศิริขวัญจันทร์หอมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 221 ก.พ. 2560
591นายอัครวิชญ์ วิรุณพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 122 ก.พ. 2560
592นางกาญจนา ทองเจริญผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 322 ก.พ. 2560
593นางมนปรียา ภูชะนะศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 322 ก.พ. 2560
594นางสาวอรอุมา รัตนมงคลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 322 ก.พ. 2560
595นางสาวสุวิตา คงคาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 322 ก.พ. 2560
596นางสาวทฤฒมน หาญชนะชวดลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 723 ก.พ. 2560
597นางนาฏยาบุญยืนครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 124 ก.พ. 2560
598นางกาญจนาภูมิสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 124 ก.พ. 2560
599นายธนวัฒน์ดำรงพานิชครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 124 ก.พ. 2560
600นางฐิติมาภรณ์นาคเจือครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 124 ก.พ. 2560
602นายธนภัทรเสียงล้ำครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 124 ก.พ. 2560
604นางดาวรัตน์กิตินิรันดร์กูลครูเชี่ยวชาญสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 124 ก.พ. 2560
605นางสาวปิยนุชเปี่ยมริริยวงศ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชุมพร เขต 127 ก.พ. 2560
606นางสุวารีย์จังหวัดเขตต์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 227 ก.พ. 2560
607นางสาวปิยวรรณดำรงสุสกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 227 ก.พ. 2560
608นายสุรเชษฐ์ แผ้วอำพันธุ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1727 ก.พ. 2560
609นายยศพล ศักดิ์แพทย์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1727 ก.พ. 2560
610น.ส.รุ่งนภา สรรพศรีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1727 ก.พ. 2560
611นางสาวบุษบาแดงอ่อนครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 227 ก.พ. 2560
612นายวรวุฒิคุณประทุมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1 28 ก.พ. 2560
613นางสาวอรรถยากรเบญจธนาเศรษฐ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 228 ก.พ. 2560
614นางสาวมาฆะมณีเข็มอนุสุขครูชำนาญการพิเศษสพป. อยุธยา เขต 128 ก.พ. 2560
615นางสาวสุพิศพันธุนันท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 428 ก.พ. 2560
616นายอนิรุจ ปิดทองครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 28 ก.พ. 2560
617นางอัชญารัตน์สมรอบรู้รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก28 ก.พ. 2560
618นางบงกชชนกกุลชนะเชาวน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. สุพรรณบุรี เขต 21 มี.ค. 2560
619นายชูชาติโชติเสนผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 11 มี.ค. 2560
620นายประกอบคงใจดีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. สุพรรณบุรี เขต 21 มี.ค. 2560
621นายสุทธิบัญชามหาเมฆผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. สุพรรณบุรี เขต 21 มี.ค. 2560
622นายเอกชัยศรีกงพานผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. สุพรรณบุรี เขต 21 มี.ค. 2560
623นายครรชิตปานมุณีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. สุพรรณบุรี เขต 21 มี.ค. 2560
624นายอนันต์ดีขำผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. สุพรรณบุรี เขต 21 มี.ค. 2560
625นางรักชนกกิตติกานดาพรครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 181 มี.ค. 2560
626นางสาวพักตร์วิภามณีดำรงกิจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 181 มี.ค. 2560
627นายวัชรพงษ์แถวไธสงครูชำนาญการพิเศษ สพป. นครราชสีมา เขต 71 มี.ค. 2560
628นางปัญญาพรเดอ กรุ๊ฟครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้วเขต 21 มี.ค. 2560
629นางพีรนุชบุตรพรมมาครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้วเขต 21 มี.ค. 2560
630นางวราภรณ์ นาบำรุงครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 31 มี.ค. 2560
631นางสาวสุพรรณี ดุมาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 31 มี.ค. 2560
632นางอัมพรพรรณ เรืองมนตรีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 31 มี.ค. 2560
633นางสาวสมพิศเผือกสอาดครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 181 มี.ค. 2560
634นางสาวกาญจนาหาทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 181 มี.ค. 2560
635นายสาธิตสกุลวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 181 มี.ค. 2560
636นางสาวนิภาพรศิริเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 181 มี.ค. 2560
637นางสาวสุภาพรรณเวชศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 181 มี.ค. 2560
638นายประเสริฐมิ่งเมืองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 181 มี.ค. 2560
639นางสาวจันทรสถานพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 181 มี.ค. 2560
640นายธรณัสโสมนัสรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 181 มี.ค. 2560
641นางสาวณกานดาพิชญาสัทธาภัครอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 181 มี.ค. 2560
642นางปราณีวัฒนะสุขสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 13 มี.ค. 2560
643นางกวิภาวรรณเรืองวิรัตน์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 43 มี.ค. 2560
644นางสุจิตราเจียมจำนงค์ผอ.เชี่ยวชาญสพป. พังงา3 มี.ค. 2560
645นางบุญศิริชูพงศ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป. พังงา3 มี.ค. 2560
646นายณรงค์ ศรีริผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 13 มี.ค. 2560
647นางวิภาดา เวชญานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 13 มี.ค. 2560
648นางณัฎฐกานต์โกจันทึกรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 183 มี.ค. 2560
649นายโชติวุฒิบุญยะพุกกะนะครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 183 มี.ค. 2560
650นายทวีศักดิ์บังคมรอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 183 มี.ค. 2560
651นายคุณากรปิยมาภรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 183 มี.ค. 2560
652นายอดิพงษ์สุขนาคครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 183 มี.ค. 2560
653นางสาวธนิดาโคตรชมภูครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 183 มี.ค. 2560
654นางสาวช่อผกาชัยชาญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 183 มี.ค. 2560
655นางสาวณัฐธิดาพิพัฒน์สิริยานันท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 183 มี.ค. 2560
656นายวินัยสืบเสนาะครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 26 มี.ค. 2560
657นางจีราพร สุขวิญญาครูชำนาญการพิเศษสพป. หนองคาย เขต 26 มี.ค. 2560
658นางสาวรุ่งรัตน์สุพรรณวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 16 มี.ค. 2560
659นางจันทนีสัจจาธรรมครูเชี่ยวชาญสพป.จันทบุรี เขต 16 มี.ค. 2560
660นางมะลิซ้อนโกสัลล์วัฒนาครูเชี่ยวชาญสพป.จันทบุรี เขต 16 มี.ค. 2560
661นายติระไกรเทพผอ.ชี่ยวชาญสพม. เขต 136 มี.ค. 2560
662นางรัชนกภูมิศรีแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. ร้อยเอ็ด เขต 16 มี.ค. 2560
663นางสาวณัฐนันท์ทิพยานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 26 มี.ค. 2560
664นางสาวผกากรองโตสติครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด6 มี.ค. 2560
665นางสาวเบญจพร เขตรำพรรณครูเชี่ยวชาญสพป. ปราจีนบุรี เขต 27 มี.ค. 2560
666นางยศวดี โนนเภาครูเชี่ยวชาญสพป. ปราจีนบุรี เขต 27 มี.ค. 2560
667นางสาวชาญดาปันตาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 67 มี.ค. 2560
668นายรังสันพานเพ็ชรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 27 มี.ค. 2560
669นางสาวรัศมิ์ธญา สวัสดิ์ศรีธาดาครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 27 มี.ค. 2560
670นางสาวนิภาพรรณ นิวรณ์รุ่งโรจน์ธนะชัยครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 27 มี.ค. 2560
671นางสาวฉัตราภรณ์ ธนิทธิพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 27 มี.ค. 2560
672นางสาวภควรรณ บุญเจือครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 27 มี.ค. 2560
673นางสังวาลย์ วรรณสุทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 7 มี.ค. 2560
674นางสาวนัคมน เจริญทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 27 มี.ค. 2560
675นางสาววรรณิภาโสมกุลครูชำนาญการพิเศษสพป. บุรีรัมย์ เขต 27 มี.ค. 2560
676นางสาวจันทร์เพ็ญจั่นเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป. กำแพงเพชร เขต 18 มี.ค. 2560
677นางสาวปัทธมกรบุญเกิดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป. หนองบัวลำภู เขต 28 มี.ค. 2560
678นางสาวพัชร์สิตาหันจรัสครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 28 มี.ค. 2560
679นางรัชฎาภรณ์สุขสุเดชครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 มี.ค. 2560
680นางสาวกชรัตน์วิกลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 มี.ค. 2560
681นายรุ่งเรือง พิทยานุรักษ์ผอ. เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 18 มี.ค. 2560
682นางณัชนภัสค์ แป้นแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 18 มี.ค. 2560
683นางพัชรินทร์ บุตรดีวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 18 มี.ค. 2560
684นายอัครวิชญ์ วิรุณพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 18 มี.ค. 2560
685นายวีรชัยมาตหลุบเลาครูเชี่ยวชาญสพป.ร้อยเอ็ด เขต 28 มี.ค. 2560
686นางสาวนิภามาฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 39 มี.ค. 2560
687นางสาวประภาสว่างจิตต์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 189 มี.ค. 2560
688นางสาวเนาวรัตน์แจ้งไพรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 189 มี.ค. 2560
689นางเบญญารัศม์ลิ้มวิบูลพงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 189 มี.ค. 2560
690นางทองเพชรวรรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ขอนแก่น เขต 59 มี.ค. 2560
691นางสาวณัชญานุชสุดชาดีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 29 มี.ค. 2560
692นางกรรณิกา ตรีบำเพ็ญครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 29 มี.ค. 2560
693นายสุพัฒน์ เที่ยงนิลผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. บุรีรัมย์ เขต 39 มี.ค. 2560
