ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 23 วันที่ 26-29 สิงหาคม 2560
(ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่)

กำหนดการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปี 2560
ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

ขั้นตอน

ครั้งที่ 23
26 – 29 ส.ค. 60

ครั้งที่ 24
21-24 ก.ย. 60

ครั้งที่ 25
16 – 19 ต.ค. 60

ผู้สมัครยื่นแบบคำขอเข้ารับการพัฒนาไปยังต้นสังกัด (สพป./สพม.)

ตามกำหนดของต้นสังกัด (ดาวน์โหลดแบบคำขอเข้ารับการพัฒนา)

ต้นสังกัดนำส่งรายชื่อผู้ขอรับการพัฒนาถึงคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้2 ช่องทาง คือ
1. ทางไปรษณีย์
เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131
2. ทาง E-mail: sirawan@buu.ac.th
บัดนี้ ถึง 21 ส.ค.2560 บัดนี้ ถึง 15 ก.ย. 2560 บัดนี้ ถึง 10 ต.ค. 2560
ผู้สมัครชำระค่าลงทะเบียนที่
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
– หลักสูตรชำนาญการพิเศษ  4,000 บาท
– หลักสูตรเชี่ยวชาญ  5,000 บาท
(ดาวน์โหลดแบบชำระค่าลงทะเบียน)

14 – 21 ส.ค. 60
เฉพาะ
ครูชำนาญการพิเศษ
150 คน

4 – 15 ก.ย. 2560
เฉพาะ
ครูชำนาญการพิเศษ
150 คน

1 – 10 ต.ค. 2560

– ครูชำนาญการพิเศษ
150 คน

– ครูเชี่ยวชาญ 30 คน
– ผอ./รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ 30 คน
– ผอ./รอง ผอ.เชี่ยวชาญ
30 คน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
(ผู้สมัครที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว)
ทางเว็บไซต์โครงการ
http://teacher-edu.buu.ac.th/
โดยจัดรุ่นอบรมตามลำดับการชำระ
ค่าลงทะเบียน
22 ส.ค. 2560 18 ก.ย. 2560 13 ต.ค. 2560
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามกำหนด ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา หากไม่เข้าร่วมโครงการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
หมายเหตุ

การจัดลำดับผู้เข้าร่วมโครงการจะจัดลำดับตามการชำระค่าลงทะเบียน หากมีผู้ชำระค่าลงทะเบียนในหลักสูตร
เกินจำนวนที่กำหนดไว้  ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับที่เกินกำหนดเป็นโครงการถัดไป 
ผู้ประสานงานโครงการ
ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ โทร. 080-0962628 E-mail : sirawan@buu.ac.th
คุณอรทัย เอี่ยมสอาด โทร. 099-5949520

รายชื่อผู้สมัคร

รายชื่อผู้สมัคร ส.ค. 2560รายชื่อผู้สมัคร ก.ค. 2560รายชื่อผู้สมัคร มิ.ย. 2560
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางณัฐภรณ์ก้อนทองคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 67 ส.ค. 2560
2นายแสนรักก้อนทองคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 67 ส.ค. 2560
3นางอัจฉราศรีญากูลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก8 ส.ค. 2560
4นางสาวกัญวลัญธ์จิตรดีครูเชี่ยวชาญสพป.นครนายก8 ส.ค. 2560
5นางภัทรวดีสีขำครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 211 ส.ค. 2560
6นางสาวทิพวรรณสุพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 211 ส.ค. 2560
7นางสุมนธาคงทายาทครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 411 ส.ค. 2560
8นางกนกลักษณ์ชินศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 411 ส.ค. 2560
9นางสาวศิศิรารักษาสระครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2311 ส.ค. 2560
10นางศิริรัตน์ธิแปลงครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 111 ส.ค. 2560
11นางสาวเจนจิราจูเจ็กครูชำนาญการพิเศษสพป. สระบุรี เขต 115 ส.ค. 2560
12นาวสาวฉัตรกนกศรีธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป. ขอนแก่น เขต 511 ส.ค. 2560
13นายอาคม ทิพวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 315 ส.ค. 2560
14นางสาวอังศณา นามศรีครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 315 ส.ค. 2560
15นางอมรรัตน์โพธิ์ตระการครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 211 ส.ค. 2560
16นายเทวฤทธิ์ปินต๊ะครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 211 ส.ค. 2560
17นางสาววัชรินพรอ่อนสีครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 211 ส.ค. 2560
18นางสาวอภิรดีสีทาแกครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 211 ส.ค. 2560
19นางสาวสกาวเดือนสอนง่ายครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 211 ส.ค. 2560
20นายวัชราวุฒิอุ่นจิตต์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
21นางชุมภูสีศรีวงศ์สุขครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
22นางอาภรณ์อินทรเกษมครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
23นางวารุณีหิรัญรักษ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
24นางไทยสวรรค์วรรณภาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
25นางศิริพัฒน์ปชาติกปัญญาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
26นางปาริชาติสุพรรณกลางครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
27นางธนวรรณศิริมงคลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
28จ่าเอกธนวิทย์เฟื่องฟูครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
29นางวันเพ็ญอุดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
30นางอภิชาสมบัติกมลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
31นายภาคภูมิภูมิศาสตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
32นายบุญลือคำถวายครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
33นางวัลภาเหล็กผาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
34นางปวีณาพันทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
35นางสาวอังกูร ศรีภาชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 10 ส.ค. 2560
36นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 10 ส.ค. 2560
