ประชาสัมพันธ์

รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 28 วันที่ 8-11 มีนาคม 2561 (ครูและผู้บริหาร)
Pointed_shapes หนังสือประชาสัมพันธ์ 28
Pointed_shapes แบบคำขอเข้ารับการพัฒนา ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา
Pointed_shapes กำหนดการรับสมัคร 28
Pointed_shapes แบบชำระค่าลงทะเบียน 28
Pointed_shapes รายชื่อผู้ชำระค่าลงทะเบียน 28  
4_rhombuses รายชื่อสมัครผ่านต้นสังกัด ค้นหารายชื่อผู้สมัครที่นี่
ครั้งที่ 29 วันที่ 26-29  มิถุนายน 2561 (รับสมัครเฉพาะครู)
Pointed_shapes หนังสือประชาสัมพันธ์ 29
Pointed_shapes แบบคำขอเข้ารับการพัฒนา ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 30 วันที่  30 มิถุนายน ถึง 3  กรกฎาคม 2561 (รับสมัครเฉพาะครู)
Pointed_shapes หนังสือประชาสัมพันธ์ 30
Pointed_shapes แบบคำขอเข้ารับการพัฒนา ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 27 วันที่ 16-19 ธ.ค. 60 (เต็มแล้วปิดรับสมัคร)
Pointed_shapes หนังสือประชาสัมพันธ์ 27
Pointed_shapes ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ (ตรวจสอบที่นี่)
      ดาวน์โหลดสิ่งที่ผู้อบรมต้องเตรียมที่นี่ Sparkle

  4_rhombuses รายชื่อสมัครผ่านต้นสังกัด ค้นหารายชื่อผู้สมัครที่นี่

หากท่านมีความประสงค์จะเข้าโครงการในครั้งต่อไป โปรดลงชื่อไว้ตามแบบสำรวจนี้ค่ะ
https://goo.gl/forms/Lm2cfQcNi5igZcCv1

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์นี้
-> วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ต้องดำรงวิทยฐานะครูชำนาญการไม่น้อยกว่า 1 ปี 
-> วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องดำรงวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษไม่น้อยกว่า 3 ปี

ว 17 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

การจัดลำดับผู้เข้าร่วมโครงการจะจัดลำดับตามการชำระค่าลงทะเบียน หากมีผู้ชำระค่าลงทะเบียนในหลักสูตร
เกินจำนวนหรือเกินวันที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับที่เกินกำหนดเป็นโครงการถัดไป

หลังชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม  และจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและกำหนดการอบรมก่อนชำระเงินค่าลงทะเบียน

ผู้ประสานงานโครงการ
ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ โทร. 080-0962628 E-mail : sirawan@buu.ac.th
คุณอรทัย เอี่ยมสอาด โทร. 099-5949520   

Facebook และ Line ID  : @teacherbuu
เพิ่มเพื่อน
รายชื่อผู้สมัคร

รายชื่อผู้สมัคร ม.ค.61รายชื่อผู้สมัคร ธ.ค.60รายชื่อผู้สมัคร พ.ย.60รายชื่อผู้สมัคร ต.ค.60
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางสาวกชกรยอดเมืองผอ.เชี่ยวชาญสพป.ตาก เขต 24 ม.ค. 2561
2นางสาววณิชชาเหลาพรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 14 ม.ค. 2561
3นางดรุณีกองมณีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 14 ม.ค. 2561
4นายอนุชากัณหะบุตรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 14 ม.ค. 2561
5นางภาวินีทองสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 24 ม.ค. 2561
6นางสาวจินดา วงค์อนันต์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 34 ม.ค. 2561
7นายปราโมท อัมรักษ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.สระแก้ว เขต 1 4 ม.ค. 2561
8นางสาวทัศนีย์ สุดใจนิยมผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 4 ม.ค. 2561
9นางสาวลักษณารีย์ สมเสนาครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 4 ม.ค. 2561
10นางอัจฉรัตน์ยืนนานครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
11นางเบญจมาศแพน้อยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
12นางอภิญญานิยมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
13นายพิทยาแม่นทรงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
14นางณัธดาวรรณโวหารครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
15นางสาวกนกประภาขาวเผือกครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
16นายวิษณุกรณ์สุวรรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
17นายปัทมินทร์แพทย์นิมิตรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
18นายปิติพงษ์บัวสำลีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 68 ม.ค. 2561
19นางสาววารุณีฮานาฟีครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 18 ม.ค. 2561
20นางสาวนภชนัตรกิรติขัตติยาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 89 ม.ค. 2561
21นางสาวปาริฉัตร วงษ์ดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 ม.ค. 2561
22นางดรุณทิพย์ ขันสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 ม.ค. 2561
23นางปารดา นาสินเพิ่มครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 ม.ค. 2561
24นายสุทธิโรจน์ บุญชูผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 110 ม.ค. 2561
25นางสมพร วิชัยประเสริฐครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 110 ม.ค. 2561
26นายธวัชศร้อยโพธิ์พันธุ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18 10 ม.ค. 2561
27นายภาคภูมิภูมิศาสตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18 10 ม.ค. 2561
28นางสาววันวิสาห์บุญช่วยเหลือครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18 10 ม.ค. 2561
29นางอภิญญาทับทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18 10 ม.ค. 2561
30นางพรทนาแขพิมายครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3110 ม.ค. 2561
31นายทักษิณอารยะจารุผอ.เชี่ยวชาญสพป.สุพรรณบุรี เขต 111 ม.ค. 2561
32นางสาววารุณีฮานาฟีครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 111 ม.ค. 2561
33นางสมพิศองอาจครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 211 ม.ค. 2561
34นายปิยพงษ์ทิพย์โภชน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 211 ม.ค. 2561
35นางสาวนวลจันทร์กำพลขจรเกียรติครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 211 ม.ค. 2561
36นางสาวรสสุคนธ์สุริวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 211 ม.ค. 2561
37นายวิชัยสุมงคลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ม.ค. 2561
38นางสาวมะลิดาเมตตาคุณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ม.ค. 2561
39นางศุภมาศบรรณสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ม.ค. 2561
40นางวลัยสารบุญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ม.ค. 2561
41นางสาวทิติยาพันธ์ใจธรรมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1811 ม.ค. 2561
42นางสาวแพรวพรรณศรีวิชัยครูชำนาญการพิเศษสพป. น่าน เขต 115 ม.ค. 2561
43นางนภาพรใจตรงครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท15 ม.ค. 2561
44นางสาวณัชช์พรรุ้ง มั่งมีชาญชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 215 ม.ค. 2561
45นางสาวประภัสสร บุญจรัสครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 215 ม.ค. 2561
46นายณรุจน์ธภัทร ชัญพิสิษฐ์กุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 215 ม.ค. 2561
47นางพิชรินทักษิณรอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 2515 ม.ค. 2561
48นางนุชจรีนาเมืองรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
49นางสาวกาญจนาดีแสงครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
50นางสาวเบญจวรรณเสรีวัลลภครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
51นางสาวนวลจันทร์เสียบไธสงครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
52นางสาวเกศสุดาสุพัฒสรครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
53นางสาววิชชุตาถาวรกัลปชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
54นางจินดารัตนานกครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 215 ม.ค. 2561
55นายคณินธิปรัชต์พรหมราษฎร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 416 ม.ค. 2561
56นายสุพจน์แสนเมืองชินครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 416 ม.ค. 2561
57นายปิยวัฒน์ปานด้วงรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1817 ม.ค. 2561
58นายพัลลภศุลีดำรงวุฒิครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1817 ม.ค. 2561
59นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 317 ม.ค. 2561
60นางสาวกฤษณาจันทนามครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 218 ม.ค. 2561
61นางสาวปารีณาบรรจงกิจครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 218 ม.ค. 2561
62นางสาวชุติมาสินธุวานิชครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 218 ม.ค. 2561
63นางกนกวรรณ มูลทองสงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 118 ม.ค. 2561
64นางสาวเพ็ญนภาวิสารวุฒิครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 219 ม.ค. 2561
65นางฉวีราชดาครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 219 ม.ค. 2561
66นางนิรมลทิพมนฑาครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 219 ม.ค. 2561
67นางสาวศิริลักษณ์เหล่าเจริญครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 219 ม.ค. 2561
68นางสาวอรวรรณกิ่งแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 219 ม.ค. 2561
69นางสาวจินตนาสุกใสครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท19 ม.ค. 2561
70นางปภาภัสสร์จันทราชครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท19 ม.ค. 2561
71นางสาวพัชรีแซ่เล้าครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท19 ม.ค. 2561
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นายถวิลวงษ์ปินะสาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 11 ธ.ค. 2560
2นางหทัยกาญจน์วัฒนสิทธิ์ผอ.ชำนาญการพิเศษกศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช1 ธ.ค. 2560
3นางสาวกาญจนา แสงสารพันธ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 21 ธ.ค. 2560
4นายไพฑูรย์ กาญจนนิกรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 21 ธ.ค. 2560
5นางสาวศิริจรรยาทันศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง1 ธ.ค. 2560
6นางมณเฑียรศรีโสภณครูเชี่ยวชาญสพป.นครปฐม เขต 11 ธ.ค. 2560
7นายมนัสโชคนาราศรีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.เลย เขต 21 ธ.ค. 2560
8นายสุพจน์ชูประเสริฐผอ.เชี่ยวชาญสพป.กำแพงเพชร เขต 21 ธ.ค. 2560
9นายสมพงศ์สริฟองคณูชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 34 ธ.ค. 2560
10นางสาวปลายเวชไพรวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 394 ธ.ค. 2560
11นางสาววนิดากิตติโชควัฒนาครูเชี่ยวชาญสพป.นราธิวาส เขต 14 ธ.ค. 2560
12นางสาวนภัสวรรณหงษ์เวียงจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 24 ธ.ค. 2560
13นายศิริวัฒน์แก้วกันหาครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 34 ธ.ค. 2560
14นางสาวนาถธิดาจันดกครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 34 ธ.ค. 2560
15นางสุภาวดี อายุเจริญผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 174 ธ.ค. 2560
16น.ส.ศิรดา พรมเทพรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 174 ธ.ค. 2560