694นางรุจิรัตน์จันทร์จิตครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยภูมิ เขต 19 มี.ค. 2560
695นายอนันต์มีพจนารอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 3
696นายทีปาวัฒน์ช้างแย้มครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 มี.ค. 2560
697นางสาวชิรญาธนัตกันติชาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 มี.ค. 2560
698นาสาวอรธิณีเนยอิ่มครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 มี.ค. 2560
699นางสาวบุญชูกันเกตุครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 มี.ค. 2560
700นางสาววลัยพรไชยพรมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 มี.ค. 2560
701นางสาวธิดารัตน์สุขศรีทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 มี.ค. 2560
702นางสาวพัทธนันท์จันชะดาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 มี.ค. 2560
703นางสาวดลใจถาวรวงศ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 616 มี.ค. 2560
704นางนิภาโฮวครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 616 มี.ค. 2560
705นางสาวฐิติวรรณเปรมบำรุงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 616 มี.ค. 2560
706นางสาวลมูลเพชรมะณีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 616 มี.ค. 2560
707นายพกฤษเอมศิริครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 616 มี.ค. 2560
708นางสาวหรินรัตน์สพังเงินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 616 มี.ค. 2560
709นางสาวจินตนาดวงกุลสาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 310 มี.ค. 2560
710นายสราวุธวิเชียรลมครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2314 มี.ค. 2560
711นางชูศรีจันทร์สว่างครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 116 มี.ค. 2560
712กิตติยาผาคำครูชำนาญการพิเศษสพป. เชียงราย เขต 221 มี.ค. 2560
713นางสาวอัชญาพรหิตเมียงสงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 213 มี.ค. 2560
714นางวรนุชปานบุตรรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ16 มี.ค. 2560
715นางสาวสุภาพรเป็งปิงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3524 มี.ค. 2560
716นางดุษฎีเนาวรัตน์รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 831 มี.ค. 2560
717นายประชาสงเคราะห์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 131 มี.ค. 2560
718นางสาวจิตราพรเนียมจ้อยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 74 เม.ย. 2560
719นายมาโนชมั่นคงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 74 เม.ย. 2560
720นายอนุพงษ์ศรีโสภาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 74 เม.ย. 2560
721นางสาวนพรัตน์สิงห์ธรรมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 74 เม.ย. 2560
722นางอุไรวรรณแสวงผลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 74 เม.ย. 2560
723นางสาวสุพรรณี จูมสีสิงห์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
724นางจารุเนตร ทองจันดีครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
725นางสาวอรอนงค์ ฉายาลักษณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
726นางวัลลภา คำอินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
727นางนิภา จันทรคีรีเขตครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
728นางสาวกมนมาศ สาระมานครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
729นายประเวช ทองโอภาสครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
730นางศิริอร สมคิดครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
731นางมัธวรรณ์ ศรีสุขาครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
732นางสาวปวีณา คำมูลครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 15 เมษายน 2560
733นางสาวศิวพร แสนรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 35 เมษายน 2560
734นางสาวมลฤดี สมจิตรครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 5 เมษายน 2560
735นางอรฤทัย พงษ์สนิทครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 5 เมษายน 2560
736นายพรรษาไพรเลิศครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 15 เมษายน 2560
737นายประชา สงเคราะห์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 5 เมษายน 2560
738นางสาวปิยะนุช แย้มปราศัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 15 เมษายน 2560
739นายกฤษกร จีรังครูเชี่ยวชาญสพป.ปัตตานี เขต 110 เมษายน 2560
740นางสาวฉันทนาบุญมากครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 97 เมษายน 2560
741นายกิจติกรจำปางามครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3310 เมษายน 2560
742นายสุรศักดิ์ลับโกษาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3310 เมษายน 2560
743นายฉวินบุญยงค์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3310 เมษายน 2560
744นางสาววรรณธนากิตติภัทท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3310 เมษายน 2560
745นางจิมารัตน์ปุญญปัญญารอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 110 เมษายน 2560
746นางสาวปิยะภรณ์สุขะปุณพันธ์ผอ. ชำนาญการพิเศษสพป. นครปฐม เขต 110 เมษายน 2560
747นายบุพบทสุขเนียมผอ. ชำนาญการพิเศษสพป. นครปฐม เขต 110 เมษายน 2560