37นายคนอง มั่นคงครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 310 ส.ค. 2560
38นางเยาวลักษณ์มหาจักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
39นางจารุณีนาคสงค์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
40นางสาวสุพัตราใจตั้งครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
41นางกานต์สิรีมาตย์วิเศษครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
42นางนิตยาอภิญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
43นางสาวใจภักดิ์ไชยวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
44นางสาววราลักษณ์เต็มขันท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ส.ค. 2560
45นางสาวสุทธิรา เกษมราษฎร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 38 ส.ค. 2560
46นางสุมาลี วอนเมืองครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 38 ส.ค. 2560
47นางสาวไพเะราะเชื้อดีครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 210 ส.ค. 2560
48นางสาวจินตนาประเสริฐโสครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 210 ส.ค. 2560
49นางศิริรัตน์ ธิแปลงครูชำนาญการพิเศษสพป. ระยอง เขต 18 ส.ค. 2560
50นางนงลักษณ์ แพงเรือนแพงเรือนครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 428 ส.ค. 2560
51นางทิวา เกษมศุลกุลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 428 ส.ค. 2560
52นายอำนาจ จันทร์อิ่มครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 428 ส.ค. 2560
53นางนงลักษณ์เย็นสุขครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 54 ส.ค. 2560
54นางศิริวรรณผุดผ่องครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 54 ส.ค. 2560
55นายนิรัติศรัยธรรมศรครูชำนาญการพิเศษสพป. อุทัยธานี เขต 216 ส.ค. 2560
56นางสาวนภาภรณ์อันทะผลาครูชำนาญการพิเศษสพป. ร้อยเอ็ด เขต 316 ส.ค. 2560
57นางรังสิมา ผ่องสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1716 ส.ค. 2560
58นางสุชาดา พิมพ์ต่อครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1716 ส.ค. 2560
59น.ส.เฟื่องฟ้า ไชยมากครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1716 ส.ค. 2560
60น.ส.วราพร พุ่มโพธิ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1716 ส.ค. 2560
61นางสุกัลยานารีครูชำนาญการพิเศษสพป. หนองบัวลำภู เขต 216 ส.ค. 2560
62นายภีรภาพวิณโรจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป. บึงกาฬ17 ส.ค. 2560
63นายไกรษรอุทัยวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป. บึงกาฬ17 ส.ค. 2560
64นายชาตรีระหูภาครูชำนาญการพิเศษสพป. บึงกาฬ17 ส.ค. 2560
65นายมนตรีโพทมาตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. บึงกาฬ17 ส.ค. 2560
66นายปัญญาจันทร์ย้อยครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 117 ส.ค. 2560
67นางสาวนฤมลบุญเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 117 ส.ค. 2560
68นางสมหวัง สุขกุลครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 1 17 ส.ค. 2560
69นางสาวศุภากาหนองแพครูชำนาญการพิเศษสพป. ตราด17 ส.ค. 2560
70นางสาวกาญจนาเมธีกุลครูชำนาญการพิเศษสพป. นครสวรรค์ เขต 217 ส.ค. 2560
71นางรัตนาอัปกาญจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อำนาจเจริญ17 ส.ค. 2560
72นางสาวกุมารีอัษฏานุวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
73นายพรรษาไพรเลิศครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
74นางนาถนรินทร์ซื่อสัตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ปราจีนบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
75นางสาวรายาปัญจมานนท์ผอ.ชำนาญกาารพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
76นางธิติกาญจน์พัฒน์อมรไชยครูเชี่ยวชาญสพป. จันทบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
77นายวรกฤตพินธุธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
78นางสาวกรกมลเชื้อวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. จันทบุรี เขต 118 ส.ค. 2560
79นายกายสิทธิ์วาดไธสงครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
80นางสาววัลลภาปรีเปรมครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
81นางวนิดาเงาะเศษครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
82ว่าที่ร.ต.หญิงชญาภาจิตต์ดีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
83นางสาวกาญจนาคุ้มวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
84นายเพ็ชร์หนองตะไกรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
85นายชัยชาญศรีประยูรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
86นางรนิดามูลเทียมครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
87นางสาวอธิศาสังฆสุบรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
88นายจิระเกียรติ์บุญศรีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
89นางสาวสุชิรามีอาษาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
90นางสราพรช้างทองครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 718 ส.ค. 2560
91นางประไพรเตชเจริญศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 418 ส.ค. 2560
92นางสาวชริสาโถทองครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 418 ส.ค. 2560
93นางสาวธีระนุช คล้าย ณ รังสีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 318 ส.ค. 2560
94นางสาวชุติมา จงใจเทศครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 318 ส.ค. 2560
95นางรังศิมา ชูเทียนครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 318 ส.ค. 2560
96ว่าที่ ร.ต.สุวิจักขณ์ หันชัยเนาว์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 318 ส.ค. 2560
 