17น.ส.เบญจวรรณ โพธิเดชรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 174 ธ.ค. 2560
18นางหยาดพิรุณนวนเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 174 ธ.ค. 2560
19นางสาวดวงใจ ศรีคงรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 174 ธ.ค. 2560
20นายวิฉัตร มาสภาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 54 ธ.ค. 2560
21นายวิทยาศรีวิเศษรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 214 ธ.ค. 2560
22นางจิตรามาศคำบุญดีครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 214 ธ.ค. 2560
23นางกาญจนาทองจบครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 214 ธ.ค. 2560
24นายบุญถมปุระพรหมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 214 ธ.ค. 2560
25นางมยุรี รัตนดาดาษครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1 4 ธ.ค. 2560
26นางปริณดา ลิขิตตระกูลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 1 4 ธ.ค. 2560
27นางสาววิลาวัลย์ อันมากรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 24 ธ.ค. 2560
28นางสาวปาทิตตาจันทร์ไพสนธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 24 ธ.ค. 2560
29นายปรเมษฐ์มรุธานินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 24 ธ.ค. 2560
30นางสาวณภาภัชภูชัยศรีสัมฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 24 ธ.ค. 2560
31นางพิมพ์ประไพจงพิมายครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 44 ธ.ค. 2560
32นายสายันต์จงพิมายครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 44 ธ.ค. 2560
33นายวิชัยสุริพลผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ภูเก็ต4 ธ.ค. 2560
34นางอรญาสุตตานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 14 ธ.ค. 2560
35นางสาวศศิวิมลพันชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 14 ธ.ค. 2560
36นางสาวนุกูลสถาพรครูชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 24 ธ.ค. 2560
37นางสคราญจิตศริญญามาศผอ.เชี่ยวชาญสพม. 384 ธ.ค. 2560
38นางนาถฤดีแซ่ตันครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 144 ธ.ค. 2560
39นายสุรชัยปานพืชผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พังงา4 ธ.ค. 2560
40นางสาวชญาน์ทิพย์ภัทรณัฐนันท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.มุกดาหาร4 ธ.ค. 2560
41นายเทวินทร์แสนวงษ์รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 216 ธ.ค. 2560
42นางมภัสนันท์ทวีพิพัฒนกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 26 ธ.ค. 2560
43นางสุมาลี นิ่มสุดใจครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 26 ธ.ค. 2560
44นางสุทิพย์สายจรัญครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 26 ธ.ค. 2560
45นางสาวพระจันทร์หมั่นบำรุงผอ.เชี่ยวชาญสพป.กำเพงเพชร เขต 17 ธ.ค. 2560
46นางสาวรัตนามะลูลีมครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 17 ธ.ค. 2560
47นางสาวมณีรัตน์พูลทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง7 ธ.ค. 2560
48นางสาวรวิวรรณแดงนาครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 27 ธ.ค. 2560
49นางมณฑิราเทพทวีครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองบัวลำภู เขต 27 ธ.ค. 2560
50นายอัษฏายุทโพธิ์นอกครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 207 ธ.ค. 2560
51นางสาวขนิษฐาพรมทาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 207 ธ.ค. 2560
52นายณัฏฐกิิตติ์เพ็ชรหินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 207 ธ.ค. 2560
53นางพรรณทิพาประจวบแท่นครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 267 ธ.ค. 2560
54นางวัชราภรณ์พุ่มขาวครูชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 27 ธ.ค. 2560
55นางอลิศราเพชระครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 127 ธ.ค. 2560
56นางสาวนฤมลวรรณสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 17 ธ.ค. 2560
57นางสุดารัตน์กาสุรงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 17 ธ.ค. 2560
58นายประโยชน์กีรติปกรณ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 28 ธ.ค. 2560
59นายวินัยใจยาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 68 ธ.ค. 2560
60นางสาวปาณิสรามณีจำรัสครูชำนาญการพิเศษสพป.กาญจนบุรี เขต 112 ธ.ค. 2560
61นางเบญจาสนธยานาวินครูชำนาญการพิเศษสพป.กาญจนบุรี เขต 112 ธ.ค. 2560
62นางนพรัตน์สัมฤทธิ์สุทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.กาญจนบุรี เขต 112 ธ.ค. 2560
63นายประดิษฐ์พันธ์ผาครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 212 ธ.ค. 2560
64นายเอนกแก่นเผือกครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก13 ธ.ค. 2560
65นายชูชาติหรัญรัตน์ผอ.ชำนาญการพิเศษกศน.จังหวัดขอนแก่น13 ธ.ค. 2560
66นางสาวชมพูนุชหิริโกกุลผอ.ชำนาญการพิเศษกศน.จังหวัดมุกดาหาร13 ธ.ค. 2560
67นายสมพงศ์สริฟองครูชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 313 ธ.ค. 2560
68นางพิมพ์ใจภิรมย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 114 ธ.ค. 2560
69นางสาวนิภารัตน์เชื้อชายครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 114 ธ.ค. 2560
70นางสาววาสนาศรีวิเศษครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 114 ธ.ค. 2560
71นางสุฐิตาพิพัฒน์กุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 114 ธ.ค. 2560
72นางนิรมลปราบแสงครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3118 ธ.ค. 2560
73นายโสภณบุรีแสงผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 1218 ธ.ค. 2560
74นายคารมย์พลกุลผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 118 ธ.ค. 2560
75นางสมัญญาเกิดผลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 818 ธ.ค. 2560
76นางฐิตินันท์ประทุมนันท์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 818 ธ.ค. 2560
77นายสรายุทธลิบไพรวัลย์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 818 ธ.ค. 2560
78นางบุปผาเลิศยะโสครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 118 ธ.ค. 2560
79นางสาววชิราภรณ์คุรุเมธากรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 618 ธ.ค. 2560
80นายชาตรีนพกาลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 618 ธ.ค. 2560
81นางสาวพิมพ์วดีจันทรโกศลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 618 ธ.ค. 2560
82นายสุเชญฐุ์รัตนเสถียร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ตาก เขต 218 ธ.ค. 2560
83นางสาวดวงฤทัยสุขประชาพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ตาก เขต 218 ธ.ค. 2560
84นางสาวชลธิดาดวงงามยิ่งครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1018 ธ.ค. 2560
85นายสิทธิชัยพลายแดงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1018 ธ.ค. 2560
86นายอิทธิรัตน์ควรชมผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 218 ธ.ค. 2560
87นายภัทรพลสุลำนาจผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 218 ธ.ค. 2560
88นางพิมลแสวงศิริผลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 218 ธ.ค. 2560
89นายสุพลเชื่อมพงษ์ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 3118 ธ.ค. 2560
90นางอรัญญาราชการกลางครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3118 ธ.ค. 2560
91ว่าที่ร้อยตรีอุเทนมานอกรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3118 ธ.ค. 2560
92นายประเสริฐภู่ถนนนอกครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3118 ธ.ค. 2560
93นางสุชาดาจินะแปงครูชำนาญการพิเศษสพป.น่าน เขต 118 ธ.ค. 2560
94นางาวณัฐนรีภัทรฐิติกาลครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี19 ธ.ค. 2560
95นางชูศรีจันทร์สว่างครูชำนาญาการพิเศษสพป.ระยอง เขต 119 ธ.ค. 2560
96นางสาววัชรินทร์ดำรงสกุลชัยครูชำนาญาการพิเศษสพป.ระยอง เขต 119 ธ.ค. 2560
97นางวรรณรัตน์เฉิดฉาย ครูชำนาญาการพิเศษสพป.ระยอง เขต 119 ธ.ค. 2560
98นางชุติวรรณพานิชพันธุ์ ครูชำนาญาการพิเศษสพป.ชัยนาท20 ธ.ค. 2560
99นางสาวณัฐยาไกรคุณธ ครูชำนาญาการพิเศษสพป.ชัยนาท20 ธ.ค. 2560
100นางสาวดริณพุฒิชัยสกุล ครูชำนาญาการพิเศษสพป.ชัยนาท20 ธ.ค. 2560
101นางสาวกนกรฉัตรหิรัญเลิศครูชำนาญการพิเศษสพป.กรุงเทพ20 ธ.ค. 2560
102นางนันท์สินีหลักคำครูเชี่ยวชาญสพป.น่าน เขต 222 ธ.ค. 2560
103นายประเวชทองโอภาสครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 221 ธ.ค. 2560
104นางสาวมะณีจันทร์โสภาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 221 ธ.ค. 2560
105นายประพันธ์ทุมรินทร์ครูเชี่ยวชาญสพป.บุรีรัมย์ เขต 422 ธ.ค. 2560
106นางสาวภทกัปเกรัมย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 125 ธ.ค. 2560
107นางอภิรดาโทไข่ษรครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 325 ธ.ค. 2560
108นางสาวใกล้รุ่งเฟื่องจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 125 ธ.ค. 2560
109นายชัชวาลลักษณะครูชำนาญการพิเศษสพป.น่าน เขต 128 ธ.ค. 2560
110นางวราภรณ์ ขำวิชาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 328 ธ.ค. 2560
111นางภาวินีทองสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 228 ธ.ค. 2560
112นางนฤชลคมกริสครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 128 ธ.ค. 2560
113นางสาวพรพรรณมาลากุล ณ อยุธยาครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 128 ธ.ค. 2560
114นายวงศกรวงศ์วิวัฒน์โภคินครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 128 ธ.ค. 2560
115ว่าที่ ร.ต.มงคล สระสงฆ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 228 ธ.ค. 2560
116นางนัยนาโชคสุขนิรันดรครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 228 ธ.ค. 2560
117นายสิทธิพงษ์มีมานานครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 229 ธ.ค. 2560
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางศิริพรคำสิงห์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 101 พ.ย. 2560
2นางสาวสนฤดีศรีสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 101 พ.ย. 2560
3นางสาวปิยะนุชเขียวอร่ามครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 101 พ.ย. 2560
4นายธีรพงษ์แสงสิทธิ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 251 พ.ย. 2560
5นางอุทัยวรรณ์ภูติโสครูเชี่ยวชาญสพป.สระแก้ว เขต 21 พ.ย. 2560
6นางวิไลลักษณ์ยันอินทร์ครูเชี่ยวชาญสพป.สระแก้ว เขต 21 พ.ย. 2560
7นางรุ่งทิพย์อยู่คะเชนทร์ครูเชี่ยวชาญสพป.สระแก้ว เขต 21 พ.ย. 2560
8นางสาวปัทมาเวียงวุธครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 22 พ.ย. 2560
9นายสุนันท์คำผงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 22 พ.ย. 2560
10นางญาณิดาแก้ววงษ์หิวครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 22 พ.ย. 2560
11นางสาวณุตตราทองสาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 22 พ.ย. 2560
12นายสมบัติทองอุ่นครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 22 พ.ย. 2560
13นางสาวพนิดาพันทวีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 42 พ.ย. 2560
14นางสาวสุทธดาพรหมชมพูครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 182 พ.ย. 2560
15นางวินิตาจำนงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 182 พ.ย. 2560
16นางสาวจันจิราดุมแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 182 พ.ย. 2560
17นางสาวอรอนงค์สุขรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 182 พ.ย. 2560
18นายบวรนันท์รัตโนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 182 พ.ย. 2560
19นายกวีรอนกระโทกครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 182 พ.ย. 2560
20นางสาวเกษศิริทวีผลครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 22 พ.ย. 2560
21นางสาวพรทิพย์ บรรเทาครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 2 พ.ย. 2560
22นายสุริยนต์ เคนรังครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 2 พ.ย. 2560
23นายประสิทธิ์ ชาญประไพครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 2 พ.ย. 2560
24นางสาวจุฑามาศ หมื่นภูเขียวครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 2 พ.ย. 2560
25นายคฑาหัตส์ดวงสุดาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2 2 พ.ย. 2560
26นางกนกวรรณหอมโหนครูชำนาญการพิเศษสพป.พิจิตร เขต 12 พ.ย. 2560
27นางสาวประภาพรนุชอำพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พิจิตร เขต 12 พ.ย. 2560
28นางสาวปัฐติกา ปาริจฉัตต์ ครูชำนาญการพิเศษสพป.พิจิตร เขต 12 พ.ย. 2560
29นายปัณณวิชญ์ ศรีโยธาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 33 พ.ย. 2560
30ว่าที่ร้อยตรีอานนท์สกุลสัญชาติไทยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 63 พ.ย. 2560
31นางสาวทองกรดูสันเทียะครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 63 พ.ย. 2560
32ว่าที่ร้อยโทคณิศรตั้งพรสมานครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 63 พ.ย. 2560
33นางสาวสายจรัสสุขประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 63 พ.ย. 2560
34นายผดุงศักดิ์วิรัชกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 63 พ.ย. 2560
35นางชยาภรณ์พิมพิสารครูเชี่ยวชาญสพป.สระแก้ว เขต 23 พ.ย. 2560
36นางวิยะดาแวงโสธรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พิจิตร เขต 26 พ.ย. 2560
37นางสาวฤหัยรัตน์นันตะสุขครูชำนาญการพิเศษสพป. สกลนคร เขต 26 พ.ย. 2560
38นางธาราทิพย์ศรีภักดีครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 27 พ.ย. 2560
39นางนันทิยากุลพงษ์ครูเชี่ยวชาญสพป.ปราจีนบุรี เขต 17 พ.ย. 2560
40นางสุพัตราทับทิมทองครูเชี่ยวชาญสพป.ปราจีนบุรี เขต 17 พ.ย. 2560
41นางขวัญกมล วิศิษฎ์สุนทรกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 27 พ.ย. 2560
42นางทักษอร สายบุ่งคล้าครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 27 พ.ย. 2560
43นางสาวประภาสิน แสงดาวครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 27 พ.ย. 2560
44นางสาวนัฐยา สุขเกษมครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 27 พ.ย. 2560
45นางสาวพันธิภา รัตน์ประโคนครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 27 พ.ย. 2560
46นายประภาศ เลี้ยงรักครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 27 พ.ย. 2560
47นายเกรียงศักดิ์ ยางเอนผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 27 พ.ย. 2560
48นางสาวสำรวยทองดอนเกรื่องครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 17 พ.ย. 2560
49นายชุมพลพันธุ์ภักดีครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 17 พ.ย. 2560
50นางสาวลสากอนสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 17 พ.ย. 2560
51นางสาวโชติรสศรีอันยู้ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 17 พ.ย. 2560
52นางสาวชุลีพรบุญเรศครูชำนาญการพิเศษสพป.พิจิตร เขต 17 พ.ย. 2560
53นางสาวประภาพรนุชอำพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พิจิตร เขต 17 พ.ย. 2560
54นายสรรเพชญศิริเกตุครูชำนาญการพิเศษสำนักงาน กศน.จังหวัด กาฬสินธุ์7 พ.ย. 2560
55นางอัญชลีเกตุบำรุงผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 47 พ.ย. 2560
56นายธนวัฒน์ บัวใหญ่ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 8 พ.ย. 2560
57นายสุคนธ์ หารชุมเศษครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 8 พ.ย. 2560
58ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัยธิตะจารีครูเชี่ยวชาญโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี8 พ.ย. 2560
59นางสาววนิชาศรีตะปัญญะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี8 พ.ย. 2560
60นายวิริยะ สัจจะสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 28 พ.ย. 2560
61นางรสริน สวัสดิ์ล้นครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 18 พ.ย. 2560
62นางณิชาภา รัตนะอมรภัทรครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 18 พ.ย. 2560
63นางเสาวณีย์ กระสังข์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 18 พ.ย. 2560
64นางปราณี ศิริมงคลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 18 พ.ย. 2560
65นายศุภกิจ อินทรวิเศษครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 18 พ.ย. 2560
66นางสุพัตรา สหไชยครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 18 พ.ย. 2560
67นางอรพินท์ อินตราครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 18 พ.ย. 2560
68นางสาวขวัญเรือน บุญยมครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 18 พ.ย. 2560
69นางชุตินันท์ ยอดพิกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 18 พ.ย. 2560
70นางสาวนิตยา วันสว่างครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 18 พ.ย. 2560
71นางพรรณี ธนกรชัยมงคลครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 18 พ.ย. 2560
72นางสาวแสงเดือนอาจหาญครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 28 พ.ย. 2560
73นางสาวจิราพรแป้นน้อยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 428 พ.ย. 2560
74นางสาวฐิติรัตน์มณีเสวตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 428 พ.ย. 2560
75นางสาวธัญวรัตน์ปุณประวัติครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 28 พ.ย. 2560
76นายยุทธชัยพิชญานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 28 พ.ย. 2560
77นางนิภาภรณ์ดวงสินครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 28 พ.ย. 2560
78นางสาวนิตสาต่อโชติครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 28 พ.ย. 2560
79นายบุญเลิศกล่ำเหว่าผอ.เชี่ยวชาญสพป.สมุทรปราการ เขต 28 พ.ย. 2560
80นางสาวสุภนิษฐ์ชอบบุญครูชำนาญการพิเศษสพป.นนทบุรี เขต 29 พ.ย. 2560
81นางสายฝนเรืองมีครูชำนาญการพิเศษสพป.นนทบุรี เขต 29 พ.ย. 2560
82นายธีรพงษ์แสงสิทธิ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 259 พ.ย. 2560
83น.ส.ลลิตา อารีย์โรจนาภรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.เขต 179 พ.ย. 2560
84น.ส.ศิรดา พรมเทพรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.เขต 179 พ.ย. 2560
85น.ส.เบญจวรรณ โพธิเดชรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.เขต 179 พ.ย. 2560
86นายศักดาเปลี่ยนเดชารอง ผอ. ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 29 พ.ย. 2560
87นางสาวจรรยารัตน์ประสงค์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 29 พ.ย. 2560
88นายคฑาหัตส์ดวงสุดาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 29 พ.ย. 2560
89นางสาวรุ่งนิรันดร์คัดชารัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 29 พ.ย. 2560
90นางศุประภาภรณ์หาผลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 389 พ.ย. 2560
91นายวรรณดนสุขาทิพยพันธุ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 110 พ.ย. 2560
92นางสาวอนงค์ศึกษาครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 210 พ.ย. 2560
93นางสาวเฉลิมรัตน์เชิดชูครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 410 พ.ย. 2560
94นางสาวชนม์นิภาอุสาหะจิตต์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 31 10 พ.ย. 2560
95น.ส.จุรีรัตน์ บุตรบุญชูครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 พ.ย. 2560
96นางสุรีพร วีระอาชากุลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 พ.ย. 2560
97น.ส.อรอนงค์ ส่งสุพรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 พ.ย. 2560
98น.ส.กมลธรรม แป้นเพชรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 พ.ย. 2560
99น.ส.ณัฐกฤตา สวัสดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 พ.ย. 2560
100น.ส.ลัดดา บุญศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 พ.ย. 2560
101น.ส. กรรณิการ์ จิตรสาครครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 พ.ย. 2560
102น.ส.ดารณี คงกระพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 พ.ย. 2560
103น.ส.ปาลญา อุดมมั่นถาวรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 พ.ย. 2560
104น.ส.ภัทรินทร์ ทยะราษฎร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 110 พ.ย. 2560
105นางจิราพัชร มีมงคลครูชำนาญการพิเศษสพป. สระแก้ว เขต 110 พ.ย. 2560
106นางอัจฉราพรนาคดิลกครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 110 พ.ย. 2560
107นางสาวกัญชพรค้าทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 110 พ.ย. 2560
108นางสาวศศิธรกิจโป้ครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 110 พ.ย. 2560
109นางสาวภัสราวรรณซื่อสัตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 210 พ.ย. 2560
110นางสาวณัฐวิกาปัญญาวัฒนวันชัยครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 210 พ.ย. 2560
111นายประพจน์วงศ์ปานครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 210 พ.ย. 2560
112นางยุบลเจิมจรุงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18 10 พ.ย. 2560
113นางปวีณ์นุชไวทยานันกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18 10 พ.ย. 2560
114นางมยุรีอาจทวีกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 18 10 พ.ย. 2560
115นายธวัชชัยเนตรแพครูชำนาญการพิเศษสพป.นนทบุรี เขต 110 พ.ย. 2560
116นางศรัณรัตน์ ธนาเตชะสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 1
10 พ.ย. 2560
117นายสมรัก เกตุชาติครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 110 พ.ย. 2560
118นางภาวิณี นิ่มนนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 110 พ.ย. 2560
119นางอันธิยา ภูมิไทยสงครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 110 พ.ย. 2560
120นายณัฎฐ์ศักดิ์ชัย เจริญเตียวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 113 พ.ย. 2560
121นางพัชรินทร์ บุตรดีวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 113 พ.ย. 2560
122นางนงค์นุชภูมีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
123นายชรินทร์ศิริพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
124นางวิภาดาพรรษาดวงชอุ่มครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
125นางสาวบุษยาราศรีมินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
126นางสาวยาภรณ์หมื่นหาญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