748นางวัลยาเลื่อนกฐินครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
749นายธัชกรธนวรมงคลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
750นายชินวุฒิเถลิงพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
751นายธานันต์ตันดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
752นางสาวศราฐลักษณ์บุตรรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
753นางสาวกรรณิการ์ทับจีนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
754นายเลิศพงษ์รื่นรมย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
755นางสาวสุนิศาอวยพรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
756นายไชยวัฒน์บุญมีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
757นางอัชฌาพัชญ์แก้วแกมกาญจน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
758นางขนิษฐาเนตรนิยมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
759นางสุพรรณาจันทร์ดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
760นายปิยบุตรเอมโอฐรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
761นางสาวรุ่งนภามั่งคั่งครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 เมษายน 2560
762นางสาวพิมพ์พัชชาใจอารีย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
763นายปริญญาสีใสครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
764นางปิ่นช่างทองครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 611 เมษายน 2560
765นางสาวรุ้งเพชรรต.ศิริวานิชครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
766นางวนิดาปิยะภาคุณวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
767นางสาวพัชรินทรแก้วจินดาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
768นางสาวคริษฐาเสมานิตย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
769นางสาวนุชนารถทองกระจ่างครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
770นางศุภวรรณงามแสงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
771นายปรีชาไชยเพชรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
772นางรุ่งนภาเนินหาดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 611 เมษายน 2560
773นางกานด์ธีรบุตรพงศาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1518 เมษายน 2560
774นายธีระพงษ์ลาภบุญเรืองผอ. เชี่ยวชาญสพป.กาฬสินธุ์ เขต 111 เมษายน 2560
775นางสาวรุ่งทิพย์พรหมศิริผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 1810 เมษายน 2560
776นางวัชราจรูญผลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1810 เมษายน 2560
777นางชะบาอ่อนนาคครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1810 เมษายน 2560
778นางขนิษฐาศรีกะกูลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1810 เมษายน 2560
779นางสาวสุธิตาธุระกิจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1810 เมษายน 2560
780นางนิสาพันธุ์เสือครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1810 เมษายน 2560
781นางสาวณัชสุคนธ์ พรมมากครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 10 เมษายน 2560
782นางสาวเยาวลักษณ์ อินทร์ประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 10 เมษายน 2560
783นางนุชจรินทร์ ราชสูงเนินครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 310 เมษายน 2560
784นางรัศมี จันทะเลิศผอ. เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 310 เมษายน 2560
785นายธนู บุญชอบครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 310 เมษายน 2560
786นางสาวกาญจน์ชนิตา แสนมนตรีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 310 เมษายน 2560
787นางสมหมาย บุญสมทบครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 310 เมษายน 2560
788นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุงครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 310 เมษายน 2560
789นางสาวณัฐฐิญาหล้าคอมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2018 เมษายน 2560
790นางสาวแพรวนภาแพงวาปีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 20 18 เมษายน 2560
791นางสาวกุลธิดาภูวนเจริญผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 119 เมษายน 2560
792น.ส.กุหลาบ สำแดงไพครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 119 เมษายน 2560
793นางสุชีรามุกดารัตน์ครูเชี่ยวชาญสพป.ปัตตานี เขต 219 เมษายน 2560
794นายสมพงษ์จิตต์สว่างผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 219 เมษายน 2560
795นางเตือนใจอรชรครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 219 เมษายน 2560
796นางจิราพรขมสนิทครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 219 เมษายน 2560
797นางนิตย์ธิดาบุญทีครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 219 เมษายน 2560
798นางสาวแว่นแก้วสร้อยสำลีครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 219 เมษายน 2560
799นายพุฒิพงศ์ทรงนวลครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 219 เมษายน 2560
800นางรุ่งรัตน์ เขียวแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17 20 เมษายน 2560
801น.ส.ลลิดา กูลนราครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17 20 เมษายน 2560