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางสาวคณิตาไมเด็นครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 13 ก.ค. 2560
2นางสาวสุพิชฌาย์เลาหะพานิชครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก3 ก.ค. 2560
3นางสาวธนภัทรจีรพรชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก3 ก.ค. 2560
4นายกิตติพงษ์พลภักดีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พังงา3 ก.ค. 2560
5นางสาวณพสรแสงวิจิตรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 43 ก.ค. 2560
6นายวีระศักดิ์วงศ์ทองรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 13 ก.ค. 2560
7นางสาวศิริวรรณกิตติทองวิรักษ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ4 ก.ค. 2560
8นางสาวดุษฎีบุตรบุรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 224 ก.ค. 2560
9นางสาวนารีรัตน์ อนุรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 24 ก.ค. 2560
10นางสาวศรีสกุล อ่วมเปราะครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 24 ก.ค. 2560
11นางสาวมณฑิชา เนตรเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 24 ก.ค. 2560
12นางพอขวัญบุญถนอมครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 24 ก.ค. 2560
13ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรพรรณกำแพงเมืองครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 24 ก.ค. 2560
14นางพิศมัยจำนงพิศผอ.เชี่ยวชาญสพม.เขต 264 ก.ค. 2560
15นายกระจายหนูคงแก้วผอ.ชำนาญการพิเสษสพม.เขต 164 ก.ค. 2560
16นางนันทิยาพิทักษ์รัตนชนม์ครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 24 ก.ค. 2560
17นายพิชัยนามสมบูรณ์ครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 24 ก.ค. 2560
18นางเพ็ญประภาศรีทอนสุทธิ์ครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 24 ก.ค. 2560
19นางสร้อยทิพย์ทองใหญ่ครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 24 ก.ค. 2560
20นางวาสนาปาชนะครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 24 ก.ค. 2560
21นางวรดา อ่อนละออครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 34 ก.ค. 2560
22จ่าสิบเอกฉิมใจเจริญผอ.เชี่ยวชาญสพป.อุทัยธานี เขต 25 ก.ค. 2560
23นางสาวดารณีสุวรรณวารีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 75 ก.ค. 2560
24นายกฤตเจนการครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 75 ก.ค. 2560
25นางภารดี วงษ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 1 5 ก.ค. 2560
26นางสายรุ้ง สินธพวงศานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 1 5 ก.ค. 2560
27นางสาวรื่นฤดีศรีพันดอนครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต205 ก.ค. 2560
28นางเอมอรกองขันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต205 ก.ค. 2560
29นางสาวลักขณาประเสริฐสังครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต205 ก.ค. 2560
30นางชนม์ชนกเกษรศุกร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
31นางปราณีคำสียาครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
32นางสาวพรพัชรินทร์สิงห์อ้นครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
33นางสาวอมราคุริมาครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
34นางสาววัลฤดีธรรมไหมครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
35นางสาวกรรณิกาจินารักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
36นางสาวชมพูนุชโยธีครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
37นางกฤติยาภูจำนงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ก.ค. 2560
38นางสาวปาริชาติสุทธิธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 25 ก.ค. 2560
39นางสาวสิริขวัญขวัญเมืองรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ตรัง เขต 25 ก.ค. 2560
40นางสาวณกานดาพิชญาสัทธาภัครอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
41นางสาววิราภรณ์ส่งแสงครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
42นางสาวศิริพรภูมิภัทรพงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
43นายมารุตมิสกี้ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
44นางประไพศรีพรมรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
45นางสาวโศภิตามีแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
46นายชรินทร์ศิริพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 65 ก.ค. 2560
47นางณัฐณพัชร์พูลศณีรุ่งภารดาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 156 ก.ค. 2560
48นางนงค์นุชภูมีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 66 ก.ค. 2560
49นางรัชฎาภรณ์สุขสุเดชครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 66 ก.ค. 2560
50นางสาวมาลัยปูผ้าครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 66 ก.ค. 2560
51นางศิริลักษณ์เอิบอิ่มฤทธิครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 66 ก.ค. 2560
52นางวันเพ็ญอุดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
53นายภาคภูมิภูมิศาสตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
54นางชุมมภูสี ศรีวงศ์สุขครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
55นายปิยวัฒน์ปานด้วงรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
56นายประวิทย์ต่อรุ่งเรืองกิจรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
57นางขวัญจิตร์บุญรัตนบัณฑิตครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
58นางศรัณย์กรชัยพิพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
59นางบังอรนิลเนตรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
60นางสาวสิรินพรประวีณานุสรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
61นางสาวปัญชลีธีรสถิตย์ธรรมครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 186 ก.ค. 2560
62นางสาววิไลลักษณ์ รักษาผลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 6 ก.ค. 2560
63นางสาวสายนภา รักษาผลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 6 ก.ค. 2560
64นางภัสราวรรณ์เจนการครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
65นางสาวรัศมีเสี่ยงเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
66นางทิยากรแสงทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
67นางสาวจิตราเขตหลักครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
68นางอรวรรณสีนิลครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
69นางขวัญหทัยเหรียญทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
70นายสมพรเพชรสินครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 ก.ค. 2560
71นายสุรเดชคำวันดีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 36 ก.ค. 2560
72นางสาวปิศนาสุวรรณไตรครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 36 ก.ค. 2560
73นางสาวจิรพรรณ จันทรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 176 ก.ค. 2560
74นางตรึงใจ สุขโขครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 176 ก.ค. 2560
75นางซ่อนกลิ่นเรืองยังมีครูเชี่ยวชาญสพป.ปัตตานี เขต 26 ก.ค. 2560
76นางวิไลพร พลรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 26 ก.ค. 2560
77นางสาวเสาวภาตรีสกุลวงษ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ6 ก.ค. 2560
78นางสาวสุวรรณชุมภูแก้วรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ6 ก.ค. 2560
79นางสาวสมใจมวลสุขครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
80นางดารณีคอประเสริฐศักดิ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
81นายสมศักดิ์มั่งไม้วัฒนาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
82นางเทวารัตน์สุทาพขน์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
83นางวิรตีชมภูจิตรอง ผอ.ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
84นางสาวสุวรรณาอินทร์ฉายครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
85นายไพฑูรย์สีสังข์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
86นางสาวกมลทิพย์สุรสินธุ์รอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
87นางบุษกรวิเศษสมบัติรอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
88นางรัชญาไชยนาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
89นางพีรทิพย์สุคันธเมศวร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
90นางสาวกาญจนานาชัยเริ่มครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 27 ก.ค. 2560
91นางสาวบุญรักษาราสีครูเชี่ยวชาญสพป.อุทัยธานี เขต 27 ก.ค. 2560
92นางสาวเยาวเรศกรกันครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์11 ก.ค. 2560