127นางสาวเบญจวรรณชัยวิชาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
128นางสาวรุจาภาสัมมาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
129นางชนัญชิดาสามชูสินธุ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
130นางสาวพิงค์ฒิฉัตรเมธาธารณ์กุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
131นางสาวสุภาษิตชาญเขว้าครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
132นางอุษาไชยลือชาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
133นางสาวลมูลเพชรมะณีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
134นางสาวตติยาจันทะพรรณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
135นางสาววิไลปะตังพะโลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
136นางสาววสุรมย์สุดประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
137นายณพกฤษเอมศิริครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
138นายภมรดาวแดนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
139นางสาวฤธาพรฤทธิเรืองเดชครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
140นายสราวุธทองงามครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
141นางสาวพัชราเนตรายนต์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
142นายธีระยุทธพรมช่วยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
143นางสาวปรมประภาสุขสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 613 พ.ย. 2560
144นายดิฐาปภัสร์ธนวัฒนานิธิกูลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 213 พ.ย. 2560
145นางพัชริญาศิริดลครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 213 พ.ย. 2560
146นางสาวอรอนงค์คงสิบครูชำนาญการพิเศษสพป.นครสวรรค์ เขต 213 พ.ย. 2560
147นางอนุชธิดา ชูชื่นครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1013 พ.ย. 2560
148นางปริญดาศรีอาจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1013 พ.ย. 2560
149นางสาวหฤทัยยอดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1013 พ.ย. 2560
150นางกัลยารัศมีเพ็ญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1013 พ.ย. 2560
151นางสาวกาญจนาชอบกลางครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1013 พ.ย. 2560
152นายสุรพงศ์นามนัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1013 พ.ย. 2560
153นางสาวสุจินดารอดกูลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1013 พ.ย. 2560
154นายประเสริฐแดงอินทวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1013 พ.ย. 2560
155นายไพศาลคิดอยู่ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1013 พ.ย. 2560
156นางสาววาทินีช่างยนต์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1013 พ.ย. 2560
157นางสาวอาทิตยากลั่นยิ่งครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1013 พ.ย. 2560
158นางสาวสุชีวันอยู่คงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1013 พ.ย. 2560
159นางสาวพัณณ์ชิตาหนูน้อยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1013 พ.ย. 2560
160นางอำพาวรรณ จดคำครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 113 พ.ย. 2560
161นางสาวสุนีรัตน์ จันทร์รักครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 113 พ.ย. 2560
162นางสาวเสาวลีแจ้งใจดีครูเชี่ยวชาญโรงเรียนกีฬจังหวัดสุพรรณบุรี13 พ.ย. 2560
163นางสาวสุธาสินีเอื้ออภิวัชร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 213 พ.ย. 2560
164นางดวงดาวบุญเกิดครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยนาท13 พ.ย. 2560
165นายสุรสิทธิ์มิทราวงศ์ผอ. เชี่ยวชาญสพป. มหาสารคาม13 พ.ย. 2560
166นางสาวรัตนากนกหงษาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2514 พ.ย. 2560
167นางพัชนียาไชยรัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2514 พ.ย. 2560
168นางสาวนันท์นภัสสารพินิจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2514 พ.ย. 2560
169นางปาริฉัตต์ไวคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2514 พ.ย. 2560
170นางสาวฐิติวรรณสารพิมพ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2514 พ.ย. 2560
171นายเดชวิทย์ศรีสังวาลย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 214 พ.ย. 2560
172นางสาววรรณประภาไทยพยัฆครูชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง14 พ.ย. 2560
173นายรัธพลแสงประพาฬครูชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง14 พ.ย. 2560
174นางวันเพ็ญแก้วศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 114 พ.ย. 2560
175นางกิตติยาพูลเลิศครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 114 พ.ย. 2560
176นางสาวบุษยากำแพงแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.ระยอง เขต 114 พ.ย. 2560
177นางจิราภรร์ศักดิ์แก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1414 พ.ย. 2560
178นางศุภลักษณ์สืบประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1414 พ.ย. 2560
179นายคมสันแจ้งมรคาผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 214 พ.ย. 2560
180นางทัดดาวอันประนิตย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 214 พ.ย. 2560
181นางสาวรุ่งรัตน์วงษ์เกตุครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 214 พ.ย. 2560
182นางสาวพัทชนันธรณ์แก้วเจิมครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 214 พ.ย. 2560
183นางยงยุธแพขุนทดครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 214 พ.ย. 2560
184น.ส.เกศทิพย์ ขจรนาถครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 114 พ.ย. 2560
185นางเตือนใจ ชัยสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 114 พ.ย. 2560
186นายองอาจแสนมาโนชครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 315 พ.ย. 2560
187นายวรพจน์ศรีวรสารครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 315 พ.ย. 2560
188นางหนึ่งฤทัยเยินสูงเนินครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 715 พ.ย. 2560
189นางสาวกัญญาณัฐสายชุมดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 715 พ.ย. 2560
190นายณัฐปภัสร์ชัยวัฒนโชติครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 715 พ.ย. 2560
191นางสาวรัตนาภรณ์นาดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 715 พ.ย. 2560
192นายสัมฤทธิ์นาดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 715 พ.ย. 2560
193นายธฤษฎาเมืองสีทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1315 พ.ย. 2560
194นางมาดีศรนรายณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1315 พ.ย. 2560
195นายนฤพงษ์พิมพ์ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 115 พ.ย. 2560
196นายสายัณห์พันธ์ไม้ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 115 พ.ย. 2560
197นางสาวเบญจมาพรแสงจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 115 พ.ย. 2560
198นายอดิศักดิ์พันพะยูรครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 115 พ.ย. 2560
199นางสาวสุมิตรากมลบาลครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 115 พ.ย. 2560
200นางสาวศันสนีย์ชมภูแดงครูชำนาญการพิเศษสพป. ขอนแก่น เขต 515 พ.ย. 2560
201นางอภิชยาเขตผดุงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2015 พ.ย. 2560
202นายสันติมงคลแสนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2015 พ.ย. 2560
203นายบุญส่ง เหมือนตาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 215 พ.ย. 2560
204นายชัยธวัชสาทถาพรครูชำนาญการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ16 พ.ย. 2560
205นางสาวภัทรภร ภู่ไพบูลย์ครูเชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 316 พ.ย. 2560
206นางสาวภัคจิรา สุนอุ่นครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 316 พ.ย. 2560
207นางมนปรียา ภูชะนะศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 316 พ.ย. 2560
208นางสาวสุวิตา คงคาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 316 พ.ย. 2560
209นางรชยา แสงอ่วมครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 316 พ.ย. 2560
210นางนริสราจันทราศรีครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2516 พ.ย. 2560
211นางสาวประไพเสมหร่ำรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 216 พ.ย. 2560
212นางกัทลีเลขานุกิจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 216 พ.ย. 2560
213นางสาวอาลัยพะสุนนท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 216 พ.ย. 2560
214นายกัลยาจุลเดชะครูเชี่ยวชาญสพป.นนทบุรี เขต 216 พ.ย. 2560
215นายพนมพรพีระพิทยมงคลผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นนทบุรี เขต 216 พ.ย. 2560
216นางไพลิน สามบุญลือครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 116 พ.ย. 2560
217นางจรรยา ก๋าทอง ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 116 พ.ย. 2560
218นางศุนิสาดาราเรืองครูเชี่ยวชาญโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์16 พ.ย. 2560
219นายสมเจตร์รอดนารายณ์ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์16 พ.ย. 2560
220นายมานพมาสุขผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.น่าน เขต 116 พ.ย. 2560
221นายวรวิทย์มิทราวงศ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม เขต 217 พ.ย. 2560
222นางสาวอำภาเกิดเกษมครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบุรี เขต 217 พ.ย. 2560
223นางวิลาวัลย์โฉมเฉลาครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 317 พ.ย. 2560
224นางสาวอัจฉริยาพรศักดิ์บุตรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 617 พ.ย. 2560
225นางพัชรีพรชูชาติครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 617 พ.ย. 2560
226นางนิภาโฮวครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 617 พ.ย. 2560
227นางสมพรริศมันครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 617 พ.ย. 2560
228นางสาวณัฐกฤตาดีมูลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1817 พ.ย. 2560
229นางสาวเสาวนีย์บุญไทยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1817 พ.ย. 2560
230นางสายฝนแก้วชัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1817 พ.ย. 2560
231นางภาวดีทองอุดมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1817 พ.ย. 2560
232นางสาวน้ำเพ็ชรวีระพันธ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1817 พ.ย. 2560
233นายปิยพัทธ์บุญประกอบครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1817 พ.ย. 2560
234นางสาวณัฎฐิญาสุขเสงี่ยมรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1817 พ.ย. 2560
235นายวันชัยทันสมัยผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 1817 พ.ย. 2560
236นางณัฎฐกานต์โกจันทึกรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1817 พ.ย. 2560
237นายสุธีพันธุ์ดิษพงษ์รอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
238นางระพีร์ปิยะจันทร์ครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