802นางกัญญาภัค ทองศีสมบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17 20 เมษายน 2560
803นายวาทิน สิทธิถาวรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17 20 เมษายน 2560
804นายวันชัย พละราดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17 20 เมษายน 2560
805น.ส.ปริศนา พิมพ์ช่วยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17 20 เมษายน 2560
806น.ส.มัทรี ขนรกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 17 20 เมษายน 2560
807นางสาวสดายุรัตน์รามัญวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 เมษายน 2560
808นางพัชนีวัฒนวิสุทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 เมษายน 2560
809นางอรอุมารัตนวิจิตรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 เมษายน 2560
810นางกาญจนาประสิทธิแพทย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 เมษายน 2560
811นายพัฒนาเนตรเกตรอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพป. เพชรบูรณ์ เขต 321 เมษายน 2560
812นายณรงค์กันหาครูชำนายการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 221 เมษายน 2560
813นางธารทิพย์สมศักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 221 เมษายน 2560
814นางธันยนันท์จันทราประทักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 221 เมษายน 2560
815นายสุรินทร์สุวิชัยครูชำนาญการพิเศษสพป. เชียงราย เขต 224 เมษายน 2560
816นางพุทธรักษ์อินทร์นอกครูชำนาญการพิเศษสพป. นครราชสีมา เขต 724 เมษายน 2560
817นางสุชีรามุกดารัตน์ครูเชี่ยวชาญสพป. ปัตตานี เขต 224 เมษายน 2560
818นางสาวอังคณาขาวคมครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด24 เมษายน 2560
819นางสาวปราณีเชียงทองครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด24 เมษายน 2560
820นางประยงค์นุ่นหนู่ครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด24 เมษายน 2560
821นายทินกร ชาทองผอ.เชี่ยวชาญสพป. ขอนแก่น เขต 124 เมษายน 2560
822นางพจณีทองรัสมีครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 125 เมษายน 2560
823นางศศิประภากรดีด้วยชาติครูชำนาญการพิเศษสพป. บุรีรัมย์ เขต 325 เมษายน 2560
824ว่าที่ ร.ต.หญิงอาภาพรจันทะนามครูชำนาญการพิเศษสพป. เลย เขต 325 เมษายน 2560
825นายสุพรรณยงใจยุทครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 225 เมษายน 2560
826นางพนิดศักดิ์คำแหงครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 225 เมษายน 2560
827นายเดชศรีหันทยุงครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 225 เมษายน 2560
828น.ส.นันทนา หอมหวลครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 125 เมษายน 2560
829น.ส.สิริลักษณ์ แลพิทักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 125 เมษายน 2560
830นางนิภาวรรณ โอภาปัญญโชติครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 125 เมษายน 2560
831นายนพดลแกมเพชรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 เมษายน 2560
832นางลัดดาวัลย์บัวเพ็ญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 เมษายน 2560
833นางสาวธนพรวีระเจริญกิจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 เมษายน 2560
834นางสาวปัญชรีดอกจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 เมษายน 2560
835นางสาวณัฐภัสสรโสภาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 เมษายน 2560
836นางสาวฐิติพรเผือกพิบูลย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 เมษายน 2560
837นางประยงค์อาจปาสาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 726 เมษายน 2560
838นายสุรรเดชกลิ่นศรีสุขครูชำนาญการพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์27 เมษายน 2560
839นายวุฒิเดชคีรีแรงครูชำนาญการพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์27 เมษายน 2560
840นางสาวปิยะกุลอรรถวุฒิกุลผอ.เชี่ยวชาญสพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 127 เมษายน 2560
841ร.ต.หญิง ณัฐธยาน์ธนินชวโรจน์รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพป.เชียงราย เขต 127 เมษายน 2560
842นางสาววาสนาเจริญไทยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 เมษายน 2560
843นางสาวพักตร์วิภามณีดำรงกิจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 เมษายน 2560
844นางสาววีรวรรณหวานล้ำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 เมษายน 2560
845นางเมมตาสุขเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 เมษายน 2560
846นางสาวบุปผาทับศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 เมษายน 2560
847นางสาวนิตยาขวาไชยวีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 เมษายน 2560
848นางเตือนจิตรกฤตลักษณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1827 เมษายน 2560
849นายไวภพสุขกระโทกผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 227 เมษายน 2560
850นายสุรชัยเรเรืองผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 227 เมษายน 2560
851นางเสาวนีย์มนต์วิเศษครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 227 เมษายน 2560
852นางมนสิริคำภาวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 227 เมษายน 2560