93นางสาวพิมพ์พิชาศรีวิสัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ประจวบคิรีขันธ์11 ก.ค. 2560
94นางศิริกาญจน์กล่อมสกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ประจวบคิรีขันธ์11 ก.ค. 2560
95นางสาวกัณทิมาชอบชูครูชำนาญการพิเศษสพป.ประจวบคิรีขันธ์11 ก.ค. 2560
96นางสาวสุดาพรโมทนาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 711 ก.ค. 2560
97นางพิไลพรรณเทพศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 711 ก.ค. 2560
98นางสาวจุฑารัตน์จิรัฐิติเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 711 ก.ค. 2560
99นางสาวปิยะลักษณ์ขันทาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 711 ก.ค. 2560
100นางรัชฎาภรณ์นิมิตรมาลาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 711 ก.ค. 2560
101นางสาวสุธนา คชินทรโรจน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สงขลา เขต 311 ก.ค. 2560
102นางวิภารัตน์ ธานีวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 112 ก.ค. 2560
103นายบุญจันทร์ยัพราษฎร์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม เขต 112 ก.ค. 2560
104นางสายพิณเสน่ห์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 212 ก.ค. 2560
105นางสาวบุสราวงชารีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 212 ก.ค. 2560
106นางสาวมุฑิตาเครือวัลย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 212 ก.ค. 2560
107นางนิสากรณ์สุขแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 212 ก.ค. 2560
108นางสาวยุวัลดีจำปาไชยครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 212 ก.ค. 2560
109นางสุกันยาพวงลำครูชำนาญการพิเศษสพป.แพร่ เขต 112 ก.ค. 2560
110นางสุดาพรชูชื่นครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
111นางอาทิตยาใจนาครูชำนาญการพิเศษสพป.ลำปาง เขต 112 ก.ค. 2560
112นางนุชทิชาพรมตันครูชำนาญการพิเศษสพป.ลำปาง เขต 112 ก.ค. 2560
113นางเพียงใจสุวรรณคลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก12 ก.ค. 2560
114นางเยาวลักษณ์ตันสกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก12 ก.ค. 2560
115นายสัญญาสุขยืนผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
116นางพิมพ์กมลทิพย์มนตรีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
117นางมณีรัตน์เกษมดายครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
118นางพรทิพาเพ็งหมูครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
119นายมนัสเพ็งหมูครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
120นายประธานยศรุ่งเรืองครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
121นางนิตติยาเพชระบูรณินครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
122นางพรพิมลมีมุขครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
123นางนัยนาคงพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 ก.ค. 2560
124นางสาวจันทร์สุดาสวัสดิ์ทาครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 112 ก.ค. 2560
125นายจรัญ บุพชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
126นายมนตรี ฝ่ายเดชครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
127นางสาวภัทรานิษฐ์ รุ่งโรจน์ธนะชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
128นางสาวสินาธร ชัยชนะครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 212 ก.ค. 2560
129นางสาวจุฑามาสหงษ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 212 ก.ค. 2560
130นายกิตติชัยปลอดประโคนครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 212 ก.ค. 2560
131นายเจริญสีนาคผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 212 ก.ค. 2560
132นางสาวเพ็ญศิริสุขศรีจักรวาลครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 112 ก.ค. 2560
133นางสาวผกามาศภู่ระหงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 112 ก.ค. 2560
134นางศรีไพรวรรณอานุภาพยิ่งยงครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 112 ก.ค. 2560
135นายกัษณสุขเกษมรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 3212 ก.ค. 2560
136นายอกรณ์เชฐจันโสดารอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 3212 ก.ค. 2560
137นางพลอยไพลินสว่างพลรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 3212 ก.ค. 2560
138นางสาววิภาวีบุบพาพันธ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 3212 ก.ค. 2560
139นางมาลัยพรพะคะเวชครูชำนาญการพิเศษสพป.อุบลราชธานี เขต 512 ก.ค. 2560
140นายบุญทันคำภูษาครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ13 ก.ค. 2560
141นางธนิดาสัจจะสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ13 ก.ค. 2560
142นางสาวมลิวัลย์ภูบุญอ้วนครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ13 ก.ค. 2560
143นายกรณ์ฐิวัสส์สุทธิสาครูชำนาญการพิเศษสพป.มหาสารคาม เขต 213 ก.ค. 2560
144นายคณิตโอทองผอ.เชี่ยวชาญสพป.กระบี่13 ก.ค. 2560
145นายกายสิทธิ์วาดไธสงครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 714 ก.ค. 2560
146นางผึ้งทิพย์สอนเมืองครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 714 ก.ค. 2560
147นางสาวกนกกรศรีสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 714 ก.ค. 2560
148นางสาวยุคลทิพย์ใจขำครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 714 ก.ค. 2560
149นางสาวอรวรรณมั่งคั่งครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 714 ก.ค. 2560
150นายเกียรติศักดิ์เจริญผลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 714 ก.ค. 2560
151นางสาวหทัยรัตน์พุฒศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 214 ก.ค. 2560
152นางสาวนพมาศ โพธิ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 314 ก.ค. 2560
153นางนิชาภาบุญเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
154นางสาวสุภาพรรณพงษ์เกษมครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
155นางสาวเนื้อน้องไชยโชติครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
156นางสาวธิดารัตน์องค์ประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
157นางสาวกิตติยานุ่นทะสอนครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
158นางสดใสดุลยาครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
159นางสาวยอแสงรัตตนัยครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
160นางสาวบุพผาละอออ่วมครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
161นางธนิตาอภัยกลางครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
162นายพุทธิพงษ์โพธิ์กระสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
163นางสาวธนนันท์คำสาริรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
164นางนิตยาพงษ์พระเกตุผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
165นางสาวเข็มเพชรพาลาดครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 214 ก.ค. 2560
166นางสาวทิพย์สุดาคำวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 214 ก.ค. 2560
167นางชนิดาน้อยตาแสงครูเชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม เขต 214 ก.ค. 2560
168นายปริวรรตน้อยตาแสงผอ.เชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม เขต 214 ก.ค. 2560
169นางมนัสชนกทองชลผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1114 ก.ค. 2560
170นายฉัตรชัยโพธีร์ครูเชี่ยวชาญสพป.บุรีรัมย์ เขต 214 ก.ค. 2560
171นายพิชิตแสงวาโทครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 214 ก.ค. 2560
172นางสาวจินตนาจ่าเห็มครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
173นายวีรศักดิ์บุพศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
174นางสาวเบญจพรสุวรรณมาโจครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
175นายรุ่งโรจน์ติยะบุตรครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
176นายกนกฉัตรละครไชยครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
177นางสาวฤทัยรัตน์คอแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
178นางจุฑามาศด้วงติลีครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
179นางจรัญญาไชยศลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 214 ก.ค. 2560
180นางกิติยา ศรีคังครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 314 ก.ค. 2560
181นายอนันต์หละกะเต็มครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 214 ก.ค. 2560
182นางสาวมาลัยพรพันทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 214 ก.ค. 2560
183นายชัยณรงค์โตนวลครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 214 ก.ค. 2560