239นางเบ็ญจวรรณสีงามครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
240นางลักขณากสิกรรมครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
241นายกีรติจุมเนตรครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
242นางบุญเลี้ยงสงล่าครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
243นายกฤษณะมั่งมีครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
244นายสุเทพอู่พยัคฆ์ครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
245นางสาวชัญปภาแจ้งพร้อมครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
246นางสาวเด่นนภาลาดนาเลาครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
247นางสาวณัฐนรินทร์คำเพิ่มครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
248นางสาวนงลักษณ์ทองสุขครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
249นางสาวบุณยหนุนประสมสุขครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
250นางสาววันดีแววสว่างครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
251นางสาวสุมิตราด้วงหิรัญครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
252นางสาวภัครินทร์สะอาดครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
253นางศิริพรรอดกสิกรรมครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
254นางสาวประภาสิริด้วงเงินครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
255นางสาวทัศนีย์ชูทองครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
256นายวุฒิศักดิ์พวงทองครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
257นางสาวยอดข้าวพลอยสุกใสครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 517 พ.ย. 2560
258นางสาววิไลลักษณ์ รักษาพลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 พ.ย. 2560
259นางสาวสายนภา รักษาพลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 พ.ย. 2560
260นางอรวรรณสีนิลครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 117 พ.ย. 2560
261นางขวัญหทัยเหรียญทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 117 พ.ย. 2560
262นางวิจิตราจันทร์ศิริครูเชี่ยวชาญสพป.ปราจีนบุรี เขต 117 พ.ย. 2560
263นางกัญญณัชสระทองพรมครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 117 พ.ย. 2560
264นางสาวชมพูนุทบุญอากาศครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 117 พ.ย. 2560
265นางสาวสุกัญญาโถสุวรรณ์ครูเชี่ยวชาญสพป.จันทบุรี เขต 117 พ.ย. 2560
266นายพิศัลย์คำล้วนครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 317 พ.ย. 2560
267นางสาวสุภาภรณ์มุ่งโนนบ่อครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 317 พ.ย. 2560
268นายพิทักษ์แสนพินิจครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 317 พ.ย. 2560
269นางสาวกฤษฏาผอนจรุงครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 317 พ.ย. 2560
270นางจุฑามาศ บั้งทอง ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุบลราชธานี เขต 517 พ.ย. 2560
271นางแววดาว สงวนกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 พ.ย. 2560
272นางสาวกัญญารัตน์ ธนะสีลังกูรครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 17 พ.ย. 2560
273นางสาวภัทรนันต์เกตุงามครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 117 พ.ย. 2560
274นายธีราวุธน้อยนะวะกุลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 417 พ.ย. 2560
275นางสาวพัชรวดีบุญมากครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 22 พ.ย. 2560
276นางสาววลินดารสชารอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. แพร่ เขต 121 พ.ย. 2560
277นางอารีย์ใจซื่อครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 120 พ.ย. 2560
278นางสาวบุณิกาปัจจัยโยครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 720 พ.ย. 2560
279นางวันทนาเสนนะผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.น่าน เขต 120 พ.ย. 2560
280นางสาวสุชีราศุภพิมลวรรณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1820 พ.ย. 2560
281นางแว่นแก้วขวดแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 220 พ.ย. 2560
282นางสาวศจีเปล่งเมืองครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 220 พ.ย. 2560
283นายอนุสรณ์เตือประโคนรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 220 พ.ย. 2560
284นางวรรณพรโพธิ์เวชกุลผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี20 พ.ย. 2560
285นายสมหมาย พลทวีผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี20 พ.ย. 2560
286นายธวัชชัยถาวรกายครูชำนาญการพิเศษสพม.เขต 30 20 พ.ย. 2560
287นายไพวัลย์พรหมจริยะพงษ์ครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 30 20 พ.ย. 2560
288นางสุดารัตน์ไสยเลิศครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 20 20 พ.ย. 2560
289นางกิตติยาอินทรศิลาครูเชี่ยวชาญสพป.มหาสารคาม เขต 221 พ.ย. 2560
290นายวิษณุ รัตน์ตยานุสรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 121 พ.ย. 2560
291นางสาวสายใหม อินทร์แก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 121 พ.ย. 2560
292นางสาวกัลยาพร บัวผันสระน้อยครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 121 พ.ย. 2560
293นางแสงเดือน รัตน์ตยานุสรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 121 พ.ย. 2560
294น.ส.ลลิตา อารีย์โรจนาภรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 พ.ย. 2560
295นายวธัญญู พฤกษ์เจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 พ.ย. 2560
296นางอารีรัตน์ ลพทองคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 พ.ย. 2560
297นางณัฐสิริกาญจน์โคตรมงคลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 พ.ย. 2560
298น.ส.กานตชนก วุฒิครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 พ.ย. 2560
299นางวราภรณ์ ปฏิโคครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 พ.ย. 2560
300นายอิทธิพล เจริญเมืองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 พ.ย. 2560
301น.ส.ศิรดา พรมเทพรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 พ.ย. 2560
302น.ส.เบญจวรรณ โพธิเดชรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1721 พ.ย. 2560
303นางสาวอุบลรัตน์ บุญก่อครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 321 พ.ย. 2560
304นายเกษม ประทุมทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 221 พ.ย. 2560
305นางพรทิพย์ รักยิ่งครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 221 พ.ย. 2560
306นางสาวกุลชญา กมลคณาวุฒครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 221 พ.ย. 2560
307นายพัลลภ สินสมใจครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 221 พ.ย. 2560
308นายโกศล มิตรพระพันธ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.ชลบุรี เขต 221 พ.ย. 2560
309นางสาวรัตนวดีโมรากุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 121 พ.ย. 2560
310นางสาวธันยมลธ์จตุรวิทย์กุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 121 พ.ย. 2560
311นายสักรินทร์ทองศรีรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์21 พ.ย. 2560
312นายสุรศักดิ์สหวิริยะสินผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์21 พ.ย. 2560
313นายสุรเดช เจริญสว่างครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 2521 พ.ย. 2560
314นายกิตติชัยศรีประเสริฐผอ.เชี่ยวชาญสพป.สิงห์บุรี21 พ.ย. 2560
315นายวันชัยกล้าเอี่ยมผอ.เชี่ยวชาญสพป.สิงห์บุรี21 พ.ย. 2560
316นายสมยศสังสอาดผอ.เชี่ยวชาญสพป.สิงห์บุรี21 พ.ย. 2560
317นางสาวนิตยา มิตรมานะครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 121 พ.ย. 2560
318นายพินิจอุไรรักษ์ครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 3221 พ.ย. 2560
319นางอำพรมะนูรีมครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 121 พ.ย. 2560
320นางสุมาลีมะเยาะครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 121 พ.ย. 2560
321นางสราญจิตรคำเวียงครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 121 พ.ย. 2560
322นางสาวณัฏฐฑรัตน์ชัยภอวัฒนกุลครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 421 พ.ย. 2560
323นายอำนาจพันธุระศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 422 พ.ย. 2560
324นายปัญญาตามประหัตถ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 322 พ.ย. 2560
325นางสาวนิลสุดานิลสุวรรณผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ชุมพร เขต 222 พ.ย. 2560
326นางสุภาวดี อายุเจริญผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 1722 พ.ย. 2560
327น.ส.ศิรดา พรมเทพรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1722 พ.ย. 2560
328น.ส.เบญจวรรณ โพธิเดชรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1722 พ.ย. 2560
329นางจิรรัชชแสงสว่างครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1722 พ.ย. 2560
330นายบุญค้ำ จุลเจือครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1722 พ.ย. 2560
331นายวิญญูทาจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยภูมิ เขต 123 พ.ย. 2560
332นางนิศารัตน์ กมุททรง ครูชำนาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 124 พ.ย. 2560
333นางสาวสุวรรณา เพชรบังเกิดครูชำนาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 124 พ.ย. 2560
334นางสาวอัจฉรา ถนอมรอดครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 124 พ.ย. 2560
335นางฐิตารีย์ อโหสิชูวงศ์ครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 2524 พ.ย. 2560
336นางอรุณีชูใหม่ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1824 พ.ย. 2560
337นางจันทิมาบุญเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1824 พ.ย. 2560
338นางสาววันวิสาเห็นประจักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1824 พ.ย. 2560
339นางสุวิกรานต์เจียมจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1824 พ.ย. 2560
340นางการุณภรณ์ธีระกุลพิสุทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1824 พ.ย. 2560
341นายราเชนทร์ศรีชัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1824 พ.ย. 2560
342นางสาวณัฐชยารักษาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1824 พ.ย. 2560
343นางจันทร์จิราสุพลดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1824 พ.ย. 2560
344นางสาวพระจันทร์หมั่นบำรุงผอ.เชี่ยวชาญสพป.กำแพง เขต 124 พ.ย. 2560
345นายอภินันท์อินลีผอ.ชำนาญการพิเศษสพม.มุกดาหาร24 พ.ย. 2560
346นายคารมย์พลกุลผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 124 พ.ย. 2560
347นางรุ่งนภาบัวพลับครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4224 พ.ย. 2560
348นางสาววันเพ็ญแดงสิงห์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4224 พ.ย. 2560
349นางกฤษณาวรรณกวีวุฒิพันธุ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4224 พ.ย. 2560
350นางสาวพัณณ์ชิตายะไข่ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4224 พ.ย. 2560
