News

เกณฑใหม่โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา 
มีหลักสูตรที่
สำหรับผู้เข้ารับพัฒนาตาม ว22/60 เกณฑ์ใหม่
 Pointed_shapes หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู 4.0 แยกสาขาวิชา/ระดับชั้นgoogle-sites-logo YouTube
Pointed_shapes หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
google-sites-logo Pointed_shapes หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21google-sites-logo ศึกษาขั้นตอนและดาวน์โหลดเอกสาร ด่วน! ที่นี่

เกณฑ์เดิม

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (เกณฑ์เดิม)ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ 29 วันที่ 26-29  มิถุนายน 2561 (รับสมัครเฉพาะครู)
Pointed_shapes หนังสือประชาสัมพันธ์ 29
Pointed_shapes แบบคำขอเข้ารับการพัฒนา ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา 
Pointed_shapes กำหนดการรับสมัคร 29
Pointed_shapes แบบชำระค่าลงทะเบียน 29(เปิดชำระ 15 มี.ค. 61 เป็นต้นไป)
Pointed_shapes รายชื่อผู้ชำระค่าลงทะเบียน 29
ครั้งที่ 30 วันที่  30 มิถุนายน ถึง 3  กรกฎาคม 2561 (รับสมัครเฉพาะครู)
Pointed_shapes หนังสือประชาสัมพันธ์ 30
Pointed_shapes แบบคำขอเข้ารับการพัฒนา ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา
Pointed_shapes กำหนดการรับสมัคร 30
Pointed_shapes แบบชำระค่าลงทะเบียน 30 (เปิดชำระ 15 มี.ค. 61 เป็นต้นไป)
Pointed_shapes รายชื่อผู้ชำระค่าลงทะเบียน 30
 4_rhombuses รายชื่อสมัครผ่านต้นสังกัด ค้นหารายชื่อผู้สมัครที่นี่
 4_rhombuses ดาวน์โหลดสิ่งที่ผู้อบรมต้องเตรียมที่นี่ Sparkle
หากท่านมีความประสงค์จะเข้าโครงการในครั้งต่อไป โปรดลงชื่อไว้ตามแบบสำรวจนี้ค่ะ https://goo.gl/forms/Lm2cfQcNi5igZcCv1
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์นี้
-> วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ต้องดำรงวิทยฐานะครูชำนาญการไม่น้อยกว่า 1 ปี 
-> วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องดำรงวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษไม่น้อยกว่า 3 ปี

การจัดลำดับผู้เข้าร่วมโครงการจะจัดลำดับตามการชำระค่าลงทะเบียน หากมีผู้ชำระค่าลงทะเบียนในหลักสูตร
เกินจำนวนหรือเกินวันที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับที่เกินกำหนดเป็นโครงการถัดไป

หลังชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม  และจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและกำหนดการอบรมก่อนชำระเงินค่าลงทะเบียน

ผู้ประสานงานโครงการ
ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ โทร. 080-0962628 E-mail : sirawan@buu.ac.th / คุณอรทัย เอี่ยมสอาด โทร. 099-5949520   

Facebook และ Line ID  : @teacherbuu
เพิ่มเพื่อน

แผนที่ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทองและจุดจอดรถ (ดาวน์โหลดที่นี่)
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง โทร.038-056666-9