184นางเชษฐ์ธิดาธรศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 214 ก.ค. 2560
185นางสาวชฎารัตน์พลเดชครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2014 ก.ค. 2560
186นางรัดดาชราโรจครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2414 ก.ค. 2560
187นางสาวธารทิพยจันทรนิมะครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2414 ก.ค. 2560
188นางศุภวดีบูรณ์เจริญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 3314 ก.ค. 2560
189นางสาวเยาวลักษณ์กองพิลาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2114 ก.ค. 2560
190นางสาวเกศสุดาโกภาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2114 ก.ค. 2560
191นายกีรติไพรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2114 ก.ค. 2560
192นางทรงศักดิ์สิงหาสายครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2114 ก.ค. 2560
193นายสุวรรณชัยขันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2114 ก.ค. 2560
194นางสาววรรณาอุ่นคำครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2114 ก.ค. 2560
195นางนิชรัชชายุทธนาฤทธิไกรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 614 ก.ค. 2560
196นางสาวลัดดาชำนาญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 614 ก.ค. 2560
197นางสาวพรทิพย์แต้มประเสริฐผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 314 ก.ค. 2560
198นางอุทุมพรจันทวงศ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 314 ก.ค. 2560
199นายประยูรนุภักดิ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 314 ก.ค. 2560
200นางสาวอารีนงค์พรหมมาครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
201นางสาวจิตรลดาเจริญสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 114 ก.ค. 2560
202นางสาวพิศมัยนามอินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 414 ก.ค. 2560
203นางสาวศุภิสราเทนไธสงครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 414 ก.ค. 2560
204นายประดิษฐ์ผุยปุ้ยครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 114 ก.ค. 2560
205นางสาวปสุตาชาวชายโขงครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 114 ก.ค. 2560
206นางสาวศิริวรรณบุญจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 114 ก.ค. 2560
207นางสาวอุมาพร อุดมพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 314 ก.ค. 2560
208นายสัญญา ตาชูชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 314 ก.ค. 2560
209ว่าที่ ร.ต.สุปัญญา เหลาสาครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 314 ก.ค. 2560
210นางสาววิชญรัตน์ ธนาสวัสดิ์พูนครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 314 ก.ค. 2560
211นายเศรษฐาสลางสิงห์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2214 ก.ค. 2560
212นางฤดีวรรณชัยเสนาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2214 ก.ค. 2560
213นายจิระวัฒน์วงษืชารีครูเชี่ยวชาญสถาบันการพลศึกษา14 ก.ค. 2560
214นางสาวปัทมาคงเงินครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 114 ก.ค. 2560
215นางพรรณิภาหอมไกลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 114 ก.ค. 2560
216นางสาวอภิญญาแฝดกลางครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 514 ก.ค. 2560
217นางสาววาสนาคัชเขียวครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 514 ก.ค. 2560
218นางอันชมมาตะวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 214 ก.ค. 2560
219นายสันติมูณีวรรณผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครศรีธรรมราช เขต 414 ก.ค. 2560
220นางสมหมายไชยวิศาลครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด17 ก.ค. 2560
221นายสุรศักดิ์นามเกียรติครูชำนาญการพิเศษสพป.ตราด17 ก.ค. 2560
222นางปัทมาพร แสงแจ่มครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
223นางพรรณิภา หอมไกลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
224นางสุกัญญา ยอดยิ่งครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
225นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
226นายชิษณุพงศ์ โฉมเจริญพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 17 ก.ค. 2560
227นางสาวรัตนาคงคราณีครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 317 ก.ค. 2560
228นางชดามล บำรุงยาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 317 ก.ค. 2560
229นางปราณีพุทธคุณครูเชี่ยวชาญสพป.นครปฐม เขต 117 ก.ค. 2560
230นายประครองมะโนมั่นครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 117 ก.ค. 2560
231นางธนศรเลิศรัตนอมรกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 117 ก.ค. 2560
232นางสาวอารีย์คล่องแคล่วครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 117 ก.ค. 2560
233นางสุจิราแจ้งธรรมาครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 117 ก.ค. 2560
234นางสาวปภาวีทรัพย์อุไรรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 117 ก.ค. 2560
235นายไกรสรสุทธิประภาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1417 ก.ค. 2560
236นางสาวบัวหลงปราบพรานครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 417 ก.ค. 2560
237นางยุภาพรแสนหาญครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 317 ก.ค. 2560
238นางสาวสุทิศาแสนดวงครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 117 ก.ค. 2560
239นายธีรภัทร์ดงยางวันครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
240นายพงศ์ภรณ์พชรมงคลสกลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
241นางปัทมาภรณ์ เดชขันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
242นางสาวอรัญญาเหลืองศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 117 ก.ค. 2560
243นายเทวฤทธิ์สิทธินอกรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ17 ก.ค. 2560
244นางสาวประภาวรรณพุมมาครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ17 ก.ค. 2560
245นางสาวศิริวรรณกิตติทองวิรักษ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ17 ก.ค. 2560
246นายนุซีมะเด็งผอ.เชี่ยวชาญสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ17 ก.ค. 2560
247นางสาวเสาวภาตรีสกุลวงษ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ17 ก.ค. 2560
248นางาวสุวรรณาชุมภูแก้วรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ17 ก.ค. 2560
249นายทนงศักดิ์ทองสินธุ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1617 ก.ค. 2560
250นางมาตีศรนรายณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1317 ก.ค. 2560
251นางอริศาโยศรีคุณครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 217 ก.ค. 2560
252นางสาวเพ็ญประภาประทุมไทยครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 217 ก.ค. 2560
253นางสาวทิพวรรณ์โปราแสนครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 217 ก.ค. 2560
254นางสาวรัชนีวันทองสุขครูเชี่ยวชาญสพป.เลย เขต 317 ก.ค. 2560
255นางสายรุ้งสุขผลครูเชี่ยวชาญสพป.เลย เขต 317 ก.ค. 2560
256นางรุ้งพัชกันฒ์ ธรรมปรีชาพรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 117 ก.ค. 2560
257นางสาลินี วรรณโกมลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 117 ก.ค. 2560
258นางสาวบุษยากรอุบลพฤกษ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 217 ก.ค. 2560
259นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
260นางพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
261น.ส.พรทิพย์ หอมขจรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
262น.ส.อรุณวรรณ รัตนสร้อยครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
263น.ส.ชญาณัฏฐ์ คำรอดครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
264นายธีรวุฒิกันบัวลาครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 217 ก.ค. 2560
265นางสาวเดือนจรัสภูครองนาคครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 217 ก.ค. 2560
266นายสมจิตรเถาว์ชาลีครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 217 ก.ค. 2560
267นายสุริยาสนูบุตรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สตูล17 ก.ค. 2560
268นายบูอาสันหาโส๊ะผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สตูล17 ก.ค. 2560
269นางฮาบีบะหลงสลำผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สตูล17 ก.ค. 2560
270นางสาวไลลาบินโส๊ะผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สตูล17 ก.ค. 2560
271นายบวรชัยคอแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.อำนาจเจริญ 17 ก.ค. 2560
272นายศุภกรอุทิตสารครูชำนาญการพิเศษสพป.อำนาจเจริญ 17 ก.ค. 2560
273นางสิริพรทาชาติครูเชี่ยวชาญสพป.อุดรธานี เขต 217 ก.ค. 2560
274นางประกายคูณนาเมืองครูชำนาญการพิเศษสพป.ร้อยเอ็ด เขต317 ก.ค. 2560
275น.ส.สุทธิดา สุทธิครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1 17 ก.ค. 2560
276นางเกศฤทัยคำษรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.กาจนบุรี เขต 317 ก.ค. 2560
277นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัยผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 317 ก.ค. 2560
278นายเกียรติศักดิ์กลิ่นทองครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
279นางสาวพิมลพรบุญเวินครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ17 ก.ค. 2560
280นางธนัชชาเที่ยงภักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ17 ก.ค. 2560
281นายนฤมิตภูแสงครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ17 ก.ค. 2560
282นางสาวนิษฐเนตรเทพเกื้อผอ.เชี่ยวชาญสพป.ยะลา เขต 317 ก.ค. 2560
283น.ส.คัณฑิกา ตั้งจิตครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1717 ก.ค. 2560
285นางสาวเบญจพรสิงห์ศักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 217 ก.ค. 2560
286นางช่อผกาพวงมาเทศครูชำนาญการพิเศษสพป.ยะลา เขต 317 ก.ค. 2560
287นางสายฝนโอบุญสดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ยะลา เขต 317 ก.ค. 2560
288นายจิระพงษ์สุริยาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 3817 ก.ค. 2560
289นางสาวอรวรรณ พิมพ์พระธรรมครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
290นางสาวชลาลัยอินพระรามครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 617 ก.ค. 2560
291นางสาวจุไรรัตน์อิ่นคำครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 617 ก.ค. 2560
292นางธนัชดาอ้นยะครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 617 ก.ค. 2560
293นางสาวอมรรัตน์ แก่นสารครูชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต 117 ก.ค. 2560
294นางนิตติมาพรแซ่เฮงครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 417 ก.ค. 2560
295นางสาวใกล้รุ่งเฟื่องจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 117 ก.ค. 2560
296นายอนันต์บุญญาวัฒน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 117 ก.ค. 2560
297นายนพมาตรพวงสุวรรณครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 117 ก.ค. 2560
298นางอรปภาสงวนกิจครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
299นางธนงศักดิ์มะลิลาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
300นางลัดดาวัลย์สุดทองครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 117 ก.ค. 2560
301นางสาวยุคุนธรทองเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 717 ก.ค. 2560
302นางจำปาจำเริญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 717 ก.ค. 2560
303นางวิไลพรโมห้างหว้าครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 717 ก.ค. 2560
304นายอุทัยลักษณ์ทันไชยครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 717 ก.ค. 2560
305นางเรณูสีนิลผอ.เชี่ยวชาญสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 117 ก.ค. 2560
306นางสาวเปมิกามีเจตนีครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 117 ก.ค. 2560
307นางสาววรรณีแสนยาเจริญกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 117 ก.ค. 2560
308นางสาวกิติมามากเลาะเลย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 117 ก.ค. 2560
309นางรจนามากเลาะเลย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 117 ก.ค. 2560
310นายกษิตินาถคำษรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ราชบุรี เขต 117 ก.ค. 2560
311นางาวกชพรมุสิกะครูชำนาญการพิเศษสพป.สงขลา เขต 317 ก.ค. 2560
312นางสาริพรช่วยแท่นครูเชี่ยวชาญสพป.สงขลา เขต 217 ก.ค. 2560
313นางกฤตินีมีวรรณะผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 217 ก.ค. 2560
314นางกรรณิกาช่วยเกิดครูเชี่ยวชาญสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 217 ก.ค. 2560
315สิบเอกหญิงเสาวลักษณ์เพชรไพรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 1 17 ก.ค. 2560
316นางสาวญาณกรหอมเนียมครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 1 17 ก.ค. 2560
317นางสาวจิดาภัสจำปาเทศครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 1 17 ก.ค. 2560
318นางสาววลีรัตน์การะดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 1 17 ก.ค. 2560
319นางสาวจันทร์จิราแก้วโกยครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 717 ก.ค. 2560
320นางสาวอภิญญาอัญญะมณีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 717 ก.ค. 2560
321นางสาวณัฎฐ์ชณาพรอนันต๊ะครูชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 317 ก.ค. 2560
322นางสาวศรัญญาสุวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 317 ก.ค. 2560
323นางสาวอรุณีบุญญานุกูลครูชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 317 ก.ค. 2560
324นายสมบูรณ์กฤชแดงฟูครูชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 317 ก.ค. 2560
325นางภัทรฤทัยแต่งภูเขียวครูชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 317 ก.ค. 2560
326นายดัมพ์แย้มนิ่มนวลครูชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 317 ก.ค. 2560
327ว่าที่พันตรีประเทืองสินทรัพย์ผอ.เชี่ยวชาญ สพป.กระบี่17 ก.ค. 2560
328นางสาวอรวรรณธรรมวิจารณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 417 ก.ค. 2560
329นางสาวดวงใจจินดาดีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 417 ก.ค. 2560
330นางสาวมนัสนันท์วินิจฉัยครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต217 ก.ค. 2560
331นางอัจฉราศรีญากูลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก17 ก.ค. 2560
332นางสาวณัฐญา แก้วพลงามครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 ก.ค. 2560
333นางกมลวรรณประการะสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
334นางสาวสมอาภรณ์บุตรศาสตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
335นางสาวชญานิศาแก้วคำเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
336นางสาวช่อผกาชัยชาญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
337นางเพราพิลาสสวรรค์รัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1817 ก.ค. 2560
338นางสาวสุพจีสุภาพรอง ผอ.เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์17 ก.ค. 2560
339นางสาวนุกิจสุขสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์17 ก.ค. 2560
340นายสมภพเขียวมณีครูเชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์17 ก.ค. 2560
341นางสาวรัชฎาภรณ์จันทร์ทองครูชำนาญการพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์17 ก.ค. 2560
342นางสาวพรพิมลเพชรน้อมครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 317 ก.ค. 2560
343นางสาวปุณชรัสมิ์ใหม่สุวรรณ์ครูเชี่ยวชาญสพป.ชัยภูมิ เขต 317 ก.ค. 2560
344นายวีรชนม์จันทร์แก้วรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1217 ก.ค. 2560
345นายปรัชญาฟองน้ำครูชำนาญการพิเศษสพป.ราชบุรี เขต 1
346นางช่อผกาเกตุนิลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 2
347นางปาริชาติ เวเบอร์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 3
348นางสาวสิริรัตน์ กุลบุตรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
349นางสาวนิทรา กำแพงหล่อครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
350นางสาวกันทิมา ชัยอุดมครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
351นางไกรษร เกษมภิบาลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
352นางขวัญ มาลัยหวลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 3
353นางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 3
354นางสาวพันทิวากุมภิโรครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ
355นางเดือนเพ็ญศรีผักผ่องครูชำนาญการพิเศษสพป.บึงกาฬ
356นางสุรีย์พรเพชรประดับครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 14
357นางสาวนริลศรพรหมเสนาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 23
358นางสาวมณีพรเถาโคตศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 23
359นางรัตนาภรณ์สอนสุรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. พิจิตร เขต 2
360นายสัมฤทธิ์จันทร์นวลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 7
361นางเพลินศรีกานต์ชนาพงศ์ครูเชี่ยวชาญสพม. 15
 