351นางสาวจิราพรแป้นน้อยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4224 พ.ย. 2560
352นางสาวฐิติรัตน์มณีเสวตร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4224 พ.ย. 2560
353นายขวัญประชาบุญจันทร์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พิจิตร เขต 224 พ.ย. 2560
354นางสาวนิภาวรรณแสงสว่างครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 124 พ.ย. 2560
355นายสานิตย์นามคำมูลครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 327 พ.ย. 2560
356นางสาวปิยรัตน์พุทธิเสนครูเชี่ยวชาญสพป.นครราชสีมา เขต 727 พ.ย. 2560
357นายสุชาติเอกปัชชาผอ.เชี่ยวชาญสพป.นครสวรรค์ เขต 227 พ.ย. 2560
358นางอารี บีดิลและครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 327 พ.ย. 2560
359นางจารุรัตน์ จันทร์วิบูลย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 327 พ.ย. 2560
360นางสาววิลาสินี ดวงเนตรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 327 พ.ย. 2560
361นายบรรหารเอี่ยมสอาดผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 627 พ.ย. 2560
362นายพงษ์ศิลป์เกิดกำบทครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 627 พ.ย. 2560
363นางสาวขวัญใจเลิศฤทธิ์วิมานแมนครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 627 พ.ย. 2560
364นางสาวประภัสสรกาญจนประกรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 627 พ.ย. 2560
365นายชนะสิกุลจ้อยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 627 พ.ย. 2560
366นางสุชาดาอินทรมาศครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 627 พ.ย. 2560
367นางฉันทนาทองมนต์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 627 พ.ย. 2560
368นางสาวรัตนามะลูลีมครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 127 พ.ย. 2560
369นายปราโมทย์เจริญสลุงผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 527 พ.ย. 2560
370นางสาวสุรัสวดีจำนงศิลป์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 527 พ.ย. 2560
371นางมณลักษณ์ภักดีชนผอ.เชี่ยวชาญสพป.พิจิตร เขต 227 พ.ย. 2560
372นางชวิศา มุ่งอุ้มกลางครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 327 พ.ย. 2560
373นางสาวชุติมา รอดประทับครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 327 พ.ย. 2560
374นายประดิษฐ์พันธ์ผาครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 228 พ.ย. 2560
375นายสุพล เชื่อมพงษ์ครูเชี่ยวชาญสพป.อุทัยธานี เขต 228 พ.ย. 2560
376นางอรัญญา ราชการกลางครูเชี่ยวชาญสพป.อุทัยธานี เขต 228 พ.ย. 2560
377ว่าที่ร้อยตรีอุเทน มานอกผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 228 พ.ย. 2560
378นายประเสริฐ ภู่ถนนนอกครูเชี่ยวชาญสพป.อุทัยธานี เขต 228 พ.ย. 2560
379นางสุภัครพุทธานุครูเชี่ยวชาญสพป.กาฬสินธุ์ เขต 128 พ.ย. 2560
380นายสุเจนชาญธัญกรณ์ผอ.เชี่ยวชาญสพป.นครสวรรค์ เขต 228 พ.ย. 2560
381นางสาวนฤมลวรรณสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 128 พ.ย. 2560
382นางสุดารัตน์กาสุรงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 128 พ.ย. 2560
383นางอำไพพรรณ์ มอญรัตผอ.เชี่ยวชาญสพป.สระบุรี เขต 129 พ.ย. 2560
384นางสาวศรัญญาสังข์ทองครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี29 พ.ย. 2560
385นางพุทธ์ศิริชูชื่นครูชำนาญการพิเศษสพป.สิงห์บุรี29 พ.ย. 2560
386นางรัตนา เบ็งทองครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 329 พ.ย. 2560
387นางสาวศรีจิตราเมืองโคตรครูชำนาญการพิเศษสพป.มุกดาหาร29 พ.ย. 2560
388นางสาวชมพูนุทหิริโกกุลผอ.ชำนาญการพิเศษกศน.จังหวัดมุกดาหาร29 พ.ย. 2560
389นางพีรดาบุญสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 229 พ.ย. 2560
390นางสุจิตราลีสินลาครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 330 พ.ย. 2560
391นายศราวุธธรรมมังครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 330 พ.ย. 2560
392นายสมคิดวงษ์คำหาญครูชำนาญการพิเศษสพป.หนองคาย เขต 230 พ.ย. 2560
393นายอาณาจักรเคลือศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.อุบลราชธานี เขต 230 พ.ย. 2560
394นางอรญาสุตตานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 130 พ.ย. 2560
395นางสาววรรณภาทองสีไพลผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 230 พ.ย. 2560
396นางสุภัทรเงินดีผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 230 พ.ย. 2560
397นายสิทธืศักดิ์แก้วสอนทะเลรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 230 พ.ย. 2560
398นางสาวนิพาศรีเสถียรไพศาลรอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 230 พ.ย. 2560
399นางชินานาฏปาณิกวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 230 พ.ย. 2560
400นางสาวกาญจนาบุญมีครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 130 พ.ย. 2560
401นางนันทพรเย็นประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
402นางนวลปรางแป้นเหมือนครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
403นางสาวจินตนารุุ่งฉวีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
404นางสาวศศิะรลิ่วเวหาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
405นางสาวพลอยภัทรากาญจนเกษตรกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
406นายพรเทพทรมตาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
407ว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์มีพงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
408นางรัฐชนกลิ้มสว่างพูลวัตถุครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
409นางดอกไม้รอดพันธ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
410นางรัชนีศรีดสภาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
411นางมานิตาเจริญองอาจครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
412นางสาววิไลโพธิ์ศัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
413นายธนภูมิพุ่มจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
414นางสาวปิยะวรรณจันทร์ลอยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
415นายธงชัยสร้างความคิดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
416นายสราวุธอนีฆาศรีนนท์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
417นางสมจิตรมะซอครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
418นางสาววิริยาพุ่มพวงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
419นางสาวดวงใจดีมงคลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 630 พ.ย. 2560
420นางสาวมณีรัตน์พูลทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง30 พ.ย. 2560
421นางวราภรณ์สุรำไพครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 330 พ.ย. 2560
422นางวิลาสินีเย็นใจครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 1330 พ.ย. 2560
423นางสุจินต์ปลอดทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 530 พ.ย. 2560
424นางสาวมณีรัตน์พูลทรัพย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อ่างทอง30 พ.ย. 2560
425นางสาวพูนทรัพย์เพลินลาภครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์30 พ.ย. 2560
426นางพิมลแสวงศิริผลครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 230 พ.ย. 2560
427นายไพฑูรย์จันทร์โอผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.กาญจนบุรี เขต 330 พ.ย. 2560
428นายสมคิดกลับดีผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 1830 พ.ย. 2560
429นางอุทุมพรพิระภิญโญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1830 พ.ย. 2560
430นายฮัษฎายุทโพธิ์นอกครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2030 พ.ย. 2560
431นางสาวขนิษฐาพรมทาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2030 พ.ย. 2560
432นายณัฏฐกิตติ์เพ็ชรหินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2030 พ.ย. 2560
ลำดับชื่อสกุลหลักสูตรเขตพื้นที่วันที่สมัคร
1นางศศิพัชรสินสโมสรรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 162 ต.ค. 2560
2นางสมจิตทองเกตุผอ.เชี่ยวชาญสพป.พัทลุง เขต 12 ต.ค. 2560
3นางสาวภาวิณีสุขใจครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 23 ต.ค. 2560
4นางขนิษฐา ปานผาครูชำนาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 14 ต.ค. 2560
5นายสวัสดิ์ แก้วชนะผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 254 ต.ค. 2560
6นายภานุวัฒน์จันทร์ทองผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พังงา4 ต.ค. 2560
7นางสาวสายรุ่งพุทธารอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรสาคร4 ต.ค. 2560
8นางสาวชนการต์แสงงามผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรสาคร4 ต.ค. 2560
9นางบังอรโคตรสาขา วิลเลี่ยมส์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 204 ต.ค. 2560
10นางยุภาพรแสนหาญครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 34 ต.ค. 2560
11นางสาวสมปรารถนาติ่งบุญครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 34 ต.ค. 2560
12ว่าที่ ร.ต.หญิงยุวภาพันนุรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 34 ต.ค. 2560
13นางสาวกมลทิพย์พรมหเศณีครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 34 ต.ค. 2560
14นางสาวเพลินพิศเบ้าทองหล่อครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 14 ต.ค. 2560
15นายวิจิตรบุตรสุรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 14 ต.ค. 2560
16นางวรัทยาชนภัทรวงศ์ครูเชี่ยวชาญสพป.นครสวรรค์ เขต 14 ต.ค. 2560
17นางสาวสิริวรรณ์แย้มหนองเต่าครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 24 ต.ค. 2560
18นางสาวอาพาภรชาตาสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.อุทัยธานี เขต 24 ต.ค. 2560
19นางสาวกนกวรรณอาจชมภูครูชำนาญการพิเศษสพป.สกนนคร เขต 14 ต.ค. 2560
20นางสาวเสรือฟ้ารันชิตโคตรครูชำนาญการพิเศษสพป.สกนนคร เขต 14 ต.ค. 2560
21นางสาวพัทธวรรณคำสงค์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สกนนคร เขต 14 ต.ค. 2560
22นายสุขเกษมรัชนีกรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 14 ต.ค. 2560
23นางสุจารีย์ทองเกตุครูชำนาญการพิเศษสพป.นนทบุรี เขต 15 ต.ค. 2560
24นางแจ่มใสวรรณสาครูเชี่ยวชาญสพป.กาฬสินธุ์ เขต 35 ต.ค. 2560
25นางพัชรีย์นิกรโสมครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 25 ต.ค. 2560
26นางสาวอราภรณ์สมบูรณ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 35 ต.ค. 2560
27นายภัทร์กร ศรีเมืองครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
28นางสุภารัตน์ ธรรมสาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
29นางสาวศุภลักษณ์ ศานติเธียรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
30นางสาวศิริลักษณ์ แซ่โค้วครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
31นางสาวนิลวรรณ โยชะนังครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
32นางชัขฎาภรณ์ พงษ์กลัดครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
33นางสุกฤตา เกตานนท์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
34นางสาวพัชรา วณิชชากรสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