853นางสาวธรรศญาแก้วอาสาครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 227 เมษายน 2560
854นางฐิติรัตน์จันทร์พวงครูชำนาญการพิเศษสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 227 เมษายน 2560
855นายฐกฤต ปิจจะโรครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 127 เมษายน 2560
856นางสุนิสา ศรีอินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 127 เมษายน 2560
857นางสาวทัศนีย์ เศษรักษาครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 127 เมษายน 2560
858นางสาววีรยา นากสุกครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 127 เมษายน 2560
859นางสาวศุทธินี สุขอยู่ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 127 เมษายน 2560
860นางสาวกนิษฐา แซ่โง้วครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 127 เมษายน 2560
861นายสุพล พานรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 127 เมษายน 2560
862นายวีรวุฒิ เกตุจำนงค์ผอ.ชำนายการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 127 เมษายน 2560

2559

 รายชื่อผู้สมัคร สพป. กาญจนบุรี เขต 1
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. กาญจนบุรี เขต 4
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. กำแพงเพชร เขต 1
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. ขอนแก่น เขต 1
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. ขอนแก่น เขต 2
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. จันทบุรี เขต 1
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. จันทบุรี เขต 2
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. ชัยภูมิ เขต 1
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. ชัยภูมิ เขต 3
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. เชียงใหม่ เขต 3
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. เชียงใหม่ เขต 5
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. ชลบุรี เขต 1
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. ชลบุรี เขต 2
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. ชลบุรี เขต 3
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. ชุมพร เขต 1
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. ชุมพร เขต 2
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. ตราด
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. นครปฐม เขต 1
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. นครปฐม เขต 2
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. นครราชสีมา เขต 4
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. นครราชสีมา เขต 7
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. นครสวรรค์ เขต 3
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. นราธิวาส เขต 3
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. น่าน เขต 2
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. ปทุมธานี เขต 1
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. ปทุมธานี เขต 2
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. ปราจีนบุรี เขต 1
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. พะเยา เขต 2
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. พัทลุง เขต 1
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. พัทลุง เขต 2
 รายชื่อผู้สมัคร สพป มุกดาหาร 
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. ระนอง
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. ระยอง เขต 1
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. ระยอง เขต 2
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. ราชบุรี เขต 1
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. ลพบุรี เขต 2
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. สระแก้ว เขต 1
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. สระแก้ว เขต 2
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. สมุทรปราการ เขต 1
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. สมุทรปราการ เขต 2
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

 รายชื่อผู้สมัคร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. อยุธยา เขต 1
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
 รายชื่อผู้สมัคร สพป. อ่างทอง
 รายชื่อผู้สมัคร สพม. เขต 1
 รายชื่อผู้สมัคร สพม. เขต 2
 รายชื่อผู้สมัคร สพม. เขต 3
 รายชื่อผู้สมัคร สพม. เขต 5
 รายชื่อผู้สมัคร สพม. เขต 6
 รายชื่อผู้สมัคร สพม. เขต 7
 รายชื่อผู้สมัคร สพม. เขต 8
 รายชื่อผู้สมัคร สพม. เขต 9
 รายชื่อผู้สมัคร สพม. เขต 10
 รายชื่อผู้สมัคร สพม. เขต 11
 รายชื่อผู้สมัคร สพม. เขต 12
 รายชื่อผู้สมัคร สพม. เขต 13
 รายชื่อผู้สมัคร สพม. เขต 14
 รายชื่อผู้สมัคร สพม. เขต 17
 รายชื่อผู้สมัคร สพม. เขต 18
 รายชื่อผู้สมัคร สพม. เขต 22
 รายชื่อผู้สมัคร สพม. เขต 31
 รายชื่อผู้สมัคร สพม. เขต 36
 รายชื่อผู้สมัคร สพม. เขต 39
 รายชื่อผู้สมัคร สพม. เขต 40
 รายชื่อผู้สมัคร สพม. เขต 42
 รายชื่อผู้สมัคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

เพื่อความสะดวกในการจัดรายชื่อผู้เข้าการอบรมแต่ละรุ่น ขอความอนุเคราะห์ผู้ประสานงานแต่ละเขตพื้นที่ส่งรายชื่อผู้สมัครทาง E-mail มาพร้อมกันด้วย