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางเยาวภาผิวขำทองดีครูชำนาญการพิเศษสพป. สุพรรณบุรี เขต 11 มิ.ย. 2560
2นางสาวศิริขวัญอมรคทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 11 มิ.ย. 2560
3นางสาววชรกมลสุศรีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 11 มิ.ย. 2560
4นายเอกอมรสกุลวรรณวงศ์ครูชำนาญพิเศษสพป.นครปฐม เขต 11 มิ.ย. 2560
5นายภัทรนันท์อิงภูรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ1 มิ.ย. 2560
6นางพรศรีอุชีครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ1 มิ.ย. 2560
7นางสาวิตรีโชคพิทักษ์ครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ1 มิ.ย. 2560
8นางสาวปรีชาภรณ์ภุ่มรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ1 มิ.ย. 2560
9นางสาววาสนาวิลัยเกษครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ1 มิ.ย. 2560
10นางสาวอำไพอุ่นศิริครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 91 มิ.ย. 2560
11นางสาวรัติกาลท้วมบัวครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 91 มิ.ย. 2560
12นางสาวธีรพรใจวิวัฒน์พงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 9 1 มิ.ย. 2560
13นางสาวกรรณิกาพิชัยช่วงครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 11 มิ.ย. 2560
14นางสาวสุปราณ๊อินทโฉมครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 11 มิ.ย. 2560
15นางพันทัชพรโตเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 11 มิ.ย. 2560
16นางนพรัตน์สายบุตรครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 11 มิ.ย. 2560
17นางอัมภาเสนสอนครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 11 มิ.ย. 2560
18นางสรัญญาทัศบุตรครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 11 มิ.ย. 2560
19นางสาวศศิเพ็ญแก้วรุ่งรืองรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 11 มิ.ย. 2560
20นางสาวสุกัญญาโชติช่วงครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 11 มิ.ย. 2560
21นางสาววิภาวดีริบุญมีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 41 มิ.ย. 2560
22นางสาวเญญาภาสุมิรัตนะครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 11 มิ.ย. 2560
23นางวรรณภาน้อยมีสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 11 มิ.ย. 2560
24นางสาวรัชนกเกิดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 11 มิ.ย. 2560
25นางขวัญใจกาญจนศรีเมฆครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 131 มิ.ย. 2560
26นางสุภาพไฝสัมฤทธิ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 382 มิ.ย. 2560
27นางสาวสุนันทินีสุขสวัสดิ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 382 มิ.ย. 2560
28นายจีราวิชช์ชีพาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 402 มิ.ย. 2560
29นายถาวรแสงเพชรผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 115 มิ.ย. 2560
30นางเรณูหาญนิรันดร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 16 มิ.ย. 2560
31นางจุฬารัตน์โคตรสมบัติครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 16 มิ.ย. 2560
32นางสุพรรณบานนางแย้มครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 16 มิ.ย. 2560
33นายโสภณทองจิตรผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 116 มิ.ย. 2560
34นางโรจนีเลื่องสีนิลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 126 มิ.ย. 2560
35นางสาวอุบลวรรณเมืองแก้วครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ6 มิ.ย. 2560
36นางสาวนันทกามาชูครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ6 มิ.ย. 2560
37นายภิรมย์เรืองประดิษฐ์ครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ6 มิ.ย. 2560
38นางสาวอณิมารอตเสียงล้ำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 28 มิ.ย. 2560
39ดร.จารึกไกรนราครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 28 มิ.ย. 2560
40นายสวัสดิ์เจริญบุญครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 813 มิ.ย. 2560
41นางกฤติยากริ่มใจครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 813 มิ.ย. 2560
42นางอัจฉราสังข์ประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 113 มิ.ย. 2560
43นางสาวอัชญษพรหิตเมียงวงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 113 มิ.ย. 2560
44นางสาวอัมพรพันธ์คุ้มทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 216 มิ.ย. 2560
45นายภูมิสิษฐ์สุคนธวงศ์ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 616 มิ.ย. 2560
46นางสาวนวลจันทร์แสงอุไรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 616 มิ.ย. 2560
47นางศิริลักษณ์เอิบอิ่มฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 616 มิ.ย. 2560
48นายนพดลศรประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 616 มิ.ย. 2560
49นางสาวธนภัทรจีรพรชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก16 มิ.ย. 2560
50นางสาวสุพิชฌาย์เลาหะพานิชครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก16 มิ.ย. 2560
51นางขวัญฤดีสุดชื่นครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 116 มิ.ย. 2560
52นางสาวศิริวรรณคนดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 116 มิ.ย. 2560
53นางสาวระวรวรรณทิพยานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 116 มิ.ย. 2560
54นายชาญณรงค์ โตมีศิลป์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 216 มิ.ย. 2560
55นางสาวอัญชลินทร์เวชมณีศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 216 มิ.ย. 2560
56นางสาวจิราพร ขุนวิชิตครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 16 มิ.ย. 2560
57นางสาวอัมพาพันธ์ คุ้มทรัพย์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 216 มิ.ย. 2560
58นางสาวสุวิตา ทรัพย์แสนดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 316 มิ.ย. 2560
59นางเกศินีสันจะโป๊ะครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ16 มิ.ย. 2560
60นางสาวปราณปรียาคุณประทุมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3019 มิ.ย. 2560
61นางเบญญลักษมิ์ตุลยสุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 119 มิ.ย. 2560
62นางวรวรรณสมศรีครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ19 มิ.ย. 2560
63นายเอกรัฐอินทร์ทิพย์ครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ19 มิ.ย. 2560
64นางสุชาวดีสุทธิวานิชรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 420 มิ.ย. 2560
65นางสาวเกศินีพันธุมจินดาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 420 มิ.ย. 2560
66นางแทพนรินทร์ลาพาสระน้อยครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 420 มิ.ย. 2560
67นางสาวจิราพรขุนวิชิตครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 120 มิ.ย. 2560
68นายอิสมานมุวรรณสินธุ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.นราธิวาส เขต 320 มิ.ย. 2560
69นางจารุณีอาจจันดาครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 120 มิ.ย. 2560
70นายสุเทพแพทย์จันลาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2022 มิ.ย. 2560
71นายนพดลทัศนภักดิ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม22 มิ.ย. 2560
72นายเกษมจันสามารถผอ.เชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม22 มิ.ย. 2560
73นายสราวุฒิพลหาญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
74นายศุภดลอุ่นวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
75นายณัลทวัฒน์พิมพ์สกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
76นายวีรยุทธหาญโงนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
77นางสาวเจริญพรพันธุ์แพงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
78นางสาวณิชชาโตใหญ่ดีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
79นางมณีรัตน์สุพรรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1822 มิ.ย. 2560
80นายศิลป์ธรณ์ดำเพ็งผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 222 มิ.ย. 2560
81นางสาวชุติมา ฐิติกรนวัตครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 326 มิ.ย. 2560
82นางสาวสายยุทธ์ พงษ์เสดาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 326 มิ.ย. 2560
83นางสาวอมาวสี พูลมากครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 126 มิ.ย. 2560
84นางสาวสุพรรษา บุโฮมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 126 มิ.ย. 2560
85นางนาถฤดี เวชกามาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 126 มิ.ย. 2560
86นางสาวณัฏฐนันท์ ญาติครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 126 มิ.ย. 2560