35นายดิเรก เตชะมาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
36นางสาวสายชล แย้มชื่นครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
37นางวิมล สุวรรณสมครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
38นางสาวปวีณา บัวชูก้านครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
39นางวิภาพร ศิริรจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
40นางอุไร เสมอสุขครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 35 ต.ค. 2560
41นางสุปราณีทองอยู่ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 45 ต.ค. 2560
42นางสาววิลัยพรขาวพิมายครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 15 ต.ค. 2560
43นางนันท์นภัสหัสดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ปราจีนบุรี เขต 15 ต.ค. 2560
44นางชมบุญ ศรีอั่งครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 15 ต.ค. 2560
45นายเฉลิมชัยภิรมย์รักษ์ครูเชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์6 ต.ค. 2560
46นางสาววิกานดาจันทประดิษฐครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 96 ต.ค. 2560
47นายทองใบปะวะแสครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 266 ต.ค. 2560
48นางจิรณีประกอบเสียงครูชำนาญการพิเศษสพป.ลพบุรี เขต 26 ต.ค. 2560
49นางสาวระพีพรรณ ศรีมงคลครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 26 ต.ค. 2560
50นางสาววันเพ็ญ ต่อธนวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 26 ต.ค. 2560
51นายปรีดา เกียงขวาครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 26 ต.ค. 2560
52นางสาวศิริพร กาญจนบัตรครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 26 ต.ค. 2560
53นางสาวกนกวรรณอาจชมภูครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 16 ต.ค. 2560
54นางสาวเครือฟ้ารันชิตโคตรครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 16 ต.ค. 2560
55นางสาวธิดาวดีจุลศรีครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 26 ต.ค. 2560
56นายสราวุธแท่นจินดารัตน์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 186 ต.ค. 2560
57นางศุภพิชญ์พิทยธีราพงศ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 186 ต.ค. 2560
58นางสาวเสาวลักษณ์โรมาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 186 ต.ค. 2560
59นางสุชาดาสวัสดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 186 ต.ค. 2560
60นางสาวนัฐฎ์ธปภาหมายพาณิชย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 186 ต.ค. 2560
61นางเตือนใจคำต่ายครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6 6 ต.ค. 2560
62วิทยาสุวรรณคีรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6 6 ต.ค. 2560
63นางสาวสุพิชญาเผือกผ่องครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6 6 ต.ค. 2560
64นภาทองประเสริฐครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6 6 ต.ค. 2560
65นางสาววีริณเชื้อแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6 6 ต.ค. 2560
66นางสาวธัญญรัตน์สมดังครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6 6 ต.ค. 2560
67นางสาววรรธิดาเพชรทะวงค์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6 6 ต.ค. 2560
68นายจิรยุทธ์ทวีพงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 6 6 ต.ค. 2560
69นายภานุวัฒน์จันทร์ทองผอ.ชำนาญการพิเศษสพป. พังงา6 ต.ค. 2560
70นายวีระมนตรีวงษ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
71นางสาวบัวภาจางวางแก้วครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
72นายปัณณทัตวลาบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
73นางสาวศุภวดีมนต์เนรมิตครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
74นางพรลภัสพรประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
75นายมนัสถึกสุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
76นางอุบลรัตน์ถึกสุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
77นางสุวิมลสุขสวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
78นายวรวิทย์สังข์เอียดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
79นางสาวประทินพรผิวบางครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
80นางสาวสมฆทัยรอดพูนพงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
81นายสุวิทย์โพธิจักร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
82นายนิกรดิษธรรมครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
83นางพาณิภัคเกตุคงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
84นางสาวอมรรัตน์จิตณรงค์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
85นางสาวพรพิมลมงคลศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 176 ต.ค. 2560
86นายอำนาจพรหมใจ ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 259 ต.ค. 2560
87นางรัตนศรีพรหมใจรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 259 ต.ค. 2560
88นายพิเชษฐ์พิมพ์มหาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 259 ต.ค. 2560
89นางสายบัวพิมพ์มหาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 259 ต.ค. 2560
90นางกุลิสราอ่อนเอมครูชำนาญการพิเศษสพป.พิจิตร เขต 29 ต.ค. 2560
นางสาวกรรณิการ์สายสินธุ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 39 ต.ค. 2560
นางสาวอรทัยภูอกิจครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 39 ต.ค. 2560
นางสาวนัยนา ชนาฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.กาฬสินธุ์ เขต 39 ต.ค. 2560
นายเฉลิมพลแก้วประโคนผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 29 ต.ค. 2560
นายสุริยันรองไชยครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 19 ต.ค. 2560
นางสาวกนกวรรณอาจชมภูครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 19 ต.ค. 2560
นางสาวเครือฟ้ารันชิตโคตรครูชำนาญการพิเศษสพป.สกลนคร เขต 19 ต.ค. 2560
นางอังศนาสุทธิฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสำนักงาน กศน.9 ต.ค. 2560
นางอาทิตยาปานทองครูชำนาญการพิเศษสำนักงาน กศน.9 ต.ค. 2560
นางสาวสุธิดาสุขสิงห์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 19 ต.ค. 2560
นางสาวอรอมลสุระฉีมพลีครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 19 ต.ค. 2560
นางสาวรัชนีกรยืนยาวครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 19 ต.ค. 2560
นางนวพรรษเก่งกำลังพลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4210 ต.ค. 2560
นายบรรยวัสถ์สิริอริยะชัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 4210 ต.ค. 2560
นายคมคำขันครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 210 ต.ค. 2560
นางปรารถนาจงกลางครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3310 ต.ค. 2560
นายจักรพงศ์ฤทธิเดชครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 110 ต.ค. 2560
นางสาวศุภชญานิลคงครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 210 ต.ค. 2560
นางพวงพยอมพันธ์ศรีครูชำนาญการพิเศษสพป. อุดรธานี เขต 210 ต.ค. 2560
นางสาววิภารัตน์ทานามครูชำนาญการพิเศษสพม.มหาสารคาม เขต 110 ต.ค. 2560
นางณภคภรประทุมศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 110 ต.ค. 2560
นางสุกัญญาธุวสินครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 110 ต.ค. 2560
นายไพโรจน์บุญยิ้มครูชำนาญการพิเศษสพป. พิจิตร เขต 110 ต.ค. 2560
นางสาวเนตรนภาบัวเกษครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 289 ต.ค. 2560
นางทิพย์วรรณ ศักดิ์ณรงค์ครูชำนาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 36 ต.ค. 2560
นายเอกชัยณ ประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 16 ต.ค. 2560
นางสาวสุพิยดามาทฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 16 ต.ค. 2560
นางสาวปทุมรัตน์อาวุโสสกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 16 ต.ค. 2560
นางสาวศุภชญานิลคงครูชำนาญการพิเศษสพป. สมุทรปราการ เขต 26 ต.ค. 2560
นางสาวศิรัศม์ ปั้นน้อย ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 36 ต.ค. 2560
นางสาวพสุ สว่างสังวาลย์ ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 36 ต.ค. 2560
นางสาวพสุแซ่ฟู ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 36 ต.ค. 2560
นางเสาวณีณัฏฐประเสริฐครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 56 ต.ค. 2560
นางสาววัชรีจันทร์เผือกครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 56 ต.ค. 2560
นางสาวชมพูนุทชาวบ้านเกาะครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 56 ต.ค. 2560
นางสาวนิภาพรกาบทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 56 ต.ค. 2560
นางสาวมณธิชาคล้ายแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 56 ต.ค. 2560
นางสาวภคพรอิสระครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 56 ต.ค. 2560
นายเฉลิมพลศรีโยธินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 56 ต.ค. 2560
ว่าที่ ร.ต. ธิติฏฐ์วัฒน์เอมสถิตย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 56 ต.ค. 2560
นางสาวเชวงจิตน้อยวงศ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 56 ต.ค. 2560
นางสาวศศิกุลบุญเพ็งครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 56 ต.ค. 2560
นายภาสกรแสนทวีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 56 ต.ค. 2560
นางอภินันทนาแสนทวีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 56 ต.ค. 2560
นางปัณณภรณ์ปานสรวงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 56 ต.ค. 2560
นายสมทบสยามไชยครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 26 ต.ค. 2560
นางสาวศิริวรรณีวงษ์ทรงยศครูชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 5 9 ต.ค. 2560
นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 1 9 ต.ค. 2560
นางชลละดาเครือบุดดีครูชำนาญการพิเศษสพป. สกลนคร เขต 39 ต.ค. 2560
นายนันทวิทย์ธานมาศครูชำนาญการพิเศษสพป.นครศรีธรรมราช เขต 19 ต.ค. 2560
นางจุรีพรแก้วศรีครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 79 ต.ค. 2560
นายสมรักแก้วศรีครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 79 ต.ค. 2560
นายสุคชยาสาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 79 ต.ค. 2560
นางสาวเฉลิมพันธ์เย็นจิตครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 79 ต.ค. 2560
นายพิชัยพยุเวชครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 79 ต.ค. 2560
นางประเสริฐปลั่งประมูลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 79 ต.ค. 2560
นางสาวนันทวันคุ้มทองครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 79 ต.ค. 2560
นายกฤตเจนการครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 79 ต.ค. 2560
นายเชาว์ลิตรคมกระโทกครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 79 ต.ค. 2560
นางสาวประทุมพรคำวันครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 79 ต.ค. 2560
นางสาวเอื้อใจซื่อตรงครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 79 ต.ค. 2560
