News

เกณฑใหม่โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา มีหลักสูตรที่ 
สำหรับผู้เข้ารับพัฒนาตาม ว22/60 เกณฑ์ใหม่
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู 4.0 แยกสาขาวิชา/ระดับชั้นgoogle-sites-logo YouTube 
1.รายละเอียดหลักสูตร ดาวน์โหลด ที่นี่Sparkle 
2.ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า โดย
 (1)แบบชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร! ที่นี่Sparkle 
 (2)ชำระผ่าน KTB Online ที่นี่Sparkle 
3.กำหนดการ/ สถานที่ รายรุ่น ที่นี่Sparkle
4.รายงานตัวหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู 4.0 ที่นี่Sparkle
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์google-sites-logo
1.รายละเอียดหลักสูตร ดาวน์โหลด ที่นี่Sparkle
2.ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า โดย
 (1)แบบชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร! ที่นี่Sparkle 
 (2)ชำระผ่าน KTB Online ที่นี่Sparkle
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21google-sites-logo
1.รายละเอียดหลักสูตร ดาวน์โหลด ที่นี่Sparkle
2.ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า โดย
 (1)แบบชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร! ที่นี่Sparkle 
 (2)ชำระผ่าน KTB Online ที่นี่Sparkle

ศึกษาขั้นตอนและดาวน์โหลดเอกสาร ด่วน! ที่นี่ วันที่/รุ่นที่เปิดอบรม ค้นหาในระบบคุรุพัฒนาtpdi

เกณฑ์เดิมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 32 (วันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2561)new_sign-3
ดาวน์โหลดแบบคำขอเข้ารับการพัฒนาที่นี่(ยื่นที่ต้นสังกัด)Sparkle

ดาวน์โหลดสิ่งที่ผู้อบรมต้องเตรียมที่นี่Sparkle

ดาวน์โหลดแบบชำระค่าลงทะเบียนที่นี่(ชำระได้หลังผ่านการตรวจสอบจากต้นสังกัดโดยไม่ต้องรอประกาศรายชื่อผู้สมัคร)Sparkle

เอกสารประกอบการบรรยายวิทยากร  ดร.ภาสกร  พงษ์สิทธากร หน่วยที่ 1 

หลังชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม  และจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและกำหนดการอบรมก่อนชำระเงินค่าลงทะเบียน
 
ผู้ประสานงานโครงการ
ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ โทร. 080-0962628 E-mail : sirawan@buu.ac.th  
คุณอรทัย เอี่ยมสอาด โทร. 099-5949520   Facebook และ Line ID  : @teacherbuu
 เพิ่มเพื่อน
แผนที่ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทองและจุดจอดรถ (ดาวน์โหลดที่นี่)
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง โทร.038-056666-9