87นายเอกบรรจงบุญผ่องผอ.เชี่ยวชาญสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
88นางสาวอรอุมาช่างปรุงครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
89นางสาวจุฑารัตน์พรมปัญโญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
90นายทรงพลศรีคุ้มครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
91นางสาวธันตกรไชยมงคลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
92นางอุมาพรภิรมย์ภักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
93นายราเชนทร์ศรีชัยครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
94นางสาวสิวินีย์พรหมบุตรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 1826 มิ.ย. 2560
95นางจิราภรณ์แก้วกองนอกครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 226 มิ.ย. 2560
96นางสาวนิตยาเกตแก้วเจริญผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 226 มิ.ย. 2560
97นายสัตยากรถานะวัตรครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 226 มิ.ย. 2560
98นายชัชวาลแสงทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 226 มิ.ย. 2560
99นางอัญชลีเรเรืองครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 226 มิ.ย. 2560
100นายธีระพงษ์อินทสโรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
101นางนาตนาวระกาญจน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
102นางสาวจิดาภากำเหนิดสมผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
103นางโสภีอักษรดำผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
104นางสาววรรณภาจันทรมณีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
105นายวิชัยทีฆพิพัฒน์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
106นายสุรเชษฐผะลาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
107นายอนุเทพบุญอบผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
108นางอวยพรซุ่นกี่ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฏร์ธานี เขต 326 มิ.ย. 2560
109นางสาวทิพรัตน์ภูมิภู่ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 226 มิ.ย. 2560
110นายปรมินทร์สุนทรสุทธิโรจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 226 มิ.ย. 2560
111นางสาวนวพรชลวรทัศน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 226 มิ.ย. 2560
112นางสาวสุกัญญาแซ่ตั้งครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 226 มิ.ย. 2560
113นางพัชรีศรีสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 226 มิ.ย. 2560
114นายธรรมนูญหงษ์คำดีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 226 มิ.ย. 2560
115นายไพฑูรย์นวลสลุงผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 226 มิ.ย. 2560
116นายกิตติพงษ์พลภัคดีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พังงา26 มิ.ย. 2560
117นางจันทิมา แสงทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
118นายวิชา ถิรจิตตานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
119นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
120นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
121นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
122นายพิทยา ปฏิโคครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
123นางวลีพรรณ แสนเสนาะครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
124นางสาวจิราพร ธรรมปานครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
125นางกำไล ปราณีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
126นางสาวธัญทิพาโกสัลล์วัฒนาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1726 มิ.ย. 2560
127นายณรงค์ฤทธิ์บุญโสมครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 126 มิ.ย. 2560
128นางสาวรุ้งนภามั่งคงครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 128 มิ.ย. 2560
129นางสาวพัชรินทร์วงศ์คชครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 228 มิ.ย. 2560
130นางสาวนขพรสุขปรีดาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 228 มิ.ย. 2560
131นางสาวปภาวีบุญเป๋าครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 228 มิ.ย. 2560
132นางสาวกิติยากังสดาลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 228 มิ.ย. 2560
133นางจารุวรรณ สำเร็จกิจครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
134นางมุกดา ลับโกษาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
135นางวีณา อินศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
136ว่าที่ ร.ต.กิติศักดิ์ พงษ์สุระครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
137นางสาวสรัญรชา บิดรครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
138นางปาริชาต บทมาตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
139นางสุพรรณ บานนางแย้มครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
140นางสาวขนิษฐา พลาชีวะครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
141นางเสาวณีย์ ทองผลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 128 มิ.ย. 2560
142นางสาวดวงดาราเนตรวงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุปราการ เขต 128 มิ.ย. 2560
143นายฉัตรชัยกันดิษฐ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 228 มิ.ย. 2560
144นางสร้อยเพชรพายสำโรงรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 228 มิ.ย. 2560
145นางสาวดาวไสวนามอินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 228 มิ.ย. 2560
146นางสาวรัตนพรจันทรเสนาครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 228 มิ.ย. 2560
147นางปุณิกาพูลเขตรวิทย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 228 มิ.ย. 2560
148นางสาววรลักษณ์กอนเสนครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 228 มิ.ย. 2560
149นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภารอง ผอ.เชี่ยวชาญสพป.สระแก้ว เขต 128 มิ.ย. 2560
150นางเบญจภาแก้วกระจายครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
151นางแสงเทียนศิริพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
152นางสาวรัติกาลทองคำครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
153นางสาวพรนภาเลื่อนคลังครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
154นางสาวจิตสุมาธรรมจินดาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
155นายทรัพย์มณีทูลครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
156นางณัฐภรณ์ก้อนทองคำครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 628 มิ.ย. 2560
157นายฐานุสรณ์หนูสมจิตร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 228 มิ.ย. 2560
158นางนภัคหนูสมจิตต์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 228 มิ.ย. 2560
159นางสาวแก้วกมลสุทธิพรมครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 2428 มิ.ย. 2560
160นางสาววนิดาศรีปัญญาครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 มิ.ย. 2560
161นางสาววาสนาปาปะโลมครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 มิ.ย. 2560
162นางวรรณภาวิวัฒนวานิชกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 มิ.ย. 2560
163นายพรวรรค์อสุชีวะครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 มิ.ย. 2560
164นางสาวสมยงค์หงษ์ศรีจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 มิ.ย. 2560
165นางสาวอิศราบูชาบุญครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 128 มิ.ย. 2560
166นางอรพินท์น้อยจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท30 มิ.ย. 2560
167นางสาวฉัตรชนกเหล่าคนค้าครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 430 มิ.ย. 2560
168นางสาวจารุวรรณกองเวียงครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 130 มิ.ย. 2560
169นางณัฐณพัชร์พูลศรีรุ่งภารดาครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 1530 มิ.ย. 2560
170นายธนาวุฒิอิ่มสกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท30 มิ.ย. 2560
171นางสาววิภาจิอู๋ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท30 มิ.ย. 2560
172นางสุชาดาบุญประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท30 มิ.ย. 2560
173นางสาวเอกชญทิพย์ทวีกาญจน์เดชครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท30 มิ.ย. 2560
174นางประไพพิศ พานทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 230 มิ.ย. 2560

แผนที่ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทองและจุดจอดรถ (ดาวน์โหลดที่นี่)
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง โทร.038-056666-9