นางมนปรียา ภูชะนะศรีครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 310 ต.ค. 2560
นางสาวสุวิตา คงคาครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 310 ต.ค. 2560
นางสาวสุคนธ์สุวรรณขำครูชำนาญการพิเศษสพป.สระแก้ว เขต 210 ต.ค. 2560
นายมนัสแสวงการผอ.เชี่ยวชาญสพป.กระบี่10 ต.ค. 2560
นายสุชินฟักสังข์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 310 ต.ค. 2560
นางเบญจมาพรศรีวิทัศน์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 310 ต.ค. 2560
นางสาวศิริวรรณดีศิริครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 310 ต.ค. 2560
นางกมลรัตน์อรุณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 310 ต.ค. 2560
นางชลนันท์เอกพจน์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 210 ต.ค. 2560
นางสาวลัตติกาชัยคามครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 210 ต.ค. 2560
นางสาวศิริพรวิสุทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.จันทบุรี เขต 210 ต.ค. 2560
นางสาวประกายเอิบแจ้งครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3110 ต.ค. 2560
นางสาวรังสุรางค์ทองเงินครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3110 ต.ค. 2560
นางสาวแสงจันทร์มูลขุนทดครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3110 ต.ค. 2560
นางวิลาวรรณ์พัฒนกุลครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3110 ต.ค. 2560
นายเจียมศักดิ์ชนะค้าครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3110 ต.ค. 2560
นายสุรชัยโชติกลางครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3110 ต.ค. 2560
นายเชษฐพงษ์ผึ้งทองครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3110 ต.ค. 2560
นางมยุรีวงศ์สวัสดิ์อาภาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3110 ต.ค. 2560
นางศศิรินทร์อติวัฒน์อังกูรครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 3110 ต.ค. 2560
นางสาวอาบพร ลือฉายลือฉายครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 310 ต.ค. 2560
นางสาววรรณีมะนูรีมครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 110 ต.ค. 2560
นางสาวธีระนุช คล้าย ณ รังษีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 310 ต.ค. 2560
นางสาวนุสรา แซ่ฟู ครูชำนาญการพิเศษสพป.ชลบุรี เขต 310 ต.ค. 2560
นางสาวอัจฉริยาขุดปิ่นครูชำนาญการพิเศษสพป. ชัยนาท11 ต.ค. 2560
นายบรรจงอินทร์งามครูชำนาญการพิเศษสพป.สุรินทร์ เขต 311 ต.ค. 2560
นางมณีรัตน์กายราชครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2211 ต.ค. 2560
นายเรวัตรสวัสดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2211 ต.ค. 2560
นางสาวศิริพรเอกสะพังครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2211 ต.ค. 2560
นางสาวสมหญิงใหญ่พงศกรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2211 ต.ค. 2560
นางสาวเกษรินทร์สุดเฉลียวครูชำนาญการพิเศษสพป.นนทบุรี เขต 112 ต.ค. 2560
นายปติภณตีระเมธีครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 7 12 ต.ค. 2560
นางสาวอาภัสราพระโคตรครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 112 ต.ค. 2560
นายวชิรวิชญ์จอกแก้วครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 112 ต.ค. 2560
นางทัศนีย์นาคำครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2212 ต.ค. 2560
นางสาวน้ำทิพย์สุขเหมาครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 212 ต.ค. 2560
นางสาวพัชรากร สุฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 312 ต.ค. 2560
นางผึ้งผกา จันทร์ต๊ะยศครูชำนาญการพิเศษสพป. ชลบุรี เขต 312 ต.ค. 2560
นายเดชณรงค์โสนิกรครูชำนาญการพิเศษสพป.ปทุมธานี เขต 112 ต.ค. 2560
นางสาวละมัยโชคชัยครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 19 12 ต.ค. 2560
นางสาวรุ้งลาวัลย์เจริญรักษรัตนะครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 112 ต.ค. 2560
นายวันชัยอ่ำประชาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 112 ต.ค. 2560
นางสาวนันทพรผ่องพุฒิครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 112 ต.ค. 2560
นางสาวเกศิรีจรัสกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 112 ต.ค. 2560
นางสาววัชราภรณ์ เพ็งสุขครูเชี่ยวชาญสพป.สุพรรณบุรี เขต 112 ต.ค. 2560
นายวิวัฒน์อนุมาตย์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.สุพรรณบุรี เขต 112 ต.ค. 2560
นางพนารัตน์จำศักดิ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 212 ต.ค. 2560
นางสาวขวัญฤทัยสนศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 212 ต.ค. 2560
นายอภิชาติขวัญศิริครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 212 ต.ค. 2560
นางสาวยุพินไชยรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 212 ต.ค. 2560
นางสาวปริศนาแสนสุขครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1812 ต.ค. 2560
นางณัฐรินีย์จันทรสมบัติครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1812 ต.ค. 2560
นางสาวเญจมาศเจริญสุขครูชำนาญการพิเศษสพป. สุโขทัย เขต 216 ต.ค. 2560
นายนิรุตติ์ศรีอุดมครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 716 ต.ค. 2560
นางชลธิชาคำศิลาครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2416 ต.ค. 2560
นางสาวดวงเดือนคำนวลอินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 316 ต.ค. 2560
นายยุทธพงษ์สุทธิรักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.อุดรธานี เขต 316 ต.ค. 2560
นายอัคราปิ่นเงินครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท16 ต.ค. 2560
นายวงศพัทธ์จงธนวดีครูชำนาญการพิเศษสพป.ชัยนาท16 ต.ค. 2560
นางสาวประภาพรรณเมฆขลาครูชำนาญการพิเศษสพป.นครนายก16 ต.ค. 2560
นายชัยยงค์แสนณรงค์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ร้อยเอ็ด เขต 316 ต.ค. 2560
นางสุรางค์พรหมสูงวงษ์ผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.ร้อยเอ็ด เขต 316 ต.ค. 2560
นางสาวเมณิศาประนามะการอง ผอ.เชี่ยวชาญสพม. เขต 3216 ต.ค. 2560
นางสาวบุญประกอบศรีวรมย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.นครราชสีมา เขต 416 ต.ค. 2560
นางสายรุ้งปัจฉิมครูชำนาญการพิเศษสพป. อุทัยธานี เขต 116 ต.ค. 2560
นางพูนสุขนิลเพ็ชร์ครูชำนาญการพิเศษสพป. อุทัยธานี เขต 116 ต.ค. 2560
นางชมบุญสีอั่งครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 118 ต.ค. 2560
นางวนิดาเที่ยงสงค์ครูเชี่ยวชาญสพม.เขต 2418 ต.ค. 2560
นางสาวสุดารัตน์เป็นมงคลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 618 ต.ค. 2560
นายวีรกิตติ์ชัยวินิตครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 618 ต.ค. 2560
นางสาวทิพวัลย์บังษรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 618 ต.ค. 2560
นางสาวกาญจนาโชควิเชียรครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 618 ต.ค. 2560
นายนราเชียวละลิ้มครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 618 ต.ค. 2560
นางสาวณัฐยาน์ดุมแก้วครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 618 ต.ค. 2560
นางสาวอรุณรัตน์รินโพธิ์สารครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 618 ต.ค. 2560
นายนววิธศรีปลั่งครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 618 ต.ค. 2560
นางสาวโฉมศรีกล่ำถนอมครูชำนาญการพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์18 ต.ค. 2560
นายภูษิตรุ่งแก้วครูเชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์18 ต.ค. 2560
นายวรกฤติเพ็งสุขครูเชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์18 ต.ค. 2560
นางเปรมใจเพ็งสุขครูเชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์18 ต.ค. 2560
นายเชาวนาทเพ็งสุขครูเชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์18 ต.ค. 2560
นางสาวธภรยิ้มโสภาครูเชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์18 ต.ค. 2560
นางสาวแสงเดือนบัวเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1018 ต.ค. 2560
นางณัฐกลมช่อสลิดครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1018 ต.ค. 2560
นางสาวคณิตาสุขเจริญครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1018 ต.ค. 2560
นายศาสตราพรมอารักษ์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1018 ต.ค. 2560
นายกิตติศักดิ์ปัจจวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 217 ต.ค. 2560
นางสาวกาญจนาไชยวงษ์จันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 217 ต.ค. 2560
นางปาจรีย์โคมเดือนครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 217 ต.ค. 2560
นางสาววรรณภาวงเวียนครูชำนาญการพิเศษสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 217 ต.ค. 2560
นางสาวอติตาดวงดีทิพย์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 2617 ต.ค. 2560
นางสาวเยาวลักษณ์วงศ์พิมพ์ครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2617 ต.ค. 2560
นายนิคมอุ่นใจครูเชี่ยวชาญสพม. เขต 2617 ต.ค. 2560
นางจงจิตต์อินทจักรครูเชี่ยวชาญสพป.ยะลา เขต 317 ต.ค. 2560
นางสาวภัสนันท์นิลบุตรผอ.ชำนาญการพิเศษสพป.นครปฐม เขต 120 ต.ค. 2560
นายกิตติศักดิ์ปัจจวงษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 217 ต.ค. 2560
นางสาวกาญจนาไชยวงษ์จันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สมุทรปราการ เขต 217 ต.ค. 2560
น.ส.เบญจวรรณ โพธิเดชรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1717 ต.ค. 2560
น.ส.พรพิมล มงคลศรีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1717 ต.ค. 2560
น.ส.รัชดาภรณ์ ศรีจันทร์ครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1717 ต.ค. 2560
นางอุดมพร ศรีอุ่นดีครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1717 ต.ค. 2560
น.ส.เฉลิมรัตน์ อยู่เทศครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 1717 ต.ค. 2560
นางสาวเด่นนภาลาดนาเลาครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 517 ต.ค. 2560
นางสาวณัฐรินทร์คำเพิ่มครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 517 ต.ค. 2560
นางจิณณพัตบำรุงพานิชย์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 2 25 ต.ค. 2560
นางสุมาลีรัชวัตร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.สระบุรี เขต 2 25 ต.ค. 2560
นายประเสริฐโพศรีครูชำนาญการพิเศษสำนักงาน กศน.25 ต.ค. 2560
นางสาวสิตากานต์ศรีบัวรินทร์ครูชำนาญการพิเศษสพป.เพชรบูรณ์ เขต 325 ต.ค. 2560
นายธีระยุทธเกตุมีรองผอ.ชำนาญการพิเศษสพม. เขต 3927 ต.ค.2560
นางรสสุคนธ์ใยบัวครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 127 ต.ค.2560
นางสาวน้ำอ้อยสุนทรพฤกษ์ครูชำนาญการพิเศษสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 127 ต.ค.2560
นายอภิชาติเหลืองเพิ่มสกุลครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 930 ต.ค.2560
นางศศิธรไวทยสุวรรณครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 131 ต.ค.2560
นางวลัยรัตน์ยิ่งดำนุ่นครูชำนาญการพิเศษสพม. เขต 131 ต.ค.2560

แผนที่ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทองและจุดจอดรถ (ดาวน์โหลดที่นี่)
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง โทร.038-056666-9