News

เกณฑ์เดิม

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 37

เปลี่ยนแปลงกำหนดอบรมเป็น
วันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน  2564

จัดโดย ศูนย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
(ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ(สายงานบริหารสถานศึกษา)
 1.รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ
 2.ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ
 3.รองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ
 4.ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกแบบคำขอเข้ารับการพัฒนาออนไลน์ >> ตอบรับแบบคำขอฯ ทางอีเมลตามระบุ >> พิมพ์และลงชื่อ >> ยื่นแบบคำขอฯ ผ่านต้นสังกัด
  4_rhombuses ครั้งที่ 37 รับสมัครถึง 5 พ.ย.64 (ขยายเวลารับสมัคร  ถึง 15 พ.ย.64)
  4_rhombuses ครั้งที่ 38 รับสมัครถึง 15 มี.ค. 65
  4_rhombuses 
  ครั้งที่ 39 รับสมัครถึง 14 ต.ค. 65

 2. ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนชำระค่าลงทะเบียน
  หลังชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม  และจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและกำหนดการอบรมก่อนชำระเงินค่าลงทะเบียน
 3. ชำระค่าลงทะเบียนตามขั้นตอน >> 4_rhombuses ดาวน์โหลดแบบชำระค่าลงทะเบียน ครั้งที่ 37 (รับชำระ 1 ต.ค. – 15 พ.ย. 64)
 4. ตรวจสอบรายชื่อ (ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะเรียงลำดับตามลำดับการชำระค่าลงทะเบียน)
  ครั้งที่ 37
  >> 4_rhombuses ผู้ยื่นคำขอเข้ารับการพัฒนา
  >> 4_rhombuses 
  ผู้ชำระค่าลงทะเบียน <อัพเดททุกวันจันทร์>
  >>
   4_rhombuses ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
  ด่วน! โปรดตรวจสอบรายชื่อและเข้ากลุ่ม Line เพื่อนัดหมายด่วน

  – ผอ./รอง ผอ.เชี่ยวชาญ 
  – ผอ./รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ

  ครั้งที่ 38
  >> 4_rhombuses ผู้ยื่นคำขอเข้ารับการพัฒนา
  >> ผู้ชำระค่าลงทะเบียน

  >> ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 18 มี.ค.65

  ครั้งที่ 39
  >> 4_rhombuses ผู้ยื่นคำขอเข้ารับการพัฒนา
  >> ผู้ชำระค่าลงทะเบียน
  >> ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 17 ต.ค.65

 5. สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้ารับการพัฒนา ดาวน์โหลดสิ่งที่ผู้อบรมต้องเตรียมที่นี่
  กำหนดการเข้ารับพัฒนา

  ครั้งที่ 37
  ผอ./รอง ผอ.เชี่ยวชาญ (เปลี่ยนแปลงวันอบรม จาก 16-19 พ.ย.64  เป็น 23 – 26 พ.ย.64)
  ผอ./รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ (เปลี่ยนแปลงวันอบรม จาก 21-24 พ.ย.64 เป็น 23 – 26 พ.ย.64)

  ครั้งที่ 38
  ผอ./รอง ผอ.เชี่ยวชาญ (22-25 มี.ค.65)
  ผอ./รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ (27-30 มี.ค.65)

  ครั้งที่ 39
  ผอ./รอง ผอ.เชี่ยวชาญ (24-27 ต.ค.65)
  ผอ./รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ (29 ต.ค.-1 พ.ย.65)
————————————————————————————-
ติดต่อโครงการ
Facebook: @teacherbuu
เพิ่มเพื่อน
ผศ.ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ โทร. 080-0962628 E-mail : sirawan@buu.ac.th
ดร.อรทัย เอี่ยมสอาด โทร. 099-5949520   
————————————————————————————-