News

เกณฑ์เดิม

  โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 32 (วันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2561)new_sign-3
ขั้นตอนการสมัคร

  1.  ผู้สมัครสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่นี่  https://goo.gl/jTnfnu   (เปิดสำรองที่นั่ง  1-23 พ.ย.61)
  2.  ผู้สมัครยื่นแบบคำขอเข้ารับการพัฒนาผ่านต้นสังกัด ดาวน์โหลดแบบคำขอเข้ารับการพัฒนาที่นี่ (ยื่นที่ต้นสังกัด)Sparkle
  3.  ผู้สมัครชำระค่าลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ  (รับชำระ 1-23 พ.ย.61)  โดย (1) แบบชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร  (2) ชำระผ่าน KTB Online ที่นี่Sparkle
  4.  ตรวจสอบสถานะการสำรองที่นั่ง ตรวจสอบคุณสมบัติ และ ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่  https://goo.gl/xA6yYa  (หากสำรองที่นั่งออนไลน์ก่อนชำระค่าลงทะเบียนจะสามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่าลงทะเบียนได้หลังชำระ  3 วันทำการ ท่านที่ชำระโดยไม่สำรองที่นั่งกรุณากรอกข้อมูลย้อนหลังตามข้อ 1 ที่นี่  https://goo.gl/jTnfnu)
  5.  ผู้สมัครเตรียมเข้ารับการพัฒนา ดาวน์โหลดสิ่งที่ผู้อบรมต้องเตรียมที่นี่Sparkle
  6.  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 26 พ.ย. 61   http://teacher-edu.buu.ac.th/web/
  7.  เข้ารับการพัฒนา 1-4 ธ.ค. 61

หลังชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม  และจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและกำหนดการอบรมก่อนชำระเงินค่าลงทะเบียน

ติดต่อโครงการ

Facebook และ Line ID  : @teacherbuu

เพิ่มเพื่อน

ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ โทร. 080-0962628 E-mail : sirawan@buu.ac.th

ดร.อรทัย เอี่ยมสอาด โทร. 099-5949520   

แผนที่ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทองและจุดจอดรถ (ดาวน์โหลดที่นี่) ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง โทร.038-056666-9

เกณฑใหม่โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา มีหลักสูตรที่  สำหรับผู้เข้ารับพัฒนาตาม ว22/60 เกณฑ์ใหม่

หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู 4.0 แยกสาขาวิชา/ระดับชั้นgoogle-sites-logo YouTube 1.รายละเอียดหลักสูตร ดาวน์โหลด ที่นี่Sparkle 2.ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า โดย (1)แบบชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร! ที่นี่Sparkle (2)ชำระผ่าน KTB Online ที่นี่Sparkle 3.กำหนดการ/ สถานที่ รายรุ่น ที่นี่Sparkle 4.รายงานตัวหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู 4.0 ที่นี่Sparkle

หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์google-sites-logo 1.รายละเอียดหลักสูตร ดาวน์โหลด ที่นี่Sparkle 2.ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า โดย (1)แบบชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร! ที่นี่Sparkle (2)ชำระผ่าน KTB Online ที่นี่Sparkle

หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21google-sites-logo 1.รายละเอียดหลักสูตร ดาวน์โหลด ที่นี่Sparkle 2.ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า โดย (1)แบบชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร! ที่นี่Sparkle (2)ชำระผ่าน KTB Online ที่นี่Sparkle

ศึกษาขั้นตอนและดาวน์โหลดเอกสาร ด่วน! ที่นี่ วันที่/รุ่นที่เปิดอบรม ค้นหาในระบบคุรุพัฒนาtpdi